Search

 
 

анестезіології

 • Конгрес Євроазійської асоціації екстреної медицини

  Щоб знизити поширення спалаху SARS-CoV-2, у науковому світі було введено значні обмеження щодо можливості проводити конференції в очному форматі. Так дослідження наших закордонних колег продемонстрували, що у 2020 році 44,4% запланованих конференцій було анульовано, а багато перенесено на інший термін. У 2021 році для продовження обміну знаннями були запропоновані різні форми он-лайн спілкування. При цьому 40% наукових форумів проводилися віртуально, 26,7% ‒ у гібридному форматі, і лише 16,7% ‒ очно.

 • Відбулося засідання експертної проблемної комісії з анестезіології та інтенсивної терапії

  11 листопада відбулося засідання експертної проблемної комісії з анестезіології та інтенсивної терапії де розглядались теми запланованих дисертаційних робот на здобуття вченого ступеня доктора філософії аспірантів кафедри анестезіології та інтенсивної терапії і кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії.

 • A meeting of the expert problem commission on anesthesiology and intensive care was held

  On November 11, a meeting of the expert problem commission on anesthesiology and intensive care was held. Given the epidemic situation, the event was held in  online format. The topics of the planned dissertations for the degree of Doctor of Philosophy of PhD students of the Department of Anesthesiology and Intensive Care and the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care were considered there.

 • The Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in the Congress of Eurasian Society of Emergency Medicine

  Significant restrictions on the ability to hold face-to-face conferences have been imposed in the scientific world to reduce the spread of the SARS-CoV-2 outbreak. Thus, research by our foreign colleagues showed that in 2020 44.4% of planned conferences were canceled, and many were postponed to another date. In 2021, various forms of online communication were proposed to continue sharing knowledge. At the same time, 40% of scientific forums were held virtually, 26.7% ‒ in a hybrid format, and only 16.7% ‒ in person.

 • Підсумки «Молодіжної анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК-VI)

  Організація Молодіжної конференції в освітньому просторі України стає не просто цікавою ініціативою, а й необхідним кроком у житті української медичної спільноти. Молодіжна конференція сприяє професійному розвитку лікарів-інтернів та лікарів-початківців, що особливо актуально в сучасних умовах пандемії COVID-19.

 • RESULTS OF THE "YOUNG ANESTHESIOLOGISTS CONFERENCE "TRISCHYNSKYI READINGS" (MAC-VI)

  Organizing a youth conference in the educational space of Ukraine is becoming not just an interesting initiative, but also a necessary step in the life of Ukrainian medical community. The youth conference promotes the professional development of interns and novice doctors, which is especially important in the current conditions of the COVID-19 pandemic.

 • Симуляційна олімпіада у рамках анестезіологічної конференції «Тріщинські читання» (МАК VІ)

  Симуляційне навчання – метод набуття практичних навичок, що передбачає використання імітації реальних клінічних ситуацій. До симуляції вдаються у багатьох контекстах, таких, як симуляція технологій для оптимізації ефективності, проектування засобів безпеки, випробування, тренінги, освіта чи відеоігри.

 • SIMULATION OLYMPIAD IN THE FRAMEWORK OF THE ANAESTHESIA CONFERENCE "TRISHCHYNSKIY READINGS" (MAK VI)

  Simulation training is a method of acquiring practical skills that involves the use of simulation of real clinical situations. Simulations are used in many contexts, such as simulating technologies to optimize performance, developing security tools, testing, training, education, or video games.

 • Розпочала роботe молодіжна анестезіологічна конференція «Тріщинські читання»

  20 жовтня розпочала роботу мультидисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Тріщинські читання» (МАК VI) (у гібридному режимі). Організатори форуму: Національний університет охорони здоров’я (НУОЗ) України імені П.Л. Шупика, клінічна лікарня «Феофанія», Асоціація анестезіологів, перфузіологів та лікарів інтенсивної терапії.

 • THE YOUNG ANESTHESIOLOGISTS CONFERENCE "TRISCHYNSKYI READINGS" HAS STARTED ITS WORK

  On October 20, a multidisciplinary scientific and practical conference with international participation started its work "TRISCHYNSKYI READINGS "(MAC VI) (in hybrid mode). Forum organizers are Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Feofania Clinical Hospital, Association of Anesthesiologists, perfusiologists, and intensive care practitioners.

 • 29 жовтня - Всесвітній день псоріазу

  Щорічно, 29 жовтня, весь світ відзначає Всесвітній день псоріазу. Українська національна асоціація псоріазу за підтримки кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунологіі НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Medical Knowledge Hub запрошують усіх бажаючих до участі в онлайн-конференції, присвяченій цій важливій події. На сьогодні цей День відзначають більш ніж в 50-ти країнах світу.

 • 35-ий щорічний конгрес Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів

  Щорічний конгрес Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів (EACTS) – це найбільша європейська подія для спеціалістів, котрі займаються хірургічним лікуванням патологій серця та органів грудної клітки.

 • THE 35TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF CARDIOTHORACIC SURGEONS

  The annual congress of the European Association of Сardiothoracic surgeons (EACTS) is the largest European event for specialists involved in the surgical treatment of pathologies of the heart and chest organs.

 • Запрошуємо до участі в Олімпіаді з інфузійної терапії

  Шановні колеги! Організаційний комітет «Молодіжної анестезіологічної конференції» МАК-6 запрошує студентів, лікарів-інтернів та лікарів зі стажем роботи до 5 років до участі в Олімпіаді з інфузійної терапії.

 • Деякі результати перевірки лікарень щодо надання медичної допомоги хворим на COVID-19

  Співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії взяли активну участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з перевірки закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) України щодо готовності до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 р. № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (із змінами).

 • Participation of employees of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in commissions for checking health care institutions for providing medical care to patients with coronavirus disease

  Employees of the Department of Anesthesiology and Intensive Care took an active part in the work of the commissions of the Ministry of Health of Ukraine that checked Ukrainian health care institutions on readiness to provide medical care to patients with coronavirus disease (COVID-19) in accordance with the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 28.03.2020 No. 722 "Organization of medical care to patients with coronavirus disease (COVID-19)" (as amended).

 • Участь кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в міжнародному симпозіумі

  Вірус COVID-19 через глобальні масштаби поширення не лише змінив наш світ, але й поставив нас перед необхідністю терміново вирішувати цілий комплекс надзвичайно складних проблем, пов'язаних з безперервною післядипломною освітою. Саме тому під час глобального локдауну та карантину онлайн-конференції здобули абсолютно новий рівень значущості для професійного спілкування та обміну знаннями.

 • Participation of the Department of Anesthesiology and Intensive Care in the International Symposium

  The COVID-19 virus, due to its global spread, has not only changed our world but also put us in urgent need to solve a whole range of extremely complex problems related to continuing postgraduate education. That is why during the global lockdown and quarantine, online conferences have gained a completely new level of significance for professional communication and knowledge exchange.

 • І Науково-практична конференція з міжнародною участю по судинному доступу

  24-25 вересня 2021 р. кафедра анестезіології та інтенсивної терапії взяла участь у науково-практичній конференції присвяченій судинному доступу (інфузійна терапія, моніторинг гемодинаміки, гемостаз).

 • FIRST SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ON VASCULAR ACCESS

  On September 24-25, 2021, the Department of Anesthesiology and Intensive Care took part in a scientific and practical conference dedicated to vascular access (infusion therapy, hemodynamic monitoring, hemostasis).