Search

 
 

Відділ магістратури створено для координації діяльності структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, на всіх етапах реалізації освітнього процесу; здійснення інформаційно-аналітичної, консультативно-методичної діяльності з метою покращення якості освітнього процесу та  підвищенню конкурентоспроможності НУОЗ України імені П. Л. Шупика в освітньому просторі, більш повного задоволення потреб суспільства у підготовці фахівців відповідних спеціальностей, здатних вирішувати складні та інноваційні завдання сьогодення.

Положення про відділ магістратури НУОЗ України імені П. Л. Шупика (Переглянути та завантажити у PDF)

Колектив
Нормативно-правова база
Організаційна структура відділу
Співпраця з іншими відділами
Мета створення відділу магістратури
Основні завдання відділу магістратури
Функції відділу магістратури
Про навчання в магістратурі
Контакти

Колектив

Завідувачка відділу

Кандидат медичних наук, доцент Захарова Надія Миколаївна
Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Провідний фахівець

Акопян Тамара Григорівна

Нормативно-правова база.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, в тому числі законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки», Стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями, Положенням про організацію освітнього процесу в НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Статутом НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Політикою в області якості НУОЗ України імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією щодо системи управління якістю, наказами НУОЗ України імені П. Л. Шупика та Положенням про відділ магістратури. 

Організаційна структура відділу

Відділ магістратури є структурним, навчальним та навчально-методичним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика і підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи. 

Під час виконання завдань відділ магістратури співпрацює з:

 • відділом інформаційного забезпечення;
 • юридичним відділом;
 • відділом комунікацій;
 • студентським самоврядуванням;
 • бухгалтерією;
 • науковою бібліотекою тощо 

Мета створення відділу магістратури:

планування та організація освітнього процесу в магістратурі НУОЗ України імені П. Л. Шупика, здійснення контролю за якістю й ефективністю освітнього процесу студентів (слухачів) магістратури НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Основні завдання відділу магістратури:

 1. Сприяння та забезпечення умов реалізації освітньо-професійних програм магістратури НУОЗ України імені П. Л. Шупика, відповідно до ліцензійних умов та вимог міжнародних стандартів якості ISO 9001:2015.
 2. Забезпечення стратегічного та тактичного планування, організаційнометодичного, інформаційно-консультаційного супроводу, координації взаємодії, моніторингу, аналізу та систематизації процесу підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для потреб держави та приватного сектору.
 3. Забезпечення ефективного функціонування відділу магістратури в структурі НУОЗ України імені П. Л. Шупика, у тому числі в аспекті підготовки, оформленні, обліку документації згідно з переліком номенклатури справ. 

Відділ магістратури виконую наступні функції:

 • Постійно здійснює моніторинг змін у нормативній базі, що стосується питань реалізації магістерських програм (закони, постанови, накази, стандарти тощо) та розробляє шляхи їх впровадження.
 • Здійснює консультативно-методичну, інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо реалізації умов ліцензування та акредитації під час здійснення освітнього процесу підготовки студентів (слухачів) магістратури.
 • Приймає участь у запроваджені уніфікованих форм документів, що регламентують реалізацію освітнього процесу підготовки студентів (слухачів) магістратури та діяльність Відділу.
 • Приймає участь в організації ліцензійної та акредитаційної експертиз спеціальностей за освітнім ступенем «Магістр».
 • Надає організаційну, методичну, інформаційну, консультаційну допомогу кафедрам у розробці та реалізації сучасних технологій навчання, в тому числі дистанційної; у створенні навчально-методичного забезпечення, в тому числі і його електронних варіантів; іншим структурним підрозділам НУОЗ України імені П. Л. Шупика з питань підготовки магістрів.
 • Забезпечує популяризацію магістерських програм НУОЗ України імені П. Л. Шупика, їх адаптованість до прийнятої у світі системи підготовки фахівців.
 • Забезпечує підготовку річного та поточних звітів діяльності відділу магістратури НУОЗ України імені П. Л. Щупика.
 • Бере участь в організації та забезпечує контроль за реалізацією всіх етапів освітнього процесу підготовки студентів (слухачів) магістратури та участь в аналізі його ефективності.
 • Приймає участь у створенні навчальних планів та програм за відповідними спеціальностями.
 • Забезпечує виконання робіт з підготовки, оформлення, зберігання договорів на навчання та договорів на надання платних освітніх послуг.
 • Забезпечує підготовку, розсипку, облік видачі довідок-викликів, довідок про навчання тощо.
 • Забезпечує підготовку, узгодження, облік наказів на переведення на наступний курс навчання, відрахування тощо студентів (слухачів) магістратури та інші види діяльності щодо оформлення руху контингенту.
 • Формує та веде електрону базу студентів (слухачів) магістратури.
 • Формує, веде навчальні картки студентів (слухачів) магістратури.
 • Здійснює підготовку, оформлення, зберігання залікових книжок студентів/слухачів магістратури.
 • Здійснює моніторинг планування та виконання індивідуальної освітньої траєкторії студентів (слухачів) магістратури відповідно до індивідуального плану.
 • Здійснює облік та аналіз поточної, підсумкової успішності студентів (слухачів) магістратури, приймає участь у розробці рекомендацій щодо її покращення.
 • Приймає участь у організації проведення державної атестації випускників магістратури та аналізі результатів її проведення.
 • Приймає участь у створенні, вдосконаленні документації з проведення навчальної практики (стажування) студентів (слухачів) магістратури, її організації, та аналізі ефективності.
 • Формує проект диплому про отримання вищої освіти другого рівня (магістр), координує діяльність по виготовленню дипломів, забезпечує облік видачі дипломів та додатків до нього.
 • Приймає участь у діяльності щодо залучення студентів (слухачів) до студентського самоврядування та іншої активності студентів (слухачів) НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
 • Здійснює консультативну допомогу студентів (слухачів) магістратури щодо організації навчання та отримання документів та приймає участь у виховної роботі.
 • Готує бланки відомостей для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів (слухачів) магістратури, отримує від кафедр результати оцінювання та зберігає відомості поточної та підсумкової успішності.
 • Приймає участь у створенні навчального плану за всіма спеціальностями на поточний навчальний рік.
 • Створює, реалізує, аналізує та звітує щодо реалізації планів розвитку відділення магістратури з врахуванням поточної ситуації ринку праці та ресурсного потенціалу закладу.
 • Приймає участь у розробці рекомендацій та шляхів впровадження найкращого досвіду організації освітнього процесу підготовки магістрів, наукового, методичного його супроводу.
 • Забезпечує інформаційний супровід освітнього процесу підготовки магістрів в НУОЗ України імені П.Л. Шупика шляхом своєчасного представлення інформації про хід його реалізації на веб-сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика, в соціальних мережах.
 • Виконання інших функцій, що стосуються навчання в магістратурі відповідно до доручень керівництва НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
лабораторний корпус, кабінет 201
тел./факс 206-73-22
E-mail: magister@nuozu.edu.ua; 
E-mail завідувача nmapenadiza@gmail.com