Search

Доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, кандидат медичних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1978 року.

У 1985 році отримала науковий ступень кандидата медичних наук, у 2008 році – вчене звання доцента. 

На кафедрі є куратором циклів тематичного вдосконалення «Психічні порушення у дітей і дорослих, сучасна психофармакотерапія», спеціалізації, стажування та передатестаційних циклів за спеціальністю «Дитяча психіатрія». 

Є автором49 друкованих робіт.

Основний напрямок наукових досліджень – Етіопатогенез та клінічні прояви  екзогенних психічних розладів.

Основні наукові та навчально-методичні роботи:

  1. Пограничная психическая патология. Проблема этиопатогенеза. // Український медичний альманах. - Т.11. №3, -  2008р.
  2. Современніе представления о патогенезе стертой формі наследственного пуринова с психоневрологическими нарушениями. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2009. 

Список статтей за 2013-2017 рр.:

1.Семенова И.А.Фармакотерапия  пограничных психических расстройств у детей./ В.И.Шевелева//Украинский неврологический журнал.2013,-№4(29).-С.103-106. (In Russian) 

2.Семенова  И.А. Особенности познавательной деятельности тугоухих детей с началом развития речи в 3-4 года.// Збірник наукових праць  співробітників   НМАПО ім. П.Л.Шупика .-2013.Вип.22,-кн.3,,721-725. (In Russian)

3. L.Didyk, Y.Gorgo, S.Mamilov, I.Semenova. (2014) Slight atmospheric pressure fluctuations as the risk factor promoting  aggressive behavior. 20 International Congress of Biometeorology ICB 2014, Cleveland, Ohio, USA,28 Sept.- 1 Oct. 2014 [Електронний ресурс]//ICB/ -  Режим доступу до ресурсу: https://ams.confex/com/ams/ICB2014/ webprogram/Paper253046.htm

4.Черная Т.В. Место альтернативной медицины и воспитания в современ-ной детской психиатрии./ Чуприков А.П.,  Семенова И.А.//Фитотерапия. – 2017.-№4.-С.74-79. (In Russian)

5. Черная Т.В. Комплексная игровая кинезитерапия в помо-щи детям с аномалиями разви-тия и поведения. /Семенова И.А. Куз-нецов И.В., Гриневич Е.Г., Чуприков А.П.//Матеріали пер-шого Національного конгресу {«Актуальні проблеми перина-тальної неврології»]//Київ, 23-24 листопада 2017р. (In Russian) 

6. Черная T. В. Место альтернативной медицины и воспитания в современ-ной детской психиатрии./ Чуприков А.П., Мишиев В.Д., Семенова И.А./ Материалы научного конгресса [“Сучасні теоретичні та практичні аспекти  розв’язання і впровадження стратегії розвитку народної і нетради-ційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я”].Київ, 27 жовтня 2017р. (In Russian)