Search

Виховна робота кафедри неврології №1 є складовою частиною навчального процесу лікарів-інтернів, слухачів. Відповідальними за виховну роботу на кафедрі за звітний період були: завуч (професор Слободін Т. М.) та куратори циклів. За період навчання проводяться конференції та засідання співробітників кафедри сумісно з лікарями-інтернами, сухачами (вступна, проміжна та заключна). Особлива увага приділяється успішності навчання лікарів-інтернів. Для цього проводяться обговорення програми навчання на циклі, підготовка до іспиту КРОК-3, підготовка до комп’ютерного іспиту за спеціальністю «Неврологія». Для оптимізації процесу навчання складений графік тренування лікарів-інтернів на комп’ютерній базі кафедри. Робиться акцент на необхідності відпрацювання пропущених занять. Співробітниками кафедри організована самостійна робота інтернів на кафедрі та в гуртожитку шляхом забезпечення додатковими методичними матеріалами кафедри та літературою за фахом «Неврологія» з резервів бібліотеки НМАПО імені П. Л. Шупика.

Постійно проводяться бесіди, в яких приділяється увага етиці поведінки та деонтології спілкування лікаря та пацієнта, лікаря у відділенні, обговорюються питання дотримування колегіальності та лікарської  таємниці. Особлива увага приділяється поведінці лікарів у гуртожитку. Одним з методів дисципліни серед слухачів є відвідування їх у гуртожитку співробітниками кафедри. Графік відвідування гуртожитків (вул. Драйзера 7, вул. Довнар-Запольського 16, вул. Багговутівська 27, вул. Салютна 1а) складений та затверджений на засіданні кафедри. З метою пропаганди здорового способу життя та антипропаганди тютюнопаління, надмірного вживання алкоголю, наркоманії проводились колективні та індивідуальні співбесіди.

На кафедрі продовжується традиція ознайомлення слухачів та інтернів з життєвим шляхом видатного анатома, гістолога професора В. С. Беца, який працював на кафедрі анатомії Університету Св. Володимира. За участю співробітників кафедри неврології №1 здійснюються екскурсії в Музей Т.Г.Шевченка, в Музей історії медицини.

 1. Мументалер М., Бассетти К., Дэтвайлер К. Дифференциальный диагноз в неврологии: руководство по оценке, классификации и дифференциальной диагностике неврологических симптомов. М.:МЕДпресс-информ. – 2012. – 360с.
 2. Иллариошкин С.Н., Левин О.С. Болезнь Паркинсона и расстройства движений. М.: НЦН РАМН. – 2011. – 413 с.
 3. Карлов В.А . Неврология: руководство для врачей. 3-е изд., -М.:ООО «Медицинское информационное агентство»,2011.-664с.
 4. Левин О.С. Неврология: справочник практического врача / О.С. Левин, Д.Р. Штульман. – 8-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2012.- 1024с.
 5. Неврология /Марко Мументалер, Хейнрих Маттле; Пер. с нем.; Под общ. ред. О.С. Левина.- М.: МЕД.- пресс-информ, 2011.-920 с.
 6. Скоромец А.А. Неврологический статус и его интерпритация: учебное руководство для врачей /А.А. Скоромец, А.П. Скоромец, Т.А. Скоромец; под рук. Проф. М.М.Дьяконова. -2-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2012.- 264с.
 7. Слободин Т.Н. Клиническая и нейровизуализационная  диагностика деменции /Український неврологічний журнал . 2012,  №4(25),с.16-27.
 8. Суслина З.А., Максимова М.Ю.  Частная неврология. М.: “Практика”. – 2012. – 272 с.
 9. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы./А.В. Триумфов -17-е изд.,  М.: МЕД.- пресс-информ, 2012.-264 с.
 10. Штульман Д.Р., Левин О.С. Неврология: справочник практического врача, 8-ое изд., переработанное.-М.: МЕДпрессинформ., 2012. – 1024с.
 11. Рассеянный склероз. /Под ред.  Гусева Е.И., Завалишина И.А., Бойко А.Н.М.: Реал Тайм, 2011. 528 с.
 12. Калинин Р.Е. Влияние вертеброгенной компрессии позвоночной артерии на гемодинамические параметры сосудов головы и шеи. ГЭОТАР-Медиа. 2015 г. – 168 с.
 13. Суслина З.А., Варакин Ю.Я. Клиническое руководство по ранней диагностике, лечению и профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. МЕДпресс-информ. 2015 г – 440с.
 14. Ферстл Х., Мелике А., Вайхель К., Левин ОС. Деменция. 2015 г. – 112 с.
 15. Vladimir A. Parfenov, Volodymyr A. Golyk, Eduard I. Matsnev, Svetlana V. Morozova, Oleg A. Melnikov, Ludmila M. Antonenko, Elena E. Sigaleva, Maksym I. Situkho,Olena I. Asaulenko, Vasyl I. Popovych, Maxim V. Zamergrad.  Effectiveness of betahistine (48 mg/day) in patients with vestibular vertigo during routine practice: The VIRTUOSO study.  PLOS one. 12(3). March 30. 2017.
 16. Глоба М. В., Тріщинська М. А., Сулій Л. М. Ультрасонографічні еквіваленти гіпертонічної ангіопатії магістральних артерій голови та шиї з урахуванням прихильності пацієнтів до антигіпертензивної терапії. Ліки України. №2 (31). 2017. Стор. 33-36.
 17. Глоба М.В.,  Калашніков В.Й., Лінська Г.В. Пропозиції щодо стандартизації ультразвукового дослідження судин шиї та голови. Український нейрохірургічний журнал. №1. 2017. Стор 40-45.
 18. Чеботарьова Л.Л., Третьякова А.І., Глоба М.В., Макеєв С.С., Сулій Л.М. Помірні когнітивні розлади у пацієнтів з вертебрально-базилярною недостатністю. Зб.наук.праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2017. – Вип. 28. – С. 212 - 230.
 19. Чеботарева Л.Л., Третьякова А.И. Нейрофизиологические методы в диагностике поражений спинного мозга. Под ред. проф. Головченко Ю.И. Чернигов: ПАО «ПИК «Десна», 2017. – 112с.
 20. Горева А.В., Слободин Т.Н., Головченко Ю.И., Чеборака Т.А., Старовойтова Г.А. Особенности когнитивных расстройств при сосудистых и нейродегенеративных заболеваниях головного мозга на фоне ортостатической гипотензии. Международный научно-практический журнал «Неврология и нейрохирургия». Т.7. №1. 2017. Стор. 92-101.
 21. Слободин Т.Н. Ключевая роль В-лимфоцитов в патогенезе рассеянного склероза. Международный научно-практический журнал «Неврология и нейрохирургия». Т.7. №1. 2017. Стор. 142-150.
 22. Насонова Т.І., Клименко О.В., Колосова Т.В., Горева Г.В., Слободін Т.М., Головченко Ю.І.1, Тишкевич О.В., Рябіченко Т.М., Курочкин І.В., Бугайов Ю.А. Оптимізація лікування моторних і когнітивних розладів при ішемічному інсульті. Міжнародний неврологічний журнал. №5 (91). 2017. Стор. 6-13.
 23. Клименко О.В., Бідний В.В., Строкань А.М., Алексєєва Т.С., Мильнікова О.Г. Мультисистемний підхід до лікування болю. Тези. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейром’язовоскелетних розладів”. 20-21 квітня 2017 року м. Київ. Ст. 12 – 13.
 24. Антофійчук А.М., Клименко О.В. Психологічні аспекти болю. Тези. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейром’язовоскелетних розладів”. 20-21 квітня 2017 року м. Київ. Ст. 14 – 15.
 25. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби. Видання друге, доповнене і перероблене. К. Видавець Заславський О.Ю., 2016, 500с.
 26. Мальцев Д.В. Нормальные и специфические иммуноглобулины: насколько клинически важны преимущества специфических иммуноглобулинов к распространенным антигенам? Новости медицины и фармации. Акушерство и гинекология. № 625. 2017. Стор. 1-7.
 27. Мальцев Д.В. Прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности пембролизумаба. Клиническая онкология. №4(24).  2016. Стор. 35-42.
 28. Коляденко Н.В. Мальцев Д.В. Соціальні проблеми сімей, які виховують дітей із важкими інвалідизуючими захворюваннями. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 4. Стор 32-33.
 29. Мальцев Д.В., Мездин В.І. Оцінка імунного статусу в учасників АТО з важкими пошкодженнями нижніх кінцівок. Медична наука України. Т.12 № 3-4. 2016. Стор. 71-78.
 30. Стефанишин В.М., Мальцев Д.В. Фокус на онкологического пациента – все ли инструменты используем? Новости медицины и фармации в мире.№2 (602). 2017. Стор 20-21.
 31. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов гамма-интерферона человека в клинической практике. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.  №3(100). 2017. Стор. 6-15.
 32. Мальцев Д.В., Музыка Д.П. Купирование фульминантного вирусного гепатита В с острой печеночной энцефалопатией при помощи иммуноглобулина внутривенно: презентация клинического случая. Медична наука України. №5-6. 2017. Стор. 1-8
 33. Мальцев Д.В., Чуприков А.П., Мишиев В.Д., Кириллова Л.Г., Коляденко Н.В.Основные аспекты иммунодиагностики и иммунотерапии при расстройствах спектра аутизма у детей. Здоров'я суспільства. №3-4. 2016. Стор. 25-34.
 34. Казимирчук В.Е., Мальцев Д.В., Царик В.В. Цвеюк Д. Новый взгляд на посдедовательность событий при гуморальном иммунном ответе согласно концепции Коллинса и Джексона. Імунологія та алергологія. Наука і практика. 1-4. 2016. Стор. 34-43.
 35. Мальцев Д.В.,  Евтушенко С.К. Иммуноглобулинотерапия при аутоиммунных заболеваниях периферической нервной системы. Міжнародний неврологічний журнал. №1(87). 2017. Стор. 1-11.
 36. Мальцев Д.В., Евтушенко С.К. Внутривенная иммуноглобулинотерапия при рассеянном склерозе. Міжнародний неврологічний журнал. №2(88). 2017. Стор. 77-83.
 37. Мальцев Д.В. Оценка иммунного статуса у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. №5(94). 2016. Стор. 23-28.
 38. Мальцев Д.В. Сімейна доброякісна нейтропенія. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. №1(98) 2017. Стор. 23-28.
 39. Мальцев Д.В., Евтушенко С.К. Сучасні підходи до діагностики герпесвірусних нейроінфекцій (науковий огляд). Міжнародний неврологічний журнал. №3(81). 2016. Стор.32-45.
 40. Кунта Н.П.,  Возниця М.В., Мальцев Д.В. Досвід застосування препарату в/в імуноглобуліну (Октагам 5%) в практиці неонатолога. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. Т. VI. №2(20). 2016. Стор. 110-114.
 41. Мальцев Д.В., Рибак І.Р., Горбенко В.Ю. Ізольований дефіцит IgE у людей: update Специализированый рецензируемый научно-практический журнал Актуальная инфектология. Т.5. №1. 2017. Стор. 8-14.

Навчально-методична робота включає цикли «Спеціалізація з неврології»; «Інтернатура з неврології»; тематичне удосконалення за темами: «Актуальні питання неврології», «Нейродегенеративні захворювання», «Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування»; «Стажування з неврології», на яких за останні тридцять років здобули та удосконалили свої знання декілька тисяч лікарів-неврологів з багатьох областей України, а також інших держав.

Також кафедрою проводиться навчання слухачів та інтернів на суміжних циклах спеціалізації з психіатрії та інтернатури з внутрішніх хвороб, сімейної медицини та психіатрії.

В учбовому процесі використовуються мультимедійні презентації лекцій та відеофільми, мультимедійні проектори, муляжі, таблиці та слайди з різних тем, архів КТ-, МРТ-знімків, зразки оглядів хворих, проведення обстежень ЕЕГ на пристрої Нейрон-Спектр.

Колектив кафедри бере участь у розробці нових навчальних програм та планів з неврології для циклів: «Інтернатура з неврології», «Спеціалізація з неврології», «ПАЦ з неврології», котрі затверджені в МОЗ України та розроблена нова комп’ютерна програма державною мовою для циклу «Спеціалізація (інтернатура) з неврології», затверджена вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика, а також навчальний план та програма за фахом «Неврологія» для слухачів суміжних циклів та циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання неврології», «Нейродегенеративні захворювання», «Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування», «Актуальні питання неврології» для керівників баз стажування, що проводяться на кафедрі. Співробітники кафедри постійно друкують лекції та роботи з методичних питань в медичних часописах, журналах, фахових виданнях.

На кафедрі можливе навчання на госпрозрахункових засадах слухачів усіх циклів. Також на кафедрі можлива підготовка клінічних ординаторів, магістрів та аспірантів, як громадян України, так й іноземних громадян. В клінічній ординатурі, аспірантурі та магістратурі кафедра підготувала більш ніж 50 молодих вчених. На сьогоднішній день проходять навчання 3 клінічні ординатори ( іноземні громадяни), а також  6 аспірантів.