Search

За звітний період захищена 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (доцент кафедри Романюк Л. І., захист відбувся 02.06.2012 року, отримано диплом доктора наук ДД№001221 від 26 вересня 2012 року); виконаніта подані до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького Національного медичного університету імені М. Горького 4 кандидатські дисертації.

На теперішній час на кафедрі виконується 2 кандидатські дисертації пошукачами кафедри.

Докторська дисертація професора кафедри Пілецького А. М. на тему: «Вивчення порушень імунного статусу у хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми та розробка способів системної та локальної імуномодуляції в комплексній терапії» спеціальність 14.03.08 - імунологія та алергологія захищена у лютому 2011 року.

Докторська дисертація доцента кафедри Романюк Л. І. на тему:  “Вивчення імунного статусу та розробка способів імунокорекції у хворих на поліноз з перехресною харчовою алергією” спеціальність 14.03.08 - імунологія та алергологія. Захист  відбувся 02.06.2012 року.

Докторська дисертація доцента кафедри Літуса В.І. на тему:  “Морфологічні та імунологічні зміни органів імунітету щурів за умов меркуріалізму та його корекції” спеціальності: 14.03.08 - імунологія та алергологія та 14.03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія. Захист відбувся 04.04.2013 року

Кандидатська дисертація асистента кафедри Юркіної А. В. “Використання препаратів Гінкго Білоба у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму залежно від її форми, ускладнень та супутніх захворювань”  спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка подана до спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету імені акад. О. О. Богомольця. Захист   перенесено на 2013 року.

Кандидатська дисертація заочного аспіранта кафедри Асики І. А. “Порушення імунного статусу у хворих на поліноз з грибковою сенсибілізацією та розробка способів імунокорекції в комплексній терапії” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, подана до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького. Захист  перенесено на 2013 року.

Кандидатська   дисертація  асистента кафедри Назаренко О. П. “Порушення імунного статусу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт з супутнім гепато-біліарним сиедромом та розробка методів імунокорекції у комплексній терапії хворих” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького 24.11.2010 р. (№79/17-4). Захист відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська  дисертація заочного аспіранта кафедри Назаренко Г. І. “Зміни клініко-імунологічних показників у хворих на алергічний риніт, ускладнений вірусною патологією герпесного типу та їх імунокорекція на фоні специфічної терапії” спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист  відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська дисертація пошукача кафедри Єлізарової Т. О. «Імунопатогенез неалкогольного стеатогепатиту, імунокорекція та імунореабілітація хворих» спеціальність: 14.03.08 – імунологія та алергологія, яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист  відбудеться у травні місяці 2013 року.

Кандидатська  дисертація асистента кафедри Кузнецова О. Г. “Порушення імунного статусу у хворих на поліноз з сенсибілізацією до пилку амброзії та розробка способів імуномодуляції на фоні специфічної імунотерапії",  яка прийнята до захисту до спеціалізованої вченої ради Донецького національного медичного університету імені М. Горького 24.11.2010 р (№77/17-4). Захист відбудеться у травні місяці 2013 року.

Асистент кафедри Бондаренко Т. М. у 2017 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Клініко-імунологічні особливості, діагностика та лікування пацієнтів з цілорічним алергічним ринітом і гельмінтозом» та здобула вчений ступінь кандидата медичних наук.

Кафедрою проводиться ініціативно-пошукова НДР за темою: «Вивчення сучасних методів діагностики наявності мажорних та мінорних алергенів, аутоімунних процесів при алергічних захворюваннях та імунопатологічних станах; імуномодулююча та алерген-специфічна імунотерапія» 

Державний реєстраційний номер  0115U002162.

Термін виконання: 2015 –  2019 роки. 

Згідно з планом на кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів. 

На кафедрі виконується   наступнa кандидатськa дисертація:

Кандидатська дисертація асистента кафедри Кузнецова Олексія Геннадійовича на тему: «Порушення імунного статусу у хворих на поліноз з сенсибілізацією до пилку амброзії та розробка способів імуномодуляції на фоні специфічної імунотерапії».

Робота подана у  спеціалізовану  вчену раду Д 64.618.01 Харківського ДУ «Інститут мікробіології та  імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України»  до офіційного захисту. 

Завідувач кафедри професор, д.мед.н. Літус В. І. являється членом  редакційної ради журналу «Антибиотики и пробиотики». 

Професор Кузнецова Л. В.  являється членом редакційної ради журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія». 

Кафедрою проводяться науково-практичні конференції для фахівців. 

Співробітники кафедри на чолі із завідувачем кафедри професором Літус В. І. постійні учасники і доповідачі щорічних національних та міжнародних наукових форумів з  алергології, імунології. 

Співробітники кафедри приймають участь у написанні та виданні статей як у наукових вітчизняних виданнях, так і у міжнародних наукометричних. 

Кафедрою видаються національні підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, монографії тощо. 

Завідувач кафедри професор Літус В. І. разом із співробітниками НМУ імені О.О. Богомольця отримав патент на винахід. 

Завідувач кафедри Літус В. І. та професор кафедри Кузнецова Л. В. являються членами  спеціалізованої вченої ради   Д 26.613.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби», 14.01.25 «Судова медицина» та 14.01.39 «Клінічна лабораторна діагностика»  у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України. 

Завідувач кафедри Літус В. І. є головою експертної проблемної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю 14.03.08 Імунологія та алергологія, також  член вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Професор Кузнецова Л. В. являється керівником наукової школи. 

Літус В. І. та Бісюк Ю.А. являються членами Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ). 

Професор Літус В.І. дійсний член Української академії дерматовенерології.

Доповідь професора Літуса В.І. на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, клінічна та лабораторна імунологія – сьогодення та перспективи» Київ.2018.

 1. Назаренко О.П. Рівень IgE – антитіл  до ентеротоксинів стафілококу, гельмінтів та грибів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі хронічного некалькульозного холециститу. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика) – №2, 2013 – С.42 – 47.
 2. Кузнецов А.Г. Состояние иммунитета и коррекция нарушений у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии на фоне кишечного микробиоценоза и нарушения пищевого статуса. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика) – №2, 2013 – С.51 – 59.
 3. Кузнецова Л.В., Литус В.И., Кузнецов А.Г. Использование Immufix (Wellmune®Бетаглюкана) в комплексном лечении аллергологических пациентов. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука та практика) – №2, 2013 – С.79 – 88.
 4. Шуляк М.А., Юркіна А.В., Кузнецов О.Г., Бондаренко Т.М., Кравченко О.В. Вплив препарату «Іммодин» на показники клітинного імунітету та циркулюючі імунні комплекси у хворих поліпозним риносинуїтом з цілорічним алергічним ринітом. – Науково-практичний часопис «Фітотерапія» –  №3, 2013 – С.37 – 40.
 5.  Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В.,  Кравчун П.Г., Риндіна Н.Г. Лабораторна діагностика медикаментозної алергії. Частина 1. Методика визначення специфічних імуноглобулінів до ліків, медіаторів та цитокінів. НПЖ «Астма та алергія». – №3 (липень-вересень), 2013 – С.21 - 28.
 6. Кузнецова Л.В., Круцько А.С. Застосування препарату «Імодін» в комплексному лікування хворих на хронічний простатит. – Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – випуск 22, книга 2. – 2013 – С.363 – 371.
 7. Кузнецова Л.В., Шуляк М.А., Юркіна А.В., Юрьев С.Д. Иммунологические показателм клеточного и гуморального иммунитета у больных полипозным риносинуситом на фоне коуглогодичного аллергического ринита при комплексном лечении Иммодином. - Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – випуск 22, книга 2. – 2013 – С. 371 - 379.
 8. Зайков С.В., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Назаренко А.П. Особенности ринита при ОРВИ. – НПЖ «Український Медичний Часопис. Актуальні питання клінічної практики» – №5 (97) – IX/X, 2013 – С.52 – 57.
 9.  Осипова Л.С., Юрчук Ж.Н., Бурба А.П., Цыганок Л.М. Особенности нарушений иммунологической реактивности при хронических неспецифических заболеваниях легких. – Журнал практикуючого лікаря «Мистецтво лікування» - №7 (103), 2013 – С.17 – 22.
 10. Кузнецова Л.В. Клініко-імунологічні характеристики та сучасні аспекти антигістамінної терапії сезонного алергічного риніту. – Науково-практичний журнал «Український Медичний Часопис. Актуальні питання клінічної практики, online» (електронна публікація) – 2014.04.28. (www.umj.com.ua).
 11. Гавриленко Т.І., Мінченко  Ж.М., Підгайна  О.А., Дмитренко  О.О., Ломаковський  О.М. Зв'язок між імунопатологічними реакціями і генетичною схильністю до їх розвитку у хворих на ішемічну хворобу серця. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.113 – 114.
 12. Кузнецова Л.В., Назаренко А.П. Дифференциальная диагностика аллергических заболеваний кожи. Методы лечения. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.114 – 116.
 13. Мінченко  Ж.М., Дмитренко О.О., Дягіль  І.С., Гавриленко Т.І., Дмитренко І.В., Шляхтіченко  Т.Ю. Імуногенетичні детермінанти схильності до мультифакторіальної патології в умовах впливу ендогенних та екзогенних факторів ризику. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.116.
 14. Назаренко О.П., Пшенична І.В. Дослідження рівня специфічних IgE до ентеротоксинів золотистого стафілококу при хронічному обструктивному захворюванні легень. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.116 – 117.
 15. Кузнецова Л.В., Кузнецов А.Г. Роль антигистаминной терапии у больных с аллергодерматозами. – Науково-практичний журнал «Імунологія та алергологія» (наука і практика) – Додаток (Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія - перспективи розвитку в ХХІ столітті» - 10 – 11 квітня 2014 р., м.Київ) № 1, 2014 – С.147 – 150.