Search

Лоскутов Олег Анатолійович – завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Професор Лоскутов О.А. очолює кафедру анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика з початку 2016 року.

Під час знаходження на науковій роботі проводив активну науково-дослідну діяльність по впровадженню нових методик і удосконаленню існуючих технологій в анестезіології.

Їм активно розробляються і впроваджуються нові методики консервації і захисту міокарда при хірургічній корекції вад серця, що засвідчено в 9 декларативних патентах, співавтором яких він є.

Їм розроблені і впроваджені в практику методики проведення операцій зі штучним кровообігом у дітей без використовування донорської крові і її компонентів, методи захисту міокарду у дітей з використанням кров'яної кардіоплегії.

Ще одним напрямом його роботи є вивчення ускладнень раннього постперфузійного і раннього післяопераційного періоду, які пов'язані з порушенням киснево-транспортної функції крові в результаті неконтрольованої гемодилюції, або масивної кровотечі. В ході вивчення даного питання ним визначені патофізіологічні аспекти компенсаторних реакцій, які спостерігаються при низькому вмісті гематокриту, проведений глибокий аналіз показників системи доставки і споживання кисню, що знайшло своє віддзеркалення в наукових публікаціях і докладах на конференціях.

В результаті проведених досліджень ним надані основні умови забезпечення адекватного кисневого обміну при проведенні оперативних втручань на «відкритому серці» в умовах штучного кровообігу, удосконалена тактика анестезіологічного забезпечення при операціях, що супроводжуються масивною крововтратою. Їм надані основні умови забезпечення адекватного кисневого обміну при проведенні кардіохірургічних операцій в умовах штучного кровообігу.

Лоскутов О.А. активно займається проблемами післяопераційного лікування пацієнтів (терапія післяопераційних септичних ускладнень, рання екстубація хворих), розробляє і впроваджує нові методики проведення штучного кровообігу (модифікована ультрафільтрація при штучному кровообігу).

Він узагальнив і cиcтематизував каpдіoпpoтективні методики і різні варіанти пpекoндиціoнування, які викopиcтoвуютьcя при анеcтезіoлoгічнoму забезпеченні у пацієнтів з ІХC, пpoвів пopівняльну хаpактеpиcтику їх ефективнocті; наукoвo oбгpунтoвав кoмплекcну cиcтему захoдів, яка cпpямoвана на підвищення безпеки та ефективнocті захиcту міoкаpда від ішемії під чаc пpoведення oпеpацій АКШ, яка oб’єднала фактopи анеcтезії та лoкальнoгo захиcту міокарда.

Їм впроваджені принципово нові підходи дo забезпечення каpдіoпpoтекції і захиcту міoкаpда, які мoжуть бути pеалізoвані пpи пpoведенні анеcтезіoлoгічнoгo забезпечення у пацієнтів з ІХC.

Лоскутов О.А. неодноразово виступав з доповідями на конференціях Асоціації анестезіологів України, а також приймав активну участь в міжнародних конгресах і симпозіумах з анестезіології.

Опублікував 195 друкованих праць, з них більше 50 за кордоном (Франція, Італія, Польща, Угорщина, Росія, Молдова, Казахстан, Білорусія). Співавтор 2 монографій, підручника з анестезіології та інтенсивної терапії, співавтором 9 патентів на винахід та 3 патенти на корисну модель.

Тріщинська Марина Анатоліївна 

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2001 році з відзнакою. Проходила інтернатуру та клінічну ординатуру на кафедрі неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупіка під керівництвом професора Головченко Ю. І.  В 2005 році захістила кадидатську дисертацію на тему «Роль інтенсивної терапії в лікуванні гострого  церебрального інсульту» та достроково закінчила аспірантуру. З 2006 року працювала асістентом, а з 2011 року - доцентом кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупіка. Завжди займалася впровадженням та викладанням основ інтенсивної терапії в лікуванні неврологічних хворих - перш за все хворих на інсульт та з порушеннями свідомості різного генезу. Займалася вивченням порушень гемостазу у неврологічних хворих, когнітивних порушень,    тривалий час (більше 10 років) консультувала офтальмологічне відділення МКЛ №9, що спонукало до вивчення проблем нейроофтальмології. Остані роки активно співпрацює з кардіологами, ососбиво з питань аритмології та аргеріальної гіпертензії, переважно в плані профілактики інсульту та судінної деменції. В 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Судиннорухова функція ендотелію у паціентів з початковими проявами цереброваскулярних захворювань». З 2019 року професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Потяг до інтенсивної терапії неухильно спонукає Марину Анатоліївну до розвитку напрямку в медицині - нейроінтенсивна терапія, який знаходиться на перехресті таких спеціальностей, як інтенсивна терапія, анестезіологія, неврологія та кардіологія, що активно підтримується та розвивається на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Тріщинська М.А. - автор більше 130 друкованих праць, співавтор підручників та навчальних посібників з інтенсивної терапії, має 8 публікацій у Scopus та Web of Science (Індекс Гірша (Хірша) або h-індекс дорівнює 1).

Малиш Ігор Ростиславович – професор кафедри, доктор медичних наук

1976–1982 рр. – лікувальний факультет Ворошиловградського медичного інституту.

1982–1983 рр. –інтернатура з анестезіології–реаніматології на кафедрі анестезіології–реаніматології Ворошиловградського медичного інституту на базі Ворошиловградської обласної клінічної лікарні.

1987; 1989 рр.- курси удосконалення за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» у Центральному інституті удосконалення лікарів м. Москва.

1992 р. – стажування  на протязі 7 місяців у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії у  клініках AKH, м. Відень, Австрія.

1999 - стажування  у відділенні  інтенсивної терапії Birmingham Royal Hospital, м. Бірмінгем, Великобританія.

2011 р. – стажування в відділенні  анестезіології та інтенсивної терапії Hospital Nord, м. Марсель, Франція.

2012 р. – стажування в  відділенні інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю Національного госпіталя нейрохірургії та неврології м. Лондон, Великобританія.

1983-1988 р- лікар-анестезіолог  відділення анестезіології та інтенсивної терапії Луганської обласної клінічної  лікарні.

1988-2000 рр.- завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Луганської обласної клінічної  лікарні.

2000-2003 рр.- головний науковий співробітник Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2003- по нинішній час - завідувач  відділенням інтенсивної терапії загального профілю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Стаж роботи за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» – 34 р.

З 1988 р. – вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

1992-1997 рр.- асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Луганського державного медичного університету.

1997-2000 рр.- доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Луганського державного медичного університету

2000-2003 рр.- головний науковий співробітник Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2007- 2011 рр. доцент кафедри  анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

 2011- по нинішній час професор  кафедри  анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

З 1983 р. – член Асоціації анестезіологів України.

1988 р.- захистив кандидатську дисертацію за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

1997-2000 р.- голова  областної асоціації анестезіологів Луганської області.

1997-2000 р.- головний анестезіолог Луганської області.

2000 р.- рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

2007 р.- захистив докторську дисертацію за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

З 2007 р.-  член республіканської проблемної  комісії з анестезіології та інтенсивної терапії.

З 2009 р.- член спеціалізованної вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

В 2013 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Входив до організаційного комітету та приймав участь в вітчизняних і міжнародних з’їздах, симпозіумах, конгресах, конференціях та семінарах. Опубліковано 217 наукових робіт за тематикою: інтенсивна терапія у постраждалих з поєднаною  та комбінованою травмою,  анестезія у травмованих з опіковою травмою, інтенсивна терапія у постраждалих з черепно-мозковою травмою, організація системи надання невідкладної медичної допомоги постраждалим при техногенних аваріях та катастрофах та терористичних актах.. Є співавтором першого національного підручника «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Був науковим керівником двох кандидатських дисертацій, які були успішно захищені.

У 2000 році була присуджена Державна премія України в галузі науки та техніки за наукову розробку та впровадження медичної системи життєзабезпечення постраждалих під час техногенних аварій та катастроф.

У 2004 році  було присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

У 2010 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Згржебловська Леся Володимирівна – професор кафедри, доктор медичних наук, доцент

1990–1996 рр. – лікувальний факультет Запорізького державного медичного університету.

1996–1998 рр. –інтернатура з анестезіології та інтенсивної терапії на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного інституту удосконалення лікарів на базі Запорізької областної клінічної лікарні.

2000-2003 рр.- очна аспірантура за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

2009 р. – стажування  у відділенні інтенсивної терапії хірургічного профілю UCLH та King College Hospital м. Лондон, Великобританія.

2011 р. – стажування в  відділенні інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю Національного госпіталю нейрохірургії та неврології м. Лондон, Великобританія.

2011 р. – стажування в відділенні  анестезіології та інтенсивної терапії Hospital Nord, м. Марсель, Франція.

2012 р. – стажування в  відділенні інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю Національного госпіталю нейрохірургії та неврології м. Лондон, Великобританія.

1998-2000 р- лікар-анестезіолог  відділення анестезіології та інтенсивної терапії Запорізької обласної клінічної  лікарні.

2003 рр.- науковий співробітник Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2003- по нинішній час – старший ординатор відділення інтенсивної терапії загального профілю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Стаж роботи за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» – 20 р.

З 2010 р. – вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

2003 рр.- науковий співробітник Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2007- 2011 рр. - асистент кафедри  анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

2011- 2013 рр. доцент кафедри  анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

 2013- по нинішній час професор  кафедри  анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

З 1996 р. – член Асоціації анестезіологів України.

2004 р.- захистила кандидатську дисертацію за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

2011 р.- захистила докторську дисертацію за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

2013 р. - рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

З 2014 р.- член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Входила до організаційного комітету та приймала участь в вітчизняних і міжнародних з’їздах, симпозіумах, конгресах, конференціях та семінарах. Опубліковано 97 наукових робіт за тематикою:  інфузійна та трансфузійна терапія у хворих та постраждалих, що знаходяться у критичному стані, методи енергозабезпечення, алгоритми адреноміметичної корекції, інтенсивна терапія при розвитку синдрому поліорганної недостатності,  інтенсивна терапія у постраждалих з поєднаною  травмою,  анестезія у постраждалих з поєднаною травмою, інтенсивна терапія у постраждалих з черепно-мозковою травмою, організація системи надання невідкладної медичної допомоги постраждалим з вогнепальними пораненнями. Є співавтором першого національного підручника «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Являюсь науковим керівником кандидатської дисертації, яка зараз виконується на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Дружина Олександр Миколайович – професор, доктор медичних наук

Закінчив Національний медичний университет імені О.О. Богомольця у 1999 році за фахом «Лікувальна справа».

З 02.06.2010 р. по теперішній час – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Дружина Олександр Миколайович – кваліфікований педагог, постійно повністю виконує план педагогічного навантаження. Читає лекції і проводить семінарські заняття з лікарями-слухачами циклів тематичного удосконалення, спеціалізації, стажування, інтернатури та передатестаційних циклів зі спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Приймає участь у розробці навчальних планів та програм передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та інтернатури з анестезіології та інтенсивної терапії, є співавтором 5 навчальних планів та уніфікованих програм, що затверджені МОЗ України: інтернатури, спеціалізації та передатестаційного циклу зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія», а також циклів тематичного удосконалення, що затверджений Вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

Автор 63 друкованих праць, із них 58 наукового та 5 навчально-методичного характеру. В фахових виданнях опубліковано 35 наукових  статей. 18 праць опубліковано за кордоном (Великобританія, Росія, Білорусія). Він є співавтором 3 монографій, підручника з анестезіології та інтенсивної терапії, автор та співавтор 3 патентів на винахід.

Займє посаду лікаря-анестезіолога, завідуючого відділенням екстракорпоральних методів лікування ДУ «Інститут серця МОЗ України», проводжу консультативно-лікувальну роботу з пацієнтами з кардіальною патологією.

Щорічно проводжує анестезіологічне забезпечення близько 200 операцій зі штучним кровообігом, та близько 300 процедур еферентної терапії.

В даний час впроваджую в повсякденну практику сучасні методи штучного кровообігу на основі використовування методики пульсуючого кровотоку.

Є членом Асоціації серцево-судинних хірургів України, дійсним членом Асоціації фахівців з аритмології та електрофізіології серця та дійсним членом Міжнародної організації екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (ELSO).

Виконую консультативну роботу у відділенні інтенсивної терапії ДУ «Інститут серця МОЗ України» та в лікувальних закладах України та за кордоном.

Бондарь Михайло Володимирович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, член клініко-експертної комісії з питань анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ України.

На кафедрі працює з серпня 1985 року; являється автором 200 наукових праць, 5-х методичних рекомендацій, співавтором 5-ох навчальних посібників, трьох керівництв з анестезіології та інтенсивної терапії, збірки питань і тестових завдань «Анестезіологія і реаніматологія», автор 16 розділів національного підручника «Анестезіологія та ІТ» під редакцією професора І.П. Шлапака.

Бондар М.В. являється членом Всесвітньої асоціації анестезіологів, членом Правління асоціації анестезіологів України, членом редакційної ради журналу «Біль, знеболювання та інтенсивна терапія», заступником голови науково-практичного товариства анестезіологів міста Києва і Київської області.

Нагороджений двома Почесними Грамотами МОЗ України.