Search

Наукові напрямки досліджень на кафедрі:

 • компенсаторно-пристосувальні аспекти стану нервової системи при патології;
 • клініко-діагностичні особливості цереброваскулярної патології;
 • клініко-діагностичні характеристики гідроцефалії в динаміці лікування;
 • клініко-діагностичні особливості патології периферичного відділу нервової системи (полінейропатії, радикулопатії);
 • сучасні підходи до вивчення проблем патології нервової системи при захворюваннях внутрішніх органів;
 • патоморфоз неврологічних захворювань та адаптаційно-компенсаторні можливості і характеристики нервової системи при неврологічній патології, зокрема при цереброваскулярних та запальних захворюваннях, травмах головного мозку, ураженнях периферичного відділу нервової системи, нервово-м'язової патології, ураженнях нервової системи при захворюваннях внутрішніх органів тощо;
 • Станом на сьогодні на кафедрі проводяться дослідження професійних аспектів використання спеціальної термінології і еквівалентів її перекладу в формуванні рівня компетентності лікарів (на базі спеціальності «Неврологія»).

Відповідно до індивідуальних планів виконуються дисертації по численним науковим напрямкам дослідження.

Завідуюча кафедрою, доктор медичних наук, професор Ткаченко О.В. є головою експертної проблемної комісії за спеціальністю «Неврологія» в НУОЗ України імені П.Л. Шупика, головою робочої групи МОЗ України з розробки програми інтернатури зі спеціальності «Неврологія», членом експертної проблемної комісії «Неврологія» НАМН України і МОЗ України, членом консультативно-експертної групи розділу «Неврологія» Центрального Формулярного комітету МОЗ України, заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Нервові хвороби, членом спеціалізованої ради 14.03.11 – «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»; входить у редакційну колегію «Український неврологічний журнал» та в редакційну раду «Національний журнал неврологии»(Азербайджан).

Професор Ткаченко О. В. очолювала авторський колектив з підготовці програм та комп’ютерних тестів для навчання в інтернатурі та на передатестаційних циклах зі спеціальності «Неврологія». 

Викладачами кафедри видано навчально-методичні посібники для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти, сімейних лікарів та монографії: 

 • Актуальна неврологія (обрані лекції).
 • Cтвол головного мозга. Анатомо-физиологические основы поражений.
 • Анатомо-физиологические основы поражений спинного мозга.
 • Неврологічні аспекти епілептології.
 • Ішемічний інсульт.
 • Чернобыльская катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых заболеваний.
 • Очерки экологической патологи.
 • Лекции по общей физиотерапии.
 • Энциклопедический словарь терминов, употребляемых в физиотерапии.
 • Остеохондроз поясничного отдела позвоночника (конституциональные аспекты, клиника, диагностика, лечение).
 • Больові попереково-крижові синдроми (клініко-параклінічні особливості перебігу, лікування з застосуванням методу підводного вертикального ви тяжіння).
 • Стовбур головного мозку: анатомо-фізіологічні характеристики та клінічні особливості уражень.