Search

 
 

Head of the department

Iryna V. Dzyublyk,  MD, Dr. Sc., Full Professor, Honoured Doctor of Ukraine.

Contact us:

9 Dorohozhytska Str., 04112, Kyiv,
Phone  (044) 205-49-88

E-mail:  Idzyublyk@ukr.net 
E-mail:  Trokhimenko@ukr.net