Search

На кафедрі проводяться наступні цикли:

Інтернатури за фахом “Анестезіологія” (2 роки)

Передатестаційні цикли:  за фахом “Анестезіологія” (1 місяць),

за фахом  “Токсикологія” (1 місяць). (убрать)

Тематичного удосконалення: за фахом “Токсикологія” (2 тижня),

«Сучасні аспекти проведення реґіонарної анестезії» (1 тиждень),

«Сучасні аспекти проведення нейроаксіальної анестезії» (1 тиждень),

«Особливості анестезії та ІТ у хірургічних пацієнтів з супутньою кардіальною патологією» (2 тижня),

«Діагностика та ІТ сепсису» (1 тиждень),

«Актуальні питання інфузійної терапії невідкладних станів» (1 тиждень).

«Вибрані питання анестезіології та інтенсивної терапії» (для викладачів профільних кафедр ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти) (1 тиждень).

«Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» (для керівників і співробітників баз стажування) (1 тиждень).

«Засвоєння практичних навиків серцево-легеневої реанімації».

«Діагностика та ІТ невідкладних станів».

«Основи серцево-легеневої і церебральної реанімації».

«Інноваційні технології та методики в анестезіології та ІТ».

Стажування з “Анестезіології” (1 місяць)

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах ПАЦ, ТУ, стажування

На кафедрі анестезіології та ІТ існує добра традиція залучати провідних закордонних фахівців до навчального процесу на кафедрі в якості запрошених лекторів.

Ще один такий hand-over майстер-клас відбувся 1 лютого 2019 р. за участі старшого співробітника операційного відділення м. Лондона (Великобританія) Джона Оллвуда (John M Allwood).

Цей майстер-клас був особливим не тільки тим, що Дж. Оллвуд привіз з собою новий інноваційний пристрій для встановлення контролю за дихальним шляхами і сучасний манекен, але і тим, що його презентація відбувалася англійською мовою без перекладу. При цьому, більшість лікарів-інтернів зазначили, що при якісній демонстрації практичних навичок на сучасному манекені, методики їх виконання стають зрозумілими навіть за середнього рівня володіння англійською мовою.

В майстер-класі, сумісно з нашим британським колегою, брали участь доцент кафедри Максим Пилипенко та нещодавня випускниця кафедри Ярослава Дубневич, які продемонстрували техніку виконання інтубації трахеї з відеоларингоскопічним обладнанням, яке доступне в Україні.

У кожного присутнього на майстер-класі інтерна була можливість попрактикуватися у застосуванні різних видів відеоларингоскопів на манекенах і підготуватися до виконання цієї важливої анестезіологічної процедури у пацієнтів з «тяжкими» дихальними шляхами.

Більшість інтернів зазначили інноваційність такої практики, але підкреслили і нагальну потребу в проведенні більш тривалих та розширених тренінгів з ретельним відпрацюванням на манекенах усіх можливих клінічних ситуацій.

Саме цьому і була присвячена зустріч Джона Оллвуда із завідувачем кафедри професором Олегом Лоскутовим. В результаті обговорення результатів майстер-класу було досягнуто домовленості про проведення британськими спеціалістами вже в цьому році дводенного поглибленого курсу менеджменту тяжких дихальних шляхів. Цей курс відбудеться 17 - 18 жовтня в рамках дедалі більш популярної міжнародної Молодіжної анестезіологічної конференції (МАК 4 – «Тріщинські читання»), яка вже вчетверте буде проводиться під егідою НМАПО імені П.Л. Шупика.

 

Монографії, посібники, підручники, керівництва кирилицею

1.      Анестезіологія та інтенсивна терапія : підручник / за ред. І. П. Шлапака. – К. : Ніка Прінт, 2013. – Т. 1. – 549 с.

2.      Анестезіологія та інтенсивна терапія : підручник / за ред. І. П. Шлапака. – К. : Фенікс, 2015. – Т. 2. – 500 с.

3.      Анестезия Рональда Миллера. Р. Миллер.- 7-е издание на русском языке. В 2-х томах. 2015. - 3377 с.

4.      Белебезьев Г.И., Козяр В.В. Физиология и патофизиология искусственной вентиляции легких.- К.: Ника-Центр, 2003.- 312.

5.      Бриди Л.Л., Диллман Д, Нурили С.Х. Анестезиология в схемах и таблицах; пер. с англ.; под. общ. ред. проф. А.М. Овечкина. М.: МЕДпресс-информ, 2016.- 656 с.

6.      Гайтан А.К., Холл Дж. Э. Медицинская физиология/ Пер. с англ.– М.:Логосфера, 2008.- 1296 с.

7.      Глумчер Ф.С., Трещинский А.И. (ред.) Руководство по анестезиологии: Учебное пособие.- К.: Медицина, 2008,- 608с.

8.      Говенко А.В., Кішко Р.М., Левченко Т.М., Хитрий Г.П. Інтенсивна терапія гострих отруєнь: Навч. посібник; за ред. проф. В.І. Зубкова.- К.: ЗАТ «Віпол», 2010.- 188 с.

9.      Деревщиков С.А. Пособие дежуранта.- 2е изд. 2014.- 493 с.

10.    Дюк Дж. Секреты анестезии; Пер. с англ.; Под общ. ред. А. П. Зильбера, В.В. Мальцева.- М.: МЕДпресс-информ, 2005.- 552с.

11.    Клінічний протокол "Акушерські кровотечі". Наказ МОЗ від 24.03.14 No 205.

12.    Курек В. В., Кулагин Л. Б. Руководство по неотложным состояниям у детей. Второе издание — М.: Мед. лит, 2012.- 624 с.

13.    ЛевшанковА. И., Климов А. Г. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии. Современные аспекты: учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. А.И. Левшанкова.— СПб. : СпецЛит, 2010.- 344 с.

14.    Марино П.Л. Интенсивная терапия.; пере. с англ. под общей ред. А.П.Зильбера.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 768с.

15.    Меднис Д.Ю. Согласие на медицинское вмешательство. Отказ от медицинского вмешательства: Практические рекомендации по подготовке документов. Образцы документов.- К.: ЗАО «ВІПОЛ», 2007.- 105с.

16.    Морган Дж.Э., Михаил М.С., Марри М.Дж. Клиническая анестезиология. в 3-х томах,- 4-е изд. 2016.- 1210 c.

17.    Олман К., Уилсон А. Оксфордский справочник по анестезиологии/; пер.с англ. под ред. Е.А. Евдокимова и А.А. Митрохина - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.- 764с.

18.    Педаченко Е.Г., Шлапак И.П., Гук А.П., Пилипенко М.М. Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной помощи. К.: Изд. ЗАО«ВІПОЛ», 2009,- 215с.

19.    Савин И.А, А.С. Горячев. Водно-электролитные нарушения в нейрореанимации. М.- 333 с.

20.    Сатишур О.Е. Механическая вентиляция легких.- М.: Мед. лит., 2006.- 352с.

21.    Суслов В.В., Хижняк А.А., Тарабрин О.А., Фесенко У.А., Фесенко B.C. Эпидуральная анестезия и аналгезия: руководство для врачей. Харьков: «СИМ», 2011.- 256 с.

22.    Стандарт підготовки І-СТ - 3 (видання 2) : підготовка військовослужбовця з тактичної медицини.– К. : «МП Леся», 2015.– 148 с.

23.    Шлапак І.П., Галушко О.А. Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога: Навчальний посібник, К.- Книга плюс, 2010.- 160с.

24.    Шлапак І.П., Пилипенко М.М. Посібник із проведення респіраторної підтримки.- К.: Логос, 2003.- 134с.

25.    Усенко Л.В., Царёв А.В., Кобеляцкий Ю.Ю. Сердечно-легочная и церебральная реанимация 2011. Днепропетровск. 69 с.

26.    Элленхорн М. Дж. Медицинская токсикология. Диагностика и лечение отравлений у человека. 2т.- М.: Медицина, 2003.

27.    Юрченко В.Д., Крилюк В.О., Гудима А.А. та ін. Домедична допомога в умовах бойових дій. Методичний посібник.– К. Середняк Т.К., 2014,- 80 с.

 

Монографії, посібники, підручники, керівництва англійською

1.      Advanced Trauma Life Support (ATLS) Program for Physicians, Committee on Trauma, AmericanCollege of Surgeons. 9th edn. Chicago: AmericanCollege of Surgeons; 2012.

2.      Anaesthesia, Trauma and Critical Care. Course Manual. The ATACC Group Eighth Edition, 2014,- 460 pp.

3.      Allman KG, Wilson IH. Oxford Handbook of Anaesthesia. OxfordUniversity Press. 2006, 1228 pp.

4.      Cantillon P, Wood D (eds). ABC of learning and teaching in medicine.– 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2010.- 98 pp.

5.      Buchenmaier C, Nahoney PF (eds.). Сombat anesthesia: the first 24 hours. Textbooks of Military Medicine. FortSamHouston, Texas. 2015,- 977 pp.

6.      Corey S. Anesthesia for Trauma. Scher, Ed. Springer Science+Business Media New York, 2014. 461 pp.

7.      Danilo Jankovic, Philip Peng. «Regional Nerve Blocks in Anesthesia and Pain Therapy» Traditional and Ultrasound - Guided Techniques. Fourth Edition. Springer Cham Heidelberg New YorkDordrechtLondon. Springer International Publishing Switzerland. 2015, 1002 pp.

8.      Hadzic Admir, ed. New YorkSchool of Regional Anesthesia. «Textbook of regional anesthesia and acute pain management» New York: McGraw-Hill Education, 2016.

9.      Harwood-Nuss’ Сlinical practice of emergency medicine. Sixth ed. Allan B. Wolfson Ed. 2015 Wolters Kluwer. 4901 pp.

10.    Hasan A. Handbook of Blood Gas/Acid -Base Interpretation. Springer - Verlag London, 2013,- 345 pp.

11.    Gisela Meier, Johannes Buettner. «Atlas of peripheral regional anesthesia: anatomy and techniques.» 3rd ed. Stuttgart; New York . 2016.

12.    Marcucci CE, Schoettker P (eds). Perioperative Hemostasis. Coagulation for Anesthesiologists. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015,- 456 pp.

13.    Miller RD (ed.) Miller’s anesthesia. Eighth ed. 2 v. 2015,- 3377 рр.

14.    Miller RD, Pardo MC. (eds.) Basics of anesthesia.– 6th ed. Elsevier Inc. 2011,- 813 pp.

15.    Mohr JP (ed.) Stroke. 5-th ed, 2011,- 1493 pp.

16.    Paw H., Shulman R. Handbook of drugs in Intensive Care. 4-th ed. Cambridge University Press, 2010.- 320 рр.

17.    Pilbeam’s Mechanical Ventilation: Physiological and Clinical Applications, 6th Ed. Edited by J.M. Cairo 2016,- 589 pp.

18.    Richard A. Jaffe, Clifford A. Schmiesing, Brenda Golianu. «Anesthesiologist's Manual of Surgical Procedures», 5th Edition. 2014.

19.    Samer N. Narouze. «Atlas of Ultrasound Guided Procedures in Interventional Pain Management». 2012.

20.    Scher CS (ed). Anesthesia for Trauma. New Evidence and New Challenges. Springer, New York 2014,- 461 pp.

21.    Shnider and Levinson’s anesthesia for obstetrics. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. 2013.

22.    Snyder D, Tsou A, Schoelles K. Efficacy of Prehospital Application of Tourniquets and Hemostatic Dressings to Control Traumatic External Hemorrhage. 2014,- 147 pp. Available at: www.ems.gov.

23.    Tisherman SA, Forsythe RM (eds).Trauma Intensive Care. OxfordUniversity Press 2013,- 350 pp.

24.    van de Velde M, Clark V, Fernando R. Oxford Textbook of Obstetric Anaesthesia. OxfordUniversity Press. 2016, 1072 pp.

25.    Wolfson AB (ed). Harwood-Nuss’ Clinical Practice of Emergency medicine. Sixth ed, Wolters Kluwer. 2015, 4901pp.

 

Гайдлайни, стандарти, огляди, науковістаттіанглійською

1.      Antibiotic Guidelines 2015 - 2016. Treatment Recommendations. For Adult Inpatients. The JohnsHopkinsHospital. Antimicrobial Stewardship Program. Johns Hopkins Medicine. 2016.

2.      Bailey JA, Morrison JJ, Rasmussen TE.Military trauma system in Afghanistan: lessons for civil systems? Curr Opin Crit Care. 2013 Dec;19(6):569 - 77.

3.      Callcut RA1, Cripps MW, Nelson MF, et al. The Massive Transfusion Score as a decision aid for resuscitation: Learning when to turn the massive transfusion protocol on and off. J Trauma Acute Care Surg. 2016; 80(3): 450 - 6.

4.      Cravena DE, Hudcovab J, Kathleen A. Antibiotic treatment of ventilator-associated tracheobronchitis: to treat or not to treat? Cravene, Curr Opin Crit Care 2014, 20: 532 – 541.

5.      Cruess RL, Cruess SL, Steinert Y. Amending Miller’s Pyramid to Include Professional Identity Formation Academic Medicine, 2016; 91: 180 - 185.

6.      Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain. 2016; 17(2):131 - 57.

7.      Connelly CR, Schreiber MA. Endpoints in resuscitation. Curr Opin Crit Care 2015, 21: 512 – 519

8.      Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2015. Intensive Care Med. 2015; 39(2): 165 - 228

9.      Freedman B, Martinez C, Katholing A, Rietbrock S. Residual Risk of Stroke and Death in Anticoagulant-Treated Patients With Atrial Fibrillation. JAMA Cardiol. 2016;1(3): 366 - 8.

10.    Jefferson T, Jones MA, Doshi P, Del et al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in adults and children.

Cochrane Database Syst Rev. 2014, Issue 4.

11.    James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014; 311(5): 507 - 20.

12.    Jacob JA. New Sepsis Diagnostic Guidelines Shift Focus to Organ Dysfunction. JAMA. 2016. 315(8): 739 - 40.

13.    Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis. 2016 Jul 14. pii: ciw353.

14.    Khan S, Davenport R, Raza I, et al. Damage control resuscitation using blood component therapy in standard doses has a limited effect on coagulopathy during trauma hemorrhage. Intensive Care Med. 2015; 41(2): 239 - 47.

15.    Kirkpatrick AW1, Roberts DJ, De Waele J,et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med. 2013; 39(7):1190 - 206.

16.    Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2015; 36(39):2666.

17.    Lima А, Bakker J.Clinical assessment of peripheral circulation. Curr Opin Crit Care 2015, 21:226 – 231.

18.    Mireles-Cabodevila E, Hatipog ̆lu U, Chatburn RL. A Rational Framework for Selecting Modes of Ventilation. Respir Care 2013; 58(2):348 – 366.

19.    Motov S et al. Intravenous subdissociative-dose ketamine versus morphine for analgesia in the emergency department: A randomized controlled trial. Ann EmergMed 2015 e-pub: annemergmed.com/article/S0196-0644%2815%2900191-2/abstract

20.    NICE guideline. Care of dying adults in the last days of life. 2015, nice.org.uk/guidance/ng31

21.    NICE guideline. Pneumonia in adults: diagnosis and management. 2014, nice.org.uk/guidance/cg191

22.    NICE guideline. Pneumonia in adults: quality standards. 2014, nice.org.uk/guidance/qs110

23.    NICE guideline. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. 2016, nice.org.uk/guidance/ng51

24.    NICE guideline. Major trauma: assessment and initial management. 2016, nice.org.uk/guidance/ng39

25.    NICE guideline. Major trauma: service delivery. 2016, nice.org.uk/guidance/ng40

26.    NICE guideline. Spinal injury: assessment and initial management. 2016, nice.org.uk/guidance/ng41

27.    NICE guideline. Intravenous fluid therapy in children and young people in hospital. 2016, nice.org.uk/guidance/ng29

28.    NICE guideline. Blood transfusion. 2015, nice.org.uk/guidance/ng24

29.    NICE guideline.Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings. 2015, nice.org.uk/guidance/ng10

30.    NICE guideline. Pneumonia in adults: diagnosis and management. 2014, nice.org.uk/guidance/cg191

31.    NICE guideline. Drug allergy: diagnosis and management. 2014, nice.org.uk/guidance/cg183

32.    NICE guideline. Head injury: assessment and early management. 2014, nice.org.uk/guidance/cg176

33.    NICE guideline. Myocardial infarction with ST-segment elevation: acute management. 2013, nice.org.uk/guidance/cg167

34.    Notrica DM. Pediatric blunt abdominal trauma: current management. Curr Opin Crit Care 2015, 21:531 – 537.

35.    Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Executive Summary: Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2016, 62(4):409 - 17.

36.    Rossaint R, Bouillon B, Cerny V. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit Care. 2016 Apr 12;20:100. doi: 10.1186/s13054-016-1265-x.

37.    Sankar A, Beattie WS, Wijeysundera DN. How can we identify the high-risk patient? Curr OpinCrit Care. 2015; 21(4):328 - 35.

38.    Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016; 315(8):762 - 74.

39.    Siemieniuk RA, Meade MO, Alonso-Coello P, et al. Corticosteroid Therapy for Patients Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;163:519 - 528.

40.    Stubbs JR, Zielinski MD, Jenkins D. The state of the science of whole blood: lessons learned at Mayo Clinic. Transfusion. 2016 Apr;56 Suppl 2:S173 - 81. doi: 10.1111/trf.13501.

41.    Tánczos K, Németh M, Molnár Z. What's new in hemorrhagic shock? Intensive Care Med. 2015; 41(4):712 - 4.

42.    WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. 2012, apps.who.int/iris/bitstream/10665/75411/1/9789241548502_eng.pdf

43.    Young P, Bailey M, Beasley R, et al; Effect of a Buffered Crystalloid Solution vs Saline on Acute Kidney Injury Among Patients in the Intensive Care Unit: The SPLIT Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;314:1701 - 1710

44.       Zarychanski R1, Abou-Setta AM, Turgeon AF, et al. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically ill patients requiring volume resuscitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2013;309(7):678 - 688.

Всесвітня організація анестезіологів: http://www.anaesthesiologists.org/ 

Університетський коледж у Лондоні, центр анестезіології, інтенсивної терапії та лікуванню болі: http://www.ucl.ac.uk/anaesthesia/ 

Українська медична асоціація Великобританії: http://www.umauk.com/ 

Сайт Британсько-Українського Симпозіуму з анестезіології, ІТ та медицини болю http://anaesthesiaconference.kiev.ua/ 

Асоціація анестезіологів України: http://www.aaukr.org/

Асоціація анестезіологів Великобританії та Ірландії:  http://www.aagbi.org/ 

Європейська асоціація анестезіологів: http://www.euroanesthesia.org 

Медична асоціація Великобританії: http://www.bma.org.uk/

Сайт Британського королівського коледжу анестезіологів: http://www.e-lfh.org.uk/projects/ela/index.html 

Сайт кафедри анестезіології та інтенсивної терапії: kafanest.kiev.ua

Навчально-методична література, яка видана кафедрою за 2008-2016 рр. 

 
 

«Інфузійна терапія інфекційних хвороб».
І.П.Шлапак, О.А.Голубовская, А.А.Галушко

В посібнику детально описані патогенез, клініка та інтенсивна терапія гострих і хронічних станів, що зустрічаються в лікуванні інфекційних хвороб, при яких одним з основних методів лікування є інфузійна терапія. Висвітлюються критерії ефективності лікування та типові помилки, що спостерігаються в клінічній практиці при використанні різних програм інфузійної терапії цих станів. Посібник призначений для лікарів-інфекціоністів, анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, а також фахівців суміжних спеціальностей. Посібник рекомендований для використання в навчальному процесі серед лікарів-інтернів за спеціальністю «інфекційні хвороби», «анестезіологія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення.

«Периферична регіонарна анестезія».
Шлапак І.П., Строкань А.М.

У посібнику детально описані загальні принципи прове-
дення регіонарної анестезії.
Наведені протоколи нейростимуляційного і ультразву-
кового пошуку нервових стовбурів.
Наведено особливості проведення різних видів регіо-
нарних блокад та методи їх оптимізації, враховуючи
практичний досвід авторів.
Посібник призначений для анестезіологів, лікарів від-
ділень інтенсивної терапії, ортопедів-травматологів.
Рекомендовано для використання в навчальному
процесі лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіоло-
гія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах,
а також на циклах тематичного удосконалення за даною
спеціальністю.
Посібник вийшов на двух мовах - українській та російській - та доступна програма для мобільних пристроїв (Android).

«Анестезіологія та інтенсивна терапія». Том 2.
Під редакцією І.П. Шлапака

Другий том підручника присвячений окремим проблемам анестезіологічного забезпечення в різних галузях медицини (кардіохірургії, нейрохірургії, травматології, щелепно-лицьовій хірургії тощо), особливостям проведення анестезії у хворих із супутньою патологією різних органів та систем організму та огляду сучасних рекомендацій по лікуванню гострих і небезпечних для життя станів, які розвиваються у хворих, що стають пацієнтами відділень інтенсивної терапії.

Підручник рекомендований для використання в навчальному процесі лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення за даною спеціальністю. 

«Анестезіологія та інтенсивна терапія». Том 1.
Під редакцією І. П. Шлапака

Підручник

Перший том посібника складається з чотирьох розділів. У першому розділі описані історія і організація анестезіології та інтенсивної терапії в Україні і в світі, юридичні й деонтологічні аспекти спеціальності. Другій розділ присвячений основам клінічної фізіології. У третьому розділі розглядається клінічна фармакологія основних засобів для наркозу, місцевих анестетиків, опіоїдів, міорелаксантів та середовищ для інфузіонно-трансфузіонної терапії. Четверта частина присвячена загальним питанням хірургічного знеболювання та інтенсивної терапії.

Посібник рекомендований для використання в навчальному процесі лікарів-інтернів за фахом «анестезіологія та інтенсивна терапія», на циклах передатестаційної підготовки, а також на циклах тематичного удосконалення.

 

«Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога»
І. П. Шлапак, О .А. Галушко

   В посібнику детально описані системні ураження, які виникають при цукровому діабеті та їх вплив на перебіг анестезії, та післяопераційного періоду. Наведено особливості проведення анестезії, а також ведення хворих на цукровий діабет з різними проявами больового синдрому. Значне місце займає виклад патогенезу, клініки та інтенсивної терапії станів, обумовлених декомпенсацією цукрового діабету(так званих діабетичних ком).
   Посібник призначений для анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, а також фахівців суміжних спеціальностей, що беруть участь в лікуванні хворих на цукровий діабет. Він рекомендований для використання в навчальному процесі лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія» , на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення за даною спеціальністю.

«Черепно-мозкова травма:сучасні принципи невідкладної допомоги»
Е. Г. Педаченко, І. П. Шлапак, А. П. Гук, М. М. Пилипенко

   У навчально-методичному посібнику детально описані основні принципи невідкладної медичної допомоги при черепно-мозковій травмі. Представлені сучасні підходи і методики інтенсивної терапії хворих з черепно-мозковою травмою.
   Посібник призначений для лікарів-анестезіологів, лікарів-нейрохірургів і травматологів, а також для лікарів суміжних спеціальностей, що беруть участь у лікуванні хворих з черепно-мозковою травмою.
   Посібник рекомендований для використання в навчальному процесі при підготовці за спеціальностями нейрохірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія, на циклах інтернатури, спеціалізації, передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення.

 

«Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою»
(Методичні рекомендації)

   У представлених методичних рекомендаціях наведені сучасні принципи діагностики та лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою в гострому періоді. При цьому доцільно відокремити стандарти організації допомоги і лікувально-діагностичні рекомендації, або клінічні протоколи.

«Интенсивная терапия острого повреждения легких при тяжелых респираторных вирусных инфекциях». Учебно-методическое пособие.
Шлапак И. П., Лоскутов О. А., Дружина А. Н., Пилипенко М. Н.,
Тодуров Б. М.

У навчально-методичному посібнику представлені загальні принципи лікування синдрому гострого пошкодження легень (СГПЛ) й/чи гострого респіраторного дистрес синдрому (ГРДС). Особливу увагу приділено лікуванню цих синдромів, яки викликані вірусними пневмоніями, в тому числі вірусом грипу А (Н1N1). Також з описом сучасних режимів ШВЛ й методик інтенсивної терапії пацієнтів с СГПЛ та ГРДС, пильну увагу приділено і другім перспективних напрямків лікування як наприклад методикою проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації.

«Інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини».
Шлапак І.П., Нетяженко В.З., Галушко О.А.

   У навчальному посібнику детально описано патогенез, клініку та інтенсивну терапію гострих і хронічних станів, за яких одним з основних методів лікування є інфузійна терапія. Висвітлено критерії ефективності лікування й типові помилки, що трапляються в клінічної практиці при використанні різних програм інфузійної терапії цих станів.
   Для лікарів внутрішньої медицини, лікарів відділень інтенсивної терапії, фахівців суміжних спеціальностей, які лікують хворих, котрі потребують проведення інфузійної терапії, для лікарів-інтернів спеціальності «анестезіологія та інтенсивна терапія», слухачів передатестаційних циклів і циклів тематичного удосконалення.

“Інфузійна терапія в практиці лікаря-ендокринолога”

І.П. Шлапак, Б.М. Маньковський, О.А. Галушко, І.М. Кондрацька

В посібнику детально описані патогенез, клініка та інтенсивна терапія захворювань і патологічних станів в ендокринології, при яких одним з основних методів лікування є інфузійна терапія. Посібник призначений для ендокринологів, анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, а також фахівців суміжних спеціальностей, що беруть участь у лікуванні хворих, які потребують проведення інфузійної терапії. Посібник рекомендований для використання в навчальному процесі серед лікарів-інтернів за спеціальностями «Ендокринологія» і «Анестезіологія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення.

"Тлумачний словник з клінічної токсикології".
Марков Ю.І., Недашківський С.М., Лоскутов Ю.І.

"Тлумачний словник з клінічної токсикології" є першим в Україні довідником, в якому наводяться найпоширеніші терміни, що зустрічаються в новітній лексиці з клінічної токсикології. Словник містить понад 1000 слів і словосполучень, у тому числі, що увійшли в українську мову протягом останнього десятиліття.

Словник розрахований на широкий загал медичної спільноти, насамперед, лікарів-інтернів, токсикологів та анестезіологів, а також лікарів загальної практики-сімейної медицини та медицини невідкладних станів.