Search

РОМАНЕНКО Тамара Григорівна – професор кафедри акушерства та гінекології №1 (з 2005 р.), доктор медичних наук. 

romanenko.tamara@gmail.com

Закiнчила в 1981 роцi з вiдзнакою Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікувальний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа» (м. Полтава), кандидат медичних наук з 1993 року, доктор медичних наук з 2003 року, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології з 2002 року, професор кафедри акушерства та гінекології з 2005 р. 

Основнi етапи трудової та науково - педагогiчної діяльності у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації:
- 01.10.1988-08.12.1990 рр. — асистент кафедри акушерства та гінекології Полтавського медичного стоматологічного інституту;

- 03.09.1993-15.12.1999 рр. — асистент кафедри акушерства та гінекології №1 КМАПО імені П. Л. Шупика; 
- 16.12.1999-19.05.2004 рр. — доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології КМАПО імені П. Л. Шупика;
- 20.05.2004 р.- професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології КМАПО імені П .Л. Шупика;
- 2000-2008 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: «Акушерство та гінекологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія» при НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України;
- 2003-2005 рр. – декан педіатричного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Професор Романенко Т. Г. проводить передатестацiйнi цикли, цикли тематичного вдосконалення, спецiалiзацiї та iнтернатури по акушерству та гінекології, дитячій гінекологіїї. Читає лекцiї по роздiлах фiзiологiя та патологiя вагітності: принципи організації акушерсько-гінекологічної допомоги, адаптаційні зміни при фізіологічній вагітності, невиношування вагітності, екстрагенітальна патологія та вагітність, гестози, сучасні методи оцінки стану плода, плацентарна недостатність, синдром затримки розвитку та дистрес плода. Є iнструктором учбово-методичної програми «Первинна реанiмацiя новонароджених», яка впроваджена до навчального процесу на циклах ТУ, ПАЦ, спецiалiзацiя. Приймає участь у розробцi навчальних планiв, програм тематичних та передатестацiйних циклiв. Пiдготувала методичнi розробки лекцiй, практичних та семiнарських занять для циклiв тематичного вдосконалення, спецiалiзацiї, передатестацiйного циклу та лiкарiв-iнтернiв.

Під керівництвом професора Романенко Т. Г. захищено 17 кандидатських дисертацій, на данний час виконюється 2 кандидатськи дисертації.

Має близько 230 публiкацiї, з них 15 патентів на винахід. Зокрема є співавтор навчальних посібників: «Клінічні аспекти сучасної перинатології. Кн. 1»; «Гемолітична хвороба новонароджених»; «Руководство по практическим навыкам в акушерстве, гинекологии и неонатологии»; «Кровотечі в практиці акушера-гінеколога»; «Ведення пологів та розродження. Книга І».

Велика робота проводиться для пропоганди знань серед лікарів акушер-гінекологів та населення. Для цього регулярно друкуються лекції у фахових журналах, газетах, проводяться виступи по телебаченню та радіо. Велике значення для акушерів-гінекологів мають наукові практичні конференції: «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології», які регулярно організовує професор Романенко Т. Г. - де практичні лікарі акушер-гінекологи та науковці мають можливість обмінятися досвідом та отримати сучасну наукову інформацію.

Романенко Т. Г. акушер-гінеколог з 36 рiчним стажем роботи, має вищу кваліфікаційну категорію. Виконує великий обсяг лiкувально - консультативної роботи, постiйно впроваджує новi методи в діагностиці та лiкуванні ускладнень гестаційного періоду у вагітних жінок. Володiє практичними навичками лiкаря акушер-гінеколога вищої категорії. Лікувально-діагностичну, консультативну роботу виконує на базі Київського обласного центру охорони здоров’я матері і дитини, який є клінічною базою кафедри акушерства та гінекології №1, шляхом систематичних консультацій найбільш складних в діагностичному відношення вагітних жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією.

Бере активну участь в організації та проведені з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференціях різного рівня як в Україні так і за кордоном.

Романенко Т. Г. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особовий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність. Професор Романенко Т. Г. є провідним вченим України у галузі акушерства та гінекології.