Search

Освіта

Київський національний університет імені Т. Шевченка, аспірантура (2007-2011 рр.).

Київський національний університет імені Т. Шевченка, магістр філософії, викладач вищої школи (2002-2007 рр.).

Київський міжнародний університет, магістр психології (2001-2007 рр.). 

Науковий ступінь, звання

Кандидат філософських наук (2011 р.), спеціальність: 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія. Тема дисертації: «Зв’язок розуміння і мовлення як предмет філософської герменевтики». Наук. керівник – проф. А.Л. Богачов.

Професійний досвід 

Старший викладач кафедри філософії НУОЗУ імені П.Л. Шупика з листопада 2016 р.

Прочитані курси

КНУ імені Т. Шевченка: «Теорія пізнання» (2010-2011 рр.); «Філософська герменевтика» (2008-2009 рр.);

НУОЗУ імені П.Л. Шупика: «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика», «Гуманітарні аспекти клінічного мислення», «Протидія насильству в сім’ї», «Біоетичні та деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Соціокультурні та етико-деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Філософські засади медичної теорії та практики», «Сучасні моральні теорії та принципи та їх використання в медичній практиці», "Технології наукової творчості. Підготовка автореферату та рукопису дисертації", "Логіка та методологія наукового дослідження".

Наукова діяльність

Участь в виконанні НДР кафедри філософії НУОЗУ імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики» (2016-2019), "Філософсько-методологічні аспекти гуманізації медицини" (2020-2024).

Науково-дослідна робота «Філософські засади медичної теорії та практики» спрямована на поглиблене вивчення та аналіз теоретико-філософських та методологічних складових медицини, а саме – гносеологічних, онтологічних та аксіологічних передумов та засад сучасної медичної теорії та практики, а також вивчення філософсько-антропологічних, соціокультурних, історіософських вимірів медицини.

Науково-дослідна робота "Фіорсофсько-методологічні аспекти гуманізації медицини" спрямована на встановлення аспектів, пов'язаних з розвитком філософської антропології, філософських поглядів на пробоему людини в історико-філософському контексті; длслідження філософсько-методологічних передумов гуманізації сучасної медицини як постнекласичної науки; вивчення філософських засад сучасної концепції здоров'я, аналіз етико-правових та аксіологічних засад медицини як засад її гуманізації, вивчення біоетичних принципів та цінностей як складових сучасної пацієнтцентрованої медицини.

Публікації

 • Березіна В. В. Діалогічність vs монологічність розуміння (у світлі італійської рецепції філософської герменевтики) / В. В. Березіна // Практична філософія. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.182-186.
 • Березіна В. В. Переклад — міст між мовними світами? (на підґрунті філософської герменевтики  Г. Ґ. Ґадамера) / В. В. Березіна // Філософська думка. – Київ, 2009. – № 1 (Феноменологія сьогодні). – С. 43-53.
 • Березіна В.В. Феноменологічно-герменевтична концептуалізація світу і відродження практичної філософії / В. В. Березіна // Філософські проблеми гуманітарних наук. – Київ, 2010. – № 16-17. – С. 178-183.
 • Березіна В.В. Проблема мови у філософії Г.-Ґ. Ґадамера / В. В. Березіна; [за ред. А.Л. Богачова] // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2008» (16-17 квітня 2008 року): матеріали доповідей та виступів. – Київ: ВПЦ «Киїівський університет», 2008. – Ч. VI. – С. 95-96.
 • Березіна В.В. Усно-динамічна природа мови (на матеріалах філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера) / В. В. Березіна; [за ред. А.Л. Богачова] // Людина. Світ. Суспільство (До 175-річчя філософського факультету). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2009» (21-22 квітня 2009 року): матеріали доповідей та виступів. – Київ: ВПЦ «Киїівський університет», 2009. – Ч. ІІІ. – С. 9-10.
 • Березіна В.В. Темпоральний бік події розуміння в герменевтиці Г.-Ґ. Ґадамера / В. В. Березіна; [за ред. А.Л. Богачова] // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2010» (21-22 квітня 2010 року): матеріали доповідей та виступів – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Ч. ІІІ. – С. 7-8.
 • Березіна В.В. Прихована гармонія здоров’я як передумова розуміння (на ґрунті філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера) / В. В. Березіна // Шевченківська весна: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (22-26 березня 2010 року); [за ред. О. Терещенко]. – Київ: Логос, 2010. – Вип. VIII. – С. 412-413.
 • Березіна В.В. Герменевтика як критика. До проблеми діалогічної концепції розуміння Г.-Ґ. Ґадамера / В. В. Березіна // Критика як філософська настанова: тези п’ятої міжнародної студентсько-аспірантської конференції «Філософія. Нове покоління» (25-27 лютого 2010 року); [за ред. Є. Полякова]. – Київ: НаУКМА, 2010. – С. 48-49.
 • Березіна В.В. Екзистенційна герменевтика Луїджі Парейзона / В. В. Березіна // SENTENTIAE: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства); [за ред. О.Хома]. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – XXVI (№ 1 / 2012). – С. 154-165.
 • Березіна В.В. Луїджі Парейзон: Істина та інтерпретація. Вступ / Переклад з іт. за Pareyson L. Verità e interpretazione; Pref. di G. Riconda. – Milano: Mursia, 1971. – P. 15-31. // SENTENTIAE: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства); [за ред. О.Хома]. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – XXVI (№ 1 / 2012). – С. 166-182.
 • Березіна В.В. Розуміння і фронесис. Герменевтична актуальність ідей Аристотеля у філософії Г.-Ґ. Ґадамера / В.В. Березіна // Філософські пошуки, вип. 2 (5) / 2016: До 2400-річчя Аристотеля. - Львів: Ліга-Прес, 2016. - С. 117-126.
 • Березіна В.В. Ґендерно обумовлене насильство в сім'ї та практики його подолання: філософський аналіз // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 3. – С. 25-35.
 • Березіна В.В. Етичний вимір герменевтики і медицина. Збірник тез доповідей і статей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / ред. кол. Берегова Г.Д., Герасимова, Е.М., Лєнь Т.В., ін. – Херсон: РВВ «Колос», 2016. – С. 11-13.
 • Березіна В.В. Герменевтизація онтології у філософії Г.-Ґ. Ґадамера як деструкція метафізичної традиції // "Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність" (Тези Міжнародної наукової конференції "ХХІХ-ті Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського", 10-11 лютого 2017 року) / Відп.ред. В.Л. Петрушенко. - Львів: Видавництво "Ліга-Прес", 2017. - С. 97-100.
 • Березіна В.В. Біологічний (тілесний) вимір часу події розуміння // "Дні науки філософського факультету – 2017", Міжн. наук. конф. (2017; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч. 2. – С. 63-65.
 • Пустовит С.В., Березина В.В. Трансформация научной картины болезни. Новое понимание выздоровления // Шляхи духовного розвитку людини та суспільства. Тези ХVІІ міжнародної науково-практичної конф. (26-27 травня 2017р., Київ). – К.: «Арктур-А», 2017.– С. 45-48.     
 • Пустовит С.В., Березина В.В. От нормостатистической модели здоровья к фундаментальной жизненной ситуации пациента. Вклад Г.-Г. Гадамера//Практична філософія.- 2017.-№2.-С. 79-91.
 • Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник / С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко, В. Зозуля, В. Березіна, Ю.Остапенко, В. Кулініченко, О. Карагодіна, Н. Коваленко. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 80 С.
 • Березіна В.В. Гендерне навчання лікарів у закладах післядипломної освіти // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21.05.20). - Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. - 206 с. - С.31-34.
 • Березіна В.В. Феміністична критика морально-правового підходу до здоров'я // Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах: матеріали науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю (Харків, 28-29.05.20). - Харків: ХНМУ, 2020. - 160 с. - С. 22-23.
 • Березіна В.В. Розвиток психосоматичного мислення лікарів в умовах безперервного навчання в закладах післядипломної освіти // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Дніпро, 26-27.06.20). - Дніпро: СПД "Охотник", 2020. - 388с. - С. 344-347.

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах

 • Семінар з методу терапії зобов’язання та прийняття (АСТ) «Зміцніть свою практику і свою спільноту за допомогою методу АСТ», 20-22.10.16, Львів.
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», 17.11.16, Херсон.
 • ХVІІ міжнародна науково-практична конференція, 26-27 травня 2017 р., Київ.
 • Міжнародна науково-практична конференція "Здоров'я у мультидисциплінарному дискурсі", 11-13.04.19, Львів.
 • ІІІ Національний Конгрес з паліативної допомоги, секція "Філософські та духовні аспекти надання паліативної і хоспісної допомоги та догляду", 09-10.10.20, Київ.
 • Сімед 2020 #11. Науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю: "Гаряча тема: COVID-19 і коморбідні стани у первинній медичній допомозі", секція "Паліативна допомога у сімейному медсестринстві", 03-05.12.20, Київ.
 • "YOUNG SCIENCE 2.0". Секція "Філософські та етико-правові аспекти медичної теорії та практики". Науково-практична конференція з міжнародною участю, 09-10.12.20, Київ.

Громадська активність та волонтерство

 • Кризовий психолог по роботі з воїнами АТО, БО МБФ «Творча Криївка», Прикарпаття, 2015-2016 рр.

Додаткова освіта

 • «Клуб аналітичної культури» при Київському міжнародному університеті: науково-практичні семінари з аналітичної психології К.Ґ. Юнга та психодіагностики, Київ, 2006-2008 рр. 
 • «Школа розвитку психотерапії» при Українській cпілці психотерапевтів: «Пропедевтика психічних захворювань» на базі Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні № 1, Київ, 2011-2012 рр. 
 • МНПК «Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах»; авторська тренінгова програма Френка Пьюселіка «Самоврядування посттравматичним стресовим розладом», «Основи запобігання та лікування ПТСР»; авторський семінар Віталіни Маслової «Методи творчої реабілітації в роботі з учасниками бойових дій», Київ, 2015 р. 
 • «Когнітивно-поведінкова терапія», інтернатура, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, Київ, 2016-2019 рр.
 • ТУ "Основи психоаналітичної теорії психічного розвитку та функціонування" (2018-2021 рр) у Львівському психоаналітичному інституті ментального здоров'я.
 • ТУ «Основи теорії та методики професійної освіти (для асистентів і викладачів системи медичної освіти)» у НУОЗУ імені П.Л. Шупика на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права з 05.09 по 04.10.2017 р. (Посв. №6094). 
 • ТУ "Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання в медицині" у НУОЗУ імені П.Л. Шупика на кафедрі медичної інформатики з 05.12 по 19.12.2019 р. (Посв. № 9524).