Search

 
 

12 січня 2021 року відбулась конференція трудового колективу і засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика. Голова конференції, професор Віктор Трохимчук доповів про аналіз діяльності кафедр факультету по виконанню планів роботи за 2020 рік та завдання на 2021 рік.

Було проведено аналіз ризиків кадрового забезпечення кафедр факультету та розробки заходів з формування резерву науково-педагогічних працівників, виконання педагогічного навантаження та залучення слухачів і здобувачів вищої освіти на умовах платних освітніх послуг. Активізовано роботу дотичних кафедр із розробки навчально-методичних матеріалів для забезпечення підготовки магістрів на другому (освітньо-професійному) рівні вищої освіти за спеціальностями: 226 Фармація, промислова фармація; 281 Публічне управління та адміністрування.

У 2020 році було  поставлено  69 завдань деканату, зокрема, із загально-організаційного напрямку; з навчально-методичної роботи; з наукової роботи; з лікувально-діагностичної роботи; з кадрового забезпечення; з виховної роботи. Проведено вибори за конкурсом декана, 3 доцентів, та 1 асистента. Порушено клопотання перед  вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика  щодо присвоєння вченого звання професор по кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських засобів –  д.фарм.н. зав. кафедри контрою якості і стандартизації лікарських засобів Сергію Убогову; звання доцент по кафедрі управління охороною здоров’я  – д.н.держ.упр. професору кафедри управління охороною здоров’я Зоряні Гбур; звання  старший дослідник зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» к.біол.н. доценту кафедри організації і економіки фармації Сергію Соловйову.

Комплектування циклів здійснювалось за заявками керівників обласних та міських управлінь охорони здоров’я, СЕС, управлінь медичною службою інших відомчих органів, керівників медичних установ різних форм власності, а також тих, що працюють поза системою закладів Міністерства охорони здоров’я України, вони зараховуються на навчання за угодою на умовах платних освітніх послуг.

Заступник декана старший дослідник Сергій Соловйов доповів про результати внутрішнього рейтингового оцінювання кафедр факультету у 2020 році та завдання з підвищення результативності та якості діяльності  на 2021 рік. Було підкреслено, що статті, тези, підручники, посібники, патенти та інша продукція діяльності кафедри враховується тільки у випадку, якщо місцем роботи автора зазначена Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та продукцію внесено до репозитарію НМАПО імені П. Л. Шупика до 31 грудня 2020 року. Показники міжнародного, державного, галузевого визнання та інше враховуються тільки, якщо місцем роботи працівника кафедри зазначена Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Заступник декана старший дослідник Сергій Соловйов доповів про результати моніторингу виконання рішень вченої ради Академії та ректорату за 2020 рік. Деканатом здійснюється щомісячний моніторинг виконання рішень вченої ради академії, ректорату і вченої ради факультету, моніторинг якості освітньої діяльності на кафедрах факультету, ведеться контроль за станом виконання кафедрами факультету навчально-виробничого плану. Здійснюється постійний контроль за станом виконання навантаження з лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології та кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології. Деканат здійснює постійний контроль за станом підготовки докторантів та аспірантів на кафедрах факультету.  Навчальний процес для аспірантів організований у відповідності до індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Стан та якість підготовки аспірантів на кафедрах факультету деканатом контролюється  постійно.