Search

 
 

Відділ аспірантури та докторантури створено для координації діяльності структурних підрозділів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в НУОЗ України імені П. Л. Шупика; організації, контролю і координації наукової, науково-технічної діяльності науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами та здобувачами НУОЗ України імені П. Л. Шупика і впровадження її результатів в освітній процес; підвищення конкурентоспроможності НУОЗ України імені П. Л. Шупика в освітньому і науковому просторі шляхом забезпечення необхідних умов для найбільш повного використання і розвитку науково-технічного потенціалу наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Положення про відділ аспірантури та докторантури (Переглянути та завантажити у PDF)

Колектив

Завідувач відділу


Завідувач відділу аспірантури та докторантури

Сіренко Олександра Федорівна - кандидат медичних наук доцент

тел. (044) 205 49 80 E-mail: science.nmapo@gmail.com

Андріяш Вікторія Василівна - провідний фахівець

(044) 205-48-07 E-mail: science.nmapo@gmail.com

Аугунас Сабіна Валеріївна - провідний фахівець

тел. (044) 205 48 01, E-mail: saugunas159@gmail.com

Загайнова Лариса Іванівна - провідний фахівець

тел. (044) 205 48 01, E-mail: zagainova21@gmail.com

Панфілова Карина Миколаївна - провідний фахівець

(044) 205 49 04 E-mail: science.nmapo@gmail.com

Рогач Тетяна Олексіївна - провідний фахівець

(044) 205-48-07 E-mail: science.nmapo@gmail.com

Степачова Тетяна Іванівна - провідний фахівець

тел. (044) 205-48-07, E-mail: aspirant.nmapo@ukr.net

Гбур Ігор Сергійович – фахівець І категорії

тел. (044) 205 48 01, E-mail: igorgbur@ukr.net

 

Нормативно-правова база

У своїй діяльності відділ аспірантури та докторантури керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОН України та МОЗ України, Політикою в області якості НУОЗ України імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією системи управління якістю, Статутом НУОЗ України імені П. Л. Шупика, наказами НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Положенням про відділ аспірантури та докторантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Організаційна структура відділу

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика і безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Відділ у своїй діяльності взаємодіє з факультетами та навчально-науковими інститутами, іншими підрозділами НУОЗ України імені П. Л. Шупика в установленому порядку. При виконанні завдань відділ безпосередньо співпрацює з наступними структурними підрозділами НУОЗ України імені П. Л. Шупика:

 • відділом патентно-ліцензійної роботи;
 • відділом наукової медичної інформації Науково-дослідного центру;
 • відділом інформаційного забезпечення;
 • Науково-дослідним центром;
 • відділом комунікацій;
 • юридичним відділом. 

Основна місія відділу: 

Спираючись на стратегічну мету НУОЗ України імені П. Л. Шупика  стати центром інноваційної освіти, комунікації та інформації, перетворення на сучасний європейський вищий навчально-дослідницький заклад, приведення НУОЗ України імені П. Л. Шупика у відповідність до державних і міжнародних стандартів та потреб охорони здоров'я країни відділ забезпечує організаційно-координаційний, інформаційно-консультативний   та науково-методичний супровід наукової діяльності у НУОЗ України імені П. Л. Шупика та сприяє підвищенню рейтингу НУОЗ України імені П. Л. Шупика у національній системі безперервного професійного розвитку. 

Основні завдання відділу: 

 • Планування, організація, координація і аналіз підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях для потреб держави і приватного сектору економіки.
 • Організація підготовки (підвищення кваліфікації) лікарів-спеціалістів з певного фаху через клінічну ординатуру з метою підготовки висококваліфікованих лікарів для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.
 • Організація та моніторинг наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності у НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Організація роботи відділу по впровадженню системи забезпечення якості освітньої та наукової діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
 • Підготовка та якісне ведення документації згідно з переліком номенклатури справ відділу.

Відділ аспірантури та докторантури відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

 • Забезпечує контроль організації освітньої діяльності у частині підготовки докторів філософії та клінічних ординаторів.
 • Формує та подає до МОЗ України пропозиції щодо обсягів прийому до аспірантури та докторантури на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету.
 • Надає інформацію Приймальній комісії та сприяє організації прийому на навчання в аспірантуру та докторантуру.
 • Організує зарахування на навчання аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії та докторантів (готує проекти наказів, направлень, угод, карток фізичної особи в ЕДЕБО тощо).
 • Формує та веде електронну базу аспірантів, докторантів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук.
 • Забезпечує документальне оформлення руху контингенту (надання академічних та творчих відпусток, переведення, відрахування тощо).
 • Формує розклад занять на циклах нормативних дисциплін для аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії всіх форм навчання, клінічних ординаторів. Подає пропозиції до календарного навчального плану НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Доводить інформацію про розклад занять до осіб, які навчаються, кафедр, деканатів факультетів / дирекцій навчально-наукових інститутів.
 • Координує організацію навчання аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії на циклах дисциплін за вибором та шляхом формування індивідуальних освітніх траєкторій.
 • Готує проекти наказів про зарахування аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії на навчання на певні цикли. Забезпечує зберігання наказів про зарахування.
 • Отримує від вчених рад факультетів / навчально-наукових інститутів погоджених проектів робочих програм навчальних дисциплін (в двох екземплярах), проводить оцінку відповідності нормативним вимогам, готує до розгляду комісією вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності та затвердження вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Передає перший екземпляр робочої програми навчальної дисципліни на кафедру, де здійснюється реалізація даної програми, та забезпечує зберігання другого екземпляру затвердженої  робочої програми навчальної дисципліни у відділі аспірантури та докторантури.
 • Отримує від кафедр та зберігає документи завершених циклів для аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії.
 • Готує, реєструє та видає довідки та інформацію щодо
 • контингенту осіб, які здобувають вищу освіту на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях.
 • Готує та складає щорічний звіт про рух контингенту осіб, які здобувають вищу освіту на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях, подає його до планово-фінансового відділу до 01.12. поточного року.
 • Здійснює консультативну допомогу аспірантам, докторантам та здобувачам ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук щодо організації навчання.
 • Контролює підготовку та виконання договорів про спільне провадження освітньої і наукової діяльності, зокрема по підготовці аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії.
 • Бере участь в роботі по призначенню стипендій аспірантам, докторантам та клінічним ординаторам (готує проекти наказів).
 • Координує проведення проміжної та заключної атестації аспірантів та клінічних ординаторів; аналізує результати атестації, готує проекти наказів про проведення проміжної та щорічної підсумкової атестації, переведення/відрахування.
 • Координує роботу кафедр щодо надання рекомендацій в аспірантуру особам, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Формує проект перспективного плану підготовки аспірантів за окремими спеціальностями (спеціалізаціями) шляхом отримання та узагальнення заявок від кафедр; надає проектні показники до МОЗ України.
 • Здійснює моніторинг планування та виконання індивідуальних планів наукової роботи аспірантами та здобувачами ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук.
 • Здійснює контроль за виконанням індивідуальних планів підготовки клінічних ординаторів.
 • Формує проект академічної довідки аспірантам та здобувачам ступеня доктора філософії після завершення виконання освітньої складової освітньо-наукової програми.
 • Організує проведення кандидатських іспитів.
 • Забезпечує науково-методичний супровід та формує реєстр угод, договорів, меморандумів тощо між НМАПО імені П. Л. Шупика та закладами вищої освіти, установами в Україні та за її межами про проведення наукової та науково-технічної діяльності та підготовку науково-педагогічних кадрів.
 • Здійснює перевірку тексту дисертації на наявність ознак академічного плагіату з використанням електронних ресурсів за письмовим запитом дисертанта (для осіб, які виконують дисертаційні роботи у НУОЗ України імені П. Л. Шупика) чи спеціалізованих вчених рад (для осіб, які виконують дисертаційні роботи у інших закладах/установах); надає результати перевірки в електронній формі особі, яка звернулась.
 • Формує проект диплому доктора філософії та додатку до нього. Координує діяльність по друкуванню цих документів. Забезпечує ведення постійного обліку документів «Диплом доктора філософії та додаток до диплому» шляхом оформлення факту видачі дипломів та обліку бланків дипломів. 
 • Здійснює моніторинг діяльності наукових шкіл НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Забезпечує консультативно-методичний супровід роботи та проведення моніторингу діяльності спеціалізованих вчених рад НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Забезпечує діяльність разових спеціалізованих вчених рад відповідно до вимог до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167.
 • Координує та здійснює моніторинг діяльності експертних проблемних комісій НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Формує реєстр наукових форумів НУОЗ України імені П. Л. Шупика, забезпечує моніторинг їх організації за участю НУОЗ України імені П. Л. Шупика, подає інформацію до МОЗ України.
 • Здійснює координацію діяльності наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Організує підготовки документів для включення до реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
 • Готує та складає звітність до МОЗ України, міського статистичного управління та інших звітів.
 • Готує матеріали про наукову та науково-технічну діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика для розміщення на офіційному веб-сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика та здійснює інформаційний супровід відповідних розділів веб-сайту за напрямом роботи відділу.
 • Здійснює аналіз, надає пропозиції щодо підвищення якості організації наукової, науково-технічної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.
 • Забезпечує оцінку якості проведення наукової, науково-технічної діяльності та підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів факультетами / навчально-науковими інститутами, НДЦ.
 • Здійснює наукоу та методичну підтримку, ініціювання, організацію та участь у взаємодії із структурними підрозділами НУОЗ України імені П. Л. Шупика стосовно виконання інших питань, що відносяться до компетенції відділу. 

Методологія наукової роботи. Аналітичні матеріали

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність НУОЗ України імені П.Л. Шупика у 2017 році Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Савичук Н.О., Зозуля І.С. та інші //Довідник. - Київ. - 2018. – 361 с.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність НУОЗ України імені П.Л. Шупика у 2018 році Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Савичук Н.О., Зозуля І.С. та інші //Довідник. - Київ. - 2019. – 248 с.

Нормативно-правова база наукової діяльності у НУОЗ України імені П. Л. Шупика:

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
4 поверх теоретичного корпусу, к. 404, 405
4 поверх лаб. корпусу, к. 402, 403
тел. (044) 205-48-07; (044) 205 48 01
e-mail: science.nmapo@gmail.com
aspirant.nmapo@ukr.net