Search

 
 

Відділ працює гідно з Положенням про патентно-ліцензійний відділ, яке розроблено відповідно до Положення про патентно-ліцензійну службу (вищого медичного навчального закладу) Міністерства охорони здоров'я України, N 88 від 16.04.99 та перезатверджено 18.01.2017 року.

Патентно-ліцензійний відділ НУОЗ України імені П.Л. Шупика складається з 2 осіб:

Кравчук Лариса Григорівна – завідувач патентно-ліцензійним відділом;

Карпочева Олена  Валеріївна – фахівець I категорії патентно-ліцензійного відділу.

Відділ патентно-ліцензійної роботи приймає заявки на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)  та заявки на державну реєстрацію авторських прав на твори у галузі науки.   
Всі збори щодо подачі заявок оплачує фінансово-економічний відділ академії.
З правилами оформлення матеріалів заявок та зразками заявок можна ознайомитись в Методичних рекомендаціях.
Матеріали заявок на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) та авторського права на науковий твір для ознайомлення та, при потребі доопрацювання, прохання надсилати на електронну адресу відділу: pat.otd.410_nmapo@ukr.net.
– Шановні наукові співробітники академії, кафедри яких знаходяться в ІНШИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ, подаючи заявки на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) і вказуючи власником даний медичний заклад, обов’язково співвласником вказувати НУОЗ України імені П. Л. Шупика. До відділу подавати номер охоронного документу, або номер заявки для внесення до річного звіту.
 – Шановні відповідальні за наукову роботу на кафедрах, що розробляють НДР за бюджетним фінансуванням!!! Останні терміни подачі заявок для цих кафедр 31 ТРАВНЯ. Такі терміни визначені для вчасного використання бюджетних коштів.
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відділ патентно-ліцензійної роботи університету відповідно до покладених на нього завдань:

1. Контролює розробників науково-дослідних робіт і визначає можливість захисту окремих рішень охоронними.

2. При виявленні рішень, які можуть бути кваліфіковані, як винахід, разом з авторами складає формулу винаходу, а по окремих та найбільш важливих із них проводить експертизу на новизну з уточненням аналогів прототипів.

3. Надає методичну допомогу при складанні авторами опису винаходу і інших необхідних для заявки документів та контролює відповідність підготовлених матеріалів заявки Закону України «Про внесення змін в Закон України», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Правилам складання і подання заявки на винахід…» від 27.02.2001 р.

4. Приймає заявки на винахід і передає їх в Український інститут промислової власності для експертизи, веде облік і разом з авторами, листування по них.

5. Організовує і контролює сплату Держпатенту необхідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи.

6. Веде облік позитивних рішень, одержаних патентів, і впроваджених винаходів і звітує про стан патентної роботи перед вченою радою університету та МОЗ України.

7. Консультує розробників НДР з питань патентно-ліцензійної роботи, винахідництва.

8. Контролює виконані кафедрами патентні дослідження на відповідність їх вимогам ДСТУ 3575-97.

9. Бере участь в експертизі підготовлених для публікації матеріалів на можливість їх опублікування у відкритій печаті.

10. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень при плануванні кандидатських та докторських дисертацій.

 

1. Надає методичну допомогу при складанні авторами формули, опису винаходу та інших необхідних для заявки документів; контролює відповідність підготовлених матеріалів заявки Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Правилам складання і подання заявки на винахід…» від 27.02.2001р.

2. Приймає заявки на винахід і передає їх в ДП «Український інститут промислової власності» для експертизи, веде облік, листування з авторами по них.

3. Організовує і контролює сплату ДП «Українському інституту промислової власності» необхідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи.

4. Веде облік позитивних рішень, одержаних патентів, звітує про стан патентної роботи перед вченою радою університету та МОЗ України.

5. Консультує розробників НДР з питань патентно-ліцензійної роботи.

6. Контролює виконані кафедрами патентні дослідження на відповідність їх вимогам ДСТУ 3575-97.

7. Бере участь в експертизі підготовлених для публікації матеріалів на можливість їх опублікування у відкритій печаті.

8. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень при плануванні кандидатських та докторських дисертацій.

 

Нормативно правова база

 Закони України

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності

Відомчі нормативно-правові акти

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель

Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи

Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи

Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі

Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід,  об'єктом якого є засіб,  використання якого потребує дозволу компетентного органу

Інструкція про подання,  розгляд,   публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (кориснумодель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисноїмоделі)

Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)  та клопотання про її відкликання

Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР

Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи,   які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи

Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
Тел: 205-48-33
Адреса для листування: pat.otd.410_nmapo@ukr.net