Search

Освіта

 • Кандидат філософських наук, аспірантура, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
 • МА (Master of Art) з політичних наук, Карлетонський університет, Оттава, Канада
 • Диплом з Європейської Інтеграції, Карлетонський університет, Оттава,  Канада
 • Диплом інженера, Київський політехнічний інститут
 • Сертифікат з академічної англійської писемності, Університет Оттави, Канада
 • Центр розвитку освіти в Карлетонському університеті, Оттава, Канада
 • Навчання дослідницькій етиці та біоетиці в Х’юстонському Методистському дослідному інституті, Х'юстон, Техас, США
 • Сертифікати підвищення кваліфікації у США, CITI program з відповідального проведення медичних досліджень.
 • Сертифікат безперервної професійної освіти з етики. Університет Колорадо, Денвер, США.
 • Свідотство підвищення кваліфікації, Вища Школа Філософії при Інституті Філософії НАН України.

Науковий ступінь, звання

 • Кандидат філософських наук; спеціальність: філософія науки
 • МА; спеціальність: політичні науки. Карлетонський університет, Канада

Професійний досвід

 • Доцент кафедри філософії НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
 • Член вченої ради факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика
 • Член комісії з біоетичної експертизи та етики наукових досліджень Національного медичного університету імені Богомольця, Київ, Україна
 • Член комісії з питань етики НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика
 • Відповідальний за наукову роботу кафедри філософії
 • Відповідальний за роботу інформаційних технологій на кафедрі філософії

Прочитані лекційні курси

Карлетонський університет, м. Оттава, Канада:

 «Безпека і Європейська інтеграція», «Міжнародні відносини України»,   «Геополітика та Європейська безпека», «Політична історія Європи»,   «Філософія політики», «Регуляція лобізму в Європейському Союзі.   Порівняльний аналіз».

 НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика:  

 «Філософська антропологія та медицина», «Філософія, сучасна методологія   наукових досліджень та біоетика», «Гуманітарні основи клінічного   мислення», «Протидія насильству в сім’ї», «Етичні та деонтологічні аспекти   діяльності лікаря».

Наукова діяльність

НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика (2016-2019 рр.) «Філософські засади медичної теорії та практики» 
НДР кафедри філософії НУОЗ України (НМАПО) імені П.Л. Шупика  (2020-2024 рр.) "Філософсько-методологічні проблеми гуманізації сучасної медицини"

 Монографії та посібники

 1. Остапенко Б.И. Технико-технологические факторы изменения методологии естественнонаучного познания // Естественнонаучное познание: изменение методологических ориентаций: Монография [Л.В.Озадовская, В.Л. Храмова, Ф.К. Канах и др.]. – К.: Наукова думка, 1993. –С. 145-151.
 2. Остапенко Б.І. Творчій потенціал симбіозу науки і техніки в методології природознавства // Індустрія наукових знань доби високої електроніки: Монографія. [Лук’янець В.С., КравченкоО.М., Мороз О.Я. та ін.]. – К.: УкрСічь, 2013. – С. 412-422.
 3. Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник / С.Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко, В. Зозуля, В. Березіна, Ю.Остапенко, В. Кулініченко, О. Карагодіна, Н. Коваленко. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 80 С.
 4. Ostapenko B.I. Dynamic of Ukrainian Foreign Policy during 1994-2004. Ottawa: Carleton University, 2008. – 121 p.

Наукові статті

 1. КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И.Биоэтическое сопровождение авангардных технологий // Интерактивная антропология. № 1(23) 2014. – Одесса, 2014. – С. 19-24.
 2. ОстапенкоБ.И. Естественнонаучные законы и антропологические аспекты техногенной модели цивилизации // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал. – Выпуск 4 (2). – Днепропетровск: ДНУ, 2012.– С. 71-77.
 3. ОстапенкоБ.И. Из истории философского осмысления феномена техники // Мультиверсум. Философский альманах. – К., 2011. – Вып. 7 (105). – С. 99-112.
 4. ОстапенкоБ.И. Инновационно-индустриальная социально-экономическая модель общества // Вестник Днепропетровского Университета. Научный журнал. № 9/2, Т.  Серия: Философия. Социология. Политология. – Выпуск 22 (4). – Днепропетровск, 2012.– С. 150-156.
 5. ОстапенкоБ.І. Компетенція морального судження у професійному та соціальному вимірі // Категорії. Мораль. За результатами Всеукр. круглого столу «Читання пам’яті Івана Бойченка – 2019. Людина. Історія . Мораль» (25 жовт. 2019 р.): [Збірник наукових матеріалів ] / редкол. А.Є. Конверський [та ін.]. – Київ: Знання України, 2019. – C. 110-118.
 6. Остапенко Б.И. Концепция инновационно-индустриального общества // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том Кишинёв: «Медицина», 2016. С. 163-166.
 7. ОстапенкоБ.И. Концепция категории «авангардные технологии» // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том 3. – Кишинёв, 2013. – С. 168-171.
 8. ОстапенкоБ.И. К осмыслению феномена техники и технологии: человеческое измерение // Мультиверсум. Философский альманах. Спецвыпуск ко Дню Знаний. – К., 2011.– С. 127-137.
 9. ОстапенкоБ.И. Методологическое значение категории «авангардность» // Вестник Днепропетровского Университета. Научный журнал. № 9/2, Т. 21, 2013. Серия: Философия. Социология. Политология. Выпуск  23 (2). – Днепропетровск, 2013. – С. 212-218.
 10. Остапенко Б.И. Мировоззренческая направленность преобразовательной деятельности человека // Мультиверсум. Философский альманах. – К., 2011. – Вып. 9 (107). – С.213-226.
 11. КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И.Принципы безопасности в обществе риска // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том 4(20). – Кишинёв, 2014. – С. 240-244.
 12. ОстапенкоБ.И.Синергетика человека и общества: авангардный потенциал // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал. - Выпуск 6 (3). – Днепропетровск: ДНУ,  – С. 158-163.
 13. КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И. Философско-методологические основания нанотехнологий // Философия науки: традиции и инновации. Научный журнал, № 1 (7),  – Сумы: СумДПУ им. А.С. Макаренко, 2013. – С. 45-53.
 14. ОстапенкоБ.И. Цивилизационная универсальность авангардности техногенного общества // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал.  - Выпуск 5. – Днепропетровск, 2013. – С. 47-52.
 15. Kulinichenko V.L.,Ostapenko B.I. Avant-garde technologies: risk management // VIII World Conference on bioethics, Editor: Marcelo Palacios / Secretaria SIBI. International Society of Bioethics. – Spain, Gijon, 2013. – 380 p. – P. 171-180.
 16. Ostapenko B.I. Correlation of efficiency and safety // “Science Herald of National Forest-Technology University: collection of science-technological papers.” – Lviv: RVV NLTU Ukraine. – 2014. – Issue 24.10. – P. 387-393.
 17. Ostapenko B.I. European Union Regulations on Medical Research // International Scientific Conference: “Health, Medicine and Bioethics in Contemporary Society: inter and multidisciplinary studies”, 3rd edition. Chișinau, Republic of Moldova, November 6-7, 2020. P. 31-36.
 18. Ostapenko B.I. Knowledge Based Industrial Economy And Innovative-Industrial Civilization / V International scientific-practice conference “Knowledge, Education, Enlightenment,” October 1-2, 2020, Vinnitsa: VNTU, – P. 1-5. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2020/paper/viewFile/10750/8984 (9.11.2020).
 19. Ostapenko B.I. Methodological Enquiry to Belmont Report // Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, antropologiei, filosofiei și medicinei. Materialele conferinței a 25-a științifice internaționale. Culegere de articole științifice. Ediția 25. Red. responsabil dr. hab. în filosofie, prof. univ. Teodor N. Țîrdea. - Chișinău: CEP ”Medicina”, 2019. – P. 31-35.
 20. Ostapenko B.I. Methodology of Development of Moral Judgement for the Medical Professionals with the Concept of the Absolute of Morality // The Survival Strategy in the Terms of Bioethics, Philosophy and Medicine. Collection of scientific articles with international participation. Volume 23. – Chisinau, 2017. – P. 75-78.
 21. Ostapenko B.I. Synergy of Safety and Functionality // The Survival Strategy in the Terms of Bioethics, Philosophy and Medicine. Collection of scientific articles with international participation. Volume 21. – Chisinau, 2015. – P. 139-142.
 22. Ostapenko B.I. The Concept of Embedded Safety // Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). - Vol. 1, No 1. – Lviv: Polytechnic National University, 2015. – P.57-60.
 23. Ostapenko B.I. Two concepts of public health care // Sănătatea. Medicina și Bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. / Materialele Conferinței Științifice Internaționale. 16-17 noiembrie 2018. Red. resp.dr. hab. Ojovanu Vitalie. Chișinău: CEP „Medicina” 2018. – P. 44-51.

Наукові тези конференцій (останні 5 років)

 1. Здравоохранительные практики в аспекте парадигмальных основ медицины / [ТаранюкГ.П., Батенко Г.В., Коробейников Г.В., Слободяник Г.И., Егоренков А.И., Остапенко Б.И., Игнатищев М.Р.] // Философские основания медицинской теории и практики. Материалы VIII Научного симпозиума с международным участием, посвященного 100-летию Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины (27-28 сентября 2018 г., г. Киев) / Сост. С.В. Пустовит, Л.А. Палей. – К.: Графика и дизайн, 2018. – 120 с. – С. 93-95.
 2. Остапенко Б.І. Компетентність морального судження як професійна і соціальна необхідність // Філософія науки, техніки та архітектури в гуманістичному вимірі. Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2019 року) / відп. за випуск І.В. Чорноморденко. – К.: КНУБА, 2019. – С. 88-90.
 3. Остапенко Б.І. Проблема морального вибору за умов соціальної кризи // «Етичне та естетичне в людському світовідношенні» Тези Міжнародної наукової конференції «ХХVIІ-мі Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського», 11-12 лютого 2015 року / Відп. ред. В.Л. Петрушенко. - Львів: Видавництво «Ліга-Прес», 2015. – С. 80-82.
 4. Філософське підґрунтя медичної теорії та практики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Релігія та медицина пам’яті святого Луки (В. Ф. Войно-Ясенецький) [С.В. Пустовіт, Н. М. Бойченко, Б.І. Остапенко, В.В. Березіна, Н. М. Коваленко]. Київ, 2019. – С. 25-27.
 5. Ostapenko B.I. Absolute of Morality, Customs, and Loss of Moral Ground // Category. Morality. Collection of articles of the All Ukrainian Round Table “The Readings in the memories of I. Boychenko-2019, Human, History, Morality.”. - Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2019. – p. P. -.
 6. Ostapenko B.I. Absolute of Morality in the Healthcare Context// VI National Congress on Bioethics with International Participation. September 27-30, 2016. Kiev, 2016. – P. 20.
 7. Ostapenko B.I. Absolute of Morality versus Deconstruction of Morality: Social and Personal Responsibility // “Metaphysical Discourse in Philosophy: History and Modernity.” Theses of International Scientific Conference “XXIX-th Readings, Dedicated to Memory of the Founder of Lvov-Warsaw Philosophy School Kazimierza Twardowskiego”, 10-11 February 2017 / Ed.: V.L. Petrushenko. – Lvov: Publisher “Liga-Press”, 2017. – P. 178-180.
 8. Ostapenko B.I. Avant-guard potentials and risks of nanotechnologies // Ethics of Bio- and Nanotechnologies and Bio-safety. V-International Seminar. Kiev: NASU, 2017. – P. 17-18.
 9. Ostapenko B.I. Boundaries of social construction of man: genetic manipulations and spiritual risks // “Readings in the memories of I. Boychenko-2018, Human, History, Society.”All Ukrainian round table. - Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2018. - P. 72-74. 
 10. Ostapenko B.I. Formation of moral judgement competency for professional, personal and social application // International scientific-practical conference “Medical Education in XXI century: practice orientation and advancement of quality of education of professionals“. Vitebsk: VSMU, 2018. – С. 373-375.
 11. Ostapenko B.I. Historical experience of lack of competence of moral judgment in medical researches // Materials of International Conference “Health, Medicine and Bioethics in Modern Society: Inter- and Pluridisciplinary Multidisciplinary Studies”. Ed-II. - Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic Print Caro. 2019. – P.105-108.
 12. Ostapenko B.I. Humanity in medicine as professional competency: methodology of development // Philosophical foundations of medical theory and practice. Materials of VIII scientific symposium with international participation, in the 100-th of foundations of Shupyk National medical academy of postgraduate education, Ministry of health care of Ukraine (September 27-28, 2018, Kiev) / Ed. S.V. Pustovit, L.A. Paley. – K.: Graphics and Design, 2018. – P. 4-6.
 13. Ostapenko B.I. Managing motivation in the scientific research // The challenges of the information society: from bioethics to nooethics: Materials of VII International Symposium on Bioethics, dedicated to the memory of PhD., Professor Valentin Leonidovich Kulinichenko, 22-23 October 2015, Kiev / Ed.: S.V. Pustovit, O.B. Kyrychok, N.M. Boychenko, L.A. Paley. – K .: Graphics and Design , 2015. – P. 5.
 14. Ostapenko B.I. Methodology of Moral Philosophy: challenges in Academic Society // IV International scientific-practice conference “Knowledge, Education, Enlightenment,” September 28-29, 2018, Vinnitsa: VNTU, – P. 18-21.
 15. Ostapenko B.I. Methodology of online teaching in development of professional competency // Influence of high technologies on the development of culture in information society. Philosophical readings on 85-th anniversary of National aviation university and 15-the anniversary Teaching-scientific humanitarian institute. Collection of scientific papers. Kiev, March 27, 2018 / Ed. L.G. Drotianko. – Kiev: NAU,  – P. 49-51.
 16. Ostapenko B.I. Phenomenon of Substitution of Moral Definitions: Methodological enquiry // VII International Scientific-Pracitice Conference “Actual problems of Higher Professional Education.” - Kiev: NAU, 2019. – P. 109-110.
 17. Ostapenko B.I. Philosophy of health care: protection of vulnerable in medical clinical trials // Categories. Collection of scientific articles of the All Ukrainian Round Table “The Readings in the memories of I. Boychenko-2020. Human, History, Categories.” - Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2020. – P. 99-101. {EN}. ISBN: 978-966-316-482-3.
 18. Ostapenko B.I. Strategic Perspectives of Tactical Cognitive Manipulations: Enquires and Return // Humanitarian-Scientific Knowledge: Horizons of Communication Science:. Materials of International Scientific Conference (Chernovtsy, 4-5 October, 2019). Chernovtsy: Chernovtsy National University, 2019. – P. 179-180.
 19. Ostapenko B.I. The Competency of Moral Judgment in Professional and Social Dimension // Sakharov readings 2019: environmental problems of the XXI century: materials of 19-th international scientific conference, 23-24 May, 2019, Minsk, Republic of Belarus: 3 parts / International state Sakharov Environment Institute of Belarus State University. Minsk: IVC Minfin, 2019. – Part 3. – 476-479.
 20. Ostapenko B.I. The Concept of the Competence of Moral Judgement // VII National Congress on Bioethics (30 September – 2 October, 2019). Kiev, 2019. – P. 27-28.

Міжнародні конференції та презентації

Мінськ (Білорусь): Сахаровські читання: Екологічні проблеми XXI століття;
Київ, Харків, Чернівці, Львів, Суми (Україна): компетентність морального судження; філософія науки і техніки; інноваційна-індустріальна модель суспільства та економіки; моральна філософія;
Кишинів (Молдова): стратегія виживання з точки зору біоетики, філософії медицини;
Прага (Чехія): професійна медична етика; історія медицини; медицина після Холокосту; програма Т-4;

Школа-семінар «Проблеми біоетики та фізики живого», Національний медичний університет імені О.О. Богопольця в кооперації з Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки та Національним Музеєм медицини України;
Член оргкомітету симпозіумів з біоетики, Київ, 2015, 2018, 2021
Член оргкомітету, відповідний секретар ІХ симпозіуму з біоетики, Київ, 2021
Член оргкомітету VII Національного конгресу з біоетики, Київ, 2019

Суспільна робота

Голова виборчої комісії на виборах Президента України та у Верховну Раду України

Додаткова освіта

 • Підвищення кваліфікації, ТУ. "Академічна українська мова." Сертифікат НМАПО імені П.Л. Шупика
 • Підвищення кваліфікації, ТУ. "Академічна англійська мова." Сертифікат НМАПО імені П.Л. Шупика
 • Підвищення кваліфікації, ТУ "Педагогіка вищої освіти." Сертифікат НМАПО імені П.Л. Шупика.
 • Підвищення кваліфікації, ТУ "Інформаційні аспекти передачі знань при БПР лікарів та провізорів" Сертифікат НМАПО ім. П.Л.Шупика.
 • Підвищення кваліфікації з філософії. Свідотство. Вища Школа Філософії при Інституті Філософії НАН України. 
 • Підвищення кваліфікації у США з відповідального проведення медичних досліджень. Сертифікати CITI program.
 • Підвищення кваліфікації у США з етики. Сертифікат безперервної професійної освіти. Університет Колорадо, Денвер, США.

Знання мов

 • Англійська – вільно.
 • Російська – вільно.
 • Українська – вільно.

Володіння комп'ютером

 • Системний адміністратор
 • Аналітик інформаційних технологій