Search

Освіта

 • 1988 — Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: біолог-фізіолог людини та тварин, викладач біології та хімії.
 • 1999 – Національний університет «Києво-Могилянська академія»,  спеціальність: магістр філософії, викладач вищої школи; академічний ступінь: магістр філософії. 

Професійний досвід

 • 08.1988-12.1988 — Інститут фармакології і токсикології АМН України, посада: старший лаборант.
 • 1988–1999 — Всесоюзний науково-дослідний інститут гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластичних мас (з 1997 — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя), посади: старший інженер, науковий співробітник, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії нейротоксикології, відділу загальної токсикології.
 • 1999-08.2013 — НМАПО імені П.Л. Шупика, посади: старший викладач, доцент, професор кафедри філософії.
 • 09.2013-02.2015 — Одеський національний медичний університет, посада: зав. каф. філософії та біоетики.
 • З 02.2015 р. –  НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посада: зав. кафедри філософії.

Наукова діяльність

Керівник та співвиконавець НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики» (2016-2020 рр.). 

Керівник та співвиконавець НДР кафедри філософії та біоетики ОНМедУ «Гуманітарна та етична експертиза у контексті біомедичних практик» (2014-2017 рр.) (№ держреєстрації 0113U006431).

Співвиконавець НДР кафедри філософії та біоетики ОНМедУ: "Постнекласична наукова парадигма: методологічні засади та концептуальні моделі" (2016-2020 рр.)(№ держреєстрації 0116U001760).

 • З 2016 р. — член редакційної ради науково-практичного журналу «Здоров’я суспільства».
 • 2013-2015 рр. — зам. гол. ред. міжнародного медико-філософського журналу «Інтегративна антропологія».
 • З 2015 р. — член редакційної ради міжнародного медико-філософського журналу «Інтегративна антропологія».


Монографії

 1. Біоетика: від теорії до практики.- К.: НАНУ, 2021. - 100 с. (співавтор).
 2. Пустовіт С.В., Бойченко Н.М.Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики//под ред.: Т. В. Мишаткиной, С. Б. Мельнова.- Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 517 с.   (співавтор)
 3. Handbook  of Global Bioethics/Ed. by Henk A. M. J. ten Have, Bert Gordijn. – N.-Y.-London: Springer, 2014 (у співавторстві).
 4. Environmental Ethics: the power of ethics for sustainable development. – Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, – 2010. – 600 c. (у співавторстві)
 5. Сьогодення та біоетика/Під ред. Ю.І. Кундієва та ін. – К.:ВД «Авіценна», 2011 (у співавторстві).
 6. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). – К: Арктур-А, 2009.- 324 с.
 7. Наука и образование: современные трансформации. – К.: Изд-во ПАРАПАН, 2008. – 328 с. (у співавторстві).
 8. Сучасні проблеми біоетики/Під ред. Ю.І. Кундієва, Л.А. Пиріга, С.В. Комісаренко та ін. – К.: Академперіодика, 2009 (у співавторстві).
 9. Биоэтика: начала и основания (Философско-методологический анализ). – К.: Сфера, 2002. – 152 с. (у співавторстві з В.Л. Кулініченко).
 10. Система этической экспертизы биомедицинских исследований в государствах – участниках СНГ (социальные и культурные аспекты).- СПб.: Феникс, 2007.- 400 с. (у співавторстві).

Навчально-методичні посібники та довідники

 • Організація та проведення етичної експертизи біомедичних досліджень. Методичні рекомендації. – К.: Сфера, 2006. – 50 с. (у співавторстві).
 • Етична декларація поведінки фахівців у сфері створення, виробництва, обігу, промоції та реклами лікарських засобів // Абетковий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2- Вип 3. «Фармація». Робітники.- К.: Прінт-Квік, 2007 (у співавторстві).
 • Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., Пустовіт С.В., Чайковський Ю.Б., Войченко В.В. Дотримання етичних та законодавчих норм та вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень. Методичні рекомендації. – К.: НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2007. – 29 с.
 • Кулініченко В.Л., Пустовіт С.В. Етична експертиза біомедичних досліджень. Методичні рекомендації. –К.: Сфера, 2008. – 48 с.
 • Кулініченко В.Л., Мішалов В.Д., Пустовіт С.В., Алєщенко І.Є. Етико-правові аспекти біоімплантології. Методичні рекомендації. –К.: ТОВ «Олпринт», 2008. – 32 с.
 • Соціальна робота. Навчальний посібник. Ч 1, Ч.2. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. –  372 с., 383 с. (Рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ) (у співавторстві).
 • Етичні аспекти консультування з питань вагітності та здоров’я дитини раннього віку. Електр. навчальний посібник.Консультування з питань вагітності та здоров’я дитини раннього віку/За заг. ред. О.Г. Карагодіної, Ю.П. Вдовиченко. – К.: Укр. фонд. «Благополуччя дітей», 2010.
 • Пустовіт С., Мішалов В., Бойченко Н., Зозуля В., Березіна В., Остапенко Б., Карагодіна О., Коваленко Н. Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник.- Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 76 с.

Переклади

 • Поттер В.Р. Биоэтика – мост в будущее. – К, 2002. – 216 с. (переклад з англійської мови - Будковська Т.Г., Вєковшиніна С.В.).
 • Поттер В.Р. Глобальная биоэтика: движение культуры к более жизненным утопиям с целью выживания // Практична філософія. – 2004. – № 1. – С. 4-14. (переклад з англійської мови – Пустовіт С.В.).

Прочитані лекційні курси

«Філософська антропологія і медицина», «Основи біомедичної етики», «Етика біомедичних досліджень», «Етичні та деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Соціокультурні та деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика», «Технології наукової творчості. Підготовка автореферату та рукопису дисертації», «Філософські засади медичної теорії та практики», «Феномен ВИЧ-інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти» (НМАПО імені П.Л. Шупика); «Деонтологія та етика соціальної роботи» (НТУ «КПІ»); «Біоетика в соціальній роботі» (АПСВТ); «Basics of bioethics and biosafety», «Основи біоетики та біобезпеки», «Філософія», «Деонтологія в медицині» (ОНМедУ).

Видавнича діяльність
Редактор та упорядник збірок, методичних рекомендацій, монографій:

 • В. Р. Поттер. Биоэтика – мост в будущее.- К., 2002;  
 • Етичні комітети. Становлення, структура, функції.- К., 2002;
 • М-ли ІІ Міжнародного симпозіуму з біоетики, присвяченого пам’яті В.Р. Поттера, 4-6 березня 2002. – К., 2002.
 • Глобальна біоетика: сучасні виміри, проблеми, рішення. М-ли ІІІ міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2004;
 •  Этические комитеты: настоящее и будущее. – К., 2004;
 • Розвиток ідей біоетики у європейському контексті. М-ли IV Міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2006;
 • Організація та проведення етичної експертизи біомедичних досліджень.- К., 2006;
 • Біоетика науки та технологій: проблеми та рішення. М-ли V Міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2008;
 • Трансформація медицини, медичного знання та освіти: філософські та методологічні аспекти. М-ли науково-практичного семінару (з міжнародною участю). – К., 2008;
 • Етичні проблеми профілактичної медицини: вплив довкілля, харчування та умов праці на здоров’я населення. М-ли VI Міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2012;
 • Виклики інформаційного суспільства: від  біоетики до нооетики. М-ли VII Міжнародного симпозіуму з біоетики.- К., 2015;
 • Кулиниченко В.Л. Творческое наследие. Избранные статьи.- К., 2015.

Нагороди, відзнаки

 • 2006 р. – золота медаль за розробку «Етична експертиза як спосіб оцінки ризику та біобезпеки суб’єктів біомедичних досліджень» у співавторстві: Ю.В. Вороненко, В.Л. Кулініченко (Міжнародний салон винаходів та нових технологій «Новий час» «Сталий розвиток під час змін», м. Севастополь, 27-29 вересня 2006 р.);
 • 2007 р. – золота медаль за розробку «Спосіб проведення етичної експертизи морфологічних досліджень в медицині» у співавторстві: Ю.В. Вороненко, В.Л. Кулініченко, В.Д. Мішалов (ІІІ Міжнародний салон винаходів та нових технологій «Новий час» «Сталий розвиток під час змін», м. Севастополь, 26-28 вересня 2007 р.).

Громадська діяльність

 • президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація з біоетики»;
 • член Комітету з питань біоетики при Президії НАНУ;
 • член Наукової ради Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем НАНУ;
 • член Наукової ради Міжнародного товариства з біоетики (SIBI);
 • представник в Україні Міжнародної організації Феміністичні напрямки у біоетиці (FAB);
 • член Європейського товариства з філософії медицини та охорони здоров’я (ESPMH);
 • експерт ЮНЕСКО з біоетики в Україні;
 • організатор 7 міжнародних симпозіумів з біоетики, семінарів  з біоетики та валеології;
 • 2004-2013 рр. - вчений секретар Комітету з етики НМАПО імені П.Л. Шупика;
 • З 2015 р. - голова Комісії з питань етики  НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Участь в проектах

2000-2001 – Проект «Розвиток та імплементація стандартів  професійної етики в охороні здоров’я» (Фонд Соросу в Україні). Роль: співвиконавець

2001 – Проект «Analyze and development of normative base of ethics committees’ activity in medical institutions of Ukraine» (Фонд Соросу в Україні). Роль: співвиконавець

2002 – Проект «Public involvement into implementation of bioethics principles in health care and ecology» (MATRA fund, Netherland Embassy in Ukraine). Роль: керівник проекту

2004 – Проект «Ethics committees as mechanisms of public control in health care and environmental protection: experience of work in Central and Eastern Europe» (Фонд Соросу в Україні). Роль: керівник проекту.

2005 – Міжнародний семінар «The protection of human rightsin the context of Biotechnologythe problems and experience ofCentral and Eastern Europe», м. Вільнюс, 22-24 вересня 2005 р. Роль: учасник.

2006 – Міжнародний семінар «Development of standards of ethics expertise as a way to qualitative and responsible practice in biomedical research and health care system: the experience of Eastern and Central Europe», м. Київ, 22-23 квітня, 2006 р. (Фонд Соросу в Україні). Роль: керівник проекту.

15.04.2011-15.03.2013 - Cпільний білорусько-український проект Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень та Міжнародного державного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова «Етичні аспекти застосування нанотехнологій в біомедицині і екології людини» (договір № Б11К-151).   В рамках проекту проф. С.В. Пустовіт взяла участь в якості експерта у Міжнародних науково-практичних конференціях «Сахаровські читання: екологічні проблеми XXI століття» Мінськ, Республіка Білорусь; (2011, 2012, 2013 рр.);

16.04.2013-15.03.2015 - Cпільний білорусько-український проект  Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень та Міжнародного державного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова «Біобезпека та проблеми взаємної адаптації природних і штучних наноструктур в біомедицині та генетиці: природничо-науковий і біоетичні аспекти» (договір № Б13К-061).  В рамках проекту проф. С.В. Пустовіт взяла участь: 1) в організації та проведенні Науково-практичної конференціі «Глобальна біоетика в соціальному вимірі: освіта та просвіта молоді», 16-18 грудня 2015, Мінськ, Республіка Білорусь; 2) в розробці Рекомендацій щодо реалізації політики біобезпеки застосування нанотехнологій і нанопрепаратів в сфері біомедицини та генетики.

02.01.2015 -15.03. 2017 - Cпільний білорусько-молдавський проект  Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень та Міжнародного державного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова (договір № Б15МЛД-029) «Проблеми зміцнення громадського здоров'я в контексті соціальної біоетики та впровадження інноваційних біомедичних технологій». Пустовіт С.В. взяла участь в якості: 1) експерта та лектора семінарі-тренінгу для членів Білоруської асоціації молодіжних клубів ЮНЕСКО «Глобальна біоетика: відкриті проблеми, їх рішення і роль в формуванні моральної культури молоді»; 2) співавтора - в підготовці до семінару посібника «Глобальна біоетика для студентів і школярів. Навчальний метод. посібник / під ред. Т.В. Мішаткіної. - Мінськ., 2015. - 175 с .

Освіта

2002 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: філософ, викладач філософських дисциплін.

2002-2005 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, аспірантура філософського факультету.

2013-2015 - Інститут вищої освіти НАПН України, докторантура (м. Київ, Україна).

Науковий ступінь, звання

Кандидат філософських наук з 2005 р., спеціальність: 09.00.01 – «релігієзнавство». Тема дисертації: «Категорія буття у релігійній філософії Пізнього Західноєвропейського Середньовіччя».

Доктор філософських наук з 2016р., спеціальність: 09.00.07 – «Етика» та 09.00.10 – «Філософія освіти». Тема дисертації: «Етичні цінності сучасної університетської освітифілософська рефлексія».

Професійний досвід

2002-2004 – асистент кафедри гуманітарних дисциплін  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ).

2002-2005  – аспірантура філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

2003-06 – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Університету Сучасних Знань (м. Київ).

2006–2007 – старший викладач кафедри фундаментальних та загальнофахових дисциплін ЦІППО АПН України (м. Київ).

2007–2013 – доцент кафедри фундаментальних та загальнофахових дисциплін Університету менеджменту освіти АПН України (м. Київ).

2013–2015 – докторант Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ).

2010-2015 – доцент кафедри фундаментальних та загальнофахових дисциплін Університету менеджменту освіти АПН України (м. Київ).

2015-2016 –   НМАПО імені П.Л. Шупика, посада: доцент кафедри філософії.

З вересня 2016 р. до  лютого 2021 р. – НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посада: професор кафедри філософії.
16.05.2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика.
З лютого 2021 р. – НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посада: професор кафедри філософії.

Наукова діяльність

Співвиконавець НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики» (2016-2020 рр.).
Співвіконавець НДР кафедри філософиї НУОЗ України імені П.Л. Шупика  «Філософсько-методологічні аспекти гуманізації медицини» (2020-2024 рр.)

Прочитані лекційні курси

 • «Філософія» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»);
 • «Релігієзнавство» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»);
 • «Етика та естетика» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»);
 • «Філософія освіти» (Університет менеджменту освіти АПН України);
 • «Історія України»  (Університет менеджменту освіти АПН України);
 • «Професійна етика викладача вищої школи» (Університет менеджменту освіти АПН України);
 • «Філософська антропологія та медицина», «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика», «Логіка та методологія наукових досліджень», «Сучасні моральні теорії та принципи та їх використання в медичній практиці», «Протидія насильству в сім’ї», «Гуманітарні основи клінічного мислення»; «Біоетичні та етико-деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Філософські засади медичної теорії та практики» (НМАПО імені П.Л. Шупика).

Монографії

1. С. В. Пустовіт, Н.М. Бойченко Кодекс медичної етики: філософські та біоетичні аспекти // Біоетика: від теорії до практики. Київ: ВД "Авіценна", 2021. 144 с.
2.Бойченко Н.М. Місце та роль етичних дисциплін в сучасній університетській освіті // Quo vadis, Університете? / За редакцією Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 248 с.
3. Бойченко Н.М. Ценностная трансформация прав и свобод человека в контексте биоэтики // Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики / Междунар. гос. эколог. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та ; Т. В. Мишаткина, С. Б. Мельнов, Т. Н. Цырдя [и др.] ; под ред. канд. филос. наук, проф. Т. В. Мишаткиной, д-ра биол. наук, проф. С. Б. Мельнова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2018. – 518 с.
4. Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір. Монографія. – К.: ПРОМІНЬ, 2015. – 296 с.
5. Бойченко Н.М. Духовність: культурно-історичний феномен//Духовне життя українського суспільства: Теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку. (Колективна монографія у 3-х кн.)//Кн.2. Духовне життя суспільства – чинник прогресу. – К. – Дрогобич: Інформаційно-редакційний відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – С. 262-310 (у співавторстві).
6. Бойченко Н.М. Буття людини як проблема середньовічної філософії // Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: іст.-філософ. ракурс: монографія/за заг. ред. І.В. Бойченко. – К.: Промінь, 2010. – С. 190-231 (у співавторстві з І.В. Бойченко).
7. Бойченко Н.М. Суспільна значущість академічних цінностей: моральний аспект освітньої комунікації//Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: системний виклад. Монографія/І.В. Бойченко, М.І. Бойченко та інші. – К.: Промінь, 2012. – С. 452-474.

Публікації - Загальна кількість: понад 95 наукових праць

Навчально-методичні посібники, статті у журналах, індексованих у базах Web of science, Scopus

 • Hubenko H., Boichenko N. The future of moral theories: reflecting on Torbjörn Tännsjö’s book “Setting Health-Care Priorities” // Arche. 2020. Vol. 27 (33). P. 289-299.
 • M., Boichenko & Boichenko, Nataliia & Z., Shevchenko. Understanding the continuity of the ethical and economic conditions of human birth as a philosophical problem. // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2020, №129. Р. 80-92. 10.31617/visnik.knute.2020(129)07.

 • Бойченко Н.М. Філософія освіти: навч.-метод. комплекс/Бойченко Н.М.; Ун-т менедж. освіти АПН України, Фак. менедж. та психології. – К.: Ун-т менедж. освіти АПН України, 2008. – 36 с.
 • Бойченко Н.М. Педагогічна епістемологія/М.І.Бойченко, Н.М. Бойченко//Філософія освіти: навчальний посібник/заг. ред. В. Андрущенка, І. Предборської. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 118-168.
 • Бойченко Н.М. Феномен насильства: соціокультурні, наукові та філософські дослідження // Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник / С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко та ін. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. - С. 12-26.
 • Бойченко Н.М. Досвід протидії насильству в сім’ї в Україні // Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник / С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко та ін. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. - С. 61-69.
 • Boichenko N. Counterfactuality of the Ethical Norms of Higher Education // Future Human image. – 2017. – #7. – P. 28-35. індексована в Web of science Core Collection
 • Boichenko N. Philosophical understanding of the nature of violence. // Аnthropological measurements of philosophical research, [s.l.], n. 12, – p. 16-26, dec. 2017. Індексована в Web of science Core Collection

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах

 • Бойченко Н.М. Доповідь "РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ" Сахаровские чтения 2020 года: экологические проблемы XXI века: материалы 20-й между- народной научной конференции, 21–22 мая 2020 г., г. Минск, Республика Беларусь: ИВЦ Минфина, 2020. – Ч. 1. – с. 44-47.

 • Бойченко Н.М. Доповідь «Етичне оцінювання феноменологічного структурування життєвого світу». Гуманітарно-наукове знання комунікативні засади: Матеріали Міжнародної наукової конференції 6-7 жовтня 2017 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - С. 197-203.
 • Бойченко Н.М. Доповідь «Ценностная трансформация прав и свобод человека в контексте биомедицинской этики» Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века: материалы 17-й международ- ной научной конференции, 18–19 мая 2017 г., Минск, Республика Беларусь – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – Ч. 1. – с. 273-274.
 • Бойченко Н.М. Доповідь "Методологічні підходи до викладання біоетики у вітчизняних ЗВО" VІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 19 березня 2019 р. м.Київ

Освіта

 • Кандидат філософських наук, аспірантура, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
 • МА (Master of Art) з політичних наук, Карлетонський університет, Оттава, Канада
 • Диплом з Європейської Інтеграції, Карлетонський університет, Оттава,  Канада
 • Диплом інженера, Київський політехнічний інститут
 • Сертифікат з академічної англійської писемності, Університет Оттави, Канада
 • Центр розвитку освіти в Карлетонському університеті, Оттава, Канада
 • Навчання дослідницькій етиці та біоетиці в Х’юстонському Методистському дослідному інституті, Х'юстон, Техас, США
 • Сертифікати підвищення кваліфікації у США, CITI program з відповідального проведення медичних досліджень.
 • Сертифікат безперервної професійної освіти з етики. Університет Колорадо, Денвер, США.
 • Свідотство підвищення кваліфікації, Вища Школа Філософії при Інституті Філософії НАН України.

Науковий ступінь, звання

 • Кандидат філософських наук; спеціальність: філософія науки
 • МА; спеціальність: політичні науки. Карлетонський університет, Канада

Професійний досвід

 • Доцент кафедри філософії НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
 • Член вченої ради факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика
 • Член комісії з біоетичної експертизи та етики наукових досліджень Національного медичного університету імені Богомольця, Київ, Україна
 • Член комісії з питань етики НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика
 • Відповідальний за наукову роботу кафедри філософії
 • Відповідальний за роботу інформаційних технологій на кафедрі філософії

Прочитані лекційні курси

Карлетонський університет, м. Оттава, Канада:

 «Безпека і Європейська інтеграція», «Міжнародні відносини України»,   «Геополітика та Європейська безпека», «Політична історія Європи»,   «Філософія політики», «Регуляція лобізму в Європейському Союзі.   Порівняльний аналіз».

 НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика:  

 «Філософська антропологія та медицина», «Філософія, сучасна методологія   наукових досліджень та біоетика», «Гуманітарні основи клінічного   мислення», «Протидія насильству в сім’ї», «Етичні та деонтологічні аспекти   діяльності лікаря».

Наукова діяльність

НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика (2016-2019 рр.) «Філософські засади медичної теорії та практики» 
НДР кафедри філософії НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика  (2020-2024 рр.) "Філософсько-методологічні проблеми гуманізації сучасної медицини"

 Монографії та посібники

 1. Остапенко Б.И. Технико-технологические факторы изменения методологии естественнонаучного познания // Естественнонаучное познание: изменение методологических ориентаций: Монография [Л.В.Озадовская, В.Л. Храмова, Ф.К. Канах и др.]. – К.: Наукова думка, 1993. –С. 145-151.
 2. Остапенко Б.І. Творчій потенціал симбіозу науки і техніки в методології природознавства // Індустрія наукових знань доби високої електроніки: Монографія. [Лук’янець В.С., КравченкоО.М., Мороз О.Я. та ін.]. – К.: УкрСічь, 2013. – С. 412-422.
 3. Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник / С.Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко, В. Зозуля, В. Березіна, Ю.Остапенко, В. Кулініченко, О. Карагодіна, Н. Коваленко. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 80 С.
 4. Ostapenko B.I. Dynamic of Ukrainian Foreign Policy during 1994-2004. Ottawa: Carleton University, 2008. – 121 p.

Наукові статті

 1. КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И.Биоэтическое сопровождение авангардных технологий // Интерактивная антропология. № 1(23) 2014. – Одесса, 2014. – С. 19-24.
 2. ОстапенкоБ.И. Естественнонаучные законы и антропологические аспекты техногенной модели цивилизации // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал. – Выпуск 4 (2). – Днепропетровск: ДНУ, 2012.– С. 71-77.
 3. ОстапенкоБ.И. Из истории философского осмысления феномена техники // Мультиверсум. Философский альманах. – К., 2011. – Вып. 7 (105). – С. 99-112.
 4. ОстапенкоБ.И. Инновационно-индустриальная социально-экономическая модель общества // Вестник Днепропетровского Университета. Научный журнал. № 9/2, Т.  Серия: Философия. Социология. Политология. – Выпуск 22 (4). – Днепропетровск, 2012.– С. 150-156.
 5. ОстапенкоБ.І. Компетенція морального судження у професійному та соціальному вимірі // Категорії. Мораль. За результатами Всеукр. круглого столу «Читання пам’яті Івана Бойченка – 2019. Людина. Історія . Мораль» (25 жовт. 2019 р.): [Збірник наукових матеріалів ] / редкол. А.Є. Конверський [та ін.]. – Київ: Знання України, 2019. – C. 110-118.
 6. Остапенко Б.И. Концепция инновационно-индустриального общества // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том Кишинёв: «Медицина», 2016. С. 163-166.
 7. ОстапенкоБ.И. Концепция категории «авангардные технологии» // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том 3. – Кишинёв, 2013. – С. 168-171.
 8. ОстапенкоБ.И. К осмыслению феномена техники и технологии: человеческое измерение // Мультиверсум. Философский альманах. Спецвыпуск ко Дню Знаний. – К., 2011.– С. 127-137.
 9. ОстапенкоБ.И. Методологическое значение категории «авангардность» // Вестник Днепропетровского Университета. Научный журнал. № 9/2, Т. 21, 2013. Серия: Философия. Социология. Политология. Выпуск  23 (2). – Днепропетровск, 2013. – С. 212-218.
 10. Остапенко Б.И. Мировоззренческая направленность преобразовательной деятельности человека // Мультиверсум. Философский альманах. – К., 2011. – Вып. 9 (107). – С.213-226.
 11. КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И.Принципы безопасности в обществе риска // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том 4(20). – Кишинёв, 2014. – С. 240-244.
 12. ОстапенкоБ.И.Синергетика человека и общества: авангардный потенциал // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал. - Выпуск 6 (3). – Днепропетровск: ДНУ,  – С. 158-163.
 13. КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И. Философско-методологические основания нанотехнологий // Философия науки: традиции и инновации. Научный журнал, № 1 (7),  – Сумы: СумДПУ им. А.С. Макаренко, 2013. – С. 45-53.
 14. ОстапенкоБ.И. Цивилизационная универсальность авангардности техногенного общества // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал.  - Выпуск 5. – Днепропетровск, 2013. – С. 47-52.
 15. Kulinichenko V.L.,Ostapenko B.I. Avant-garde technologies: risk management // VIII World Conference on bioethics, Editor: Marcelo Palacios / Secretaria SIBI. International Society of Bioethics. – Spain, Gijon, 2013. – 380 p. – P. 171-180.
 16. Ostapenko B.I. Correlation of efficiency and safety // “Science Herald of National Forest-Technology University: collection of science-technological papers.” – Lviv: RVV NLTU Ukraine. – 2014. – Issue 24.10. – P. 387-393.
 17. Ostapenko B.I. European Union Regulations on Medical Research // International Scientific Conference: “Health, Medicine and Bioethics in Contemporary Society: inter and multidisciplinary studies”, 3rd edition. Chișinau, Republic of Moldova, November 6-7, 2020. P. 31-36.
 18. Ostapenko B.I. Knowledge Based Industrial Economy And Innovative-Industrial Civilization / V International scientific-practice conference “Knowledge, Education, Enlightenment,” October 1-2, 2020, Vinnitsa: VNTU, – P. 1-5. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2020/paper/viewFile/10750/8984 (9.11.2020).
 19. Ostapenko B.I. Methodological Enquiry to Belmont Report // Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, antropologiei, filosofiei și medicinei. Materialele conferinței a 25-a științifice internaționale. Culegere de articole științifice. Ediția 25. Red. responsabil dr. hab. în filosofie, prof. univ. Teodor N. Țîrdea. - Chișinău: CEP ”Medicina”, 2019. – P. 31-35.
 20. Ostapenko B.I. Methodology of Development of Moral Judgement for the Medical Professionals with the Concept of the Absolute of Morality // The Survival Strategy in the Terms of Bioethics, Philosophy and Medicine. Collection of scientific articles with international participation. Volume 23. – Chisinau, 2017. – P. 75-78.
 21. Ostapenko B.I. Synergy of Safety and Functionality // The Survival Strategy in the Terms of Bioethics, Philosophy and Medicine. Collection of scientific articles with international participation. Volume 21. – Chisinau, 2015. – P. 139-142.
 22. Ostapenko B.I. The Concept of Embedded Safety // Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). - Vol. 1, No 1. – Lviv: Polytechnic National University, 2015. – P.57-60.
 23. Ostapenko B.I. Two concepts of public health care // Sănătatea. Medicina și Bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. / Materialele Conferinței Științifice Internaționale. 16-17 noiembrie 2018. Red. resp.dr. hab. Ojovanu Vitalie. Chișinău: CEP „Medicina” 2018. – P. 44-51.

Наукові тези конференцій (останні 5 років)

 1. Здравоохранительные практики в аспекте парадигмальных основ медицины / [ТаранюкГ.П., Батенко Г.В., Коробейников Г.В., Слободяник Г.И., Егоренков А.И., Остапенко Б.И., Игнатищев М.Р.] // Философские основания медицинской теории и практики. Материалы VIII Научного симпозиума с международным участием, посвященного 100-летию Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины (27-28 сентября 2018 г., г. Киев) / Сост. С.В. Пустовит, Л.А. Палей. – К.: Графика и дизайн, 2018. – 120 с. – С. 93-95.
 2. Остапенко Б.І. Компетентність морального судження як професійна і соціальна необхідність // Філософія науки, техніки та архітектури в гуманістичному вимірі. Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2019 року) / відп. за випуск І.В. Чорноморденко. – К.: КНУБА, 2019. – С. 88-90.
 3. Остапенко Б.І. Проблема морального вибору за умов соціальної кризи // «Етичне та естетичне в людському світовідношенні» Тези Міжнародної наукової конференції «ХХVIІ-мі Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського», 11-12 лютого 2015 року / Відп. ред. В.Л. Петрушенко. - Львів: Видавництво «Ліга-Прес», 2015. – С. 80-82.
 4. Філософське підґрунтя медичної теорії та практики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Релігія та медицина пам’яті святого Луки (В. Ф. Войно-Ясенецький) [С.В. Пустовіт, Н. М. Бойченко, Б.І. Остапенко, В.В. Березіна, Н. М. Коваленко]. Київ, 2019. – С. 25-27.
 5. Ostapenko B.I. Absolute of Morality, Customs, and Loss of Moral Ground // Category. Morality. Collection of articles of the All Ukrainian Round Table “The Readings in the memories of I. Boychenko-2019, Human, History, Morality.”. - Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2019. – p. P. -.
 6. Ostapenko B.I. Absolute of Morality in the Healthcare Context// VI National Congress on Bioethics with International Participation. September 27-30, 2016. Kiev, 2016. – P. 20.
 7. Ostapenko B.I. Absolute of Morality versus Deconstruction of Morality: Social and Personal Responsibility // “Metaphysical Discourse in Philosophy: History and Modernity.” Theses of International Scientific Conference “XXIX-th Readings, Dedicated to Memory of the Founder of Lvov-Warsaw Philosophy School Kazimierza Twardowskiego”, 10-11 February 2017 / Ed.: V.L. Petrushenko. – Lvov: Publisher “Liga-Press”, 2017. – P. 178-180.
 8. Ostapenko B.I. Avant-guard potentials and risks of nanotechnologies // Ethics of Bio- and Nanotechnologies and Bio-safety. V-International Seminar. Kiev: NASU, 2017. – P. 17-18.
 9. Ostapenko B.I. Boundaries of social construction of man: genetic manipulations and spiritual risks // “Readings in the memories of I. Boychenko-2018, Human, History, Society.”All Ukrainian round table. - Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2018. - P. 72-74. 
 10. Ostapenko B.I. Formation of moral judgement competency for professional, personal and social application // International scientific-practical conference “Medical Education in XXI century: practice orientation and advancement of quality of education of professionals“. Vitebsk: VSMU, 2018. – С. 373-375.
 11. Ostapenko B.I. Historical experience of lack of competence of moral judgment in medical researches // Materials of International Conference “Health, Medicine and Bioethics in Modern Society: Inter- and Pluridisciplinary Multidisciplinary Studies”. Ed-II. - Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic Print Caro. 2019. – P.105-108.
 12. Ostapenko B.I. Humanity in medicine as professional competency: methodology of development // Philosophical foundations of medical theory and practice. Materials of VIII scientific symposium with international participation, in the 100-th of foundations of Shupyk National medical academy of postgraduate education, Ministry of health care of Ukraine (September 27-28, 2018, Kiev) / Ed. S.V. Pustovit, L.A. Paley. – K.: Graphics and Design, 2018. – P. 4-6.
 13. Ostapenko B.I. Managing motivation in the scientific research // The challenges of the information society: from bioethics to nooethics: Materials of VII International Symposium on Bioethics, dedicated to the memory of PhD., Professor Valentin Leonidovich Kulinichenko, 22-23 October 2015, Kiev / Ed.: S.V. Pustovit, O.B. Kyrychok, N.M. Boychenko, L.A. Paley. – K .: Graphics and Design , 2015. – P. 5.
 14. Ostapenko B.I. Methodology of Moral Philosophy: challenges in Academic Society // IV International scientific-practice conference “Knowledge, Education, Enlightenment,” September 28-29, 2018, Vinnitsa: VNTU, – P. 18-21.
 15. Ostapenko B.I. Methodology of online teaching in development of professional competency // Influence of high technologies on the development of culture in information society. Philosophical readings on 85-th anniversary of National aviation university and 15-the anniversary Teaching-scientific humanitarian institute. Collection of scientific papers. Kiev, March 27, 2018 / Ed. L.G. Drotianko. – Kiev: NAU,  – P. 49-51.
 16. Ostapenko B.I. Phenomenon of Substitution of Moral Definitions: Methodological enquiry // VII International Scientific-Pracitice Conference “Actual problems of Higher Professional Education.” - Kiev: NAU, 2019. – P. 109-110.
 17. Ostapenko B.I. Philosophy of health care: protection of vulnerable in medical clinical trials // Categories. Collection of scientific articles of the All Ukrainian Round Table “The Readings in the memories of I. Boychenko-2020. Human, History, Categories.” - Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2020. – P. 99-101. {EN}. ISBN: 978-966-316-482-3.
 18. Ostapenko B.I. Strategic Perspectives of Tactical Cognitive Manipulations: Enquires and Return // Humanitarian-Scientific Knowledge: Horizons of Communication Science:. Materials of International Scientific Conference (Chernovtsy, 4-5 October, 2019). Chernovtsy: Chernovtsy National University, 2019. – P. 179-180.
 19. Ostapenko B.I. The Competency of Moral Judgment in Professional and Social Dimension // Sakharov readings 2019: environmental problems of the XXI century: materials of 19-th international scientific conference, 23-24 May, 2019, Minsk, Republic of Belarus: 3 parts / International state Sakharov Environment Institute of Belarus State University. Minsk: IVC Minfin, 2019. – Part 3. – 476-479.
 20. Ostapenko B.I. The Concept of the Competence of Moral Judgement // VII National Congress on Bioethics (30 September – 2 October, 2019). Kiev, 2019. – P. 27-28.

Міжнародні конференції та презентації

Мінськ (Білорусь): Сахаровські читання: Екологічні проблеми XXI століття;
Київ, Харків, Чернівці, Львів, Суми (Україна): компетентність морального судження; філософія науки і техніки; інноваційна-індустріальна модель суспільства та економіки; моральна філософія;
Кишинів (Молдова): стратегія виживання з точки зору біоетики, філософії медицини;
Прага (Чехія): професійна медична етика; історія медицини; медицина після Холокосту; програма Т-4;

Школа-семінар «Проблеми біоетики та фізики живого», Національний медичний університет імені О.О. Богопольця в кооперації з Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки та Національним Музеєм медицини України;
Член оргкомітету симпозіумів з біоетики, Київ, 2015, 2018, 2021
Член оргкомітету, відповідний секретар ІХ симпозіуму з біоетики, Київ, 2021
Член оргкомітету VII Національного конгресу з біоетики, Київ, 2019

Суспільна робота

Голова виборчої комісії на виборах Президента України та у Верховну Раду України

Додаткова освіта

 • Підвищення кваліфікації, ТУ. "Академічна українська мова." Сертифікат НМАПО імені П.Л. Шупика
 • Підвищення кваліфікації, ТУ. "Академічна англійська мова." Сертифікат НМАПО імені П.Л. Шупика
 • Підвищення кваліфікації, ТУ "Педагогіка вищої освіти." Сертифікат НМАПО імені П.Л. Шупика.
 • Підвищення кваліфікації, ТУ "Інформаційні аспекти передачі знань при БПР лікарів та провізорів" Сертифікат НМАПО ім. П.Л.Шупика.
 • Підвищення кваліфікації з філософії. Свідотство. Вища Школа Філософії при Інституті Філософії НАН України. 
 • Підвищення кваліфікації у США з відповідального проведення медичних досліджень. Сертифікати CITI program.
 • Підвищення кваліфікації у США з етики. Сертифікат безперервної професійної освіти. Університет Колорадо, Денвер, США.

Знання мов

 • Англійська – вільно.
 • Російська – вільно.
 • Українська – вільно.

Володіння комп'ютером

 • Системний адміністратор
 • Аналітик інформаційних технологій

 

Освіта

 • 2012 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: філософія, філософ, викладач філософських дисциплін, експерт у галузі суспільно-політичних питань.
 • 2016 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна), аспірантура,

спеціальність: філософська антропологія, філософія культури.

Науковий ступінь, звання

 • Кандидат філософських наук з 2017 р. Спеціальність: філософська антропологія, філософія культури. Тема дисертації: «Трансцендентально-антропологічне обґрунтування етичного».

Наукова діяльність

Участь в виконанні НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики» (2016-2019). Науково-дослідна робота «Філософські засади медичної теорії та практики» спрямована на поглиблене вивчення та аналіз теоретико-філософських та методологічних складових медицини, а саме – гносеологічних, онтологічних та аксіологічних передумов та засад сучасної медичної теорії та практики, а також вивчення філософсько-антропологічних, соціокультурних, історіософських вимірів медицини.

Професійний досвід

 • 09.2014-06.2015 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, посада: асистент кафедри філософії.
 • 09.2015–06.2016 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, посада: асистент кафедри теоретичної і практичної філософії.
 • 09.2016-09.2017 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, посада: асистент кафедри теоретичної і практичної філософії.
 • З 2018 р. —НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посада: старший викладач кафедри філософії.

Прочитані лекційні курси

КНУ ім. Т. Шевченка: «Філософія», «Філософія культури», «Теорія пізнання»,  «Практична філософія», «Соціальна філософія», «Семіотика і лінгвістика», «Філософія політики», «Філософська теологія», «Філософська антропологія», «Філософія історії», «Філософія права», «Методика викладання філософських дисциплін», «Історія науки і техніки»,«Феноменологія».

Освіта

Київський національний університет імені Т. Шевченка, аспірантура (2007-2011 рр.).

Київський національний університет імені Т. Шевченка, магістр філософії, викладач вищої школи (2002-2007 рр.).

Київський міжнародний університет, магістр психології (2001-2007 рр.). 

Науковий ступінь, звання

Кандидат філософських наук (2011 р.), спеціальність: 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія. Тема дисертації: «Зв’язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики». Наук. керівник – проф. А.Л. Богачов.

Професійний досвід 

Старший викладач кафедри філософії НУОЗУ імені П.Л. Шупика з листопада 2016 р.

Прочитані курси

КНУ імені Т. Шевченка: «Теорія пізнання» (2010-2011 рр.); «Філософська герменевтика» (2008-2009 рр.);

НУОЗУ імені П.Л. Шупика: «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика», «Гуманітарні аспекти клінічного мислення», «Протидія насильству в сім’ї», «Біоетичні та деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Соціокультурні та етико-деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Філософські засади медичної теорії та практики», «Сучасні моральні теорії та принципи та їх використання в медичній практиці», "Технології наукової творчості. Підготовка автореферату та рукопису дисертації", "Логіка та методологія наукового дослідження".

Наукова діяльність

Участь в виконанні НДР кафедри філософії НУОЗУ імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики» (2016-2019), "Філософсько-методологічні аспекти гуманізації медицини" (2020-2024).

Науково-дослідна робота «Філософські засади медичної теорії та практики» спрямована на поглиблене вивчення та аналіз теоретико-філософських та методологічних складових медицини, а саме – гносеологічних, онтологічних та аксіологічних передумов та засад сучасної медичної теорії та практики, а також вивчення філософсько-антропологічних, соціокультурних, історіософських вимірів медицини.

Науково-дослідна робота "Фіорсофсько-методологічні аспекти гуманізації медицини" спрямована на встановлення аспектів, пов'язаних з розвитком філософської антропології, філософських поглядів на пробоему людини в історико-філософському контексті; длслідження філософсько-методологічних передумов гуманізації сучасної медицини як постнекласичної науки; вивчення філософських засад сучасної концепції здоров'я, аналіз етико-правових та аксіологічних засад медицини як засад її гуманізації, вивчення біоетичних принципів та цінностей як складових сучасної пацієнтцентрованої медицини.

Публікації

 • Березіна В. В. Діалогічність vs монологічність розуміння (у світлі італійської рецепції філософської герменевтики) / В. В. Березіна // Практична філософія. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.182-186.
 • Березіна В. В. Переклад — міст між мовними світами? (на підґрунті філософської герменевтики  Г. Ґ. Ґадамера) / В. В. Березіна // Філософська думка. – Київ, 2009. – № 1 (Феноменологія сьогодні). – С. 43-53.
 • Березіна В.В. Феноменологічно-герменевтична концептуалізація світу і відродження практичної філософії / В. В. Березіна // Філософські проблеми гуманітарних наук. – Київ, 2010. – № 16-17. – С. 178-183.
 • Березіна В.В. Проблема мови у філософії Г.-Ґ. Ґадамера / В. В. Березіна; [за ред. А.Л. Богачова] // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2008» (16-17 квітня 2008 року): матеріали доповідей та виступів. – Київ: ВПЦ «Киїівський університет», 2008. – Ч. VI. – С. 95-96.
 • Березіна В.В. Усно-динамічна природа мови (на матеріалах філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера) / В. В. Березіна; [за ред. А.Л. Богачова] // Людина. Світ. Суспільство (До 175-річчя філософського факультету). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2009» (21-22 квітня 2009 року): матеріали доповідей та виступів. – Київ: ВПЦ «Киїівський університет», 2009. – Ч. ІІІ. – С. 9-10.
 • Березіна В.В. Темпоральний бік події розуміння в герменевтиці Г.-Ґ. Ґадамера / В. В. Березіна; [за ред. А.Л. Богачова] // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2010» (21-22 квітня 2010 року): матеріали доповідей та виступів – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Ч. ІІІ. – С. 7-8.
 • Березіна В.В. Прихована гармонія здоров’я як передумова розуміння (на ґрунті філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера) / В. В. Березіна // Шевченківська весна: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (22-26 березня 2010 року); [за ред. О. Терещенко]. – Київ: Логос, 2010. – Вип. VIII. – С. 412-413.
 • Березіна В.В. Герменевтика як критика. До проблеми діалогічної концепції розуміння Г.-Ґ. Ґадамера / В. В. Березіна // Критика як філософська настанова: тези п’ятої міжнародної студентсько-аспірантської конференції «Філософія. Нове покоління» (25-27 лютого 2010 року); [за ред. Є. Полякова]. – Київ: НаУКМА, 2010. – С. 48-49.
 • Березіна В.В. Екзистенційна герменевтика Луїджі Парейзона / В. В. Березіна // SENTENTIAE: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства); [за ред. О.Хома]. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – XXVI (№ 1 / 2012). – С. 154-165.
 • Березіна В.В. Луїджі Парейзон: Істина та інтерпретація. Вступ / Переклад з іт. за Pareyson L. Verità e interpretazione; Pref. di G. Riconda. – Milano: Mursia, 1971. – P. 15-31. // SENTENTIAE: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства); [за ред. О.Хома]. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – XXVI (№ 1 / 2012). – С. 166-182.
 • Березіна В.В. Розуміння і фронесис. Герменевтична актуальність ідей Аристотеля у філософії Г.-Ґ. Ґадамера / В.В. Березіна // Філософські пошуки, вип. 2 (5) / 2016: До 2400-річчя Аристотеля. - Львів: Ліга-Прес, 2016. - С. 117-126.
 • Березіна В.В. Ґендерно обумовлене насильство в сім'ї та практики його подолання: філософський аналіз // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 3. – С. 25-35.
 • Березіна В.В. Етичний вимір герменевтики і медицина. Збірник тез доповідей і статей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / ред. кол. Берегова Г.Д., Герасимова, Е.М., Лєнь Т.В., ін. – Херсон: РВВ «Колос», 2016. – С. 11-13.
 • Березіна В.В. Герменевтизація онтології у філософії Г.-Ґ. Ґадамера як деструкція метафізичної традиції // "Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність" (Тези Міжнародної наукової конференції "ХХІХ-ті Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського", 10-11 лютого 2017 року) / Відп.ред. В.Л. Петрушенко. - Львів: Видавництво "Ліга-Прес", 2017. - С. 97-100.
 • Березіна В.В. Біологічний (тілесний) вимір часу події розуміння // "Дні науки філософського факультету – 2017", Міжн. наук. конф. (2017; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч. 2. – С. 63-65.
 • Пустовит С.В., Березина В.В. Трансформация научной картины болезни. Новое понимание выздоровления // Шляхи духовного розвитку людини та суспільства. Тези ХVІІ міжнародної науково-практичної конф. (26-27 травня 2017р., Київ). – К.: «Арктур-А», 2017.– С. 45-48.     
 • Пустовит С.В., Березина В.В. От нормостатистической модели здоровья к фундаментальной жизненной ситуации пациента. Вклад Г.-Г. Гадамера//Практична філософія.- 2017.-№2.-С. 79-91.
 • Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник / С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко, В. Зозуля, В. Березіна, Ю.Остапенко, В. Кулініченко, О. Карагодіна, Н. Коваленко. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 80 С.
 • Березіна В.В. Гендерне навчання лікарів у закладах післядипломної освіти // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21.05.20). - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. - 206 с. - С.31-34.
 • Березіна В.В. Феміністична критика морально-правового підходу до здоров'я // Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах: матеріали науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю (Харків, 28-29.05.20). - Харків: ХНМУ, 2020. - 160 с. - С. 22-23.
 • Березіна В.В. Розвиток психосоматичного мислення лікарів в умовах безперервного навчання в закладах післядипломної освіти // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Дніпро, 26-27.06.20). - Дніпро: СПД "Охотник", 2020. - 388с. - С. 344-347.

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах

 • Семінар з методу терапії зобов’язання та прийняття (АСТ) «Зміцніть свою практику і свою спільноту за допомогою методу АСТ», 20-22.10.16, Львів.
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», 17.11.16, Херсон.
 • ХVІІ міжнародна науково-практична конференція, 26-27 травня 2017 р., Київ.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Здоров'я у мультидисциплінарному дискурсі", 11-13.04.19, Львів.
 • ІІІ Національний Конгрес з паліативної допомоги, секція "Філософські та духовні аспекти надання паліативної і хоспісної допомоги та догляду", 09-10.10.20, Київ.
 • Сімед 2020 #11. Науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю: "Гаряча тема: COVID-19 і коморбідні стани у первинній медичній допомозі", секція "Паліативна допомога у сімейному медсестринстві", 03-05.12.20, Київ.
 • "YOUNG SCIENCE 2.0". Секція "Філософські та етико-правові аспекти медичної теорії та практики". Науково-практична конференція з міжнародною участю, 09-10.12.20, Київ.

Громадська активність та волонтерство

 • Кризовий психолог по роботі з воїнами АТО, БО МБФ «Творча Криївка», Прикарпаття, 2015-2016 рр.

Додаткова освіта

 • «Клуб аналітичної культури» при Київському міжнародному університеті: науково-практичні семінари з аналітичної психології К.Ґ. Юнга та психодіагностики, Київ, 2006-2008 рр. 
 • «Школа розвитку психотерапії» при Українській cпілці психотерапевтів: «Пропедевтика психічних захворювань» на базі Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1, Київ, 2011-2012 рр. 
 • МНПК «Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах»; авторська тренінгова програма Френка Пьюселіка «Самоврядування посттравматичним стресовим розладом», «Основи запобігання та лікування ПТСР»; авторський семінар Віталіни Маслової «Методи творчої реабілітації в роботі з учасниками бойових дій», Київ, 2015 р. 
 • «Когнітивно-поведінкова терапія», інтернатура, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, Київ, 2016-2019 рр.
 • ТУ "Основи психоаналітичної теорії психічного розвитку та функціонування" (2018-2021 рр) у Львівському психоаналітичному інституті ментального здоров'я.
 • ТУ «Основи теорії та методики професійної освіти (для асистентів і викладачів системи медичної освіти)» у НУОЗУ імені П.Л. Шупика на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права з 05.09 по 04.10.2017 р. (Посв. №6094). 
 • ТУ "Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання в медицині" у НУОЗУ імені П.Л. Шупика на кафедрі медичної інформатики з 05.12 по 19.12.2019 р. (Посв. № 9524).

Освіта

1985 р. – Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, історичний факультет. Спеціальність – історія, кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства. 

Професійний досвід

З 1979 р. і до цього часу – НУОЗ України імені П.Л. Шупика; посада: асистент кафедри філософії.

З 2005 р. і до цього часу – секретар Комісії з питань етики НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

Прочитані лекційні курси

«Філософія», «Політологія» (Київський фінансово-економічний коледж);

«Філософія», «Етика біомедичних досліджень», «Протидія насильству в сім’ї» (НУОЗ України імені П.Л. Шупика),
"Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень" (НУОЗ України імені П.Л.Шупика).

Наукова діяльність

Участь в виконанні НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика "Філософські засади медичної теорії та практики" (2016-2019).

НДР кафедри філософії НУОЗ України імені П.Л. Шупика "Філософсько-методологічні проблеми гуманізації сучасної медицини" (2020-2024).

Публікації

2016-2020 рр. 

 1. Коваленко Н.В. Проект навчального курсу/тематичного блоку «Етико-деонтологічні   помилки в клінічній практиці» // Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 березня 2016 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2016. – С. 74 – 75.
 2. Коваленко Н.В.  Деякі аспекти досвіду діяльності комісії з питань етики // Шостий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (м. Київ, Україна, 27 – 30 вересня 2016 року). – Київ, 2016. – С. 49-50.
 3. Коваленко Н.В. Концепція біоетики Фрица Ягра та європейська біоетика // Дні науки філософського факультету – 2017. Міжнародна наукова конференція, 25-26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 4. – С. 22-24.
 4. Коваленко Н.В. У истоков европейской биоэтики: биоэтический императив Фрица Яра // Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei si medicine // Culegere de articole stiintifice cu participare internationala. - Vol. 23. - Red. Responsabil dr. hab. in filosofie, prof. univ. Teodor N.Tirdea. – Chisinau: CEP “Medicina”, 2017. - P. 103-105.
 5. Коваленко Н.В. Екологічна етика та екологічна безпека // Етика біо- і нанотехнологий та біобезпека. Матеріали міжнародного семінару / Упор. М.О. Чащин. К.: НАНУ. – 2017. – С. 40-42.
 6. Коваленко Н.В. Екологічна тематика в контексті постіндустріалізму // Читання пам’яті Івана Бойченка – 2017. Людина. Історія. Господарство : Всеукр. Круглий стіл ) 27 жовт. 2017 р.): [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – Київ: Знання України, 2017. – 83 c.
 7. Пустовіт С., Мішалов В., Бойченко Н., Зозуля В., Березіна В., Остапенко Б., Карагодіна О., Коваленко Н. Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник. - Житомир : Вид. О.О. Євенок. – 2017. – 80 с.
 8. Коваленко Н.В. Вплив біоетичних ідей на формування духовно-моральної компетенції лікаря // Філософські засади медичної теорії та практики. Матеріали VIII Наукового симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 100-річчю заснування НМАПО імені П.Л. Шупика. - К.: Графіка і дизайн, 2018. - 120 с. - C. 41 - 43.
 9. Коваленко Н.В. Спільносвіт природи та людини в контексті соціальної біоетики // Читання пам'яті Івана Бойченка - 2018. Людина. Історія. Суспільство : Всеукр. круглий стіл (26 жовтн. 2018 р.): [матеріали доповідей та виступів]- К. : Знання України, 2018. - 83 с. 
 10. Коваленко Н.В. Аксиологические аспекты здоровья человека и экологические проблемы // Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei si medicinei // Materialele Conferintei a 24-a Stiintifice Internationale.  Culegere de articole stiintifice. Editia 24. - Chisinau: CEP "Medicina", 2018 - 202 p.  - C. 179 - 183.
 11. Коваленко Н.В. Інтеграція та єдність екологічної та медичної біоетик // VII Національний конгрес з біоетики (м.Київ, Україна, 30 вересня - 2 жовтня 2019 року) - Київ, 2019. - 158 с. - С. 30 -31.

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах

 • 1-2 жовтня 2015 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція з  міжнародною участю «Суспільство і медицина: діалог в умовах євроінтеграції (м. Полтава, Україна).
 • 22-23 жовтня 2015 р. – VII Міжнародний симпозіум з біоетики «Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики», присвяченого пам’яті д. філос.н., професора Валентина Леонідовича Кулініченка (м. Київ, Україна).
 • 27-30 вересні 2016 р.   Шостий національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (м. Київ, Україна).
 • 25-26 квітня 2017 р. –    Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2017» (м. Київ, Україна).
 • 26 жовтня 2018 р. - Всеукраїнський круглий стіл "Читання пам'яті Івана Бойченка - 2018. Людина. Історія. Суспільство.
 • 30 вересня - 2 жовтня 2019 р. - VII Національний конгрес з біоетики (м.Київ, Україна).

Додаткова освіта

 • Підвищення кваліфікації, "Human Subjects Protection" (Office for Human Research Protection U.S.Department of Health and Human Service).
 • Підвищення кваліфікації, Цикл ТУ «Англійська мова для професорсько-викладацького складу» (НМАПО імені П.Л. Шупика).
 • Підвищення кваліфікації, Цикл ТУ "Підготовка кадрового резерву НМАПО. Англійська мова для професорсько-викладацького складу. Інтенсив" (НМАПО імені П.Л. Шупика).
 • Підвищення кваліфікації, Цикл ТУ "Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання у медицині" (НМАПО імені П.Л. Шупика), 2018.
 • Підвищення кваліфікації, "Належна клінічна практика (GCP). Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань"/ "Good Clinical Practice (GCP). Clinical trial regulation", 2019.