Search

ПЕРЕЛІК спеціальностей

клінічної ординатури НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Ви можете обрати спеціальність з наступного затвердженого МОЗ України переліку. Проте слід враховувати, що ваш диплом про вищу медичну освіту повинен відповідати обраній спеціальності. Наприклад: запис у дипломі «лікувальна справа» дозволяє вам обрати більш вузьку спеціалізацію (гастроентерологія або акушерство), але ви не можете обрати спеціалізацію «дитяча стоматологія» (для цього в вашому дипломі про вищу медичну освіту повинно бути записано «лікар-стоматолог»).

Перелік спеціальностей клінічної ординатури

Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Затверджено наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказами МОЗ України від 6 липня 2005 року № 333, від 21 лютого 2006 № 76)

1. Акушерство і гінекологія
2. Алергологія
3. Анестезіологія
4. Гастроентерологія
5. Гематологія
6. Генетика медична
7. Дерматовенерологія
8. Дитяча анестезіологія
9. Дитяча неврологія
10. Дитяча нефрологія
11. Дитяча ортопедія і травматологія
12. Дитяча отоларингологія
13. Дитяча офтальмологія
14. Дитяча психіатрія
15. Дитяча стоматологія
16. Дитяча хірургія
17. Дитячі інфекційні хвороби
18. Дієтологія
19. Загальна практика - сімейна медицина
20. Інфекційні хвороби
21. Кардіологія
22. Клінічна лабораторна діагностика
23. Комбустіологія
24. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
25. Медицина невідкладних станів
26. Неврологія
27. Нейрохірургія
28. Неонатологія
29. Нефрологія
30. Онкологія
31. Ортодонтія
32. Ортопедична стоматологія
33. Ортопедія і травматологія
34. Отоларингологія
35. Офтальмологія
36. Патологічна анатомія
37. Педіатрія
38. Професійна патологія
39. Психіатрія
40. Психотерапія
41. Пульмонологія
42. Радіологія
43. Рентгенологія
44. Ревматологія
45. Рефлексотерапія
46. Стоматологія
47. Судинна хірургія
48. Судово-медична експертиза
49. Терапевтична стоматологія
50. Терапія
51. Урологія
52. Фтизіатрія
53. Функціональна діагностика
54. Хірургічна стоматологія
55. Хірургія
56. Хірургія серця і магістральних судин

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
клинической ординатуры НУЗ Украины имени П. Л. Шупика.

Вы можете выбрать специализацию из перечня, которую предпочитаете.

Ваш диплом про высшее медицинское образование должен соответствовать выбранной специализации. Например: запись в дипломе «лечебное дело» позволяет вам выбрать более узкую специализацию (гастроэнтерология или акушерство), но вы не можете выбрать специализацию «детская стоматология».

Перечень специальностей клинической ординатуры
Национального университета здравохранения Украины имени П. Л. Шупика

Утвержден приказом Минздрава Украины от 19 декабря 1997 № 359 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами МОЗ Украины от 6 июля 2005 № 333, от 21 февраля 2006 № 76)

1. Акушерство и гинекология
2. Аллергология
3. Анестезиология
4. Гастроэнтерология
5. Гематология
6. Генетика медицинская
7. Дерматовенерология
8. Детская анестезиология
9. Детская неврология
10. Детская нефрология
11. Детская ортопедия и травматология
12. Детская отоларингология
13. Детская офтальмология
14. Детская психиатрия
15. Детская стоматология
16. Детская хирургия
17. Детские инфекционные болезни
18. Диетология
19. Общая практика - семейная медицина
20. Инфекционные болезни
21. Кардиология
22. Клиническая лабораторная диагностика
23. Комбустиология
24. Лечебная физкультура и спортивная медицина
25. Медицина неотложных состояний
26. Неврология
27. Нейрохирургия
28. Неонатология
29. Нефрология
30. Онкология
31. Ортодонтия
32. Ортопедическая стоматология
33. Ортопедия и травматология
34. Отоларингология
35. Офтальмология
36. Патологическая анатомия
37. Педиатрия
38. Профессиональная патология
39. Психиатрия
40. Психотерапия
41. Пульмонология
42. Радиология
43. Рентгенология
44. Ревматология
45. Рефлексотерапия
46. ​​Стоматология
47. Сосудистая хирургия
48. Судебно-медицинская экспертиза
49. Терапевтическая стоматология
50. Терапия
51. Урология
52. Фтизиатрия
53. Функциональная диагностика
54. Хирургическая стоматология
55. Хирургия
56. Хирургия сердца и магистральных сосудов