Search

 

ГОЙДА Ніна Григорівна – професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 

В 1973 р. закінчила Чернівецький державний медичний інститут (нині Буковинський медичний університет). Після закінчення пройшла шлях від лікаря-ординатора акушера-гінеколога до організатора акушерсько-гінекологічної служби на рівні району і області. 1987 – 1992 рр. – очолювала відділ (управління) охорони здоров`я Хмельницького облвиконкому. 

З 1992 по 2003 рр. працювала в Міністерстві охорони здоров`я України, послідовно обіймаючи посади: начальника Головного управління організації медичної допомоги дітям і матерям, начальника Головного управління організації медичної допомоги населенню, заступника і першого заступника Державного секретаря МОЗ України. 

З 2003 р. по 2016 рік  – проректор з лікувальної роботи Національної медичної академії  післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика)  В 2000 р. захистила докторську дисертацію, у 2002 р. отримала вчене звання професора. 

Брала участь в розробці нормативно-правової бази розвитку системи охорони здоров`я України; учасник багатьох міжнародних форумів. Вивчала системи охорони здоров`я та моделі їх фінансування в ряді країн Європи та Північної Америки. 

Автор понад 400 наукових праць, в тому числі посібників та монографій. Підготувала 3 доктора медичних наук та 8 кандидатів медичних наук. Протягом 4-х років була членом експертної ради ДАК України, є членом секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, яка розглядає роботи молодих вчених на здобуття премії Президента України.. 

Виступає експертом при реалізації ряду міжнародних проектів щодо охорони здоров`я з такими країнами, як Швейцарія, Канада, Німеччина, США, а також міжнародних організацій: ВООЗ, ЮНІСЕФ, ПРООН та інші. 

Наукові дослідження пов`язані з теорією і практикою соціальної гігієни, управління охороною здоров`я, організацією медичної допомоги дітям і матерям, розвитком сімейної медицини.

Очолює наукову школу «Наукові основи організації медичної допомоги матерям і дітям».

Н.Г. Гойда мапє цілий ряд нагород і відзнак:Орден княгині Ольги ІІ ступеню (2018р.) та ІІІ ступеню(2009р.);Хрест Пантелеймона Цілителя;Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002р.); Орден Святої Анни Української православної церкви(2002р.); медаль імені академіка Стражеска М.Д. Академії медичних наук України(2001р.); почесна відзнака Товариства Червоного Хреста України (2008р.); Почесне звання « Заслужений лікар України»(1992р.)

 

ГОЛУБЧИКОВ Михайло Васильович – професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук.

В 1979 р. закінчив Київський медичний інститут на працював на кафедрі комунальної гігієни вказаного інституту. В 1986 році захистив кандидатську дисертацію на перейшов працювати в інститут біохімії Академії наук України.

В 1991 році перейшов на роботу в інститут соціальної гігієни, де виконав та в 1996 році захистив докторську дисертацію. З 1996 по 1997 рік працював заступником директора з наукової роботи Українського інституту харчування.

З 1997 по 2017 рік працював директором Центру медичної статистики МОЗ України. В той же час був експертом європейського бюро ВООЗ з питань медичної статистики.

З 2001 по 2020 рік очолював кафедру медичної статистики НМАПО імені П. Л.Шупика (нині НУОЗ України імені П.Л. Шупика). Професор вказаної кафедри з 2005 року.

Автор 250 наукових публікацій та 5 підручників. Під науковим керівництвом М. В. Голубчикова захищено 5 кандидатських та одна докторська дисертація з соціальної медицини.

 

ДІДЕНКО Ніна Григорівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри охорони здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Освіта:у 1980 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільствознавства»,у 2000 р. -  аспірантуру Донецької державної академії управління за спеціальністю 09.00.03 - «соціальна філософія і філософія історії», у 2007 р. - Вищу школу філософії в Інституті філософії НАН України.

Досвід роботи:1980–1987 рр. - працювала викладачем;1987 - 2003  рік - працювала в органах державної влади – Кіровському райвиконкомі м. Донецька, Головному управлінні освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.;2003–2014 рр. - працювала в Донецькому державному університеті управління на посадах завідувача кафедри філософії і психології, у 2007-2013 рр. – декана факультету менеджменту, у 2013-2014 рр. - декана факультету державного управління;2014-2017 рр. – професор кафедри менеджменту освіти, економіки і маркетингу, з 2015 р. по 2017 р. - – завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

З 2017 р. по 2021 р. – професор кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

З 2021 р. – професор кафедри охорони здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л.Шупика

Наукова діяльність:2014-2015 рр. - заступник голови спеціалізованої вченої ради з державного управління К.11.128.06 у Донецькому державному університеті управління;2010- 2017 рр. - член  спеціалізованої вченої ради з державного управління Д 11.07.01 у Донецькому державному університеті управління: 2017-2021 рр. - член  спеціалізованої вченої ради з державного управління Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Член експертної ради МОН з перевірки дисертаційних досліджень з державного управління

Член редколегії наукового журналу «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» та збірника наукових праць ДонДУУ (серії «Державне управління»), збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,

Наукові публікації:Автор понад 270 друкованих праць, серед яких 18 монографій, 1 енциклопедія, 18 навчальних та навчально-методичних посібників, зокрема 2 навчально-методичних посібники для підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з грифом Міністерства освіти і науки України.

Профіль у GoogleScholar:

https: scholar.google.com.ua › citati.

ORCID iD:

https://orcid.org/0000-0002-7365-9370

Участь у міжнародних проектах: 2007 – учасник програми TEMPUS проекту SCM NO 15 BO5-2005 WorkshopforIntroducingPracticalApproachesinTransformingHigherEducationinUkrainе; 2009-2012 рр. – академічний координатор міжнародного проекту 15312-LLP-1-2009-UA-AJM-MO  по вивченню та викладанню навчального модулю «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства» в рамках JeanMonnetProgramme; 2011 – 2014 – член ExellentCentreJeanMonnet, Донецький державний університет управління; 2013 -  експерт Research Project «EuropeanUnion:  Past,  PresentandFutureChallenges» (InternationalResearchGroupforConflict, BorderlandsandMinorities); 2014 – 2017 –  JeanMonnetChair, голова Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та governance в Україні», грант програми ЄС Еразмус + JeanMonnetChair; 2017-2021 - EasternPartnership.

ДУБИЧ Клавдія Василівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри охорони здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Доктор наук з державного управління (2016), професор (2021).

Відзначена нагрудними знаками  МОН України «Відмінник освіти та науки» (2004 р.) та «Антон Макаренко» (2007 р.).

Освіта:

Закінчила Рівненський державний інститут культури(1999 р., кваліфікація – менеджер-економіст соціально-культурної сфери),   Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2008 р. кваліфікація – магістр з менеджменту організацій) та Донецький державний університет управління(2020 р.,  кваліфікація – магістр з публічного управління та адміністрування).

З 2000 р. професійної діяльності у закладах вищої освіті обіймала посади: методиста, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора з навчально-виховної роботи.

Під керівництвом професора Дубич К.В.:

  • підготовлено та успішно захищено 1 дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, 4 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Проходила  наукове міжнародне стажування і виступала з лекціями у закордонних закладах вищої освіти: у Вищій школі міжнародного бізнесу ISM Словаччина в м. Пряшів (2019 р.), Академії Яна Длугоша в Ченстохові, Польща (2020). Пройшла курси англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти, який відповідає рівню В2 (2018 р.)

Дубич К.В. автором  понад 250 друкованих наукових праць в вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, в т.ч. в які включені до наукометричної бази Scopus, автором та співавтором  6 підручників і посібників та  9 монографій.

Коло наукових інтересів: роль публічного управління в удосконаленні системи соціального  захисту населення, надання паліативної та хоспісної допомоги, забезпечення соціально-медичними послугами об’єднаних територіальних громад України. Сфера наукових і прикладних інтересів охоплює також проблематику національної та державної безпеки забезпечення зайнятості населення та попередження і профілактика  інтелектуальної міграції, вдосконалення державної соціальної політики, зокрема в галузі освіти та охорони здоров'я України.

 

КРИЗИНА Наталія Павлівна - доктор наук з державного управління професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика.

У 1985 році закінчила Київський медичний університет ім. О. О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа.

Починаючи з 1985 працювала на керівних посадах: завідувачем поліклініки, заступником головного лікаря з лікувальної роботи лікарні, заступником генерального директора Територіального медичного об'єднання з лікувальної роботи. Заступником директора з наукової роботи Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію з неврології.

У 1999 році Президентом України присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України".

2002 року закінчила Українську академію державного управління при Президентові України зі спеціальності державне управління.

2008 року захистила докторську дисертацію з державного управління на тему "Державна політика України в галузі охорони здоров'я: механізми формування та реалізації".

У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

З 2009 по 2021 роки - доктор наук державного управління, професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.

Має близько 300 наукових праць в тому числі підручників, посібників та монографій.

Під керівництвом Кризини Н.П. захищено дві докторські та дві кандидатські дисертації з державного управління. Має аспірантів за програмою підготовки доктор філософії.

 

ПИСАРЕНКО В'ячеслав Петрович – доктор наук з державного управління (2013),  професор (2019), професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика з 2020 року.

Стаж державної служби - 26 років

Присвоєно 7 ранг державного  службовця 4 категорії.

Більше 12 років стажу роботи в Полтавській обласній державній адміністрації, з яких 11 років безпосередньо в апараті облдержадміністрації.

Освіта вища:

у 1972 р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний   інститут, інженер будівельник за спеціальністю – теплогазопостачання і вентиляція;

у 2013 р. закінчив Вищій навчальний закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціаліст з управління персоналом та економіка праці

До 2000 р. працював на керівних посадах у військовій, профспілковій, будівельній, комерційній галузях.

З 1999 р. по 2010 р. працював в органах державного управління.

У 2007 р захистив кандидатську дисертацію на тему: "Організація контролю за виконанням нормативно – правових актів в органах виконавчої влади", і першому у Полтавській області присуджено науковий ступінь - кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.  

У квітні 2008 р. отримав академічний ступінь та Диплом доктора філософії зі спеціальності – Державне управління.

У 2013 р захистив докторську дисертацію на тему: "Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органів публічної влади".

Присуджено науковий ступінь - доктора наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.02 механізми державного управління.

У 2014 р. присвоєно вчене звання – доцента кафедри управління персоналом і економіки праці.

Вчене звання професора кафедри публічного управління та адміністрування присвоєно у 2019 році. 

У березні 2019 року обрано Академіком Сербської академії наук.

25 лютого 2020 року обрано Президентом ГО Академії публічного управління і присвоєно звання – Академіка.

Мною був розроблений механізм організації контролю в органах виконавчої влади за станом виконання нормативно-правових актів який запроваджено для поліпшення роботи місцевих органів виконавчої влади Полтавською облдержадміністрацією та всіх райдержадміністрацій області за що отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 12405 від 09.03.2005 р. «Система організації контролю для органів виконавчої влади за станом виконання актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та власних рішень».

Подальшою тематикою наукових досліджень стало електронне урядування,  електронний документообіг, електронний цифровий підпис. В результаті поглибленого вивчення та вдосконалення було запропоновано принципово новий метод засвідчення особистості при  підписанні електронних документів на основі біометричних засобів ідентифікації, заснований на фізіологічних характеристиках людини - малюнку папілярних ліній пальців. За розробки отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права від 13.04.2012 р № 43263 «Метод засвідчення особистості при підписанні електронних документів на основі біометричних засобі ідентифікації» та Патент №74068 від 10.10.2012 р. «Спосіб засвідчення особистості при підписанні електронних документів».

У 2015-2016 р.р. консультант проекту Міністерства іноземних справ Эстонії та Агенства міжнародного співробітництва в галузі розвитку уряду Швеції (Sida) щодо підтримки українського уряду по впровадженню е-урядування у Полтавській області.

За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р).

Є автором 154 публікацій наукового характеру в міжнародних та українських фахових виданнях, в т.ч.: 12 монографій, з яких 2 одноосібні та 2 за моєю редакцією крім того 1 патент та 2 свідоцтва про авторське право.