Search

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення філософських проблем гуманізації сучасної науки та біомедичних технологій, медичного знання та практики, системи охорони здоров’я та медичної освіти. Пріоритетними напрямками наукової роботи є: філософська антропологія, філософія та аксіологія науки, філософія освіти, філософські засади медичної теорії та практики, медична етика та деонтологія, біоетика та етика клінічних досліджень, філософські проблеми психосоматичної медицини та валеології.

Науково-дослідна робота спрямована на поглиблене вивчення та аналіз теоретико-філософських та методологічних складових медицини, а саме — філософсько-антропологічних, гносеологічних, онтологічних та аксіологічних передумов та засад сучасної медичної теорії та практики.

Завдання науково-дослідної роботи включають в себе: 1) вивчення гносеологічних та епістемологічних проблем, особливостей та закономірностей медичної освіти, процесу пізнання та формування медичного знання;  2) аналіз та визначення теоретико-методологічних проблем, засад, принципів і напрямків розвитку біомедичного дослідження й медичного знання; 3) дослідження соціокультурних, історіософських та загальнонаукових закономірностей трансформації медичної теорії та практики; 4) аналіз сучасних філософських концепцій та моделей здоров’я та хвороби; 5) дослідження онтологічних засад і змісту медицини як науки та практики; 6) розгляд особливостей медичного етосу, аксіологічних, етико-правових і біоетичних засад діяльності практикуючого лікаря та лікаря-дослідника; 5) визначення сутності й напрямків розвитку філософії медичної освіти; 6) дослідження ролі медицини як теорії та практики розвитку сучасної філософії, гуманізації сучасних науки та суспільства; 7) вивчення ролі сучасної філософської антропології в гуманізації та трансформації медицини; 8) розробку наукової концепції щодо філософських засад сучасної медицини як постнекласичної науки та практики.

В 2021 році кафедра філософії провела ІХ Міжнародний симпозіум з біоетики «Здоров'я, медицина та філософія: стратегії виживання» за участю Української асоціації з біоетики (Україна), Державного університету медицини та фармації ім. Н.А. Тестеміцану (Республіка Молдова), Міжнародного державного екологічного інституту ім. А.Д. Сахарова (БГУ) (Республіка Білорусь), Ташкентського державного стоматологічного інституту (Республіка Узбекистан).

  1. Березіна В.В. Ґендерне навчання лікарів у закладах післядипломної освіти // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / (Одеса, 20-21 травня 2020 р.) – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. – 206 с. – С.31-34.
  2. Березіна В.В. Гуманітарні основи паліативної допомоги: актуальні проблеми і етичні межі // Сімед 2020 #11 Науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю "Гаряча тема: COVID-19 і коморбідні стани у первинній медичній допомозі" 03-05 грудня 2020 року, м. Київ.
  3. Березіна В. В. Проблема відмови від лікувальних заходів: філософські та етичні аспекти ставлення до смерті // Стендова доповідь. - ІІІ Національний Конгрес з паліативної допомоги на секції "Філософські та духовні аспекти надання паліативної і хоспісної допомоги та догляду" (9-10 жовтня 2020 р., м. Київ).
  4. Березіна В. В. Проблема морального релятивізму в біоетиці // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0» (м. Київ, 20 листопада 2020 року). Київ, 2020.- С.14-15.

1) Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір. Монографія. Київ: ПРОМІНЬ, 2015. – 296 с.- Бібліогр.: 265-295 с. ISBN 978-966-8512-45-2

 

2) Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики: Матеріали VII Міжнародного симпозіуму з біоетики, присвяченого пам'яті д.філос.н., професора Валентина Леонідовича Кулініченка, 22 – 23 жовтня 2015 р., Київ / Упор. С.В. Пустовіт, Б.О. Киричок, Н.М. Бойченко, Палєй Л.А. – К.: Графіка і Дизайн, 2015. – 96 с. ISBN 5-7715-0746-9