Search

Стратегічна мета:

Збереження статусу провідного центру якісної конкурентноспроможної освіти в галузі променевої діагностики  шляхом використання сучасних принципів навчання, постійного урахування попитів користувача освітніх послуг.

Створення єдиної діагностичної концепції в рамках променевої діагностики, розробка та впровадження в клінічну практику програм-алгоритмів комплексної діагностики захворювань з урахуванням ефективності, економічності та безпеки кожного метода візуалізації.   

Стратегічними напрямками  розвитку кафедри променевої діагностики є:

 • Оновлення нормативно-правової бази з променевої діагностики
 • Створення школи безперервної освіти з променевої діагностики з імплементацією технологій дистанційного навчання
 • Створення національних та міжнародних консорциумів з розвитку променевої діагностики
 • Розробка нового концептуального підходу до використання променевих методів шляхом інтеграції всіх видів отримання діагностичного зображення в рамках єдиної дисципліни
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази, що забезпечує інноваційні процеси в освіті й науці
 • Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності
 • Досягнення високого рівня підготовки та перепідготовки професорсько-викладацького складу відповідно до потреб держави в ринкових умовах і світових стандартів освіти
 • Взаємодія з усіма структурними підрозділами Академії та іншими закладами освіти.

Науковий напрямок роботи кафедри:

 • підготовка кадрів вищої кваліфікації (підготовка докторів філософії, докторантів, аспірантів, підготовка до захисту кандидатських і докторських дисертацій; надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури; затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів; попередня рекомендація завершених дисертацій до захисту);
 • організаційне забезпечення по підготовці та виданню публікацій (монографії, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Експертиза та рецензування науково-дослідних робіт, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо;
 • наукова робота науково-педагогічних працівників у межах основного робочого часу;
 • організація, проведення та участь у наукових конференціях, виставках;
 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки і техніки.
 • залучення інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів до науково-дослідної роботи. 

Традиційно на кафедрі розроблялись наукові проблеми радіологічної анатомії різних органів і систем, проводилась систематизація інтраскопічної семіотики захворювань опорно-рухової системи, внутрішніх органів людини на основі поглибленого вивчення їхнього морфологічного субстрату.

За період існування кафедри на основі наукових досліджень, професорсько-викладацьким колективом створені фундаментальні роботи, що знайшли широке визнання в науковій та практичній рентгенології.

В різний час співробітниками кафедри захищено 8 докторських і 29 кандидатських дисертацій. Опубліковано 14 монографій, вийшло у світ друге і третє видання підручника “Променева діагностика” в 2 т. (2020), збірник тестових питань з рентгенології «Променева діагностика». Розроблені і впроваджені тестові питання з ультразвукової діагностики. Видано 8 збірників наукових праць, 29 методичних рекомендацій, 9 учбових посібників, понад 1800 статей і тез, відомча інструкція з ультразвукової діагностики (2007), підручник «Радіологія» (2011). Одержано 14 авторських свідоцтв на винахід та впроваджено в практичну охорону здоров'я понад 50 раціоналізаторських пропозицій; підготовлено 18 аспірантів, 3 магістра, понад 100 вітчизняних та іноземних клінічних ординаторів, кількість останніх щорічно збільшується.

З 2009 року постановою ВАК України на базі НУОЗ України імені П.Л. Шупика працює спеціалізована вчена рада Д.26.613.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора /(кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія”.       Голова - завідувач кафедри, професор Бабкіна Тетяна Михайлівна  з 2014р., члени – проф. Медведєв В.Є., проф. Бабій Я.С., проф. Гончар О.А., проф. Козаренко Т.М.

На кафедрі радіології під егідою НУОЗ України імені П. Л. Шупика видається журнал “Променева діагностика, променева терапія”.

За останній час на кафедрі завершена НДР «Алгоритм променевої діагностики при вторинній адентії та планування дентальної імплантації» (2018).

В теперішній час проводяться наукові дослідження в рамках виконання науково-дослідної роботи кафедри на тему «Променевий моніторинг вогнищевих новоутворень печінки після лікування”. Термін виконання: 2019-2022рр.

Наукові медичні форуми, організатором /співорганізатором яких є кафедра  радіології:

 • Школа-семінар «Експертні питання магнітно-резонансної томографї»- м. Київ, - Protech Solutions Ukraine, - 21-22 лютого 2017р
 • VIII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації»- м. Київ 25-27 квітня 2017;
 • Школа-семінар «Експертні питання комп’ютерної та магнітно-резонансної томографї»- м. Київ, 13-14 березня 2018р
 • VII Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні-2018», м. Київ, 27-29 березня 2018 р.
 • ІХ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації»! м. Київ 25-27 квітня 2018 р.
 • ХІІI Міжнародна школа-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці» (Нейрорадіологія) - м. Київ, 25-26 березня 2019 р.
 • VIII Національний конгрес радіологів «Радіологія в Україні» – 2019» м. Київ 27-29 березня 2019 р.
 • ІХ Міжнародний медичний Конгрес в рамках щорічного Міжнародного медичного Форуму IMF 2020 «Інновації в медицині — здоров’я нації» м. Київ, 16-18 вересня 2020 р. 

Наукові статті (Scopus , WebofScience) науково-педагогічних співробітників кафедри 

 1. Risk factors in the development of liver abscesses and diagnostic strategy in their suspected presence. Wilson Josiah, Medvedev Vladimir. International Journal of Forensic Med. Investigation 2, № 1 (2016), Р.31-36. (6cт) http://ijfmi.com/index.php/home
 2. Н.Т. Ватутин, А.С. Смирнова,Е.С. Гасендич. Особенности обследования и лечения больных с хронической сердечной недостаточностью и сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких.  Клиническая медицина. – 2017. - Т.95, № 6, с. 557-561.
 3. Бабкина Т. М. Возможности лучевой диагностики в мониторинге радиохирургического лечения увеальной меланомы. /Спиженко Н. Ю., Вальчишин С. В., Дыкан И. Н., Колотилов Н. Н./ Офтальмологический журнал. 2019. №5 (490). С.-42-48. 
 4. Gigantic Dentigerous Cysts Associated with the Ectopic/Impacted Upper Third Molars: Computed Tomography Analysis of Nasolacrimal Duct and Osteomeatal Complex Obstructions and Review of Literature. / Babkina TM, Storozhchuk YO, Telukha KI, et.al./Journal of Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology. - 2020. - №4(5), с. 79–94.
 5. Detection of breast cancer presenting as a mass in women with dense breasts – digital mammography. /M. Babkina, I.M. Dykan, A.V. Gurando et.all./ Experimental Oncology 2020. Vol. 42. № 3. P.1–5.