Search

На кафедрі проводяться цикли:

цикл передатестаційний для провізорів за фахом: «Організація та управління фармацією» (тривалість циклу: 1 місяць);

цикл спеціалізації та стажування для провізорів за фахом: «Організація та управління фармацією» (цикл спеціалізації тривалість: 2 місяці, цикл стажування тривалість: 1 місяць);

цикл тематичного удосконалення для провізорів: «Особливості організації роботи аптечних установ в сучасних умовах» (тривалість циклу: 1 місяць);

цикл тематичного удосконалення для лікарів: «Основи формулярної системи у закладах охорони здоров'я» (тривалість циклу:  місяць). 

Проводиться підготовка провізорів-інтернів за фахом «Загальна фармація» (тривалість інтернатури: 6 місяців). 

Цикли за очно-заочний з елементами дистанційного навчання:

цикл тематичного удосконалення: «Актуальні питання оцінки технологій охорони здоров’я» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (тривалість циклу: 2 тижні);

цикл тематичного удосконалення: «Сучасні аспекти аптечного маркетингу» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (тривалість циклу: 2 тижні);

цикл тематичного удосконалення: «Основи доказової медицини у практичній фармації» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (тривалість циклу: 2 тижні) 

Можливе навчання на контрактних засадах на циклах: ПАЦ, стажування, спеціалізації, ТУ для провізорів.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

1. Навчальний посібник для провізорів-інтернів та магістрантів. / Яковлева О.С. – Запоріжжя, 2015. – 95 с.

2. Бухгалтерський облік на підприємствах фармацевтичної галузі: навч. посіб. / А. С. Немченко та ін.. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2011. – 262 с.

3. Гудзь Н.І., Калинюк Т.Г., Білоус С.Б., Сметаніна К.І. Належні практики у фармації: практикум для студ.вищих медичних навчальних закладів.-Вінниця:Нова книга, 2013.-368с.

4. Зіменковський А.Б., Черних В.П., Зупанець І.А. та ін. Протоколи провізора (фармацевта) : інформаційний посібник МОЗ України. – Х. : Золоті сторінки, 2014. – 232 с.

5. Зусін В. Я. Етика і етикет ділового спілкування: навч. посібник: 2-е вид. перероб. і доп. / В. Я. Зусін. - К.: Центр навчальної літератури, 2015. – 224 с.

6. Кайдалова Л. Г. Психологія спілкування: навч. посіб / Л. Г. Кайдалова. – Х.: НФаУ. 2011. –132 с.

7. Калинюк Т.Г., Дацко А.Й. Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – 569 с.

8. Лебединец В. А.  Управление качеством: учеб. пособ. / С. М. Лебединец, С. Н. Коваленко,   Св. Н. Коваленко. – Х.: НТМТ, 2012. – 320 с.

9. Маркетинговые исследования в фармации: консп. лекций по учебной дисц. «Фармация» / авт. Сост. А. В.Кашаев, В. В. Малый. . –Х.: НФаУ. 2015. –84 с.

10. Менеджмент в охороні здоров’я: підручник, вид. 2/ за загальною ред.. М. І. Хвисюка, І. І. Пархомової. . – Х.: ТОВ «Оберіг»,  2014. – 780 с.

11. Менеджмент у фармації: підручник / О. Є. Кузьмін, Б. П. Громовик та ін.. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 448 с.

12. Організація і економіка фармації: нац. підручник. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2015 (Ч. 1,   Ч. 2).

13. Організація та економіка фармації: підручник / Б. П. Громовик, С. І. Терещук. – Львів: Нова книга. – 2009. – 301 с.

14. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька та ін.. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2007. – 488 с.

15.  Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посіб. / А. С. Немченко, Г. Л. Панфілова та ін.. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2005. –504 с.

16. Основні права та законодавства у фармації: нац.  підр. для студентів вищ. навч. закл./ А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков  [та ін.] за ред.. А. А. Котвіцької.  – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 528 с.

17. Патентознавство: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл./ В.Ф.Москаленко, Д.С.Волох, Л.А.Бутко [та ін.]; за ред. професора В.Ф. Москаленко. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с.

18. Посилкіна О. В. Управління персоналом: навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. - . – Х.: НФаУ. 2015. – 517 с.

19. Посилкіна, О. В. Інвестування / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 72 с.

20. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні: колективна монографія; за наук. ред. Б.П.Громовика / Громовик Б.П., Горілик А.В., Городецька І.Я., Грушковська Д.Т., Дацко А.Й., Дацко О.І., Корнієнко Л.М., Левицька О.Р., Міненко П.-І.П., Мірошнікова І.О., Парамош О.В., Прокіп С.Є., Пузанова І.П., Саранчук В.М., Саранчук М.В., Угрин Л.М., Ханик Н.Л., Чухрай І.Л., Ярко Н.Б.- Львів: Ліга-Прес, 2014.-386 с.

21. Тарасюк, В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-IV рівнів акредитації / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. - 3-є вид., виправ. - Київ: ВСВ " Медицина", 2015. - 520 с.

22. Тимчасовий глосарій базових термінів і понять / Поглиблений порівняльний аналіз чинного законодавства з охорони здоров’я / М. С. Пономаренко, Є. Г. Книш, А.А.Бабський. – Запоріжжя. – Вид-во. ЗДМУ. 2010. – 104 с.

23. Управління і економіка фармації: правові аспекти фармацевтичної діяльності / Навч.-метод. посіб. Для очного та дистанційного навчання провізорів-інтернів / М. С. Пономаренко, О.А. Рижов, Т.С. Райкова та ін. – Ч. 1. – Вид-во. ЗДМУ. 2010. – 143 с.

24. Управління і економіка фармації: правові аспекти фармацевтичної діяльності / Збірник нормативно-правових актів з організації фармацевтичної діяльності / / М. С. Пономаренко, О.А. Рижов, Т.С. Райкова та ін. – Ч. 2. – Вид-во. ЗДМУ. 2010. – 376 с.

25. Управління і економіка фармації: правові аспекти фармацевтичної діяльності / Збірник нормативно-правових актів з організації фармацевтичної діяльності / М. С. Пономаренко, О.А. Рижов, Т.С. Райкова та ін. – Ч. 3. – Вид-во. ЗДМУ. 2010. – 395 с.

26. Фармакоекономіка:  учб. Посіб. / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко та ін. – Х.: НФаУ. 2007. – 158 с.

27. Фармацевтичне законодавство: нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств / Т.А. Грошовий, О.В. Тригубчак, … А.Й. Дацко та ін. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2013. – 569 с.

28. Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях: навч. посіб. / А. А. Котвіцька, Н. А. Пузак  та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 112 с.

29. Яковлева Л. В. Основи медичної стандартизації: навч. посіб. /А. В. Яковлева. . – Х.: НФаУ. 2015. – 116 с. 

Монограії 

1. Аптечная машина продаж / Г.В.Загорий, Н.С.Пономаренко, Ю.И.Чертков . – Киев: Изд-во дом «Агенство медицинского маркетинга», 2012. – 487 с.

2. Государственный контроль деятельности аптечных учреждений: моно-графия / А. С. Немченко, В. Н. Назаркина. . – Х.: Ависта –ВЛТ, 2010. –232 с.

3. Громовик Б. П. Фармацевтична логістика: фокус на допомозі пацієнту: монографія / Л. М. 

4. Громовик Б.П., Горілик А.В. Неперервна фармацевтична освіта в Україні: науково-методичні аспекти управлінсько-економічної підготовки. – Львів: Растр-7, 2012. – 166 с.

5. Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні – Монографія . – Київ, 2014.    – 128 с.

6. Державний формуляр лікарських засобів в системі охорони здоров’я України: монографія / А. М. Морозов, А. В. Степаненко, Т. М. Думенко. – Київ, 2013. – 208 с.

7. Загорій Г.В., Пономаренко М.С. Методологічне обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва  лікарських засобів – Монографія. – Вінниця ТОВ "Меркьюріт Поділля". – 2014. – 324 с.

8. Маркетингова політика комунікацій у фармації: монографія / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко та ін.. за ред.. З. М. Мнушко. – Х.: НФаУ, 2010. – 168 с.

9. Методичне обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів: монографія / Г. В. Загорій, М. С. Пономаренко. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 324 с.

10. Мнушко З. Н. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации: монография /     З. Н. Мнушко, И. В. Пестун. –Х.: Изд-во НФаУ, 2008. -308 с.

11. Немченко А. С. Ціноутворення на лікарські засоби: монографія / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко. – Х.: Апостроф, 2012. – 304 с.

12. Панфілова Г. Л. Організація фармацевтичної допомоги населенню в умовах медичного страхування: монографія / Г. Л. Панфілова, А. С. немченко, О. А. Немченко. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2009. – 228 с.

13. Прокіп С. Є. , Громовик Б. П. Інформаційне супроводження процесу фармакотерапії у паліативній та хоспісній медицині: монографія / С. Є. Прокіп, Б. П. Громовик. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 96 с.

14. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні: колективна монографія / за ред.. Б. П. Громовика. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 386 с.

15. Унгурян Л. М. Фармацевтична практика: логістичні, інформаційні нейроекономічні та соціальні аспекти: монографія / Л. М. Унгурян, Б. П. Громовик. – Львів: Простір-М, 2016. – 155 с.

16. Фармацевтична логістика: моногр. / О. В. Посилкіна, Б. П. Громовик. – Львів. 2004. – 275 с. 

Методичні рекомендації 

1.Дорохова Л. П. Інфраструктура товарного ринку: метод. рек. / Л. П. Дорохова. - . – Х.: НФаУ. 2015. – 128 с.

2. Євтушенко О. М. маркетингові комунікації: метод. рек. / О.М. Євтушенко, Л. П. Дорохова. - . – Х.: НФаУ. 2015. – 108 с.

3. Жадько С.В. Маркетинговий менеджмент: метод.рек. до практичних занять / С. В. Жадько,   В. В. Моней. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 75 с.

4. Зарічкова М. В. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у  соціальних послугах та механізму їх надання  / М. В. Зарічкова, О. С. Соловйов,    Ю. М. Григорук: метод. рек. - Х.:  НФаУ, 2015. – 30 с.

5. Аналіз дидактичних питань фармацевтичної освіти: методичні рекомендації / укл. Б.П. Громовик, А.В. Горілик. – Львів: Проблемна комісія «Фармація» МОЗ та НАМН України, 2012. - 20 с.

6. Громовик Б.П., Левицька О.Р. Методика аналізу цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти, у порівнянні з міжнародними рекомендованими цінами. – Київ, 2012. – 18 с.

7. Маркетинговий менеджмент та дослідження ринку: метод.рек. / З. М. Мнушко, С. В. Жадько.  – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 88 с.

8. Методика аналізу цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти, у порівнянні з міжнародними рекомендованими цінами: методичні рекомендації / укл. Б.П. Громовик, О.Р. Левицька. – К.: Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 2012. – 18 с.

9. Півень О. П. Маркетингове ціноутворення: метод.рек. / О. П. Півень.  – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 116 с.

10. Толочко В. М. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах  / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова: метод.рек.    – Х.:  НФаУ, 2015. – 20 с.

11. Толочко В. М. Кредитно-фінансова система в Україні / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика: метод. рек. - Х.:  НФаУ, 2015. – 30 с.

12. Толочко В. М. Організаційно-психологічні аспекти управлінської діяльності / В. М. Толочко, І. В. Міщенко: метод. рек.   - Х.:  НФаУ, 2015. – 41 с. 

Статті у журналах 

1. Вороненко Ю.В., Пономаренко М.С., Соловйов О.С. Нормативно-правові засади вдосконалення системи післядипломного навчання персоналу підприємств промислової фармації. Повідомлення 2 /Ю.В.Вороненко, М.С.Пономаренко, О.С.Соловйов, В.П.Черних, В.М.Толочко  – Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 3-8

2. Пономаренко М.С., Кабачна А.В., Шелкова Е.В., Кабачний О.Г., Бутко Л.А. Реалізація професійно-освітньої функції формулярної системи у навчальному процесі кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П.Л.Шупика. – Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Київ, 2016. – С.609-614.

3. Horilyk A. Management and marketing in pharmacy. Part I. Management in pharmacy : test book / Compiled by: A. Horilyk, S. Prokip. – Lviv, Ligue-Press, 2016. – 81 p.

4. Hromovyk B. Situational analysis of pharmaceutical education in Ukraine / B.Hromovyk, A.Horilyk // Currents in Pharmacy Teaching and Learning. - 2013. - Vol.5, Issue 3. - P.191-200

Офіційні сайти міжнародних організацій та державних органів влади: 

Всесвітньої організації охорони здоров'я

http://www.who.int/ru/

Верховної Ради України 

http://rada.gov.ua/

Кабміну України  (урядовий портал)

http://www.kmu.gov.ua/

Міністерства охорони здоров'я України

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

Мінекономіки України 

http://www.me.gov.ua/

Держ. служби статистики

 http://www.ukrstat.gov.ua/

Держлікслужби України

http://www.diklz.gov.ua/

Держ.служби України з контролю за наркотиками

http://www.narko.gov.ua/

Державний експертний центр ЛЗ

http://www.dec.gov.ua/ 

 

Комп’ютерні програмні комплекси: 

АНР-аптека

http://anr.ua/

Програмний комплекс – Фармзамовлення „Аптека” (Моріон)

http://pharmbase.com.ua/

Програмний комплекс – Система обліку руху товару „Аптека” (Моріон)

http://pharmbase.com.ua/

Інформаційно-маркетингова система – „Likis”

http://likis.net/

Інформаційні бази та реєстри

Законодавство України

http://zakon.rada.gov.ua/

Інформаційна система „Компендіум”

http://compendium.com.ua//

Інформаційна система „Лікарські засоби” (Моріон)

http://pharmbase.com.ua/

Інформаційно-пошукова система «Електронний формуляр» (Держ.

експертний центр лікарських засобів

МОЗ України)

http://www.dec.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=622&lang=uk

Інформаційно-пошукова система «Електронний формуляр» (Держ.

експертний центр лікарських засобів

МОЗ України)

http://www.drlz.kiev.ua/

Довідник лікарських засобів

http://www.drlz.kiev.ua/

Державний реєстр медичної техніки та ВМП

http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/PUB/VMList.aspx

Національний перелік ОЛЗ та ВМП

(МОЗ України).

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_naclist/

Реєстр місць здійснення діяльності з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ(Держлікслужба).

http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx

Реєстр оптово-відпускних цін на ЛЗ

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_drugs/

Держ. реєстр харчових продуктів спеціального дієтиченого споживання,функціональних харчових продуктів та діабетичних добавок

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_foodstuffanddietary/

Аналітична та маркетингова інформація: 

Система дослідження ринку «Фармстандарт» (Моріон) надає дані про ціни та обсяги імпорту, експорту, роздрібної реалізації та госпітального споживання в Україні ЛЗ в грошовому та кількісному вираженні.

http://www.pharmstandart.com.ua/

 

компанія SMD – маркетингові дослідження фармацевтичних ринків

України та країн СНД, бізнес-аналіз, прогнозування, консалтинг

http://www.smd.net.ua/ru/

компанія «Бізнес-Кредит ЛС»

http://www.bck.com.ua/index.php/ru/

Навчально-методична література, видана кафедрою: 

2007-2008 рр.

 

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Серія книг «Видатні організатори фармації»:

Науково-педагогічними працівниками кафедри з метою збереження історичної спадщини видатних діячів української фармації видаються науково-інформаційні видання про видатних діячів фармації та проводяться наукові конференції з залученням слухачів та провізорів-інтернів. 

На даний час випущено 15 книг з серії «Видатні організатори фармації» та проведено конференції присвячені Губському І. М., Бабяк В. Г., Омельченко О. Г. та ін.

Партнери кафедри:

– “Фармацевтичної фірми  Дарниця”;

– НВП “Вілан” м. Київ– ТОВ “Дезант” м. Київ;

– КП “Аптека-музей” м. Київ;

– КП “Фармація” Житомирської міськради, аптека № 202;

– КП “Аптека міжлікарняна” Житомирської обл. ради;

– ПП “Фармація” м. Васильків;

– ПП “Світ здоров’я - ЗЖС” м. Чернігів;

– КНП «Центр медико-санітарної допомоги №1», Голосіївського району, м. Києва. 

Базові аптечні установи зі стажуванню провізорів-інтернів оснащені фармацевтичним обладнанням та апаратурою, необхідними для виконання професійної роботи провізорів-інтернів на сучасному рівні. 

Вони здійснюють діяльність з виробництва лікарських засобів в умовах аптеки та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, мають належну матеріально-технічну базу, включаючи повний набір виробничих, санітарно-технічних і допоміжних приміщень, та оснащені обладнанням згідно існуючим норм і правилами, що створює умови для належного зберігання та торгівлі лікарськими засобами і повного забезпечення закладів охорони здоров’я та населення якісними лікарськими засобами. 

Провізори-інтерни працюють під керівництвом кваліфікованого персоналу з досвідом практичної роботи, забезпечені необхідною нормативно-технічною документацією та технологічним обладнанням. 

Рекомендуємо до перегляду навчальні книги та посібники

Рекомендована література для провізорів з курсу «Організація і управління фармацією»

Корисні посилання для фармацевтичих спеціалістів

Навчально-методична література, видана кафедрою:

2007-2008 рр.

 

2009 р.

    

2010 р.

   

2011 р.

   

2012 р.

   

2013 р.

  

 

2014 р.

2015 р.

 

 2016р.

  

  

  2017р.

    

Науково-педагогічними працівниками кафедри з метою збереження історичної спадщини видатних діячів української фармації видаються науково-інформаційні видання про видатних діячів фармації та проводяться наукові конференції з залученням слухачів та провізорів-інтернів. 

На даний час випущено 14 книг з серії «Видатні організатори фармації» та проведено конференції присвячені Губському І. М., Бабяк В. Г., Омельченко О. Г. та ін. 

Серія книг «Видатні організатори фармації»