Search

Тетяна Михайлівна Бабкіна

tbabkina@ukr.net   

У 1979 році закінчила Одеський медичний інститут імені М.І. Пірогова з відзнакою.  Закінчила спецклінординатуру з рентгенології.

Завідувач кафедри променевої діагностики   з 2013 року, доктор медичних наук  (1999 р.), професор  (2002р), лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії з рентгенології.

Під керівництвом завідувача кафедри Т.М. Бабкіної укладені угоди про співпрацю з 15 провідними  клінічними закладами міста Києва, які є базами кафедри для підготовки інтернів, слухачів, клінічних ординаторів та аспірантів.

Бабкіна Тетяна Михайлівна є провідним науковцем з променевої діагностики в Україні та за кордоном.  Науковий напрям-інноваційні технології в діагностиці та променевій терапії. Керує науковою підготовкою молодих вчених в галузі променевої діагностики та променевої терапії.

У 1999  році захистила докторську дисертацію  «Рентгенівська комп’ютерна, спіральна комп’ютерна, магнітно-резонансна томографія в діагностиці поширених пухлин основи черепа, навколоносових пазух».

Експерт ради ВАК України з променевої діагностики (2006-2011р.р.).

Голова спеціалізованої вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Променева діагностика та  променева терапія» з 2014 року по теперішній час.

Член атестаційної комісії МОЗ України за фахом «Рентгенологія».

Член робочої групи МОЗ України з питань післядипломної освіти.

Науковий редактор фахового журналу  «Променева діагностика, променева терапія», член редакційної колегії фахових журналів  «Лучевая диагностика, лучевая терапия», “Diagnostics&Treatment”.

Віце-президент  громадської організації  «Асоціація клінічної та академічної радіології України».

Дійсний член Европейської асоціації радіологів.

Автор понад 200 наукових праць. Учениця видатного вченого,  академіка НАМН України Леоніда Георгійовича Розенфельда.

Яків Степанович Бабій      

kpdnmapo@gmail.com                                               

У  1962 році закінчив Вінницький медичний інститут - диплом з відзнакою.  Закінчив аспірантуру з рентгенології: Київський медичний інститут (1964-1967).

Має вищу кваліфікаційну категорію з рентгенології та ультразвукової діагностики, доктор медичних наук – 1980 р., професор – 1988 р.

Президент Асоціації радіологів України  (1989-2003),  Президент Української асоціації спеціалістів з рентгенодіагностики, КТ, МРТ (2004-2007),   головний позаштатний рентгенолог МОЗ України (1989-1990), один із засновників та головний редактор журналів  «Променева діагностика, променева терапія», «Радіологічний вісник»,  «Рентгенологія-практика».

Наукова діяльність: молодший науковий співробітник Київського н/д рентгено-радіологічного та онкологічного інституту (1967-1970), старший науковий співробітник того ж інституту (1970-1981),   завідувач науково-дослідного рентгенодіагностичного відділення (1981-1988).  Удосконалення з комп’ютерної томографії: Центральний інститут удосконалення лікарів, Москва, 1989 р. Удосконалення з магнітно-резонансної томографії: Центральна клінічна лікарня РАН, Москва, 1998 р.       

Практична діяльність: завідувач відділення променевої діагностики Київського міського діагностичного центру (1989-2003), професор кафедри радіології, пізніше – кафедри променевої діагностики  тієї ж академії, 2003 р. – по теперішній час.   

Проф. Бабій Я.С. підготував  30 кандидатів та докторів наук.  Публікації: 378, в т.ч. 6 монографій. 

Олексій Андрійович Гончар

ogonchar42@gmail.com 

У 1966 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова.

Має вищу кваліфікаційну категорію з рентгенології та ультразвукової діагностики, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, член Европейської асоціації наук з безпеки (European Association for Security).

З 1966 по 1974 рр. працював практичним лікарем-рентгенологом в районній лікарні м. Мени, Чернігівської області та у Вінницькому протитуберкульозному диспансері. Навчався і працює на кафедрі з 1974 року, пройшовши шлях від клінічного ординатора, аспіранта до професора кафедри. З 1995 по 1999 рр. очолював кафедру. Учень доктора мед. наук, професора Коваль Галини Юліанівни.

Під керівництвом проф. Гончара О.А. у 1989 році створена і функціонує клінічна база кафедри в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1 (КМДКЛ№1) для підготовки фахівців з педіатричної радіології.

Основний науковий напрямок - переважно педіатрична радіологія:вивчення променевої анатомії морфологічних структур черепа, головного мозку, легень, а також визначення радіологічних ознак їх захворювань та уражень; радіаційна безпека. Автор 138 наукових і навчально-методичних праць, з яких: 1 монографія і 5 підручників. Підготовив 2 магістра і кандидата медичних наук. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11 за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія.

Викладацька діяльність. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з рентгенології та ультразвукової діагностики. Розробив, впровадив і щорічно проводить цикл ТУ „Вибрані питання променевої діагностики в педіатрії”. Педагогічне навантаження (лекції, семінарські та практичні заняття) в основному відповідає рентгенологічній та ультразвуковій діагностиці уражень та захворювань новонароджених і дітей різного віку.Тетяна Маратівна Козаренко

kpdnmapo@gmail.com

Закінчила заклад вищої освіти Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Вища категорія за фахом ультразвукова діагностика; вища категорія за фахом рентгенологія.

У 2008 р. захистила докторську дисертацію. Професор, член правління асоціації радіологів України, член асоціації ультразвукової діагностики України, член Европейської асоціації радіологів.

Займаюсь променевою діагностикою (ультразвуковою діагностикою, МСКТ,  МРТ) у пацієнтів із онкопатологією.

Є автором 198 наукових праць, 4 патентів на корисну модель, 3 методичних рекомендацій, 2 інформаційних листів, під керівництвом захищено 2 кандидатськи дисертації; відповідальна на кафедрі за наукову работу.

Куратор циклу стажування за фахом «Ультразвукова діагностика», читаю лекції на циклі спеціалізації та ПАЦ з ультразвукової діагностиики.

Володимир Єгорович Медведєв  

vmedvediev@gmail.com                                                             

У 1969 році закінчив з відзнакою Київський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія».

Лікар вищої категорії з рентгенології та ультразвукової діагностики, доктор медичних наук (14.00.05 – внутрішні хвороби, 14.01.27 -  хірургія)– 1989 р., професор (14.00.05 – внутрішні хвороби)– 1991 р.

Консультант обласного діагностичного центру Київської обласної клінічної лікарні (в напрямку інтервенційного ультразвуку).

Професор кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика з 2008 року. Читає лекції та проводить семінари і практичні заняття за спеціальності «Ультразвукова діагностика» інтернам з радіології, слухачам циклів спеціалізації, стажування,  ПАЦ, тематичного удосконалення.  

Підготував 16 кандидатів та 5 докторів наук.  Автор та співавтор  340 наукових праць, 28 авторських свідоцтв та патентів на винахід.

Марина  Василівна ГЛОБА 

dr.mgloba@gmail.com 

Д.мед.н., доцент кафедри радіології з 2018 року.

Закінчила Національний медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця в 1984 році. Протягом 30 років працювала в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П.

Ромоданова НАМН України», проводила наукові дослідження в галузі судинної патології головного мозку.

Є автором більше 100 наукових публікацій, 5 патентів на корисну модель (Україна).

Член Асоціації нейрохірургів України (АРУ), член Українського Допплерівскього клубу (УДК).