Search


Тематика наукових розробок кафедри в початковий період діяльності спрямовувалась на вивчення домінуючої патології церебрально-резидуальної недостатності (афективні психози у підлітків на тлі ЦРОН), порівняльне вивчення шизофренії та раннього дитячого аутизму, дезінтегративних психозів.

З ім'ям професора Л. О. Булахової пов'язане відродження генетики в психіатричній клініці, впровадження у лікування і діагностику спадкових хвороб нових підходів. В Україні вперше в колишньому СРСР видано наказ МОЗ про масовий скринінг та безкоштовне лікування фенілкетонурії. Наукові розробки кафедри проводились також в напрямку дослідження порушень розвитку у зв'язку зі спадковими порушеннями метаболізму. Виконані дисертаційні роботи по вивченню психічних розладів при мукополісахарідозі (Лизлова Т. М.), порушень нервової системи при стертій формі пуринозу (Семенова І. О.), уражень нервової системи у дітей зі спадковими порушеннями обміну триптофану та засобів їх патогенетичного лікування (Сердюк Т. В.)

Головним напрямком роботи кафедри довгі роки була підготовка спеціалістів та вдосконалення знань в області дитячої психіатрії. За наказом МОЗ України кафедра є опорною з дитячої та судової психіатрії. З початку 90-х років другим напрямком наукової діяльності стали питання судової психіатрії. З приходом на кафедру професора В. Д. Мішиєва, до цих напрямків приєдналася психотерапія та наркологія.

Професор А. П. Чуприков (науковий керівник) і професор Г. Я. Пилягіна (відповідальний виконавець) брали участь у реалізації науково-дослідної роботи “Розробити комплексні патогенетичні методи корекції та профілактики аутоагресивної поведінки у психічно хворих з використанням біологічної терапії, психотерапії ”, що виконувалася в Українському НДІ соціальній і судовій психіатрії та наркології (1998 - 2002) і брали участь у підготовці документів до розробки й впровадження міжвідомчої загальнодержавної програми по запобіганню зростання аутоагресивної активності в Україні (1999 - 2000). Професор кафедри Г. Я. Пилягіна була науковим керівником НДР “Розробка системи організаційних, діагностичних, лікувально-реабілітаційних та профілактичних заходів щодо надання спеціалізованої психіатричної, психотерапевтичної та психологічної допомоги жертвам насильства” (2004-2005), є відповідальним виконавцем НДР «Розробка моделі національної суїцидологічної служби (методологічні й організаційні принципи, діагностично-лікувальні, реабілітаційні і профілактичні заходи)» (2006 – 2009), Український НДІ соціальній, судовій психіатрії та наркології). Таким чином вивчення вікових і патогенетичних аспектів саморуйнівної поведінки, методів її  комплексної (психофармакологічнойї та психотерапевтичної) корекції є ще одним напрямком у кафедральних наукових дослідженнях у цей час.

У 2008 - 2010 рр. співробітниками кафедри було виконано НДР " Розлади адаптації у дітей шкільного віку".

У 2011 - 2014 рр. кафедра виконувала НДР "Диференційні критерії оцінки стану соціального функціонування хворих на різні види психічної патології  на етапі закінчення стаціонарного лікування".

З 2015 р. і по теперішній час кафедра здійснює науково-дослідницьку роботу згідно до нової теми НДР – «Формування та перебіг психічних розладів в умовах соціального стресу».

На теперішній час на кафедрі проводяться три науково-дослідницьких роботи, з яких 1 – на здобуття наукового ступеня «доктор медичних наук» і 2 – на здобуття наукового ступеня «кандидат медичних наук» за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія:

  1. Кушнір Анатолій Миколайович  «Функціональний діагноз, пацієнт-центрована терапія хворих на шизофренію, які вчинили суспільно-небезпечні діяння проти життя особи», рік захисту на здобуття наукового ступеню «доктор медичних наук» - 2021;
  2. Блажевич Юлія Анатоліївна «Афективні розлади у пацієнтів з першим психотичним епізодом», рік захисту на здобуття наукового ступеню «кандидат медичних наук» - 2018;
  3. Харитонов Володимир Ігоревич «Особливості психічних та вегетативних порушень як маркери епілептичних припадків у дітей та підлітків», рік захисту на здобуття наукового ступеню «кандидат медичних наук» - 2018. 

Наукові публікації кафедри за період існування перевищують 700, з них 12 — монографії. Серед них відомі широкому загалу лікарів наступні: "Клінічна генетика в психіатрії" (Булахова Л. О., Поліщук І. А., 1981). "Довідник дитячого невропатолога і психіатра" (Булахова Л. О., Зінченко С. М., Саган О. М., Кузнецов В. М., 1985). Л. О. Булаховою та О. М. Саган написані розділи з дитячої психіатрії та дитячої неврології до багатотомного енциклопедичного видання “Енциклопедія дитинства" під ред. П. С.Мощича (Київ, 1994-1997). У 90-ті роки вийшли з друку монографії "Латеральна терапія" (Чуприков А. П., Ліньов A. M., Марценківський І. А., 1994), "Алкоголізм та латеральна уразливість мозку" (Чуприков А. П., Марценківський І. А., 1996), "Шизофренія і поліаміни" (Свінарьов В., Залеток С., Чуприков А. П. та інші, 1999), "МКБ-10. F-20. Шизофренія (клініка, діагностика, лікування)" (Чуприков А. П., Педак А.А., Ліньов О. М., з 1999), "Сексуальні злочини" (Чуприков А. П.. Цуприк Б.М., 2000). "Загальна та кримінальна сексологія" (Чуприков А. П., Цуприк Б.М., 2002), керівництво для лікарів „Сучасні депресивні розлади” (Мішиєв В.Д., 2004), керівництво для лікарів „Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів” (Мішиєв В. Д., 2005), „Ранній дитячий аутизм” (Чуприков А.П., Вінник М. І., Багрій Я. Т.; 2005), “Мир леворуких” (Чуприков А. П., Волков Е. О., 2005).

Співробітниками кафедри отримані авторські права на понад 30  авторських свідоцтв і патентів.

Тільки за період 2015 – 2016 рр. працівники кафедри оприлюднили результати науково-дослідницької роботи на 17 конференціях, з них 8 міднародні; було надруковано 2 монографії; статей в фахових виданнях –  24, з них у міжнародних 10, а в тих, які входять до наукометричних баз 11; оформлено патентів на корисну модель – 1, а також інформаційних листів та нововведень 3.

Співробітники кафедри постійно проводять просвітницьку роботу: виступи в газетах, по радіо та телебаченню на теми охорони психічного здоров’я дітей та підлітків.