Search

Склад
Структурні підрозділи
План роботи
Наказ про утворення Вченої ради Інституту
Склад вченої ради Інституту

Комісії вченої ради
Міжнародні доповіді аспірантів Інституту стоматології
Перелік клінічних баз Інституту стоматології
Профілі наукових керівників здобувачів вищої освіти та аспірантів науково-навчального Інституту стоматології НУОЗ України
імені П. Л. Шупика у міжнародних науковометричних базах та облікових системах


Директор інституту 

ДОРОШЕНКО Олена Миколаївна – доктор медичних наук, професор, голова вченої ради Інституту стоматології. 

Заступник голови вченої ради Інституту стоматології

БІДА Віталій Іванович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Секретар вченої ради Інституту стоматології

АНДРУСЕНКО Алла Сергіївна - кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології

Інститут стоматології створений 3 червня 2003 року наказом КМАПО імені П. Л. Шупика від 03.06.2003 № 1241 “Про створення Інституту стоматології КМАПО імені П. Л. Шупика” та є навчально-науковим структурним підрозділом НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що об'єднує кафедри та відділення стоматологічного профілю.

Кафедри, що входять до складу інституту провадять освітню, методичну, наукову діяльність, а саме: підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія» та здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців в інтернатурі, клінічній ординатурі та на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та передатестаційних циклах за спеціальностями: «Дитяча стоматологія», «Стоматологія», «Ортодонтія», «Ортопедична стоматологія», «Терапевтична стоматологія» та «Хірургічна стоматологія»; провадять наукову та інноваційну діяльність шляхом проведення наукових досліджень у рамках ініціативно –пошукових НДР та здійснюють лікувально-діагностичну роботу у закладах охорони здоров’я, що є клінічними базами кафедр.

Професорсько-викладацький склад Інституту стоматології налічує 15 докторів медичних наук, з них 13 мають вчене звання професора, 3 – доцента та  29кандидатів медичних наук мають вчене звання доцента.

10 науково-педагогічних працівників Інституту стоматології - члени редакційних рад наукових журналів, які включені до Переліку наукових фахових видань України. 

Науково-педагогічними працівниками проводиться активна просвітницька робота серед населення, а саме: публікації в пресі, виступи на радіо та телебаченні.

Науково-педагогічні працівники Інституту стоматології гідно представляють нашу країну на міжнародних наукових форумах зі стоматології. 

Директор Інституту стоматології                                          О. М. Дорошенко 

№ з/п

Структурні підрозділи

ПІБ зав. кафедри (підрозділу),
адреса, телефон

1.

Кафедра стоматології

Павленко Олексій Володимирович,

         доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України

04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 10а
тел.: (044) 482-08-41, 482-32-80
e-mail: institut_stomat@ukr.net

2.

Кафедра щелепно-лицевої хірургії

Тимофєєв Олексій Олександрович,
доктор медичних наук, професор
заслужений діяч науки та техніки України,
академік Української АН національного прогресу,
011103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4а
міська клінічна лікарня №12
тел./факс: (044) 268 35 17;

тел..  (044) 268 35 08

e-mail: kaf15@kmapo.edu.ua

http://a-timofeev.com

3.

Кафедра ортопедичної стоматології

Біда Віталій Іванович,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Пимоненка 10а, 5 поверх
тел./факс: (044) 484-01-63,

(044) 482-08-50, (044) 482-08-51

e-mail:   ort_stom@ukr.net

4.

Кафедра стоматології дитячого віку

Трубка Ірина Олександрівна,
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор вул. М. Пимоненко 10-А, (044) 482-36-74; Вул. Стрітенська 7/9, 

(044) 272 40 96

e-mail: kaf_sdv@ukr.net

5.

Кафедра терапевтичної стоматології

 Білоклицька Галина Федорівна, 

     доктор медичних наук, професор
01004, м. Київ, бульв. Шевченка, 1
тел. (044) 235 63 94, (044) 246 70 66

e-mail: kmapo14@ua.fm

6.

Кафедра ортодонтії

Дрогомирецька Мирослава Стефанівна,
доктор медичних наук, професор,  академік Української академії наук національного прогресу, заслужений лікар України
м. Київ, вул. Стрітенська 7/9, 4 поверх
тел.(044) 353 02 12

e-mail: orthoraf@gmail.com

7.

Відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичної освітою за фахом “Стоматології”

Мазур Ірина Петрівна,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Пимоненка 10а,
тел. (044) 486-00-22

e-mail:preventive.dentistry.nmape@gmail.com

   

Комісії вченої ради Інституту стоматології

Комісія з навчально-методичної роботи

Голова:

Оснач Роман Григорович
кандидат медичних наук, доцент

Комісія з інтернатури

Голова:

Ступницька Олена Миколаївна
кандидат медичних наук, доцент

Комісія з наукової роботи

Голова:

Вєсова Олена Петрівна,
доктор медичних наук, професор

Комісія з лікувальної роботи

Голова:

Паливода Ігор Іванович,
кандидат  медичних наук

Комісія з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків

Голова:

Бакшутова Наталія Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент

Міжнародні доповіді аспірантів Інституту стоматології

Перелік клінічних баз Інституту стоматології

Профілі наукових керівників здобувачів вищої освіти та аспірантів науково-навчального Інституту стоматології НУОЗ України
імені П. Л. Шупика у міжнародних науковометричних базах та облікових системах

Адреса:  

04050
, м. Київ, вул. Дорогожицька,  9, тел. (+38044) 206-73- 09 
вул. 
П
имоненка 10А,  тел./факс: (+38044) 482-08-52,  тел.: (+38044) 482-08-40,

електронна адреса: durektsiya_is@ukr.net