Search

Навчально-методична робота кафедри має декілька напрямів: розробка нових планів та програм циклів, в тому числі з елементами дистанційної форми навчання; удосконалення навчально-методичного забезпечення циклів; розробка методичних рекомендацій та посібників до існуючих циклів;  підвищення якості навчання, поточного та підсумкового контролю й оцінювання знань слухачів; впровадження дистанційної форми навчання та тестування, інших інноваційних та сучасних методів навчання (кейс-методів, міждисциплінарних круглих столів та семінарів, рольових ігор);  стажування викладачів кафедри за кордоном і співпраця з гуманітарними та медичними кафедрами академії, зарубіжними вищими навчальними закладами.

Методична робота викладачів кафедри філософії охоплює систематичне вивчення філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури, регулярне проведення  методичних семінарів для викладачів кафедри та круглих столів для слухачів, перегляд та удосконалення методичних розробок до циклів, що проводяться кафедрою. 

Відповідно до плану навчально-методичної роботи кафедри на 2022 рік колективом кафедри заплановано видання методичних статей; проведення міждисциплінарних методичних семінарів-тренінгів з актуальних проблем викладання дисциплін гуманітарного спрямування у системі післядипломної медичної освіти. Враховуючи тенденції до практичного застосування отриманих знань, кафедра щорічно проводить мініконференції професорсько-викладацького складу з аспірантами; залучає їх до участі у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах.

У відповідності з листом МОЗ України № 08.01 35/84 від 24.01.2011 р. та на виконання п. 3 наказу МОЗ України від 21.01.2011 р. № 27 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 р. № 2154-р» кафедрою була розроблена унікальна програма та цикл семінарських занять «Протидія насильству в сім’ї» для післядипломної освіти лікарів-інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів, практикуючих лікарів. До циклу були розроблені два навчальних посібника (2014, 2017 рр. видання).

В 2018-2020 рр. кафедрою були розроблені нові навчальні програми та цикли для підготовки лікарів та докторів філософії (PhD) в аспірантурі: «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика» – основна дисципліна; «Логіка та методологія наукового дослідження»; «Моральні теорії та принципи та їх використання в медичній практиці»; «Технології наукової творчості. Підготовка автореферату та рукопису дисертації» – цикли за вибором;  «Філософські засади медичної теорії та практики» та «Феномен ВІЧ-інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти» (спільно з кафедрою інфекційних хвороб) з елементами дистанційного навчання.

Відповідно до плану навчально-методичної роботи кафедри на 2021 рік колективом кафедри заплановано видання методичних статей; проведення міждисциплінарних методичних семінарів-тренінгів з актуальних проблем викладання дисциплін гуманітарного спрямування у системі післядипломної медичної освіти. Враховуючи тенденції до практичного застосування отриманих знань, кафедра щорічно проводить мініконференції професорсько-викладацького складу з аспірантами; залучає їх до участі у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах.

Співробітниками кафедри проводиться постійний моніторинг змістовного наповнення та своєчасно оновлюються навчальні програми й навчально-методичне забезпечення існуючих  циклів та курсів. Всі методичні розробки лекцій та семінарських занять до циклів і курсів кафедри є доступними для слухачів на сторінці кафедри (сайт університету) та на платформі  ILIAS, що стало можливим завдяки співпраці кафедри філософії з кафедрою медичної інформатики.

На кафедрі існує система взаємовідвідувань співробітниками кафедри лекційних та семінарських занять з подальшим обговоренням результатів та аналізом недоліків, постійно проводяться навчально-методичні наради кафедри. Періодично всі співробітники кафедри роблять на засіданнях кафедри доповіді з методичних питань викладання.

Професор Н.М. Бойченко є постійним учасником Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», що дозволяє впроваджувати у методичну роботу кафедри нові підходи у освітній галузі та впроваджувати інноваційні методи викладання у системі післядипломної освіти лікарів.

Кафедра багато років співпрацює з Комісією з питань етики НУОЗ України імені П.Л. Шупика та надає теоретико-методичну допомогу членам комісії та аспірантам в виконанні їх дисертаційних робіт, співробітники кафедри є членами комісії.