Search

  • Організація та проведення науково-дослідної діяльності, пов’язаної з основними науковими напрямками роботи кафедри, серед яких: філософська антропологія, філософія та аксіологія науки, філософія освіти, етика та деонтологія медичної діяльності, біоетика та етика клінічних досліджень, філософські проблеми психосоматичної медицини та валеології.
  • Систематичне підвищення кваліфікації викладачів кафедри з філософських дисциплін на базі Інституту філософії імені Г. Сковороди НАНУ, провідних філософських кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів.
  • Розробка самостійних та спільних з медичними кафедрами циклів тематичного удосконалення для лікарів  з елементами дистанційної форми навчання, які б поєднували сучасні філософські та медичні знання та базувалися на сучасній методології та філософії освіти в вищих навчальних закладах.
  • Постійне оновлення методичних розробок лекційних та семінарських занять, видання відповідних до існуючих курсів та циклів підручників та посібників, створення бази даних медичних кейсів для проведення лекційних та семінарських занять відповідно до сучасних форм та методів навчання та досягнень філософської думки.
  • Забезпечення високого теоретичного та професійного рівня викладання навчальних дисциплін. Розробка та втілення сучасних вимог контролю за якістю наукової та навчально-методичної роботи співробітників кафедри та науково-дослідної роботи аспірантів та інших слухачів з метою боротьби з плагіатом.
  • Подальша науково-методологічна співпраця з Комісією з питань етики НУОЗ України імені П.Л. Шупика з метою надання методичної допомоги аспірантам в виконанні їх дисертаційних робіт, удосконалення існуючих та розробки нових курсів та циклів, присвячених біоетичній експертизі та біоетиці клінічних досліджень.
  • Активна участь викладачів кафедри в громадському житті факультету та академії, наукових, науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах національного та міжнародного рівня.
  • Постійне оновлення та удосконалення матеріально-технічних засобів та матеріально-технічної бази кафедри.
  • Систематичне та своєчасне висвітлення роботи та подій кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.