Search

(Спеціальність 14.02.03 - соціальна медицина)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
   Здобувач ТАЛАЛАЄВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

   Здобувач МЕЛЬНИК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
   Здобувач БЕЗРУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
   Здобувач ШЕВЧУК ГАННА АНДРІЇВНА

 

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 29.09.2014 № 1081 зі змінами відповідно до наказів МОН України від 11.07.2019 № 975, від 22.07.2020 № 946, від 26.11.2020 № 1471  рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностю 14.02.03  «Соціальна медицина»

Голова – академік НАМН України, д. мед. н., професор ВОРОНЕНКО Юрій Васильович, ректор НУОЗУ імені П. Л. Шупика, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

Заступник голови – д. мед. н., професор ГОРАЧУК Вікторія Валентинівна, учений секретар НУОЗУ імені П. Л. Шупика, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

Вчений секретар – д. мед. н., професор БУГРО Валерій Іванович, декан деканату по роботі з іноземцями НУОЗУ імені П. Л. Шупика, професор професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 24 жовтня 2017 року до 15 травня 2021 року

Паспорт спеціальності

Соціальна медицина - це наука, яка вивчає стан здоров'я населення та чинники, що його формують, а також обґрунтовує медико-соціальні заходи держави, суспільства та системи охорони здоров'я у напрямку збереження, зміцнення і відновлення здоров'я.

Об'єктами досліджень наукової спеціальності є: рівень та структура захворюваності, демографічних показників, інвалідності, фізичного розвитку різних контингентів та населення країни в цілому залежно від соціальних, економічних, біологічних, психологічних, медичних,клімато-географічних, суспільно-політичних, екологічних та інших чинників у системно-історичному аспекті; нормативно-правова база,організаційні форми, методи, принципи, види надання медичної допомоги різним категоріям та групам населення, її рівень, якість та ефективність; стандарти якості медичної допомоги, її гарантований державою рівень, фінансово-економічна діяльність органів, закладів та установ охорони здоров'я; міжнародний і вітчизняний досвід діяльності системи охорони здоров'я та надання медичної допомоги.

Специфічними методами досліджень соціальної медицини виступають: соціально-гігієнічний, медико-статистичний,експериментальний, економічний, історичний, медико-географічний,соціологічний, соціально-психологічний, прогнозування, методи системного підходу та системного аналізу, експертних оцінок,моделювання.

Науково-практичними результатами досліджень соціальної медицини є обгрунтування пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я та її підсистем, шляхів та напрямків медико-соціальної профілактики захворювань, первинної медико-санітарної допомоги, підвищення ефективності та якості медичної допомоги.

2. Напрямки досліджень:

2.1. Вивчення закономірностей формування стану здоров'я населення з метою виявлення провідних чинників ризику та обгрунтування медико-соціальних заходів щодо попередження їх несприятливого впливу.

2.2. Наукове обгрунтування та розроблення окремих аспектів концепції, програми та заходів реформування системи охорони здоров'я на державному та регіональних рівнях.

2.3. Наукове дослідження стану здоров'я населення з метою визначення потреб в окремих видах, формах і обсягах надання медичної допомоги.

2.4. Обгрунтування якісно нових та оптимізація наявних організаційних форм, видів та методів діяльності органів, закладів та установ охорони здоров'я в умовах соціально-орієнтованого ринкового суспільства.

2.5. Дослідження еволюційного розвитку системи медичної допомоги та охорони здоров'я і обгрунтування соціально-економічних та медико-соціальних аспектів оптимізації їх діяльності.

2.6. Обгрунтування моделей побудови та розвитку різних форм соціального медичного страхування та надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

2.7. Обгрунтування організаційних структур, нормативів, критеріїв оцінки та стандартів якості різних видів медичної допомоги населенню.

2.8. Дослідження проблем багатоукладності, альтернативності, конкурентоспроможності надавачів медичної допомоги та медичних послуг, удосконалення методології ціноутворення в системі медичної допомоги.

3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.

Склад

Голова ради:

 1. Вороненко Юрій Васильович, д. мед. н.,  професор, ректор, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Заступник голови:

 1. Горачук Вікторія Валентинівна, д.мед.н., професор, учений секретар, НУОЗУ імені         П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Вчений секретар:

 1. Бугро Валерій Іванович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Члени ради:

 1. Авраменко Олександр Іванович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 2. Гойда Ніна Григорівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НУОЗУ імені    П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 3. Голубчиков Михайло Васильович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 4. Гульчій Олеся Петрівна, д. мед. н., професор, проректор, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 5. Децик Орина Зенонівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 6. Жилка Надія Яківна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 7. Корнацький Василь Михайлович, д. мед. н., професор, заступник директора, ННЦ «Інститут кардіології М. Д. Стражеска НАМН України», спеціальність 14.02.03;
 8. Матюха Лариса Федорівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НУОЗУ імені      П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 9. Михальчук Василь Миколайович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 10. Моісеєнко Раїса Олександрівна, д. мед. н., професор, проректор, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 11. Парій Валентин Дмитрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри,  Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 12. Піщиков Валерій Анатолійович, д. мед. н., професор, начальник Управління охорони здоров’я, ДУС, спеціальність 14.02.03;
 13. Процюк Ольга Вікторівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НУОЗУ імені                      П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 14. Риков Сергій Олександрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;
 15. Слабкий Геннадій Олексійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Ужгородський національний університет, МОН України, спеціальність 14.02.03;
 16. Степаненко Алла Василівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія, МО України, спеціальність 14.02.03;
 17. Толстанов Олександр Костянтинович, д. мед. н., професор, проректор НУОЗУ імені  П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.
 18. Шкробанець Ігор Дмитрович, д. мед. н., професор, начальник лікувально-організаційного управління, НАМН України, спеціальність 14.02.03.

 

Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач ЦАРЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Дисертація:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ТАЛАЛАЄВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Дисертація:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач МЕЛЬНИК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

Автореферат:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

Дисертація:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач БЕЗРУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ МОДЕЛІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Дисертація:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ МОДЕЛІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ШЕВЧУК ГАННА АНДРІЇВНА

Автореферат:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛІКАРЕНЬ

Дисертація:  МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛІКАРЕНЬ

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3