Search

 
 

Освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

226 Фармація, промислова фармація

281 Публічне управління та адміністрування 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії