Search

 
 

Положення про відділ інформаційного забезпечення

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення академії був створений в 1989 р. як структурний підрозділ НУОЗ України імені П.Л.Шупика.

У відділі працюють 14 співробітників інженерно-технічного складу.

Головним завданням вiддiлу є забезпечення експлуатації затверджених МОЗ України автоматизованих тестових систем з усіх лікарських (провізорських) спеціальностей в централізованих комп’ютерних класах академії. Ця робота виконується згідно навчального плану кафедр за технологією, затвердженою наказами ректора академії, під керівництвом деканатів та професорсько-викладацького складу кафедр. Впродовж останніх років в класах щорічно проводиться планове інформаційне обслуговування понад десяти тисяч інтернів та слухачів.

В трьох класах експлуатується 46 робочих станцій, які повністю забезпечують вимоги МОЗ та МОН України щодо умов експлуатації навчальних та тестових комп’ютерних програм за всіма 124 спеціальностями у вищих навчальних закладах IV ступеня акредитації та захисту інформації. Ці класи завжди готові прийняти будь-якого слухача чи інтерна за будь-яким рівнем з будь-якої спеціальності. П’ять робочих станцій додатково укомплектовані для забезпечення слухачів з особливими потребами згідно довідок про стан здоров’я.

Другим найважливішим завданням відділу є розробка оновлених комп’ютерних баз даних по кожній із затверджених МОЗ спеціальностей для проведення комп’ютерного тестування. Комп’ютерні бази даних оновлюються за графіком. Оновлені комп’ютерні бази даних за узгодженням з деканатами та дирекціями інститутів своєчасно замінюються як в комп’ютерних класах, так і на кафедрах відповідно до навчального плану.

Авторський нагляд, модернізація та оновлення комп’ютерних класів інших медичних закладів післядипломної освіти України виконується згідно наказу МОЗ України № 465 від 26.06.2009 р., з них у Дніпропетровську, Харкові, Одесі та Тернополі використовується мережевий варіант системи з обов’язковим документуванням фактичних відповідей слухача на сервері (протоколи). Продовжуються поточні роботи з усіма навчальними закладами у порядку авторського нагляду за зверненнями. Всі роботи виконуються згідно з графіком робіт, відповідно до вимог  МОЗ України.

Інформаційне обслуговування кафедр академії на їх власних площах забезпечується функціонуванням навчальних програм, а також використаням можливостей мережі Інтернет там, де існують технічні можливості зв’язку. Правильне функціонування навчальних програм на кафедрах забезпечується шляхом їх регулярного оновлення. Кожна кафедра має свій інсталяційний диск для забезпечення інсталяцій по своїй спеціальності.

Інформаційне обслуговування кафедр на виїзних циклах потребує подальшої роботи у зв’язку з підвищенням вимог до рівня комп’ютерних тестових програм та рівня використання в них графічних матеріалів. Оновлені тестові програми не завжди можуть бути встановлені в регіонах на виїзних циклах на тій технічній базі, яка там фактично має місце. В таких випадках виконується забезпечення виїзних циклів оновленими тестовими програмами, встановленими на портативних комп’ютерах (ноутбуках). Протоколи архівуються на центральному сервері через мережу електронного документообігу НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Реєстрація проходження слухачів та інтернів від зарахування на кафедрі до випуску з академії забезпечується у вигляді логічно пов’язаних баз даних (реєстри слухачів та інтернів). Ці бази використовуються для постійного моніторингу діяльності кафедр , формування наказів про зарахування, списків слухачів та довідок по запитам адміністрації та інститутів/деканатів, а також для безперервного моніторингу виконання навчально-виробничого плану всіх контингентів навчання в інтерактивному режимі. У відділі також підтримуються: Інтернет-сервер, поштовий сервер (понад тисячі скриньок), сервер інформації по кадрам академії, файловий сервер. Ці сервери відіграють значну роль в інформаційному забезпеченні навчальної, наукової та допоміжної діяльності академії.

Співробітниками відділу виконана велика робота по забезпеченню функціонування існуючої обчислювальної мережі академії та отриманню доступу співробітників до всесвітньої мережі Інтернет на своїх робочих місцях, в аудиторіях та в бібліотеці. Загальна кількість робочих місць, які мають вихід у Інтернет, становить майже тисячу. Всі віддалені кафедри забезпечені комутованим та мобільним доступом. Таким чином, задоволені потреби всіх кафедр, які виявили бажання мати доступ до Інтернет та мають для цього технічні можливості.

З 2013 р. за завданням ректора впроваджено організаційно-методичну автоматизовану систему забезпечення та контролю виконання навчально-виробничого плану (НВП) академії в інтерактивному режимі, для чого впроваджено два нових сервера для моніторингу НВП, розроблено автоматизовані реєстри слухачів та інтернів, розроблено вихідну форму статистичного аналізу для щотижневої ради директорів інститутів академії та деканів, організовано кабінет оперативного моніторингу НВП для кураторів та викладачів, розроблено автоматизацію пошуку навчально-організаційної інформації за визначеними критеріями. Це надало можливість забезпечити своєчасний контроль виконання НВП дирекціями інститутів, деканатами і навчальним відділом та прийняття оперативних рішень в інтерактивному режимі, не чекаючи завершення звітного періоду.

Щоквартально у встановлені строки на базі накопичених при виконанні моніторингу НВП фактичних даних та централізованих реєстрів формуються звітні показники діяльності академії, які порівнюються з планом НМАПО на відповідний звітний період. Сформовані проекти звітних форм подаються до навчального відділу.

На виконання наказу МОЗ від 22.08.2014 № 595 щодо забезпечення статистичної звітності до МОЗ України через сайт Тернопольського державного медичного універсисету академія зареєстрована як користувач на сайті tdmu.edu.ua, проінстальовано необхідні робочі місця, програма протестована та, за розпорядженням ректора, розпочато експлуатацію відповідної програми, налагоджено підготовку статистичної звітності в форматі tdmu.edu.ua та вчасно подаються всі встановлені форми:

В рамках впровадження безпаперових технологій ведення Єдиної державної електронної бази з питань освіти та реєстрації дипломів випускників систематично наповнюється та підтримується відповідно до наказів та інструкцій, затверджених МОЗ та МОН України, інформація щодо всіх науково-педагогічних працівників та студентів (контингентів, що навчаються). 

Продовжується виконання рабіт по розвитку безпаперового документообігу та ведення реєстрів інформаційних об’єктів згідно Концепції інформатизації НМАПО імені П.Л.Шупика. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. 

Відділ інформаційно забезпечення працює згідно  з “Положенням про відділ”.

Головним завданням вiддiлу є забезпечення експлуатації затверджених Міністерством охорони здоров’я  автоматизованих тестових систем з усіх лікарських (провізорських) спеціальностей в централізованих комп’ютерних класах Академії.

Ця  робота виконується згідно з навчальними планами кафедр за технологією, затвердженою наказами Ректора академії, під керівництвом деканатів та професорсько-викладацького складу кафедр.

Другим найважливішим завданням відділу є розробка оновлених комп’ютерних баз даних по кожній із затверджених спеціальностей для проведення комп’ютерного тестування.

Згідно договорних зобов’язань академії та наказу МОЗ України № 465 виконується модернізація та оновлення комп’ютерних класів  інших закладів післядипломної освіти України.

Наразі  модернізовані та підтримуються інформаційні тестові системи в таких закладах післядипломної освіти:

Івано-Франківський національний  медичний університет;

Буковинський державний медичний університет;

Дніпропетровська державна  медична академія;

Харківська медична академія післядипломної освіти;

Харківський національний медичний університет;

Одеський  державний  медичний університет;

Українська медична стоматологічна академія;

Сумський державний  університет;

Тернопільський  державний  медичний університет;

Вінницький національний  медичний університет;

Запорізький  державний  медичний університет;

Запорізька медична академія післядипломної освіти;

Донецький національний медичний університет;

Кримський державний медичний університет;

Львівський національний медичний університет.

Із них у Дніпропетровську, Харкові, Одесі та Тернополі – мережевий варіант системи.

Розпочаті  роботи з такими закладами:

-     Ужгородський національний університет;

-     Івано-Франківський національний медичний університет. 

ПІДТРИМАННЯ СЕРВЕРІВ НУОЗ України імені П. Л. ШУПИКА 

Реєстрація проходження слухачів та інтернів від зарахування на кафедрі до випуску  з академії забезпечується у вигляді логічно пов’язаних баз даних (реєстри слухачів та інтернів). Ці бази використовуються для постійного моніторингу  діяльності кафедр,  формування наказів про зарахування, списків слухачів та довідок по запитам адміністрації та деканатів для безперервного моніторингу виконання навчально-виробничого плану  всіх контингентів навчання в інтерактивному режимі.

У відділі  також підтримуються:

-  Інтернет-сервер

-  Поштовий сервер

-  Сервер інформації по кадрам НУОЗ України

-  Сервер  ВЕБ-сайту НУОЗ України.

Ці сервери відіграють значну роль в інформаційному забезпеченні навчальної, наукової та допоміжної діяльності академії. 

КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА 

Проводиться робота по забезпеченню функціонування існуючої обчислювальної мережі  академії та отриманню  доступу співробітників до всесвітньої мережі «Інтернет» на своїх робочих місцях, в аудиторіях та в бібліотеці .

Загальна  кількість робочих місць, які мають вихід у ”Інтернет”, збільшена до 635 комп’ютерів.

Здійснюється часткова модернізація комп’ютерної мережі з використанням сучасних  програмованих комутаторів, що забезпечують оперативне  управління направленим доступом для забезпечення телекомунікаційних конференцій, різних форм дистанційного навчання та проведення дистанційних заходів в аудиторіях.

Проводиться модернізація службової електронної пошти rcmail.

Розпочата експлуатація централізованої серверної, забезпеченої засобами безперервного електроживлення та іншими сучасними засобами збереження даних.