Search

На кафедрі проводяться цикли:

Спеціалізація:

за фахом «Оториноларингологія» (термін навчання – 5 місяців для лікарів терапевтичного профілю; 3 місяці - для хірургів);

за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 2 місяці для лікарів-отоларингологів).

Стажування:

за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 1 місяць);

за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 1 місяць).

Інтернатура: за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 2 роки).

Клінічна ординатура: за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 2 роки).

Аспірантура: за фахом «Отоларингологія» очна (термін навчання – 3 роки) та заочна (термін навчання – 4 роки).

Тематичного удосконалення:

«Вибрані питання оториноларингології та ЛОР-онкології» (термін навчання – 2 тижні);

«Невідкладна ЛОР-допомога і граничні стани в отоларингології та загальномедичній практиці» (термін навчання – 2 тижні);

«Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології» (термін навчання – 1 тиждень, 2 тижні, 1 місяць);

«Організація навчального процесу лікарів-інтернів за спеціальністю “отоларингологія” на базі стажування» (термін навчання – 1 тиждень);

«Новітні технології при хірургічних втручаннях в оториноларингології» (термін навчання – 1 тиждень).

«Сучасні методи діагностики і лікування в оториноларингології » (термін навчання – 2 тижні);

«Невідкладна оториноларингологічна допомога в загальномедичній практиці» (термін навчання – 2 тижні).

«Основи функціональної ендоскопічної ринохірургії» (термін навчання – 1 тиждень).

«Сучасні методи реабілітації слуху у хворих з кондуктивною та сенсоневральною приглухуватістю» (термін навчання – 1 тиждень).

«Основи онкології та передракові стани в отолоарингології! (термін навчання – 1 тиждень) 

Контингент слухачів: випускники медичних ВУЗів за фахом «Лікувальна справа».

Також проводиться підготовка з отоларингології слухачів та інтернів з фаху «Медицина невідкладних станів» та «Загальна практика – сімейна медицина).

Методики викладання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття.

В навчальному процесі застосовуються сучасні технології навчання: відеотрансляція (on line) ендоскопічних та отохірургічних втручань з операційної в аудиторію, мультимедійні презентації, відеофільми, комп’ютерні тестові програми, алгоритми, ситуаційні задачі, стандарти практичних навичок.

На всіх циклах, включаючи клінічну ординатуру та аспірантуру, можливо навчання на госпрозрахункових засадах.

 

Список літератури

 1. Абызов Р.А. ЛОР-онкология / Санкт-Петербург. "Диалог". – 2004. - 255 с.
 2. Абизов Р.А. Онкоотоларингологія / К.: “Книга плюс“. - 2001. - 271 с.
 3. Абизов Р.А., Божко Н.В., Белоусова А.О., Шкоба Я.В. Тканинозберігаюча високочастотна електрозварювальна технологія в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані / Київ. Нічлава. - 2011. - 100 с.
 4. Абизов Р.А., Шкоба Я.В. Невідкладні та ургентні стани в оториноларингології / К., "Книга плюс". - 2005. - 189 с.
 5. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Лакиза С.О. Дифтерія в практиці отоларинголога / Київ. Нічлава. - 2009. - 203 с.
 6. Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Шкорботун В.О., Матяш М.М. Ятрогенні захворювання в оториноларингологічній практиці / Київ. ЗАТ "НІЧЛАВА".- 2004.- 104 с.
 7. Антонив В.Ф., Васильев Т.Я. Формирование пищеводного голоса и трахеостома // Рос. Онкология. - 2002. - №1. - С. 66.
 8. Антонів В.Ф. , Заболотний Д. І.., Прокопів І. М. Новоутворення вуха / К:. “Здоров’я”. -1997.-184с.
 9. Атлас онкологических операций / Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса. - М. - 2008. - 632 с.
 10. Атлас оперативной оториноларингологии./Под ред. проф. В.С. Погосова. - М.: Медицина. – 1983. - 416 с.
 11. Бербом Х., Кашке О., Навка Т., Свифт Е.  Болезни уха, горла и носа / М.: «Медпресс». - 2012. -  776 с.
 12. Богомильский М.Р., Орлова О.С.  Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи // М.: Авторская академия. - 2008 - 400 с.
 13. Брюс У., Джофек, Энн К. Стар К. Секреты отоларингологи / Санкт-Петербург. - 2001. - С. 624.
 14. Булл Т.Р.  Атлас ЛОР-заболеваний / Переиздание «ГЭОТАР-Медиа». -2007. - 596 с .
 15. Виганд М.Е., Иро Х. Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа / М.: «Медицинская литература». - 2010. – 296 с.
 16. Галайчук І.Й. Клінічна онкологія / Посібник. – Тернопіль. - Укрмедкнига. - 2003. - 276 с.
 17. Деменков В.Р. Огнестрельные ранения ЛОР - органов и шеи / Луганск. – 1998. - 155 с.
 18. Дифференциальный диагноз по клиническим симптомам в оториноларингологии / Под редакцией заслуженного деятеля науки и техники Украины, проф. Ю.В. Митина. - К.. "Здоров'я". – 2004. - 270с.
 19. Евчев Ф.А. Злокачественные опухоли гортани / Одесса. «Астропринт».- 2008. – 325 с.
 20. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Безшапочний С.Б., Дєєва Ю.В. Оториноларингология. / К.: «Медицина». -2011 - 496 с.
 21. Зенгер В.Г., Наседкин А.Н. Повреждения гортани и трахеи / М.: Медицина. - 1991. - 221 с.
 22. Косаковський А.Л. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей / К.: “КМАПО“. - 1998. - 152 с.
 23. Лайко А. А. Невідкладна допомога в дитячій отоларингології / К.: “Здоров’я“ - 1998.-255 с.
 24. Лангле Р.П., Миллер К.С. Атлас заболеваний полости рта / Пер с англ. Под. ред. Л.А. Дмитриевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2008. - 244 с.
 25. Лопатин А.С. Ринит: руководство для врачей / М.: Литтерра. - 2010. - 424 с.
 26. Малашенкова И.К., Дидковский Н.А., Левко А.А. К вопросу о значении индивидуального подбора иммунокорректоров / Обнинск: Фарматека. - 2004. - 94 с.
 27. Мітін Ю.В. Основи хвороб вуха, горла носа / Київ. "Здоров'я". – 2001 – 224 с.
 28. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції) / К.: “Фарм Арт“. - 2000. – 304 с.
 29. МиркоТос. Руководство по хирургии среднего уха / Том 2: Хирургия сосцевидного отростка и реконструктивные операции. Перевод с англ.: Давыдов А. В. под ред. проф. Старохи А. В. - Издательство: Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск. - 2005. - 427 с.
 30. Многотомное руководство по оториноларингологии / М. Медгиз, в 4-х томах. // Под редакцией проф. Лихачева А.Г. - 1960 - Т. 1-2 - 1963 - Т. 3-4.
 31. Ольшанский В.О., Чиссов В.И., Решетов И.В и др. / Ларингэктомия с трахеопищеводным шунтированием и протезированием при раке гортани. – М. - 2004. – 234 с.
 32. Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и осложнений (руководство) / под. ред. академика НМАНУ Д.И. Заболотного, член-кор. РАМН Ю.С. Мардынского, проф. И.В.Поповича). – К.; ТОВ «Бібліотека «Здоров’яУкраїни». - 2014. - 316 с.
 33. Онкология / под редакцией акад. РАМН В.И. Чиссова, проф. С.Л. Дарьяловой. - Учебник с компакт-диском. - Москва.-Издательскаягруппа ГЭОТАР-Медиа - 2007. - 491 с.
 34. Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и осложнений (руководство) / Под ред. Д.И. Заболотного. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2014. – 316 с.
 35. Оториноларингология: национальное руководство / под ред. В.Т. Пальчуна, Москва. - :ГЭОТАР-Медиа – 2008. – 960 с. 
 36. Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М. Практическая оториноларингология: Учебноепособие для вузов. – МИА, 2006.
 37. ПачесА.И. Опухолиголовы и шеи. – М., 2001.
 38. Попович В.І. Абизов Р.А., Самойленко С.С. Місцеві променеві ураження у онкоотоларингологічних хворих: Класифікація // Промен. діагностика, промен. терапія. – 2012. - №2-3. – С. 88-91.
 39. Пробст Р., Греверс Г., Іро Г. Оториноларингология в клинической практике. /М.: «Практическая медицина», -2012/ - 243  
 40. Скороя и неотложная медицинская помощь. / Под. ред. И.С. Зозули и И.С. Чекмана. Київ, “Здоров’я”, 2002. – 727 с. 
 41. Трунин Е.М., Михайлов А.П. Лечение ранений и повреждений шеи. – СПб.: Элби-СПб., 2004. – 158 с.
 42. Шкорботун В.О. В кн.. “Функціональна ендоскопічна риносинусохірургія”. Під редакцією акад. П.І. Заболотного. “Курс лекцій”  Київ 2012 р  - 243 с.
 43. Штамбергер Х.. Эндоскопическая диагностика и хирургия при заболеваниях придаточных пазух носа и передней части основания черепа / Грацк, Австрия: “EndoPress”. - 2001. – 82 с.
 44. Янгс Р., Стэффорд Н.Д. ЛОР. Атлас-справочник / М.: «Медицинская литература». -2008. – 184 с.