Наукові напрямки кафедри, в продовж свого існування, традиційно стосувались діагностики та лікування поширених захворювань ЛОР-органів та верхніх дихальних шляхів: склероми - розпочав професор С.О. Ставракі, продовжили професори М.Я. Харшак, С.І. Мостовий, доцент Н.П. Манжура; злоякісних пухлин ЛОР-органів - професор М.Я. Харшак, О.С. Коломійченко, доцент І.А. Курилін; явних та латентних отоантритів - професор О.С. Коломійченко, професор О.А. Євдощенко, доцент М.О. Мельник. Хірургічне лікування отосклерозу розпочав професор О.С. Коломійченко і його учні В.О. Гукович, І.А. Яшан, В.В. Щуровський, Е.М. Харшак. Тонзилярну проблему вивчали професор О.А. Євдощенко, професор С.І. Мостовий, доцент К.Д. Марченко, асистент Р.А. Абизов. Хірургічне лікування отогенних та риногенних внутрішньочерепних ускладнень, розпочате професором М.Я. Харшаком, професором О.С. Коломійченком, продовжили професори О.А.Євдощенко, Б.Г.Іськів, В.О. Шкорботун. Професором О.А. Євдощенко розроблені методики медикаментозного лікування (“довенна трахеостомія”) при гострому стенозуючому ларинго-трахео-бронхіті, та пластичні операції - при хронічних стенозах гортані і трахеї. Новий напрямок в слухополіпшувальній хірургії при хронічному гнійному середньому отиті розробив професор Б.Г. Іськів, продовжили: професор В.О. Шкорботун, доценти О.О. Пелешенко, В.В. Кривша.

Професор Р.А. Абизов вперше в онкоотоларингології застосував тканиннозберігаючі електрозварювальні технології, на основі яких були розроблені хірургічні втручання при злоякісних пухлинах гортані. Ним вперше проведені клініко-експериментальні дослідження регенеративних процесів у ЛОР-онкологічних хворих, прооперованих із застосуванням високочастотної електроадгезії тканин. Професором В.О. Шкорботуном розроблені і запроваджені в практику нові принципи слухополіпшуючої хірургії, зокрема виконання тимпанопластики у ближньому періоді після усунення внутрішньочерепних отогенних ускладнень у хворих на хронічний гнійний середній отит. Ним впроваджено в роботу клініки методи функціональної ендоскопічної та навігаційної ринохірургії, методику кохлеарної імплантації при нейросенсорній глухоті, вивчені шляхи розповсюдження інфекції при флегмонозних захворюваннях шиї тонзилогенного походження і запропоновано раннє розкриття “хірургічного” колектора шиї з метою попередження розвитку медіастиніту.

У 2015 році за розробку та впровадження новітніх технологій в діагностику та лікування хвороб вуха, горла та носа, в складі науковців, чотири співробітники кафедри (професор В.О. Шкорботун, професор Р.А. Абизов, доцент Н.В. Божко, доцент Я.В. Шкоба) стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Найважливіші наукові досягнення кафедри, їх пріоритетність, визнання:

 1. Методи ларингектомії: з накладанням кисетного, напівкисетного швів на тканини глотки, без скелетування гортані.
 2. Операції на стремінці при отосклерозі.
 3. Метод антропункції.
 4. Видалення сторонніх тіл із бронхів під ендотрахеальним наркозом.
 5. Комплексний метод лікування стенозуючого ларинготрахеобронхиту у дітей.
 6. Функціонально-ощадливе хірургічне втручання у хворих з ранніми стадіями раку гортані.
 7. Метод меатотимпанопластики у хворих на хронічний гнійний середній отит.
 8. Дренажний метод лікування гострих та хронічних синуситів.
 9. Алгоритм діагностичного обстеження в онокоотоларингології.
 10. Комплекс інтраскопічних методів діагностики злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів для профілактики та лікування місцевих ускладнень променевої терапії.
 11. Метод фонопедичного відновлення голосу та мови у хворих на рак гортані після часткової її резекції.
 12. Електрозварювальні технології в хірургічному лікуванні онкоотоларингологічних хворих.
 13. Електроакустичні дослідження звукопровідної системи середнього вуха на моделі тимпанопластики.
 14. Схополіпшуючі операції в ближньому періоді після санації екстра- та інтракраніальних ускладнень у хворих на хронічний гнійний середній отит.
 15. Теретичне обгрунтування та інтраопераційне вивчення шляхів розповсюдження інфекції при флегмонозних захворюваннях шиї тонзилогенного походження.
 16. Обґрунтування раннього розкриття “хірургічного” колектора шиї з метою попередження розвитку медіастиніту у хворих з тонзилогенною глибокою флегмоною шиї.

На кафедрі проводиться підготовка наукових кадрів в аспірантурі та клінічній ординатурі.

Співробітники кафедри беруть активну участь в організації та проведенні конференцій та з’їздів за фахом, є членами спеціалізованих вчених рад зі спеціальності “Отоларингологія” (проф. В.О. Шкорботун) і “Медична та біологічна інформатика та кібернетика” (проф. Р.А. Абизов), членами редакційних колегій журналів “Журнал вушних, носових та горлових хвороб”, “Український журнал медицини, біології та спорту”, “Медична інформатика та інженерія”. Професор Р.А. Абизов з 2007 р. є головою правління наукового медичного товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області.