Search

 
 

анестезіології

 • Атестація інтернів-анестезіологів в умовах карантину

  Останніми роками епідемія COVID-19 та карантинні обмеження стають викликом для педагогів усіх спеціальностей та ланок освіти.

 • Certification of anesthesia interns during the quarantine

  In recent years, the COVID-19 epidemic and quarantine restrictions have become a challenge for teachers of all specialties and education levels.

 • Участь кафедри в науковій історико-термінологічній конференції

  Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії прийняла участь у роботі наукової історико-термінологічної конференції Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) «30-річчя Незалежності України і Всеукраїнське лікарське товариство», яка відбулася 30 червня 2021 року у приміщенні Національної наукової медичної бібліотеки України (в.о. генерального директора Тетяна Остапенко). Захід відбувся у форматах онлайн і офлайн.

 • Participation in the scientific historical and terminological conference

  The Department of Anesthesiology and Intensive Care took part in the scientific historical and terminological conference of the All-Ukrainian Medical Association (AUMA) "30th anniversary of Independence of Ukraine and the All-Ukrainian Medical Association", which took place on June 30, 2021 in the National Scientific Medical Library of Ukraine (General Director Tatiana Ostapenko). The event took place online and offline.

 • Майстер-клас з невідкладних станів у стоматологічній практиці

  У практиці стоматології та щелепно-лицевої хірургії трапляються стани, які створюють загрозу для життя людини, тому кожен стоматолог повинен вміти їх вчасно діагностувати, надавати ефективну невідкладну медичну допомогу і запобігати їх виникненню.

 • Master Class on Emergencies in Dental Practice

  In dentistry and maxillofacial surgery, some conditions are life-threatening, so every dentist should be able to diagnose them in time, provide effective emergency medical care and prevent their occurrence.

 • Pro_TOXIC Forum: Participation of the Department

  In Ukraine, as in many developed countries, the toxic burden on the civilian population has increased in recent years. The incidence of acute poisoning over the past decade is 25—40 cases per 10 000 in the population with an upward trend.

 • Pro_TOXIC форум: участь кафедри університету

  В Україні, як і в багатьох розвинених країнах, за останні роки збільшилося токсичне навантаження на цивільне населення. Епідеміологічні показники гострих отруєнь за останнє десятиріччя становлять 25—40 випадків на 10 тисяч населення з тенденцією до зростання.

 • Перший міждисциплінарний колегіум з неврологічних захворювань

  3 червня 2021 року співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії виступили з доповідями на всеукраїнському телемості «І-й міждисциплінарний колегіум з неврологічних захворювань», у якому загалом взяло участь більше 7 тисяч лікарів з усіх куточків України.

 • The first interdisciplinary college of neurological diseases

  On June 3, 2021, the staff of the Department of Anesthesiology and Intensive Care made reports at the All-Ukrainian Teleconference "I Interdisciplinary College of Neurological Diseases", which was attended by more than 7,000 doctors from all over Ukraine.

 • Досвід проведення екзамену в інтернів-анестезіологів

  Оволодіння практичними навичками є невід’ємною частиною навчання лікаря будь-якої спеціальності. Особливо це важливо для інтернів хірургічних спеціальностей. Лікар-анестезіолог після виходу на самостійну роботу, не дивлячись на те, який він має теоретичний багаж знань за плечима, повинен володіти навиками, що роблять з нього справжнього спеціаліста.

 • Experience of the practical skills exam for interns

  Practical skills are an integral part of training a doctor of any specialty. This is especially important for interns in surgical specialties. An anesthesiologist, after going to work independently, regardless of the theoretical baggage of knowledge behind him, must have the skills that make him a real specialist.

 • Конференція медичних бібліотек

  Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії взяла участь у роботі ХХ ювілейної Міжнародної  науково-практичної конференції «Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства», яка відбулася 19 травня 2021 року у приміщенні  Національної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ).

 • Trends in the Development of Medical Libraries

  The Department of Anesthesiology and Intensive Care took part in the XX International Scientific and Practical Conference "Trends in the Development of Medical Libraries in Ukraine and Challenges of the Modern Information Society", which was held on May 19, 2021, in the National Scientific Medical Library of Ukraine (NSMLU).

 • На кафедрі — перші доктори філософії

  17 травня 2021 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика відбулася важлива подія – на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відбулися перші захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 • First PhD at the Department of Anesthesiology and Intensive Care

  On May 17, 2021, an important event took place at the Department of Anesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Healthcare University of Ukraine. It was the first defenses of dissertations for the PhD degree.

 • Соціальні мережі ― новий освітній майданчик

  Інформаційні технології набувають все більшого значення у сучасному світі, а обмін отриманими даними потребує все менше зусиль. Певною мірою освіта з аудиторій і класів перейшла в їхні інформаційні образи: платформи, майданчики, сайти, бази даних. Не менш важливим плацдармом, де можна отримати нові знання та інформацію, є соціальні мережі.

 • Social networks as a new educational platform

  Information technologies are becoming increasingly important in the modern world, and the exchange of data received requires less and less effort. To a certain extent, education has moved from lecture halls and classrooms to their informational prototypes: platforms, websites, databases.

 • Розширюємо співробітництво по-новому

  «Наука без кордонів» — нова концепція розширення наукового співробітництва кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

 • Science without borders

  Today, international cooperation in science and innovation is one of themost important and priority areas.