Search

Науково-дослідна робота кафедри відповідає умовам сьогодення. Основними напрямами наукових дослі­джень є комплексне лікування перитоніту та профілак­тика його ускладнень; кишкова непрохідність; малоінвазивні технології при лікуванні захворювань органів че­ревної порожнини; лікування та профілактика гострого панкреатиту та його ускладнень; порушення імунітету та енергообміну хворих з хірургічною патологією органів черевної порожнини, детоксикація організму при невід­кладних захворюваннях органів черевної порожнини та ендотоксикозі різного ґенезу; методи баріатричної хірур­гії, косметичної корекції тіла після втрати ваги; профілактика та лікування ускладнень хірургічних втручань.

Тільки за останні 20 років співробітниками кафедри видано 23 монографії, серед яких «Атлас операций на органах пищеварения» у 2-х томах, «Хирургия поджелу­дочной железы», «Еталони практичних навичок для лікарів-інтернів по спеціальності «хірургія», «Релапаротомия», «Очерки хирургии перитонита», «Ожоговая интоксикация: Патогенез, клиника, принципы лечения», «Невідкладна хірургія органів черевної порожнини», «Общая патология человека», «Сімейна медицина» у 5-ти томах; «Кишечная непроходимость», 6 навчально-методичних посібників, отримано 56 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, впроваджено в клінічну практику 26 раціоналізаторських пропозицій, опубліковано 415 статей у журналах та збір­никах наукових праць, прочитано 89 доповідей на кон­ференціях, в тому числі 20 — на міжнародних конгресах і з’їздах хірургів.

Продовжується підготовка наукових кадрів резерву кафедри: навчаються 5 аспірантів і клінічних ординато­рів, захищено та підготовлено 5 докторських і 16 канди­датських дисертацій.

На кафедрі виконується ініціативно-пошукова НДР: «Діагностика  та  лікування  хворих з загальною та невідкладною хірургічною патологією  з  застосуванням  інноваційних  технологій» (термін виконання 02.2015-12.2019).