Search

У 2020 р. кафедра завершила виконання двох науково-дослідних робіт «Науково-методологічне обґрунтування розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров’я України» (2017 – 2020 рр.) та «Формування профілактичного напряму медицини дитинства в сучасних умовах розбудови громадського здоров’я України» (2018 – 2020 р.) Продовжуються дослідження щодо наслідків аварії на ЧАЕС (доцент Дубова Н. Ф.), удосконалення системи радіаційного моніторингу та медичного забезпечення населення зон спостереження діючих об’єктів атомної енергетики України (заочний аспірант Закладна Н. В.).

Планується до реалізації у 2021 – 2023 рр. наукове дослідження з обґрунтування розвитку адвокаційної складової у системі громадського здоров'я.

Впродовж 2017 – 2020 рр. кафедрою підготовлено та видано: у співавторстві з НМУ імені О. О. Богомольця підручник «Hygiene and Ecology» (англійська мова), 2018, 688 с.; операційний посібник «Розробка та фінансування регіональних і місцевих програм громадського здоров’я», 2020, 58 с. – МОЗ України; навчально-методичний посібник «Організація харчування дітей різного віку в освітніх та оздоровчих закладах», 2018, 115 с.; науково-практичний збірник «Чорнобиль: Екологія і здоров’я», 2019, вип. 8, 77 с.; «Chornobyl: Ecology and Health» (англійська мова), 2019, Issue 9, 70 p.; інформаційний лист та методичні рекомендації.

Одержано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Опубліковано 6 статей у виданнях з цитуванням у Scopus та Web of Science, 17 статей у періодичних наукових фахових виданнях. Кафедрою запатентовані сучасні механізми підвищення якості організації освітнього процесу, в тому числі з використанням інформаційних технологій та методологія визначення чинників ризику щодо збереження здоров’я населення, обґрунтована модель розвитку компетенцій фахівців громадського здоров’я на післядипломному етапі освіти.

Співробітники кафедри (проф. О. П. Івахно) приймали участь у підготовці наказу МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. Зареєстровано в Мінюсті України 03.08.2020 р. за № 741/35024 «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин у повітрі робочої зони».

Результати наукових досліджень оприлюднено на 6 міжнародних наукових конференціях та симпозіумах (Lublin, Liverpool) та 24 національного рівня, в тому числі з міжнародною участю. Кафедра була співорганізатором 5-ти науково-практичних конференцій з проблем громадського здоров’я в Україні.

Науково-педагогічні працівники кафедри є експертами наукових робіт інших НДІ України, докторських та кандидатських дисертацій здобувачів наукових ступенів доктора наук та доктора філософії, рецензентами монографій, посібників та навчальних програм.

За час діяльності кафедрою було реалізовано два профільних гранти: «Розвиток громадського здоров’я в Україні та регіонах шляхом створення міждисциплінарної команди та посилення міжсекторальної взаємодії» (ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України», Одеський НМУ – 21 – 23.06. 2017 р.); «Обмін досвідом між державною організацією та громадським об’єднанням щодо перспектив і можливостей післядипломної підготовки медичних працівників і фахівців соціальної сфери та просування медичної реформи» (ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України» - 16 – 17.11. 2017 р.).

Кафедра виступила експертом у підготовці нового освітнього стандарту вищої медичної освіти першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів. Кафедрою обґрунтована модель надання медичної допомоги дітям в умовах закладів загальної середньої освіти.

Сьогодні кафедра має багато планів щодо розбудови нової системи громадського здоров’я в Україні, розвитку її наукової та освітньої компонент.

Розвиток кафедри підтримується адміністрацією та колегами академії. 

Опубліковані статті у міжнародних та національних фахових наукових виданнях:

 1. Хоменко І. М. Проблеми протирадіаційного захисту у громадському здоров’ї // International research and practice conference "Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine": Conference Proceeding, April 28-29, 2017, Lublin. – P. 190-194.
 2. Івахно О.П., Козярін І.П., Лоза Л.В. Медицина дитинства в структурі системи громадського здоров’я України // Довкілля та здоров’я.- 2017.- № 3.- С. 22-25.
 3. Гульчій Олеся П., Хоменко Ірина М., Захарова Надія М., ін. Методичні підходи до підвищення ефективності компетентнісної моделі підготовки спеціалістів з громадського здоровя в Україні // Wiadomosci Lekarskie. – Том LXXI, № 7, 2018. – С. 1336-1341 (Scopus)
 4. Хоменко І. М., Івахно О. П., Козярін І. П., ін. Організація харчування дітей різного віку в освітніх та оздоровчих закладах // Навч.-метод. посібник: видання перероблене і доповнене. – К., 2018. – 116 с.
 5. Хоменко І. М., Івахно О. П., Захарова Н. М. Шляхи оптимізації системи медичного обслуговування дітей в освітніх закладах в умовах реформування системи охорони здоров'я України // Медичні перспективи, 2019. – Т. ХХІV. – № 4. – С. 177-181 (Web of Science)
 6. Комунікативна компетенція як складова комплексного навчання фахівців громадського здоров’я / Ю. В.Вороненко, О. П. Гульчій, Н. М.Захарова, І. М.Хоменко та ін. // Україна. Здоров’я нації. - 2017. - № 3.- С. 309-310.
 7. Операційний посібник «Розробка та фінансування регіональних і місцевих програм громадського здоров’я» Ляшко В., Півень Н., Брага М та ін. Ел. версія Режим доступу: http: //www.phc/org.ua/pro-centr/ustanovchi-documenti
 8. Methods for communication processes enhancement in the “provider – consumer (lerner)” system of educational services / Yuriy V. Voronenko, Olesya P. Hulchiy, Iryna M. Khomenko, Nadiia M. Zakharova, Kostyantyn V. Balashov // Wiadomosci Lekarskie, 2020. vol. LXXIII, Issue 8. P. 1663 – 1667 (Scopus)
 9. Актуальні питання підготовки кадрів в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні» / Хоменко І. М., Гульчій О. П., Захарова Н. М. // Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХІ столітті: Зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22 – 23 травня 2020 р.). Львів: Львівська ГО «Львівська медична спільнота», 2020. С. 100.
 10. Доказово побудована комунікація: необхідна передумова управління безперервним професійним розвитком / Вороненко Ю. В., Гульчій О. П., Харченко Н. В., Захарова Н. М., Балашов К. В. // Український медичний часопис 2020, № 4 (138) – VII/VIII. С. 46 – 49.
 11. Громадське здоров’я як нова спеціальність у закладах вищої освіти, фізичної культури і спорту України / Циганенко О. І., Хоменко І. М., Першегуба Я. В., Склярова Н. А. // Науковий часопис. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 5 (125) 20. С. 155 – 160.
 12. Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Bartienieva I., Nozdrova O., Khomenko I.,– etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 329 р. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III
 13. 13. Scientific approaches in jurisprudence: collective monograph / Lohvinenko M., Kordunian I., Khomenko I.,– etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 213 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III