Search

Освіта

2002 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: філософ, викладач філософських дисциплін.

2002-2005 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, аспірантура філософського факультету.

2013-2015 - Інститут вищої освіти НАПН України, докторантура (м. Київ, Україна).

Науковий ступінь, звання

Кандидат філософських наук з 2005 р., спеціальність: 09.00.01 – «релігієзнавство». Тема дисертації: «Категорія буття у релігійній філософії Пізнього Західноєвропейського Середньовіччя».

Доктор філософських наук з 2016р., спеціальність: 09.00.07 – «Етика» та 09.00.10 – «Філософія освіти». Тема дисертації: «Етичні цінності сучасної університетської освітифілософська рефлексія».

Професійний досвід

2002-2004 – асистент кафедри гуманітарних дисциплін  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ).

2002-2005  – аспірантура філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

2003-06 – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Університету Сучасних Знань (м. Київ).

2006–2007 – старший викладач кафедри фундаментальних та загальнофахових дисциплін ЦІППО АПН України (м. Київ).

2007–2013 – доцент кафедри фундаментальних та загальнофахових дисциплін Університету менеджменту освіти АПН України (м. Київ).

2013–2015 – докторант Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ).

2010-2015 – доцент кафедри фундаментальних та загальнофахових дисциплін Університету менеджменту освіти АПН України (м. Київ).

2015-2016 –   НМАПО імені П.Л. Шупика, посада: доцент кафедри філософії.

З вересня 2016 р. до  лютого 2021 р. – НМАПО імені П.Л. Шупика, посада: професор кафедри філософії.
16.05.2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика.
З лютого 2021 р. – НУОЗ України імені П.Л. Шупика, посада: професор кафедри філософії.

Наукова діяльність

Співвиконавець НДР кафедри філософії НМАПО імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики» (2016-2020 рр.).
Співвіконавець НДР кафедри філософиї НУОЗ України імені П.Л. Шупика  «Філософсько-методологічні аспекти гуманізації медицини» (2020-2024 рр.)

Прочитані лекційні курси

 • «Філософія» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»);
 • «Релігієзнавство» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»);
 • «Етика та естетика» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»);
 • «Філософія освіти» (Університет менеджменту освіти АПН України);
 • «Історія України»  (Університет менеджменту освіти АПН України);
 • «Професійна етика викладача вищої школи» (Університет менеджменту освіти АПН України);
 • «Філософська антропологія та медицина», «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика», «Логіка та методологія наукових досліджень», «Сучасні моральні теорії та принципи та їх використання в медичній практиці», «Протидія насильству в сім’ї», «Гуманітарні основи клінічного мислення»; «Біоетичні та етико-деонтологічні аспекти діяльності лікаря», «Філософські засади медичної теорії та практики» (НМАПО імені П.Л. Шупика).

Монографії

1. С. В. Пустовіт, Н.М. Бойченко Кодекс медичної етики: філософські та біоетичні аспекти // Біоетика: від теорії до практики. Київ: ВД "Авіценна", 2021. 144 с.
2.Бойченко Н.М. Місце та роль етичних дисциплін в сучасній університетській освіті // Quo vadis, Університете? / За редакцією Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 248 с.
3. Бойченко Н.М. Ценностная трансформация прав и свобод человека в контексте биоэтики // Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики / Междунар. гос. эколог. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та ; Т. В. Мишаткина, С. Б. Мельнов, Т. Н. Цырдя [и др.] ; под ред. канд. филос. наук, проф. Т. В. Мишаткиной, д-ра биол. наук, проф. С. Б. Мельнова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2018. – 518 с.
4. Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір. Монографія. – К.: ПРОМІНЬ, 2015. – 296 с.
5. Бойченко Н.М. Духовність: культурно-історичний феномен//Духовне життя українського суспільства: Теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку. (Колективна монографія у 3-х кн.)//Кн.2. Духовне життя суспільства – чинник прогресу. – К. – Дрогобич: Інформаційно-редакційний відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – С. 262-310 (у співавторстві).
6. Бойченко Н.М. Буття людини як проблема середньовічної філософії // Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: іст.-філософ. ракурс: монографія/за заг. ред. І.В. Бойченко. – К.: Промінь, 2010. – С. 190-231 (у співавторстві з І.В. Бойченко).
7. Бойченко Н.М. Суспільна значущість академічних цінностей: моральний аспект освітньої комунікації//Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: системний виклад. Монографія/І.В. Бойченко, М.І. Бойченко та інші. – К.: Промінь, 2012. – С. 452-474.

Публікації - Загальна кількість: понад 95 наукових праць

Навчально-методичні посібники, статті у журналах, індексованих у базах Web of science, Scopus

 • Hubenko H., Boichenko N. The future of moral theories: reflecting on Torbjörn Tännsjö’s book “Setting Health-Care Priorities” // Arche. 2020. Vol. 27 (33). P. 289-299.
 • M., Boichenko & Boichenko, Nataliia & Z., Shevchenko. Understanding the continuity of the ethical and economic conditions of human birth as a philosophical problem. // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2020, №129. Р. 80-92. 10.31617/visnik.knute.2020(129)07.

 • Бойченко Н.М. Філософія освіти: навч.-метод. комплекс/Бойченко Н.М.; Ун-т менедж. освіти АПН України, Фак. менедж. та психології. – К.: Ун-т менедж. освіти АПН України, 2008. – 36 с.
 • Бойченко Н.М. Педагогічна епістемологія/М.І.Бойченко, Н.М. Бойченко//Філософія освіти: навчальний посібник/заг. ред. В. Андрущенка, І. Предборської. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 118-168.
 • Бойченко Н.М. Феномен насильства: соціокультурні, наукові та філософські дослідження // Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник / С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко та ін. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. - С. 12-26.
 • Бойченко Н.М. Досвід протидії насильству в сім’ї в Україні // Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник / С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко та ін. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. - С. 61-69.
 • Boichenko N. Counterfactuality of the Ethical Norms of Higher Education // Future Human image. – 2017. – #7. – P. 28-35. індексована в Web of science Core Collection
 • Boichenko N. Philosophical understanding of the nature of violence. // Аnthropological measurements of philosophical research, [s.l.], n. 12, – p. 16-26, dec. 2017. Індексована в Web of science Core Collection

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах

 • Бойченко Н.М. Доповідь "РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ" Сахаровские чтения 2020 года: экологические проблемы XXI века: материалы 20-й между- народной научной конференции, 21–22 мая 2020 г., г. Минск, Республика Беларусь: ИВЦ Минфина, 2020. – Ч. 1. – с. 44-47.

 • Бойченко Н.М. Доповідь «Етичне оцінювання феноменологічного структурування життєвого світу». Гуманітарно-наукове знання комунікативні засади: Матеріали Міжнародної наукової конференції 6-7 жовтня 2017 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - С. 197-203.
 • Бойченко Н.М. Доповідь «Ценностная трансформация прав и свобод человека в контексте биомедицинской этики» Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века: материалы 17-й международ- ной научной конференции, 18–19 мая 2017 г., Минск, Республика Беларусь – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – Ч. 1. – с. 273-274.
 • Бойченко Н.М. Доповідь "Методологічні підходи до викладання біоетики у вітчизняних ЗВО" VІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 19 березня 2019 р. м.Київ