Search

З 2008 по 2016 роки на кафедрі були захищені дисертації:

 1. Маланюк Л.Б.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Обґрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров’я», спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 2. Олексенко І. М.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Стан системи кровообігу дзюдоїстів високої кваліфікації на протязі річного тренувального циклу», спеціальність 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина.
 3. Чухраєва О. М.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Використання лікувальних фізичних чинників у медичній реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу (клініко-експериментальне дослідження» Спеціальність 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.
 4. Чернєв А. В.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості лікарського контролю професіональних футболістів», спеціальність 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина.
 5. Павлюченко П. П.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Фазографія, як метод лікарського контролю за професійними футболістами», спеціальність 14.01.24 – лікувальна фізкультура та спортивна медицина.

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації:

Гаврилюк В. О.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Системна оцінка безпечного рівня здоров’я», спеціальність 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика.

1.

Губенко В. П. Комплексне реабілітаційне дослідження біомеханічних порушень функціонального стану рухової системи у хворих вертеброгенними больовими синдромами / Губенко В. П., Владимиров О.А., Федоров, С.М. Зачатко Т.М. та ін. // Матер. XI  НПК з міжнар. участю “Актуальні питання медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії дорослих і дітей” 28–29 вересня.  Київ  Євпаторія, 2011 р.  С. 71 72.

2.

Савельєва-Кулик Н. О. Обґрунтування та організаційні принципи викладання музичної терапії в межах післядипломної медичної освіти / Н. О. Савельєва-Кулик // Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти : обласна науково-методична конференція, 12 квітня, 2012 р. : тези доп. — Суми, 2012. — С. 32-33.

3.

Савельєва-Кулик Н. О. Організація викладання музичної терапії в післядипломній медичній освіті / Н. О. Савельєва-Кулик // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «Хист»: IX міжнар. медико-фармацевтична конф. студентів і молодих вчених «Новітні технології в медицині», 4-5 квітня, 2012 р. : тези доповіді. — Чернівці, 2012. — С. 178.

4.

Савельева-Кулик Н. А. Санологические аспекты подготовки врачей-педиатров на этапе последипломного образования / Н. А. Савельева-Кулик // Ребенок и общество : проблемы здоровья, развития и питания : ІV конгресс педиатров стран СНГ, 25-26 апреля 2012 г. : тезисы докл. — Львов, 2012. — С. 290.

5.

Савельєва-Кулик Н. О. Досвід впровадження методик музичної терапії в учбовий курс циклу «Дитяча санологія» / Н. О. Савельєва-Кулик // Молодь – медицині майбутнього : міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 19-20 квітня 2012 р. — Одеса, 2012. — С. 282.

6.

Волгина Л. Н. Теоретические и практические аспекты энергоинформационных технологий в области сохранения здоровья / Л.Н. Волгина, Ю. С. Овсий // Мат.I Міжнарод.конференції народної медицини та духовних практик. березень 2011р. Херсон - С.73-74

7.

Волгина Л. Н. Energoinformation Technologies in order to Safeguard and Enhance Health / Л. Н. Волгина, Ю. С. Овсий // Internationaler Naturheilkunde-Kongress березень 2011р. Гановер, Германия с.8-9.

8.

Попова Л.А. Валеология среди других наук / Л.А. Попова, Л. Н. Волгина // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції: «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку». – І т. – 2012. – Харків. – С. 169-172

9.

Ежов В.В. Инновационные технологии физиотерапии в санаторно-курортном лечении / Ежов В.В. Андрияшек Ю.И. // ХІІ НПК з міжнар. участю «Проблеми організації, управління, економіки і маркетингу сан-кур. послуг», присв. 150-річчю курорту  Березівські мінеральні води (10-12.10.2012, Харків). Харків, 2012.  С.82.

10.

Ежов В.В. Результативность нордической ходьбы в реабилитации и оздоровительной практике  / Ежов В.В. Андрияшек Ю.И. // Тезисы 1-ой Междунар. научно-практ. конф. «Кинезитерапия в мед практике»  (г. Одесса 13-14 вересня 2012 г).  С.45  46.

11.

Ежов В.В. Впроваджування нових технологій активної фізіотерапії в санаторно-курортне лікування  / Ежов В.В. Андрияшек Ю.И. // Матер. Всеукр. наук-практ. конф. «Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоров. технологій», 6-8.09.2012, м. Херсон, 2012.  С.44. 

 1. Олексенко І.Н.., Куртян Т.В. Одна из причин травм у спортсменов – нарушения паттерна ходьбы // Х Ювілейна південно-українська науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини», 9 квітня 2015 р. – С. 99-100.
 2. Савельєва-Кулик Н.О. Функціональна музика в медичній реабілітації // X Ювілейна південно-українська науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини», 9 квітня, 2015 р. : тези доповіді. – Одеса, 2015.  – С. 117. 
 3.  Апанасенко Г.Л. Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний и двигательная активность: роковая взаимосвязь. Матеріали Міжнародного форуму прихильників фізичної культури, студентського спорту та здорового способу життя. Днепр, 2016. – С. 15-21.

  Апанасенко Г.Л. Биологическая деградация вида Homo sapiens: двигательная активность как основной путь противодействия. Материалы Международного конгресса "Двигательная активность и здоровье". – Ростов-на-Дону, 2016.

  Апанасенко Г.Л. Фундаментальные  основы стратегии обеспечения здоровья и сохранения  нации. Материалы конференции «Двигательная активность и здоровье». – Ростов-на-Дону, 2016. – С. 5-9.

  Куртян Т.В., Амеліна Т.М. До питання пролапсу мітрального клапану в спортсменів. Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб», м. Вінниця, 14-15 квітня 2016р. – С. 87

  Полянська О.С., Куртян Т.В., Амеліна Т.М. Окремі аспекти фізичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з використанням рівномірно-інтервальних вело тренувань. Матеріали ІІ міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації». – Харків, 21 квітня 2016 р. – С. 378-383.

  Куртян Т.В., Олексенко І.М. Метаболічна кардіоміопатія в масовому спорті. Матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ,ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ 2016». – Одеса, 26-27 травня 2016 року. – С. 134.

  Куртян Т.В., Полянська О.С., Амеліна Т.М. Застосування фізичної реабілітації у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця на амбулаторно-поліклінічному етапі Матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ,ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ 2016». – Одеса, 26-27 травня 2016 року. – С. 102-103.

1.       

Владимиров А.А., Самосюк И.З., Самосюк Н.И., и др. Санаторный этап медицинской реабилитации больных цереброваскулярными заболеваниями // Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия. – 2010. - № 1(61). – С.33-40.

2.       

Владимиров О. А., Чухраєва О. М. ,Гавловський О. Д.  та ін. Використання лікувальних фізичних чинників у медичній реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу //Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.. П. Л. Шупика. – Книга 2. – Київ, 2012. – С.409 - 421.

3.       

Владимиров О.А., Копчак С. К., Чудна Р. В., та ін. Особливості використання різних форм лікувальної фізкультури ( ЛФК) на етапі санаторно –курортного лікування хворих на гіпотонічну хворобу // Вестник физиотерапии и курортологи. – 2012. -  № 2. – С.137 -138.

4.       

Самосюк И.З. Основные принципы выбора зон воздействия и их обоснование при использовании физических факторов в медицинской реабилитации / Самосюк И.З., Самосюк Н.И., Евтушенко С.К.  // Междунар. неврологический журнал. –  2012. – №8 (54). – С.  112 – 122.

5.       

Лисенюк В.П., Самосюк І.З., Самосюк Н.І., Ткаліна А.В. Реабілітаційна медицина: основні поняття та дефініції // Междунар. неврологический журнал. –  2012. – №8 (54). – С.  29 – 33.

6.       

Самосюк И.З. // Постинсультная когнитивная дисфункция: спектр нарушений и современные подходы к их выявлению и лечению / Самосюк И.З., Фломин Ю.В., Самосюк Н.И., Гаврылив И.Р. и др.  // Междунар. неврологический журнал. –  2012. – №8 (54). – С. 102 – 111.

7.       

Самосюк И.З. Использование   синглетно-кислородной терапии в комплексном  лечении  сахарного диабета / Самосюк И.З., Зубкова С.Т., Чухраева Е.Н., Самосюк Н.И. и др.  //  Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – №2. – С.53-57.

8.       

Самосюк И.З. Восстановление двигательных функций после инсульта: нейрофизиологические основы и мишени для реабилитационных вмешательств / Самосюк И.З., Фломин Ю.В., 3, Самосюк Н.И., Пионтковская Н.И. // Междунар. неврологический журнал. –  2012. – №8 (54). – С. 9 – 19.

9.       

Самосюк И.З. Использование электромиостимуляционной терапии
в комплексном лечении сахарного диабета / Самосюк И.З., Зубкова С.Т., Чухраева Е.Н., Самосюк Н.И. и др. // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2011. – №2. – С.51 – 55.

10.   

Самосюк И.З. Ультразвуковая терапия в медицинской реабилитации постинсультных больных / Самосюк И.З., Самосюк Н.И., Чухраева Е.Н., Ткалина А.В. и др. // Междунар. неврологический журнал. –  2010. – №8 (38). – С.  5 – 19.

11.   

Самосюк И.З. Мозговой инсульт: реабилитация и механизмы саногенеза / Самосюк И.З., Самосюк Н.И., Чухраева Е.Н. // Междунар. неврологический журнал. –  2010. – №4 (34). – С. 

12.   

Губенко В. П.  Комплексне лікування хворих вертеброгенними попереково-крижовими больовими синдромами з великими грижами дисків / Губенко В.П., Мельниченко Л.В., Губенко А.М. // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Вип. 21. – Кн. 2. – К., 2012. – С. 432-437.

13.   

Губенко В. П.  Кинезотерапия в лечении больных с неврологическими проявленими остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника / Губенко В.П., Мельниченко Л.В. // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Вип. 20. – Кн.  2 . – К., 2011. – С. 584-592.

14.   

Губенко В. П.  Мануальна терапія в комплексному лікуванні хворих з попереково-крижовими больовими синдромами в умовах курорту Миргород / Губенко В.П., Губа М. І., Губа М. М., Булка С.В. та ін.  // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика.   Вип. 19. –  Кн.  2 . – К., 2010. – С.  437  442 .

15.   

Апанасенко Г.Л. У истоков валеологии // Валеология. – 2012. – №2. – С. 18-25.

16.   

Апанасенко Г.Л. Валеология: еще раз о теории и практике // Валеология. – 2011. – №4. – С. 53 – 56.

17.   

Апанасенко Г.Л. Эпидемиология неинфекционных заболеваний: славянский прорыв // Донозология и ЗОЖ. – 2012. – №2. – С. 37-38.

18.   

Савельєва-Кулик Н. О. Санологічні підходи до організації викладання музикотерапії в форматі післядипломної медичної освіти / Н.О. Савельєва-Кулик // Зб. наукових праць "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології". — 2012. — № 1 (19). — С. 186—192.

19.   

Савельєва-Кулик Н. О. Методика проведення лекційного заняття на тему «Терапія мистецтвом як метод біологічної медицини» на циклі тематичного удосконалення «Терапія мистецтвом» / Н. О. Савельєва-Кулик, Л. М. Волгіна // Зб. наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. —2012. — Вип. 21, кн. 1. — С. 589-592.

20.   

Савельєва-Кулик Н. О. Організація викладання музичної терапії в післядипломній медичній освіті / Н. О. Савельєва-Кулик, Л. М. Волгіна // Зб. наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. —2012. — Вип.21, кн. 1. — С. 593-598.

21.   

Апанасенко Г.Л. Музыкальная терапия: история, современность и перспективы развития / Г.Л. Апанасенко, Н.А. Савельева-Кулик // Укр. медичний часопис. ― 2012. ― Т. VII /VIII, № 4 (90). — С. 170—173.

22.   

Владимирова Н.І., Владимиров О.А., Гридь-ко Л.А. Підвищення функціональних резервів ор-ганізму вагітних з анемією за допомогою перери-вчастої нормобаричної гіпоксичної стимуляції // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проб-леми фізичного виховання та спорту. - 2010. - № 6. - С. 33 - 35.

23.   

Владимирова Н.І., Скомороха О. Особливості побудови програми фізичної реабілітації для жінок з аліментарно-конституціональною формою ожиріння та синдромом полікістозних яєчників на санаторно-курортному етапі //Спортивний вісник придніпров’я. – 2012. - № 3. – С.132-134.

24.   

Владимирова Н. И., Коваленко Т.Н, Жабченко И. А. Физическая реабилитация  у беременных с ожирением при психоэмоциональном напряжении //Здоров’я суспільства. – 2012. - № 1. – С. 38 - 43.

25.   

Олексенко І.М. Порівняльний аналіз показників центральної гемодинаміки спотсменів-дзюдоїстів високої кваліфікації / І.М. Олексенко // Медична інформатика та інженерія. – 2011. –  №3.

26.   

Олексенко І.М. Порівняльний аналіз показників центральної гемодинаміки спотсменів-дзюдоїстів високої кваліфікації в залежності від віку, кваліфікації та стажу занять / І.М. Олексенко // Медична інформатика та інженерія. – 2011. –  №4.

27.   

Олексенко І.М. Контроль і корекція тренувальніх навантажень дзюдоїстів високої кваліфікації з урахуванням показників центральної гемодінаміки / І.М. Олексенко // Медична інформатика та інженерія. – 2012. –  №1.

 1. Апанасенко Г.Л. Планетарная эволюция и здоровье человека // Валеология. – 2014. – № 2. – С. 24-29.
 2. Владимиров А.А., Апанасенко Г.Л., Андрияшек Ю.И., Гаврилюк В.А. Первичная индивидуальная профилактика ишемической болезни сердца // Український медичний часопис. – 2014. –  № 4. – С. 139-141.
 3. Куртян Т.В. Новітні методологічні підходи у фізичній реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – 2015. – Вип. 24., кн. 3. – С. 349-354.
 4. Куртян Т.В. Учебно-методические аспекты и проблемы подготовки врачей спортивной медицины // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – 2015. – Вип. 23, кн. 2. – С. 627-631.
 5. Рідковець С.Г. Аналіз сучасних методів оцінки не медикаментозних засобів відновлення стану фізичного здоров’я практично здорової людини (огляд літератури) // Журнал «Клінічна та експериментальна патологія» - Т. ХІІІ, №3 (49), 2014. – С. 213-219.
 6. Рідковець С.Г. Взаємозв’язок рівня фізичного здоров’я та психологічних особливостей здорових дівчат 19-20 років/ Рідковець С.Г. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Випуск 23, Книга 4 – Київ – 2014 – С. 151-157
 7. Рідковець С.Г. Ефективність застосування гідрокінезіотерапії як засобу реабілітації на прикладі практично здорових осіб // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 2. – С. 67.
 8. Рідковець С.Г. Інформативність самооцінки здоров’я у здорових дівчат 19-20 років/ Рідковець С.Г. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Випуск 23, Книга 1 – Київ – 2014 – С. 493-501
 9. Рідковець С.Г. Фізична якість сили у здорових дівчат 19-20 років та прогноз репродуктивної функції/ Рідковець С.Г. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Випуск 23, Книга 3 – Київ – 2014 – С. 212-221
 10. Рідковець С.Г., Апанасенко Г.Л. Рівень фізичного здоров’я дівчат 19-20 років та можливості його корекції // Інформаційний лист МОЗ України про нововведення в сфері охорони здоров’я №83-2015. – Київ, 2015. – 4 с.
 11. Рідковець С.Г., Владимиров О.А. Підвищення рівня фізичного та репродуктивного здоров’я у дівчат засобами медичної реабілітації // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, кн.2.- С. 373-380.
 12. Рідковець С.Г., Волгіна Л.М. Інтегративна медицина та антигомотосична терапія при захворюваннях в дитячому віці (лекція) // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 543-552.
 13. Савельєва-Кулик Н.О. Досвід практично орієнтованого викладання музикотерапії // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2015. – Вип.24, кн. 1.  – С. 660-664.
 14. Савельєва-Кулик Н.О. Методика проведення семінарського заняття «Мистецтво в практиці оздоровлення» // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, кн. 2.  – С. 584-588.
 15. Тамбовцева О.В. Залежність рівня здоров’я від інтенсивності фізичних навантажень // Environment & Health. – 2015. – № 2.  – С. 29-32.
 16. Апанасенко Г.Л. Как остановить эпидемию хронических неинфекционных заболеваний. Валеология, 2016, № 1, с.: 16-22.
 17. Апанасенко Г.Л. Практика врача-валеолога. Валеология, 2015, № 1, с.: 77-81.
 18. Волгіна Л.М., Рідковець С.Г., Куртян Т.В.. Олексенко І.М. Значення знання превентивної реабілітації в системі підготовки лікарів. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2016, вип. 26, с.: 568-577.
 19. Волгіна Л.М.1, Рідковець С.Г. Інтегративна медицина та антигомотоксична терапія: можливості використання в спортивній медицині. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2016, вип. 26, с.: 562-568.
 20. Савельєва-Кулик Н.О. Теоретичні аспекти музичної медицини в післядипломній освіті лікарів. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2016, вип. 26, с.: 615-619.
 21. Куртян Т.В Використання експрес оцінки за методом Г.Л. Апанасенко для оцінки ефективності реабілітаційних програм у хворих на ішемічну хворобу серця. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2016, вип.. 25, с.: 187-194

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи за темами:

 • «Застосування магнітолазерної та світлоколірної терапії в медичній реабілітації хворих старших вікових груп з хронічним порушенням мозкового кровообігу на фоні артеріальної гіпертензії та церебрального атеросклерозу»
 • «Система медичного забезпечення кінезіотерапії дітей з вадами розвитку»
 • «Якість життя та індивідуальне здоров’я»
 • «Рандомізоване клінічне дослідження ефективності системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації пацієнтів з органічними ураженнями нервової системи»

Завідувач кафедри – проф. Владимиров О. А. є вченим секретарем Проблемної комісії з питань медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології МОЗ України та НАМН України. Проф. Губенко В. П. є членом спеціалізованої вченої ради за фахом «Нервові хвороби» при НМАПО імені П. Л. Шупика. Професор Апанасенко Г. Л. – член спеціалізованої вченої ради за фахом «Медична інформатика і кібернетика».

Щорічно кафедра проводить науково-практичні конференції «Інноваційні технології в медичній реабілітації, фізіотерапії, курортології та спортивній медицині» на базі санаторія «Жовтень».