Search

Питання дитячої кардіоревматології – основний науковий напрямок колективу кафедри. Такий напрямок пов'язаний з:

- багаторічним досвідом роботи кафедри,  яка є опорною та єдиною кафедрою в Україні, яка проводить цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів дитячих кардіоревматологів;

- зав. кафедри педіатрії-2  професор Марушко Т.В. є головним експертом МОЗ України у галузі дитячої кардіоревматології.

- проривними досягненнями на рівні України та іноземних держав в галузі дитячої ревматології, а саме, проведенням диференційованої терапії з використанням генно-інженерних біологічних препаратів;

- значною потребою системи охорони здоров'я у розвитку цього напрямку дитячої кардіоревматології.

У 2017 р. була завершено тему НДР (2015-2017 рр.): «Оптимізація діагностики та удосконалення лікування ювенільних артритів». 

За результатами роботи оптимізовано ранню діагностику у дітей з ювенільними ревматоїдними артритами з використанням променевих методів, удосконалено підходи до диференціальної діагностики та розроблено підходи до раннього початок адекватної базисної терапії для попередження прогресування патологічного процесу в суглобах із розвитком інвалідності. 

 У 2020 р. завершено тему НДР (2018-2020 рр.) «Медико-соціальний супровід, клініко-лабораторна та інструментальна характеристика хворих на ювенільний ідіопатичний артрит при диференційованій терапії із застосуванням генно-інженерних біологічних препаратів»

Результати роботи дозволили оцінити фізичний розвиток дітей з ювенільним артритом та оцінити ефективність базисної терапії та з використанням імунобіологічних препаратів; встановити основні фактори, що впливають на стан кісткової тканини та запропонувати алгоритм диференційованої терапії. Для практичної охорони здоров’я запропоновано схеми відновлювальної терапії при різних формах ювенільного ревматоїдного артриту з включенням імунобіологічних препаратів.

Заплановано виконання НДР за темою «Дисліпідемічні патерни в дитячому віці: особливості діагностики та прогнозування» (2022-2024 рр.)

Метою роботи заплановано підвищення ефективності медичного супроводу дітей з дисліпідеміями шляхом створення алгоритму ранньої діагностики та моніторингу ефективності профілактичного комплексу для попередження ураження серцево-судинної системи.

Завдання наукових досліджень: 

1)    Визначити структуру дисліпідемічних патернів у дітей на сучасному етапі  

2)    Дослідити характер клініко-лабораторних та інструментальних змін при дисліпідеміях у дітей залежно від фенотипичного патерну  

3)    Встановити особливості ураження серцево-судинноъ системи у дітей  залежно від типу дисліпідемії

4)    Визначити можливість використання біомаркерів ураження  для ранньої діагностики дисліпідемій у дітей, прогнозування перебігу захворювання та моніторингу ефективності профілактично-лікувального комплексу 

5)    Провести інтеграцію клінічних, лабораторних та інструментальних показників з особливостями медичного супроводу дітей з дисліпідеміями

6)    Науково обґрунтувати та розробити алгоритм ранньої діагностики, прогнозування та профілактики прогресування ураження серцево-судинної системи у дітей з різними типами дисліпідемій

7)    Створити мобільний додаток для впровадження у медичну практику щодо визначення об’ємів та графіку спостереження

Очікуване науково-практичне значення. Розробка алгоритму ранньої діагностики дозволить на доклінічному етапі виявити пошкодження серцево-судинної системи, що  надасть можливість своєчасно призначити профілактично-лікувальні заходи при дисліпідеміях у дітей. Окреслення алгоритму застосування біохімічних маркерів та окремих показників інструментальних досліджень дозволить проводити моніторинг ефективності застосованої профілактики та лікування, прогнозувати перебіг патологічного стану у педіатричних пацієнтів. Розробка та впровадження мобільного додатку для лікарів первинної ланки, лікарів-педіатрів, лікарів-кардіологів дитячих, лікарів-кардіоревматологів дитячих з отриманими алгоритмами для ефективного менеджменту дитячого населення.

В аспірантурі  на кафедрі у 2017-2021 рр. навчалися 7 аспірантів. Два аспіранти пройшли етапи захисту, готуються до фінального захисту у спеціалізованих Вчених радах, два готуються до апробації роботи.  

На кафедрі проводиться щомісячне засідання наукової  школи дитячих кардіоревматологів, яку очолює професор, д.мед.наук Марушко.Т.В.

КОНФЕРЕНЦІЯ «СКЛАДНИЙ ПАЦІЄНТ В ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРА» - ОБГОВОРЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ В ПЕДІАТРІЇ (2018)

Кафедрою педіатрії-2 в м. Києві 15 березня 2018 року була організована і проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», яка присвячена 100-річчю заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. ІІІупика. Проблема "Складного пацієнта" - актуальна, багатогранна і вимагає колективного обговорення лікарів різних спеціальностей. У роботі конференції взяли участь понад 400 практикуючих лікарів за спеціальностями «Педіатрія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Дитячі інфекційні хвороби», «Дитяча імунологія», «Дитяча офтальмологія», «Дитяча хірургія», «Неонатологія», «Дитяча гастроентерологія».

Відкрила конференцію проректор з лікувальної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика професор Моісеєнко Р. О. В своєму вітальному слові вона підкреслила актуальність тематики конференції на сучасному діагностико-лікувальному етапі.

Слова вітання від МОЗ України передала заступник начальника управління, начальник відділу організації медичної допомоги дитячому населенню Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України Волосовець І. П. В своєму  виступі вона подякувала співробітникам НМАПО за те, що вони стільки уваги приділяють популяризації знань серед педіатрів та сімейних лікарів.

Директор інституту Сімейної медицини професор О. Г. Шекера привітав учасників, висловив упевненість в міждисциплінарному співробітництві для оптимізації профілактики, діагностики та лікування складних випадків в педіатричній практиці.

Програмний доклад «Роль міждисциплінарної співпраці у веденні пацієнтів з автоімунними захворюваннями»  був представлений завідувачем кафедри педіатрії-2 професором Марушко Т. В. В ньому висвітлена необхідність саме командного підходу при важких захворюваннях, який забезпечує використання тільки необхідних і безпечних діагностичних і лікувальних втручань, що значно підвищує шанси на одужання пацієнтів.

Завідувач відділом дитячої ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України професор Зелінська Н. Б. провела майстер-клас «Диференційна діагностика стану дітей з різними формами низькорослості. Лікування дітей з різними формами низькорослості препаратами гормону росту». Зростання - один з найбільш важливих показників здоров'я дитини, тому багато захворювань викликають затримку росту, а зрозуміти причину низькорослості буває непросто.

Велику цікавість визвала доповідь професора Тадей Авчина (Словенія) «Особливості ведення пацієнтів з ЮРА», в якій він поділився досвідом та проблемами в лікуванні дітей з ювенільними артритами.

Завідувач кафедри  офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупикаексперт Всесвітньої організації охорони здоров'я  (ВООЗ) з  Глобальної програми «ЗІР-2020» професор Риков С.О. звернув увагу присутніх на важливість своєчасної діагностики захворювань очей у дітей для попередження порушень зору в доповіді «Запальні захворювання очей у дітей. У фокусі – невирішені питання увеїтів. В контексті з ним виступили доктор мед. наук Наташа Видович Валентинчич (Словенія), професор Панченко М. В. (Харків). 

Волоха  А. П.- завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології  НМАПО  імені П. Л. Шупика  в доповіді «Автоімунна патологія у дітей з первинними імунодефіцитами» охарактеризувала проблеми вакцинації дітей із порушеннями імунної відповіді, що дуже актуально на сучасному етапі профілактичного спостереження дітей педіатрами та лікарями сімейної медицини.

В процесі роботи прозвучали доповіді професора Шадріна О. Г. «Алергічний ентероколіт у дітей раннього віку: складнощі діагностики»,  професора Богмат Л. Ф. «Імплементація стратегії «Treat to Target» при лікуванні захворювань суглобів у дітей», професора  Мітюряєвої-Корнійко І. О. «Нові підходи до сучасного лікування енурезу у дітей», Куріліної  Т. В. «Особливості харчової підтримки та корекції нутритивного дефіциту у дітей паліативної групи», професора Марушко Ю. В. «Первинна артеріальна гіпотензія: самооцінка функціонального стану та добовий профіль артеріального тиску у дітей», професора  Шевченко Н. С. «Візуалізація уражень суглобів: роль ультразвукового дослідження».

Дуже велику цікавість визвала секція молодих вчених, на якій були представлені доповіді аспірантів, клінічних ординаторів НМАПО імені П. Л. Шупика та НМУ імені О. О. Богомольця.  Молоді науковці мали можливість не тільки почути доповіді провідних вчених, але й продемонструвати свої досягнення та здобутки. Найкращі доповіді були відмічені дипломами та цінними подарунками.

Учасники конференції щиро дякували організаторам за високий науковий рівень, елементи професійного розвитку, спілкування та дискусійну можливість.

Після закінчення конференції всі учасники отримали свідоцтва, в тому, що вони пройшли навчання в рамках реалізації моделі відпрацювання основних принципів безперервної медичної освіти.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ №2

ЗА 2008-2012 Р.Р.

 1. Бережной В.В., Охотникова Е.Н., Коломиец Е.Н. Рибомунил – актуальность применения, эпидемиологическая и клиническая эффективность использования в украинской педиатрической практике // Современная педиатрия. – 2007. – №3. – С. 48-52.
 2. Бережной В.В., Козачук В.Г., Орлюк И.Б., Кирнос А.И., Азаров И.В., Курило Л.В. Опыт использования препарата «Цефодокс» в комплексной терапии гнойных синуситов у детей // Современная педиатрия. – 2007. – №3. – С. 88-92.
 3. Курило Л.В. Коматозный синдром у детей (клиника, диагностика) // Журнал Сімейного лікаря. – 2007. – №6. – С. 17-21
 4. Бережной В.В., Марушко Т.В., Орлюк И.Б., Тараненко Т.В. Опыт использования антигомотоксических препаратов в комплексном лечении ювенильного ревматоидного артрита / Тезисы международного научного симпозиума «Антигомотоксическая коррекция нарушений периферического кровообращения и микроциркуляции в терапии дегенеративно-трофических процессов. К., 22 марта 2008 . – С. 60-63.
 5. Бережной В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В. Ультразвуковая характеристика состояния сосудов и перспективы использования препарата Эскулюс композитум при ювенильной склеродермии // Материалы VII Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальні питання дитячої кардіоревматології». – Євпаторія. – 17-19 квітня 2008. – С. 76.
 6. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тодика Ю.І. Особливості діагностики та лікування ЮРА у дітей раннього віку. // Материалы VII Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальні питання дитячої кардіоревматології». – Євпаторія. – 17-19 квітня 2008. – С. 76.
 7. Бережний В.В., Курило Л.В. Метаболічна корекція у дітей з ацетонемічним синдромом / Інформаційний лист. – №12. – 2008. Вип. 2. – 3 с.
 8. Бережний В.В., Курило Л.В. Використання «Канаферону Н» при гіперурікемії у дітей з ацетонемічним синдромом / Інформаційний лист. – №13. – 2008. Вип. 1. – 3 с.
 9. Няньковський С.Л., Іваненко О.І., Добрянський О.Т., Бережний В.В., Аряєв M.Л., Прохоров Є.В. Мультицентрове відкрите рандомізоване дослідження ефективності раннього штучного вигодовування дітей сумішшю з пребіотиками олігосахаридами // Современная педиатрия. – 2008. – №2. – С. 68-71.
 10. Волосовец А.П., Бережной В.В., Кривопустов С.П. Профилактические и терапевтические аспекты клинического применения Saecharomyces BOULARDII в современной педиатрии: доказательная база // Современная педиатрия. – 2008. – №2. – С. 77-81.
 11. Бережной В.В. Рецензия на учебник Н.Л. Аряева «Неонатология». – Одесса, 2008. – 830 с. // Современная педиатрия. – 2008. – №2. – С. 180-181.
 12. Sehiy L Nagankovskyy I., Olena S Ivakhnenko I., Dmitro D Dobryanskyy I., Oleg Schadrin 2, Vyacheslav V Berezhnyy 3, Mykola L Aryaev 4. Multicentre open Randomised study of The Effect of Prebiotic INFANT FORMULA ON SOME IMMUNE MARKERS IN TERM INFANTS / Worid Congress of Pediatric Gastroenterologiy, Hepatology and Nutrilon. – 16-20 August, 2008. – P. 0996-0997.
 13. Бережний В.В., Чернишов В.П, Андрікевич І.І. Місцевий імунітет товстої кишки у дітей грудного віку при гострих захворюваннях бронхолегеневої системи // Современная педиатрия. – 2008. – №3. – С. 148-151.
 14. Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії: Дов. / За ред. проф. В.В. Бережного. – К.: Эксперт ЛТД, 2008. – 271 с. ISB №966-391-043-7 ББК 57.33.
 15. Бережной В.В., Козачук В.Г., Орлюк И.Б., Марушко Т.В., Унич Н.К., Корнева В.В., Курило Л.В., Гляделова Н.П. Нове возможности лечения синуситов у детей / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. – С. 208-212.
 16. Бережний В.В., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Марушко Т.В., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Курило Л.В., Глядєлова Н.П., Тараненко Т.В. Сучасні вимоги до підготовки лікарів-інтернів педіатричного профілю для проведення Крок-3 / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. – С. 221-223.
 17. Бережной В.В., Марушко Т.В., Орлюк И.Б., Корнева В.В., Гляделова Н.П. Опыт использования антигомотоксических препаратов в комплексном лечении ЮРА у детей / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. – С. 224-232.
 18. Бережной В.В., Козачук В.Г., Орлюк И.Б., Науменко Н.В., Аносова Л.Г., Мордовец Е.М., Тихоненко Н.А. Этиопатогенетическое лечение респираторных заболеваний у детей / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. – С. 213-220.
 19. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Болонський процес та інтеграційний підхід до викладання педіатричних дисциплін / Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 26 березня 2008 р. / Під ред. В.І. Первака. – К., МІ УАНМ, 2008. – С. 34-35.
 20. Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., Марушко Т.В. Використання препарату «Лексин» в терапії стрептококового тонзиліту у дітей // Современная педиатрия. – 2008. – №3(20). – С. 49-51.
 21. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В. Імунологічні аспекти в діагностиці склеродермії у дітей // Перинатология и педиатрия. – 2007. – №3(№31), ч. 2. – С. 12.
 22. Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., Марушко Т.В. Ефективність застосування препарату ГелоМиртол (ГелоМиртол форте) в терапії гострих бронхітів у дітей // Современная педиатрия. – 2007. – №3(16). – С. 72-77.
 23. Марушко Т.В. Феномен Рейно у дітей: сучасний погляд на проблему // Здоров’я України. – 2007. – №21. – С. 76-77.
 24. Москаленко В.Ф., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Пісоцька С.А., Аврахова Л.Я. Українсько-англійсько-латинсько-російська термінологія з педіатрії / За ред. Ю.В. Марушка. Київ. – 2008. – 152 с.
 25. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордиенко И.Н. Клиническое значение синдрома дисплазии соединительной ткани для врачебной и спортивной практики // Спортивная медицина. – 2007. – №2. – С. 24-31.
 26. Марушко Т.В., Гляделова Н.П., Головченко Т.П. Опыт использования геля «Найз» для локальной терапии ЮРА // Современная педиатрия. – 2008. – №1(18). – С. 118-121.
 27. Корнєва В.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Уніч Н.К. Шляхи оптимізації проведення іспиту Крок-3 // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. – №4. – С. 23-24.
 28. Унич Н.К., Королева В.А., Степанова Н.В. Лечение кишечной колики у детей раннего возраста с применением препарата «Инфакол» // Современная педиатрия. – 2007. – №3(16). – С. 111-113.
 29. Бережний В.В., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Марушко Т.В., Орлюк І.Б., Курило Л.В., Козачук В.Г., Глядєлова Н.П. Формування клінічного мислення та професійної компетенції лікаря-педіатра під час навчання в інтернатурі / Науково-методична конференція з міжнародною участю «Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів». Збірник праць. – К. – 2007. – С. 402-404.
 30. Унич Н.К. Срыгивание: коварные сюрпризы // Журнал для заботливых родителей «Аленка + Сережка». – 2007. – №4. – С. 20-23.
 31. Унич Н.К. Лечение непродуктивного назязчивого кашля у детей с применением препарата Синекод // Современная педиатрия. – 2007. – №4(17). – С. 95-96.
 32. Уніч Н.К. Зригування й блювота в дітей раннього віку // Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2007. – №3(5). – С. 31-33.
 33. Уніч Н.К. Невідкладні стани “Гострий живіт” у дітей // Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2007. – №4(6). – С. 42-49.
 34. Ацетонемічний синдром у дітей: діагностика та лікування (методичні рекомендації). Автори: Бережний В.В., Курило Л.В., Марушко Т.В., Уніч Н.К., Орлюк І.Б., Корнєва В.В., Козачук В.Г., Глядєлова Н.П. – Київ. – 2007. – 18 с.
 35. Грудное вскармливание. Общие вопросы (брошюра). Авторы: Бережной В.В., Унич Н.К. Представительство фирмы «Сандоз» в Украине. – 2008. – С. 21.
 36. Корисна інформація для батьків (брошура). Автори: Бережний В.В., Уніч Н.К. Представництво фірми «Сандоз» в Україні. – 2008. – С. 21.
 37. Уніч Н.К. та колектив кафедри. Ювілей. Професор Бережний В’ячеслав Володимирович // Современная педиатрия. – 2008. – №1(18). – С. 12-14.
 38. Унич Н.К. и соавторы. Энциклопедия для родителей «Вы и Ваш малыш». – К. – ООО «Р.А. – Джи ПиАр». – 2008. – 320 с.
 39. Курило Л.В. Ацетонемический синдром: болезнь или образ жизни // Журнал Здоровье Украины. – 2008. – №10/1. – С. 34-35.
 40. Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології (методичні рекомендації). Автори: Бережний В.В., Марушко Т.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Курило Л.В., Козачук В.Г., Глядєлова Н.П. – Київ. – 2007. – 36 с.
 41. Бережной В.В., Козачук В.Г., Унич Н.К., Орлюк И.Б., Кирнос А.И., Корнева В.В. Современная стратегия лечения гнойных синуситов у детей. Науково-практична конференція «Актуальні питання алергології в педіатрії». / Матеріали конференції, 16-17 грудня 2008 р. – С. 88-91.
 42. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Кирнос А.И., Науменко Н.В., Аносова Л.Г. Эффективность применения препарата «Вокара» в комплексном лечении острых и хронических тонзиллитов у детей. // Современная педиатрия. – 2009. – №1(23). – С. 63-67.
 43. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Корнєва В.В., Курило Л.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Козачук В.Г., Тараненко Т.В. Оптимізація навчання з педіатрії на циклах за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні: стан та перспективи розвитку». м. Київ, 15-16 жовтня 2009 р. – С. 99-101.
 44. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Мордовец Е.М., Тихоненко Н.А., Виноградова Г.Н., Кравченко Н.А., Гороховская Т.А., Маркотенко О.О. Клиническая эффективность препаратов фирмы «Нееl» в комплексной терапии пиелонефритов у детей. // Современная педиатрия. – 2009. – №3(25) . – С. 99-102.
 45. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В. Особливості суглобового синдрому при ювенільній склеродермії у дітей. Суглобовий синдром в практиці педіатра. / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Донецьк. – 2009. – С. 13-14.
 46. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Тодика Ю.І. Оцінка ефективності внутрішньо суглобового введення глюкокортикоїдів в комплексній терапії ЮРА. / Матеріали наукового симпозіуму «Проблемні питання в лікуванні підлітків з патологією суглобів запального та дегенеративного характеру у дітей». м. Харків, 14 травня 2009. – ДУ «ЮЗДП АМНУ». – 2009. – С. 37-48.
 47. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В. Ювенільна системна склеродермія: проблеми діагностики та лікування. (Лекція). // Современная педиатрия. – 2009. – №1(23). – С. 158-163.
 48. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Курило Л.В., Козачук В.Г., Тараненко Т.В. Збірник питань та тестових завдань для комп’ютерного контролю за фахом «Педіатрія». м. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А. – 2009. – 342 с.
 49. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Козачук В.Г. Збірник питань та тестових завдань для курсантів циклу спеціалізації та передатестаційного циклу за фахом «Дитяча кардіоревматологія». м. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А. – 2009. – 170 с.
 50. Бережний В.В., Марушко Т.В., Клінічна ревматологія. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А. – 2009. – 192 с. ISB N 978-966-493-173-8.
 51. Бережний В.В., Єршова І.Б., Марушко Ю.В., Кунєгіна О.М. Гострі респіраторні вірусні інфекції в практиці лікаря-педіатра (діагностика, лікування, профілактика). Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Київ-Луганськ, 2009. – 152 с. ISB N 966-687-040-1.
 52. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордієнко І.М. Сучасний стан проблеми синдрому гіпермобільності суглобів у дітей. Суглобовий синдром в практиці педіатра. / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Донецьк. – 2009. – С. 50-52.
 53. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гищак Т.В., Пісоцька С.А. Клінічне обстеження та семіотика уражень органів і систем у дітей. К.: МВС. // Медінформ. – 2009. – 192 с.
 54. Князевич В.М., Голубчиков М.В., Мойсеєнко Р.О., Педан В.Б., Залеська В.В., Бережний В.В. та ін. Діяльність окремих типів дитячих лікарняних закладів, що перебувають у сфері управління МОЗ України. Аналітично-стасистичний довідник за 2008 рік МОЗ України. Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ, 2009. – 117 с.
 55. Бережной В.В., Унич Н.К., Гляделова Н.П. Первичная кишечная колика у детей раннего возраста. // Современная педиатрия. – 2009. – №2. – С. 93-96.
 56. Тодика Ю.І. Остеопороз у дітей: діагностика. Літературний огляд (частина 1). // Современная педиатрия. – 2009. – №2(24). – С. 171-176.
 57. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гищак Т.В. Роль дефіциту магнію в педіатричній практиці. // Современная педиатрия. – 2009. – №3(25). – С. 41-45.
 58. Бережний В.В., Уніч Н.К., Тараненко Т.В. Корекція функціональних порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку. / Інформаційний лист №106. – Вип. 10. – Київ. – 2008. – 4 с.
 59. Бережний В.В., Охотнікова О.М., Гайдучик Г.А. / Інформаційний лист №220. – Вип. 13. – Київ. – 2008. – 3 с.
 60. Бережний В.В., Орлюк І.Б., Козачук В.Г. Спосіб лікування гострих та хронічних тонзилітів у дітей. / Інформаційний лист №205. – Київ. – 2008. – 3 с.
 61. Курило Л.В. Дисфункція гепатобіліарної системи у дітей: діагностика, лікування. // Журнал сімейного лікаря. – 2009. – №2. – С. 32-35.
 62. Бережной В.В., Курило Л.В., Марушко Т.В., Капичина М.А. Эффективность метаболической коррекции ацетонемического синдрома у детей / Современная педиатрия. – 2009. – №5. – С. 89-92.
 63. Марушко Т.В., Романкевич І.В. Використання препарату “Ритмокор” для комплексного лікування функціональних розладів серцево-судинної системи у дітей / Современная педиатрия. – 2009. – №5. – С. 156-158.
 64. Бережной В.В., Орлюк И.Б. Использование комбинированного препарата Колдрекс Юниор Хотрем для симптоматической терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей / Современная педиатрия. – 2009. – №6. – С. 107-110.
 65. Унич Н.К., Гляделова Н.П. Инспирон: новый этап в патогенетической противовоспалительной фармакотерапии респираторных инфекций у детей / Современная педиатрия. – 2009. – №6(28). – С. 115-118.
 66. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Мордовец Е.М., Тихоненко Н.А., Виноградова Т.Н., Кравченко Н.А., Гороховская Т.А., Маркотенко О.О. Опит использования антигомотоксических препаратов в комплексной терапии хронического пиелонефрита у детей. В кн.: Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ. – 2009. Вип. 18, книга 1. – С. 332-337.
 67. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Мордовец Е.М., Тихоненко Н.А., Виноградова Т.Н., Кравченко Н.А., Гороховская Т.А., Маркотенко О.О. Оценка эффективности антигомотоксических препаратов в комплексном лечении хронического пиелонефрита у детей / Биологическая терапия. – 2009. – №3. – С. 27-29.
 68. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордієнко І.М. Суглобовий синдром в практиці педіатра / Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. – Донецьк. – 2009. – С. 50-52.
 69. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Лісовець О.В. Проблеми діагностики та особливості терапевтичної тактики при хламідійних респіраторних ураженнях у дітей / Тези І конгресу федерації педіатрів країн СНГ “Країна і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку та харчування”, 19-21 травня 2009 р. – Київ. – С. 90.
 70. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордієнко І.М. Синдром гіпермобільності суглобів у дітей / Спортивная медицина. – 2009. – №1-2. – С. 23-24.
 71. Марушко Т.В., Пшеничний Т.Є., Бур’янов О.А., Задніченко М.О. Сучасний підхід до діагностики та лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Літопис травматології та ортопедії, 2009. – №1-2. С. 158-163.
 72. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Шеф Г.Г. Особливості терапевтичної тактики при стрептококовому тонзиліті у дітей / Перинатология и педиатрия. – 2009. – №3(39). – С. 163.
 73. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гищак Т.В. Застосування фітокомплексу 2,1 при лікуванні дисфункцій жовчовивідних шляхів у дітей / Фітотерапія. – 2009. – №2. – С. 20-25.
 74. Бережний В.В., Тодика Ю.І. Особливості перебігу остеопенічного синдрому та остеопорозу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Суглобовий синдром в практиці педіатра”. М. Донецьк, 29-30 серпня 2009. – С. 14-15.
 75. Тодика Ю.І. Діагностичне значення мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18, книга 2. – С. 117-121.
 76. Тодика Особливості діагностики остеопенічного синдрому та остеопорозу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18, книга 3. – С. 178-184.
 77. Тодика Ю.І. Діагностика та корекція метаболічних порушень кісткової тканини у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / Таврический медико-биологический вестник. – 2009. – №2(46), том 12. – С. 15-16.
 78. Бережний В.В., Орлюк І.Б., Козачук В.Г. Ефективність ад’ювантної терапії при комплексному лікуванні риносинуситів у дітей. Інформаційний лист №276 про нововведення в системі охорони здоров’я МОЗ України. 2009. – 4 с.
 79. Марушко Т.В., Герман А.Б. Оптимизация базисной терапии ЮРА / Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – №2, том 13. – С. 104.
 80. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Ефективність використання препарату Лексин у педіатричній практиці / Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – №2, том 13. – С. 79-82.
 81. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Багатоцентрове дослідження ефективності застосування препарату Лексин у педіатричній практиці / Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – №2, том 13. – С. 104.
 82. Бережной В.В., Гляделова Н.П. Использование макролидов в терапии фаринготонзиллитов у детей / Современная педиатрия. – 2010. – №1. – С. 24-30.
 83. Бережной В.В., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Унич Н.К., Корнева В.В., Кірнос А.И. Современные подходы к антимикробной терапии тонзиллитов у детей / Современная педиатрия.-2010. – №2(31). – С. 108-112.
 84. Бережний В.В., Марушко Т.В., Романкевич І.В. Використання добового моніторингу артеріального тиску у педіатричній практиці (огляд літератури) / Современная педиатрия. – 2010. – №2. – С. 57-62.
 85. Корнева В.В. Использование Тенотена детского в лечении астеновегетативного синдрома / Современная педиатрия. – 2010. – №2(30). – С. 63-67.
 86. Бережной В.В. Золотой стандарт нового поколения макролидов Сумамед – оптимальное средство для адекватного лечения тонзиллита у детей / Современная педиатрия. – 2010. – №2. – С. 82-86.
 87. Корнева В.В., Козачук В.Г., Боярская Е.А., Капичина М.А. Использование Биоспорина Биофарма в терапии хронических запоров у детей / Современная педиатрия. – 2010. – №3(31). – С. 108-112.
 88. Унич Н.К., Степанова Н.В., Королева В.А. Профилактика и лечение пеленочного дерматита у детей раннего возраста с применением препарата Судокрем / Современная педиатрия. – 2010. – №3. – С. 130-133.
 89. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Корнева В.В., Унич Н.К., Кірнос А.И., Науменко Н.В., Тайжанова О.И., Тимченко И.Г., Сахно Т.А. Опыт применения препарата Асинис в комплексном лечении риносинуситов у детей В кн.: Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ. – 2010. Вип. 19, книга 2. – С. 608-613.
 90. Бережний В.В., Марушко Т.В., Корнєва В.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Курило Л.В., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю. Досвід роботи кафедри педіатрії у епідемічний період у жовтні-грудні 2009 року. В кн.: Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ. – 2010. Вип. 19, книга 3. – С. 877-880.
 91. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Корнєва В.В., КурилоЛ.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Козачук В.Г., Тараненко Т.В., Кожара. Ю.О., Анісімова А.А. Досвід роботи кафедри педіатрії №2 НМАПО ім. П.Л. Шупика та КМДКЛ №1 у епідемічний період у жовтні-грудні 2009 року / Матеріали Конгресу педіатрів України. Київ, 12-14 жовтня 2010 р.
 92. Романкевич І.В. Синдром нічного обструктивного апное в педіатричній практиці / Таврический медико-биологический вестник. Тези доповідей.– Сімферополь. – 2010, том 13. – С. 110.
 93. Марушко Т.В., Корнєва В.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г., Курило Л.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К. Удосконалення організації самостійної роботи інтернів на циклах педіатрії під час навчання в інтернатурі за фахом “загальна практика – сімейна медицина”. – ПАГ. – 2010. – Т.72. – №4. – С. 94.
 94. Бережний В.В., Марушко Т.В. Нові технології лікування ювенільного ревматоїдного артриту / Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2010. – Т.72. – №4. С. 17-18.
 95. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Кирнос А.И., Науменко Н.В., Тайжанова О.И., Тимченко И.Г. Использование препарата вокара в коимплексном лечении острых и рецидивирующих тонзиллитов у детей / Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2010. – Т.72. – №4. С. 18.
 96. Курило Л.В., Уніч Н.К., Орлюк І.Б., Корнєва В.В., Козачук В.Г. Клінічне значення препарату канефрон Н у лікуванні дітей з ацетонемічним синдромом / Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2010. – Т.72. – №4. С. 72-73.
 97. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Сучасні засоби профілактики пелюшкового дерматиту / Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2010. – Т.72. – №4. С. 92.
 98. Тодика Ю.І. Оцінка ефективності комплексного гомеопатичного препарату “Остеобіос” при корекції остеопенічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Современная педиатрия. – 2010. – №4(32). – С. 87-89.
 99. Марушко Т.В. Особливості клінічного перебігу та діагностики рестриктивної кардіоміопатії у дітей (Лекція) / Матеріали Українсько-польської школи дитячої кардіології. – Київ, 17 вересня 2010 р. – С 49-56.
 100. Бережний В.В., Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Глядєлова Н.П., Гордієнко І.М. Клініко- діагностичні критер ії та підхід до реабілітації дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (Методичні рекомендації). Київ. – 2010. – 29 с.
 101. Корнєва В.В, Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Глядєлова Н.П. Современная коррекция функциональных нарушений органов пищеварения у детей раннего возраста с использо-ванием адаптированной молочной смеси Humana AR /Здоров»я України  №1 (16). - 2011.- с. 28
 102. Корнєва В.В..,  Курило Л.В., Унич Н.К., Боярская Е.А., Капичина М.А Ацетонемический  синдром у детей – возможности оптимизации терапии /Сучасна гастроентерологія .-2011.-№2.С. 45-48.
 103. Корнєва      В.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Глядєлова Н.П. Современные подходы к диетической корекции функциональных нарушений ЖКТ у детей грудного возраста /Перинатология и педиатрия.-2011.- №1. – С.70-72
 104. Унич Н.К.  Эффективность фитопрепарата синупрет в терапии острых синуситов у детей /Современная педиатрия. – 2010. – №5 (33). – С. 77 – 85
 105. Унич Н.К., Королева В.А.,  Шурыгина И.В., Боярская Е.А.Современный макролид сумамед: трехлетний опыт клинического применения в терапии заболеваний нижних дыхательных путей у детей (обзор литературы) /Современная педиатрия. – 2011. – №1 (35). – С. 35 – 42
 106. Унич Н.К., Орлюк И.Б. Растительный иммуномодулятор биоарон С: опит применения для профилактики и лечения инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей у детей  Современная педиатрия. – 2011. – №1 (35). – С. 130 – 135
 107. Уніч Н.К., Степанова Н.В., Корольова В.А. Профилактика и лечение пеленочного дераматита у детей раннего возраста с применением препарата Судокрем / Современная педиатрия. – 2010. - №3(31). – С. 130-132.
 108. Бережной В.В., Гляделова Н.П. Использование фитопрепарата «Бронхипрет» в терапии острого бронхита у детей /Современная педиатрия. – 2010. – №5 (33). – С. 85 – 91
 109. Гляделова Н.П. Применение оригинального препарата изопринозин (инозин пранобекс) в терапии респираторных инфекций у детей / Современная педиатрия. – 2010. – №6 (34). – С. 96 – 104
 110. Бережний В.В., Марушко Т.В., Корнєва В.В., КурилоЛ.В., Козачук В.Г. Вторичная артериальная гипертензия у детей (рабочая классификация, діагностика) /Современная педиатрия. – 2011. – №2 (36). – С. 163 – 169
 111. Гляделова Н.П., Боярская Е.А., Капичина М.А. Применение ингибитора протонной помпы омеза в терапии деструктивных заболеваний гастродуоденальной зоны хеликобактерной этиологии у детей /Современная педиатрия. – 2011. – №3 (37). – С. 103 – 108
 112. Гляделова Н.П., Боярская Е.А., Капичина М.А. Комбинированная фармакотерапия эрозивно-язвенных заболеваний гастродуоденальной зоны у детей /Современная педиатрия. – 2011. – №4 (38). – С. 125 – 130
 113. Корнєва В.В, Курило Л.В., Козачук В.Г., Боярская Е.А., Капичина М.А.Оценка эффективности энтеросорбента атоксил в комплексном лечении аскаридоза у детей /Современная педиатрия 2011.-№3(37).-с.69-73
 114. Бережний В.В., Н.П.Глядєлова Н.П.,  Корнєва В.В., Козачук В.В. Шляхи удосконалення практичної підготовки в інтернатурі за фахом «Педіатрія» /Матеріали  VІІ Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» 11-13 жовтня 2011р.
 115. Глядєлова Н.П., Корнєва В.В, Козачуке В.Г., Боярська К.А.,Капі чина М.О., Волкова Л.В. Можливості покращення нутритивного статусу у дітей при целіакії та муковісцидозі / Матеріали  VІІ Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» 11-13 жовтня 2011р
 116. Тараненко Т.В. Васкулярна патологія при СЧВ у дітей /Збірник накових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Київ, 2011. – С. 499-501
 117. Бережний В.В., Тараненко Т.В. Системна склеродермія у дітей – іммунологічні аспекти діагностики. /Таврический медико-биологический вест ник. Научно-практический журнал. – 2011. – Том 14, №2(54). – С.145.
 118. Бережний В.В., Марушко Т.В., Марушко Є.Ю. Характеристика уражень серця при системному червоному вовчаку у дітей /Современная педиатрия. - 2010. - №6 (34). – С.128-130
 119. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Використання тардиферону в терапії залізодефіцитних станів у дітей із патологією травневого каналу / Современная педиатрия. - 2010. - №6 (34). – С.77-81
 120. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Пісоцька С.А., Гищак Т.В. Клінічне обстеження та сімеотика уражень органів і систем у дітей /К.:МВЦ «Медінформ». - 2010. – 205с.
 121. Бережний В.В., Марушко Т.В. Сучасні погляди на діагностику та лікування ювенільних артритів / Современная педиатрия. - 2011. - №2 (36). – С.149-154
 122. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Фармакотерапія захворювань органів дихання у дітей:Науково-інформаційний посібник /Приватна друкарня ФО-П Петришин Г.М.,2011. – 469с.
 123. Марушко Т.В.Фармакотерапія ювенільного ревматоїдного артриту на сучасному етапі-Др..-Здоров'я України. – 2012. - №1(20). – С.40-42-3-
 124. Марушко Т.В. Марушко Є.Ю. Роль імунобіологічних препаратів в лікуванні ревматологічних захворювань у дітей-Др..-Современная педиатрия. - 2012. - №1 (41). – С.85-89
 125. Клініко-інструментальна характеристика дебюту системного червоного вовчака у дітей-Др..-Современная педиатрия. - 2012. - №1 (41). – С.128-133-8-Бережний В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю.

  ПЕРЕЛІК ВИНАХОДІВ 

 1. Бережний В’ячеслав Володимирович, Овчаренко Леонід Сергійович, Редько Ірина Іванівна. Спосіб діагностики ентеровірусної інфекції. Патент на корисну модель №43230 10.08.2009 р.
 2. Бережний В’ячеслав Володимирович, Марушко Тетяна Вікторівна., Тодика Юлія Ігорівна. Спосіб лікування остеопенічного синдрому у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Патент на корисну модель №44061 10.09.2009 р.
 3. Тараненко Тамара Вікторівна Спосіб лікування судинних порушень у хворих на ювенільну системну склеродермію.. Патент на корисну модель 46177  від 10.12.2009

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

 

1.

Ювенільний ревматоїдний артрит, ендокринна артропатія чи гіпермобільний синдром?

Др.

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2015. - №4 (52). – С.37-40

4

Джус М.Б.,

Івашківський О.І.

Карасевська Т.А.

Кондратюк В.С.

Курішко О.С.

Марушко Т.В.

2.

Спосіб оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту

Др..

Патент на корисну модель U2016 09772 dsl 22/09/2016

 

Бережний В.В.,

Марушко Т.В.

Маменко М.Є.

Корнєва В.В.

Гляделова Н.П

Козачук В.Г.

Герман О.Б.

Тараненко Т.В.

3.

Спосіб лікування ювенільного ревматоїдного артриту

Др.

Патент на корисну модель U2016 09771 dsl 22/09/2016

 

Бережной В.В.,

Марушко Т.В.

Маменко М.Є.

Корнєва В.В.

Гляделова Н.П

Герман О.Б.

Тараненко Т.В.

4.

Современные аспекты контроля эффективности лечения поражения суставов при ювенильном идиопатическом артрите.

Др.

Педиатрия. Восточная Европа.. – 2016. - №3(том 4).– С.435 –449

15

Бережной В.В.,

Марушко Т.В.

Гляделова Н.П

Герман О.Б.

5.

Дискусійні питання обґрунтування статусу діагнозу «Ювенільний ревматоїдний артрит» в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці

 

Др.

Український ревматологічний журнал. – 2016. - №63 (1). – С.21-24

4с.

Коваленко В.М.,

Шуба Н.М.,

Яременко О.Б.,

Марушко Т.В.

Омельченко Л.І.,

6.

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА РЕАКТИВНОГО  І ЮВЕНІЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ У ДІТЕЙ.

Др

Збірник сівробітників НМАПО. – 2015. – т.3. – С. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(3). - С. 239-245

6с.

Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.,

7.

Эффективность использования биологического препарата Этанерцепт у детей с ревматоидным артритом

Др.

Современная педиатрия. – 2015. - №1 (65). – С. 72-82

10

Бережний В.В

8.

Обстеження дітей із патологією суглобів

Др.

Здоров'я України. – Липень, 2017. – С.16-18

3

Марушко Т.В.

9.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты - важнейший вектор в сохранении здоровья детей.

Др.

Современная педиатрия – 2016.-№7(79).-С.12-19.

7

Бережной В.В.

Марушко Т.В.

10.

Принципи ультразвукового обстеження опорно-рухового апарату у дітей

Др.

Здоров'я України. – Вересень, 2017. – С.41-44

4

Марушко Т.В.

11.

Гіпермобільний синдром

Др.

Соврем. педиатрия. -2017

 

Марушко Т.В.

Герман О.Б.

Олексенко О.В.

12.

COMPARETIVE CHARACTERISTICS of the of X-RAY, ULTRASOUND and MRI EXAMINATION RESULTS in CHILDREN with ARTHRITIS,

Др.

European Journal of Pediatrics, October,7, 2017;

1

V.  Berezhnyi, I. Romankevych, Y. Bondarets,

13.

«Спосіб діагностики важкості перебігу ювенільного ревматоїдного артриту»

Др.

Патент на винахід

2

Бережний В.В., Романкевич І.В.

14.

Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації) .

Метод рекоменд

Дніпропетровськ: Видавництво ООО «Типография Украина», 2015. – 48с.

48

Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.,

15

UKRAINIAN REGISTRY OF JIA PATIENTS RECEIVING BIOLOGICS: IMPLEMENTATION INTO CLINICAL PRACTICE AND RECENT DATA

Др.

Basic science in paediatric rheumatology. - Annual European Congressof Rheumatology. - Madrid, Spain, 14-17 June 2017

1

I. V. Biliavska* - V. M. Kovalenko - O. P. Bortkevych - O. O. Garmish - Y. E. Boyko - L. I. Omelchenko - O. A. Oshlyanska - T. V. Marushko - L. F. Bogmat - N. S. Shevchenko

Розроблено кафедрою та отримано патенти:

1.

«Спосіб оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту»

Др..

Патент України на корисну модель 115190.МПК G01N 33/50

№u 2016 09772; заявл 22.09.2016; опубл. 10.04.2017. Бюл.№ 7

Бережний В.В.,

Марушко Т.В.

Маменко М.Є.

Корнєва В.В.

Гляделова Н.П

Козачук В.Г.

Герман О.Б.

Тараненко Т.В.

2.

«Спосіб лікування ювенільного ревматоїдного артриту»

Др.

Патент України на корисну модель 115189. МПК А61К 31/00

№ u 2016 09771; заявл 22.09.2016; опубл. 10.04.2017. Бюл.№ 7

Бережной В.В.,

Марушко Т.В.

Маменко М.Є.

Корнєва В.В.

Гляделова Н.П

Герман О.Б.

Тараненко Т.В.

3.

«Спосіб діагностики важкості перебігу ювенільного ревматоїдного артриту»

Др.

Патент України на винахід 107840. МПК А61В 10/00.

№ а 2013 00707; заявл 25.07.2014; опубл. 25.02.2015. Бюл.№ 4

Бережний В.В., Романкевич І.В.

Доповіді співробітників кафедри педіатрії -2  на наукових форумах та з’їздах

Доповіді за 2014-2017 рр.

 1. Маменко М.Є., Бєлих Н.А., Єрохіна О.І. Поширеність йододефіцитних захворювань серед найбільш уразливих верств населення на сході України: огляд скринінгових досліджень. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої ендокринології», 11 квітня 2014 року, м. Вінниця
 2. Маменко М.Є., Бєлих Н.А., Шлєєнкова Г.О.  Йодо- та залізодефіцитні стани у дітей грудного віку: етіологія, поширеність, сучасні підходи до профілактики. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої ендокринології», 11 квітня 2014 року, м. Вінниця
 3. Маменко М.Є.,  Бєлих Н.А., Шлєєнкова Г.О., Бугаєнко О.О. Недостатнє йодне забезпечення найбільш уразливих верств населення: ризики для розвитку та стану здоров'я дитини. VIII з’їзд Асоціації ендокринологів України. 20-22 жовтня 2014 року. м. Київ.
 4. Маменко М.Є. Вторинні синдроми мальдігестії та мальабсорбції як причина порушеного харчування. Конгрес Асоціації дитячих гастроентерологів та нутріціологів України. 26-27 листопада 2014 року.
 5. Марушко Т.В. Ювенільний ревматоїдний артрит та зростання дитини // Проблемні питання в діагностиці та лікуванні дітей хворих на ювенільний артрит. – Харків, 16.05.2015
 6. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Остеопенічний синдром при Ювенільному ревматоїдному артриті//ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». – Днепропетрівськ, 23-25 вересня 2015-10-11
 7. Марушко Т.В., Герман О.Б., Олексенко О.В., Ліс овець Т.В. Випадок амілоїдозу нирок у хворої на ювенільний ревматоїдний артрит //ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». – Днепропетрівськ, 23-25 вересня 2015-10-11
 8. Бережний В.В. Актуальні питання лікування ювенільного ідіоматичного артриту у дітей на сучасному етапі // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 9. Бережний В.В. Використання пробіотичних бактерій LGG в практиці лікаря-педіатра та сімейного лікаря // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 10. Бережний В.В. Особливості призначення антипіретиків у дітей // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 11. Корнєва В.В. Вплив дефіциту заліза на розвиток дітей та можливі віддалені наслідки // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 12. Козачук В.Г. Антибіотико-асоційована діарея, методи терапії // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 13. Глядєлова Н.П. Гострий риносинусит у дітей: терапевтичні можливості сучасних комбінованих фітопрепаратів // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 14. Козачук В.Г., Рубан І.І. Оптимальний підхід у комплексному лікуванні риносинуситів у дітей// Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 15. Бережний В.В.,  Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика артропатій у дітей // XІ конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – Київ, 7-9 жовтня 2015 р. Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей». 19-20.03.2015. Київ. Тема доповіді:
 16. Маменко М.Є. Психосоматичні розлади в клініці дитячих хвороб: своєчасна діагностика та сучасна корекція. Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей». 19-20.03.2015. Київ.
 17. Маменко М.Є. Тиреоїдний статус дітей раннього віку з порушеннями фізичного та нервово-психічного розвитку (Шлєєнкова Г.О., Маменко М.Є., Донцова К.М.). Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей». 19-20.03.2015. Київ.
 18. Маменко М.Є.Проблеми йодного дефіциту у дітей». Методи діагностики та профілактики Науково-практична конференція «Школа тиреоїдології». Тернопіль. 30.03.2015.
 19. Маменко М.Є. Нові аспекти вітаміну Д в практиці педіатра // Науково-практична конференція «Здорова дитина – здорова родина. Нові аспекти фармакотерапії у практиці педіатра» 07.04.15. Київ.
 20. Маменко М.Є. Проблеми йодного дефіциту у дітей». Методи діагностики та профілактики  //Науково-практична конференція «Школа тиреоїдології». Одеса. 28.04.2015.
 21. Маменко М.Є. Ферментотерапія в педіатричній практиці. //Міжрегіональна науково-практична конференція «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика». Харків. 15.05.2015.
 22. Маменко М.Є. Сучасні підходи до лікування інфекцій дихальних шляхів у дітей. //Виставка-форум «Людина та ліки – Україна» «Сучасні лікарські засоби на службі охорони здоров’я». Чернівці. 20.05.2015.
 23. Маменко М.Є.Вторинні синдроми мальдигестії та мальабсорбції: корекція панкреатичної недостатності // Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні». Харків. 27.05.2015.
 24. Маменко М.Є.Токсичні ураження печінки у підлітків: причини розвитку та підходи до корекції // Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні». Харків. 27.05.2015.
 25. Маменко М.Є. Лихоманка у дітей. Антипиретична терапія. //Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні». Харків. 27.05.2015.
 26. Маменко М.Є. Сучасні підходи до корекції психосоматичних розладів в клініці внутрішніх хвороб. Всеукраїнська конференція «Впровадження в клінічну практику нових стандартів діагностики та лікування внутрішніх хвороб». Київ. 26.05.2015.
 27. Маменко М.Є. Астенічний синдром у дітей: сучасні підходи до корекції //XVII Всеукраїнська Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання). Дніпропетровськ, 23-25.09 2015.
 28. Маменко М.Є. Мальдигестія та мікрофлора кишечника: як розірвати згубне коло //XVII Всеукраїнська Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання). Дніпропетровськ, 23-25.09 2015.
 29. Маменко М.Є. Йодний дефіцит та інтелект дитини: механізми негативного впливу та шляхи корекції//XVII Всеукраїнська Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання). Дніпропетровськ, 23-25.09 2015.
 30. Бережний В.В., Козачук В.Г. Сучасний підхід в лікуванні антибіотик-асоційованої діареї //Міжрегіональна науково-практична конференція «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика». Харків. 15.05.2015.
 31. Марушко Т.В. Ювенільний ревматоїдний артрит та зростання дитини// Проблемні питання в діагностиці та лікуванні дітей хворих на ювенільний артрит. Харків, 16.05.2015.
 32. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Остеопенічний синдром при Ювенільному ревматоїдному артриті ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Дніпро, 23-25 вересня 2015.
 33. Марушко Т.В., Герман О.Б., Олексенко О.В., Лісовець Т.В.  Випадок амілоїдозу нирок у хворої на ювенільний ревматоїдний артрит ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Дніпро, 23-25 вересня 2015 
 34. Марушко Т.В. Імунобіологічна терапія в дитячій ревматології, досвід застосування // Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби. – Київ, 18-19 березня 2015.
 35. Бережний В.В. Актуальні питання лікування ювенільного ідіоматичного артриту у дітей на сучасному етапі//Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015.
 36. Марушко Т.В. Надання допомоги хворим на ЮРА в Україні: здобутки та перспективи//Науково-практична конференція Спадкоємність біологічної терапії: від дітей до дорослих. Вирішення нагальних проблем в Україні. – Київ, 16 жовтня 2015 р. .
 37. Бережний В.В.,  Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика артропатій у дітей//XІ конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – Київ, 7-9 жовтня 2015 р.
 38. Бережний В.В., Маменко М.Є. Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень// XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 39. Бережний В.В. Роль доказової медицини у визначенні стартової терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей різного віку//XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 40. Маменко М.Є. Корекція психоемоційних порушень у підлітків//XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 41. Марушко Т.В. Гармонізація національних стандартів діагностики та лікування ЮРА згідно з міжнародними рекомендаціями//Науково-практична конференція «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології». – Київ. – 24-25 березня 2016 р.
 42. Марушко Т.В. Вплив біологічної терапії на розлади, пов’язані із затримкою росту у дітей із ЮІА// Науково-практична конференція «Ювенільний ідіопатичний артрит: актуальні питання терапії коморбідних проявів захворювання». – Львів. – 19 лютого 2016 р.
 43. Марушко Т.В. Удосконалення надання медичної допомоги, якості діагностики та лікування в пацієнтів з ЮІА в Україні // Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу ревматичних хвороб та фармакотерапії». – Київ. – 20-21 жовтня 2016 р.
 44. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Глюкокортикоїди в лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту//XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». – Львів. – 21-23 вересня 2016 р.
 45. Маменко М.Є. Йодний дефіцит: як вирішити національну проблему // Національний конгрес «Людина і ліки», Київ, 18 березня 2017 р.
 46. Марушко Т.В.  Системний ювенільний ідіопатичний артрит. Чи можлива відміна системної глюкокортикоїдної терапії//Ревматичні хвороби:  межі повноважень популяційних  та персоніфікованих методів лікування.- Київ. 16-17.03.2017 р.
 47. Дрох А.В., Маменко М. Є. Ефективність корекції порушень церебро-інтестинальної взаємодії у дітей з функціональною диспепсією//Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині.  Одеса.-06 -07.04.2017 р.  
 48. Корнєва В.В. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку -  впровадження в практику сімейного лікаря//Міжгалузева науково-практичної конференції «Інтегративна медицина: досягнення та перспективи, Маріуполь.-19-20.04.2017 р.
 49. Корнєва В.В. Феротерапія анемії у дітей перших п'яти років життя// Міжгалузева науково-практичної конференції «Інтегративна медицина: досягнення та перспективи, Маріуполь.-19-20 квітня 2017 р.
 50. Корнєва В.В. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей//Міжгалузева науково-практичної конференції. Міжгалузева науково-практичної конференції «Інтегративна медицина: досягнення та перспективи, Маріуполь.-19-20 квітня 2017 р.
 51. Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Гостра ревматична лихоманка у дітей: сучасні аспекти діагностики та лікування//Інфекційний процес: лабораторна діагностика, лікування та резистентність до антибіотиків, 26 квітня 2017.
 52. Глядєлова Н.П. Лечение острых риносинуситов с позиции доказательной медицины//Обласна науково-практична конференція  «Практична алергологія та пульмологія дитячого віку»,  17.05.2017, Вінниця.
 53. Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Вторинні кардіоміопатії у дітей//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», Полтава, 20-22 вересня 2017 р.
 54. Марушко Т.В.,Корнєва В.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку: особливості феротерапії та супутньої патології//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», Полтава, 20-22 вересня 2017 р.
 55. Романько М. Р. Вплив забезпеченості вітаміном D дітей раннього віку на важкість перебігу гострого обструктивного ларингіту // 40-а ювілейна науково-практична конференція молодих вчених «Інновації в медицині: досягнення молодих вчених», Київ, 18-19 травня 2017 р.
 56. Марушко Т.В., Герман О.Б, Лісовець Т.В. Обстеження дітей із патологією суглобів//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», 20-22 вересня 2017, Полтава.
 57. Бережний В.В., Романкевич І.В., Бондарець Ю.І. Порівняльна характеристика білків гострої фази сироватки крові для визначення ступеня активності ювенільного ревматоїдного артриту//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 20-22 вересня 2017, Полтава
 58. Бережний В.В., Козачук В.Г., Бондарець Ю.І. Ефективність діагностики променевих методів дослідження суглобового синдрому у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 20-22 вересня 2017, Полтава
 59. Глядєлова Н.П.Тактика діагностики та лікування ГРВІ у дітей в практиці сімейного лікаря.  ХІІ міжрегіональна науково-практична конференція  «Загальна практика – сімейна медицина: сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики», 6.10.2017 р., Вінниця.
 60. Марушко Т.В. Терапия детей с ЮРА в Украине // Первый семинар по вопросам передачи пациентов с ювенильным ревматоидным артритом от детского к взрослому ревматологу: для врачей и пациентов с ЮРА, Киев, 7 октября 2017 г.
 61. Марушко Т.В., Герман О.Б. Хвороба Шегрена: діагностика та лікування // VII національний конгрес ревматологів України, Київ, 18-20 жовтня 2017 р.
 62. Марушко Т.В., Герман О.Б. Огляд біомаркерів прогресування запального процесу при системній формі ювенільного ревматоїдного артриту // VII національний конгрес ревматологів України, Київ, 18-20 жовтня 2017 р.
 63. Марушко Т.В., Герман О.Б. Результати комплексного лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит із застосуванням блокатора ІЛ-6 // VII національний конгрес ревматологів України, Київ, 18-20 жовтня 2017 р.

 

Доповіді за 2018 рік.

 1. Марушко Т.В. Вдосконалення медичної допомоги пацієнтам з ЮІА в Україні: від діагнозу до ефективного лікування//Національна науково-практична конференція «ЮІА. Досягнення в лікуванні та перспективи», Одеса, 28-29 вересня 2018
 2. Марушко Т.В., Куріліна Т.В., Голубовська Ю.Є. Перспективні напрями діагностики та лікування дифузних хвороб сполучної тканини у дітей//Науково-практична конференція асоціації ревматологів України «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування», Київ, 18-19 жовтня 2018
 3. Марушко Т.В. Диференційний діагноз ЮІА як основа покращення прогнозу захворювання//Регіональна науково-практична конференція «Стандартизація медичної допомоги на засадах доказової медицини у дітей з кардіоревматологічною патологією», Вінниця, 03 жовтня 2018
 4. Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є. Фізичний розвиток хворих на ювенільний ревматоїдний артрит//Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування», Київ, 28-29 листопада 2018
 5. Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є Системна запальна відповідь у дітей//Науково-практична конференція «Актуальні питання лабораторної медицини в діагностичній практиці сімейних лікарів», Київ, 26 квітня 2018
 6. Марушко Т.В. Проблеми, ускладнення ЮРА. Тактика лікування// Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів», Київ, 22-23 березня 2018
 7. Козачук В Г Функціональний закріп у дітей. Сучасні методи лікування у дітей різного віку//Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої нутриціології», Київ, 20 квітня 2018
 8. Козачук В Г Алергічний марш: зв`язок поколінь та ескалація алергії у дітей//Науково-практична конференція «Інноваційні аспекти впровадження європейських стандартів діагностики та лікування хворих з серцево-судинною патологією в практику лікаря внутрішньої медицини», Київ, 23 травня 2018
 9. Козачук В.Г. Сучасний підхід в лікуванні синдрому подразненого кишківника//Науково-практична конференція «Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування і профілактики», Харків, 4-5 жовтня 2018

 

Наукові доповіді  співробітників кафедри   педіатрії-2 на конгресах, конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах з міжнародною участю

Доповіді за 2014-2017 роки

 1. Бережний В.В. Використання антипіретиків в практиці сімейного лікаря//Науково-практична конференція «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини», 30-31.10.2014.
 2. Бережний В.В. Романкевич І.В. Ураження судин не васкулітного походження у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом//XV Національний конгрес кардіологів України, Київ, 23-24 вересня 2014.
 3. Бережний В.В. Стан інфекційної захворюваності дітей в Україні та актуальні питання вакцинопрофілактики»//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 4. Бережний В.В. Сучасна імунокорекція респіраторних рецидивуючих інфекцій у дітей//ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 6-7.11.2014.
 5. Бережний В.В., Козачук В.Г., Рубан І.І. Іригаційна терапії риносинуїтів у дітей// Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 6. Бережний В.В., Марушко Т.В. Інноваційні методи лікування ЮРА та їх ефективність//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 7. Глядєлова Н.П. Оптимізація терапії функціональних розладів кишечника у дітей//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 8. Козачук В.Г. Корекція лікувальними сумішами функціональних порушень кишківника у дітей грудного віку//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 9. Маменко М.Є. Відносна панкреатична недостатність у дітей: причини розвитку та шляхи корекції//Науково-практична конференція «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини», 30-31.10.2014.
 10. Маменко М.Є., Бєлих Н.А., Єрохіна О.І., Шлєєнкова Г.О. Моніторинг стану йодного забезпечення найбільш уразливих верств населення на сході України: огляд скринінгових досліджень//Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». 10 – 11 квітня 2014 р., м. Одеса
 11. Маменко М.Є., Доброхотова Г.В., Дорохіна О.О. Ефективність використання препаратів панкреатину в симптоматичній терапії постпрандіального дистрес синдрому// Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». 10 – 11 квітня 2014 р., м. Одеса
 12. Маменко М.Є., Зелінська Н.Б., Бєлих Н.А. Вплив на розвиток та стан здоров’я дитячого населення високої поширеності тиреоїдної патології в Україні//Науковий симпозіум з міжнародною участю «Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам», 20-21 березня 2014 року,  м. Київ.
 13. Марушко Є.Ю. Вплив комплексного лікування з використанням поліненасичених жирних кислот на стан судин та функцію ендотелію у дітей, хворих на ЮРА//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 14. Романкевич І.В. Россоха З.І. Перспективи використання поліморфізму генів фолатного обміну у дітей//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 15. Маменко М.Є. Перинатальні аспекти йодної профілактики//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективні напрямки розвитку сучасної перинатології», м. Чернівці, 16 жовтня 2014 року.
 16. Бережний В.В. Мультиштамові симбіотики в практиці сімейного лікаря // ІV з’їзд сімейних лікарів України (з міжнародною участю). Полтава, 11-12 червня 2015.
 17. Бережний В.В.,  Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика артропатій у дітей // XІ конгрес педіатрів України – Київ, 7-9 жовтня 2015р.
 18. Маменко М.Є. Вплив йодного дефіциту на фізичний та нервово-психічний розвиток дітей раннього віку ХІ Конгрес педіатрів України 7-9 жовтня 2015р.
 19. Маменко М.Є. Йодний дефіцит в Україні: міфи та реальність // 59-та Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології». Харків, 4-5.06.2015.
 20. Маменко М.Є. Обґрунтування вибору засобів симптоматичної терапії ОРЗ//ХІ Конгрес педіатрів України 7-9 жовтня 2015р.
 21. Маменко М.Є. Сучасні підходи до лікування інфекцій дихальних шляхів// Міжнародний конгрес «Людина та ліки – Україна». Київ. 10-11.09.2015.
 22. Марушко Т.В. Імунобіологічна терапія в дитячій ревматології, досвід застосування // Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби. – Київ, 18-19 березня 2015р.
 23. Марушко Т.В.Надання допомоги хворим на ЮРА в Україні: здобутки та перспективи // Науково-практична конференція Спадкоємність біологічної терапії: від дітей до дорослих. Вирішення нагальних проблем в Україні. – Київ, 16 жовтня 2015р.
 24. Бережний В.В. Використання мульштамових симбіотиків у практиці сімейного лікаря // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицини фундамент охорони здоров’я України» . Київ, 22023.10.2015.
 25. Козачук В.Г. Сучасний підхід в лікуванні риносинуситів у дітей. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицини фундамент охорони здоров’я України» . Київ, 22023.10.2015.
 26. Бережний В.В. Актуальні питання імунопрофілактики у дітей // XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії». Київ, 04-05.11.2015р.
 27. Бережний В.В. Актуальні питання імунопрофілактики у дітей // Вакцинний Саміт з міжнародною участю. Київ, 03.12.2015р.
 28. Бережний В.В. Використання пробіотичних бактерій в педіатричній практиці // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 29. Бережний В.В. Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків у педіатричній практиці // II Науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології» - Київ, 24-25.11.2016
 30. Бережний В.В. Нові можливості терапії респіраторних захворювань у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 31. Бережний В.В. Сучасний стан питання щодо лікування проявів респіраторних інфекцій у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини» - Київ, 27-28.10.2016
 32. Бережний В.В. Сучасні можливості лікування проявів респіраторних інфекцій у дітей. // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 33. Бережний В.В., Мартинюк В.Ю., Моісеєнко Р.О., Майструк О.А., Козачук В.Г.  Досвід УМЦРДОУНС МОЗ України щодо застосування продуктів спеціального харчування (пробіотиків) в комплексній реабілітації дітей з ДЦП // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 34. Бережний В.В., Марушко Т.В. Використання глюкокортикоїдів в клінічній практиці дитячого кардіоревматолога: Майстер-клас//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої неврології». – Київ. 17-18 березня 2016р.
 35. Бережний В.В., Марушко Т.В., Бондарець Ю.І. Порівняльна характеристика імунологічних та біохімічних показників в діагностиці раннього розвитку ЮРА у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 36. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика ювенільних артритів у дітей в практиці сімейного лікаря//V Ювілейний міжнародний медичний конгрес  «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину» – Київ, 20.04.2016
 37. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика ювенільних артритів в практиці сімейного лікаря. VІІ міжнародний медичний форум. Науково-практична конференція «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину». – Київ , 20 квітня 2016 р.
 38. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П. Оптимізація лікування ювенільних артритів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 39. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Місце глюкокортикоїдів у лікуванні захворювань суглобів у дітей//Науково-практична конференція за міжнародною участю «Всесвітній день сімейного лікаря». – Київ. 19 травня 2016 р.
 40. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Остеопенічний синдром при ураженнях суглобів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини» - Київ, 27-28.10.2016
 41. Глядєлова Н.П. Фітоімунокорекція в профілактиці та лікуванні ГРВІ у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 42. Козачук В.Г. «Сучасний підхід в лікуванні респіраторних вірусних інфекцій» // V Ювілейний міжнародний медичний конгрес  «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину» – Київ, 20.04.2016
 43. Козачук В.Г. Сучасний підхід до лікування антибіотико-асоційованої діареї у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 44. Корнєва В.В. Оптимізація терапії функціональних розладів шлунково - кишкового тракту у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 45. Маменко М.Є. Йодний дефіцит під час вагітності: вплив на розвиток та стан здоров'я дитини // XIV з’їзд акушерів-гінекологів України та Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах» - м. Київ, 22-23.10.2016 р.
 46. Маменко М.Є. Міфи та реальність застосування мікронутрієнтів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 47. Маменко М.Є. Низький зріст дитини: як відокремити норму від патології? // Конференція із міжнародною участю «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я» - Вінниця, 04.11.2016 р.
 48. Маменко М.Є. Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень//II Науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології» - Київ, 24-25.11.2016
 49. Маменко М.Є., Дрох Г.В. Корекція психоемоційних порушень у дітей з функціональними гастро-інтестинальними розладами // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 50. Маменко М.Є., Романько М.Р. Вплив дефіциту віт. D на перебіг гострих респіраторних захворювань у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 51. Марушко Т.В., Бережний В.В., Глядєлова Н.П. «Місце глюкокортикоїдів в лікуванні суглобів у дітей» // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Всесвітній день сімейного лікаря" – Київ, 19.05.2016
 52. Романкевич І.В. Власний досвід використання холтеровського моніторингу ЕКГ//Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 53. Тараненко Т.В. Сучасні підходи лікування склеродермії у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 54. Бережний В.В. Використання пробіотичної бактерії LGG в педіатрії //Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 55. Бережний В.В., Бондарець Ю.І. Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків в педіатричній практиці//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 56. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Особливості діагностики вторинних кардіоміопатій у дітей//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 57. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Остеопенічний синдром при ураженнях суглобів у дітей//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку в рамках всесвітнього дня сімейного лікаря»,18-19 травня 2017 року, Київ.
 58. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Синдром Шегрена в практиці дитячого кардіоревматолога (Майстер-клас)//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики і лікування алергічних хвороб та аутоімунних станів у дітей» (для педіатрів, дитячих алергологів, пульмонологів, ревматологів, імунологів, гастроентерологів та сімейних лікарів), 16-17 березня 2017 року, Київ.
 59. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.  Диференційна діагностика артропатій у дітей //Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 60. Герман О.Б., Бондарець Ю.І.  Аналіз ефективності різних схем терапії на ранніх термінах перебігу ЮА (стендова доповідь//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 61. Глядєлова Н.П. Діагностика і лікування муковісцидозу.  Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині»,  6-7 квітня 2017 р. м. Одеса.
 62. Корнєва В.В. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку -  сучасний інструмент в практиці сімейного лікаря.  Науково-практична конференція  з міжнародною участю: «Первинна допомога в Україні: кращі практики сімейної медицини», 07-08 червня 2017,  Київ.
 63. Корнєва В.В. Феротерапія та супутня терапія  анемії у дітей перших п'яти років життя. Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Первинна допомога в Україні: кращі практики сімейної медицини», 07-08 червня 2017, Київ.
 64. Корнєва В.В., Глядєлова Н.П, Козачук В.Г., Тараненко Т.В., Боярська К.А.,  Кожара Ю.О. Ацетонемічний синдром у дітей: міжприступний  період  – сучасні вектори терапії//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 65. Куріліна Т.В. Метод мати-кенгуру: глобальний прогрес задля передчасно народжених дітей. Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Медико-психологічне, правове та біотичне забезпечення медичної допомоги новонародженим», Київ, Україна, 24.05.2017.
 66. Маменко М. Є., Романько М. Р. «Вплив забезпеченості вітаміном D дітей раннього віку на перебіг гострого стенозуючого ларинготрахеїту» //  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченій пам`яті акад. Б. Я. Резніка «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», Одеса, 6-7 квітня 2017 р.
 67. Маменко М.Є. Бронхообструктивний синдром у дітей шкільного віку: нові підходи в терапії // Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті акад. Б. Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», Одеса, 6-7 квітня 2017 року.
 68. Маменко М.Є. Місце азитроміцину в терапії респіраторних інфекцій у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті акад. Б. Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», Одеса, 6-7 квітня 2017 р.
 69. Маменко М.Є., Дрох Г.В. Вегетостабілізуюча та стресопротективна терапія у дітей із функціональними гастроінтестінальними розладами//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», Київ, 20-21 березня 2017 р.
 70. Маменко М.Є., Дрох Г.В., Боярська К.А., Кожина Г.М., Боголей О.М., Горбатова Л.П Стрес та психоемоційні розлади у дітей із функціональною//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», Київ, 20-21 березня 2017 р.
 71. Маменко М.Є., Шлєєнкова Г.О., Донцова К.М. Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього //Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», Київ, 20-21 березня 2017 р.
 72. Маменко М.Є., Романько М.Р., Лобода Р.М., Шуригіна І.В. Забезпеченість вітаміном D дітей раннього віку із гострим стенозуючим//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», Київ, 20-21 березня 2017 р.
 73. Марушко Т. В.,  Мітченко  О. І. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні», м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
 74. Марушко Т.В. Глюкокортикоїди в дитячій кардіоревматології. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку в рамках всесвітнього дня сімейного лікаря», 18-19 травня 2017 року, Київ 
 75. Марушко Т.В., Корнєва В.В., Глядєлова Н.П. Залізодефіцитні стани у дітей: медико-соціальні наслідки//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні», Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
 76. Романько М. Р. Оцінка рівня вітаміну D у сироватці крові дітей раннього віку з гострим стенозуючим ларинготрахеїтом// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Всесвітній день сімейного лікаря», Київ, 2017

 

Доповіді за 2018 рік.

 1. Марушко Т.В. Атеросклероз в дитячому віці: чи існує такий діагноз? //Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 2. Марушко Т.В. Роль міждисциплінарної співпраці у веденні пацієнтів з імунозапальними захворюваннями//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 3. Марушко Т.В. Стан серця при інфекційних захворюваннях у дітей (ризик вторинних кардіоміопатій//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пацієнт-орієнтована допомога у загальній лікарській практиці», 4-5.12.2018, м. Київ, доповідь
 4. Марушко Т.В. Стан серця при інфекційних захворюваннях у дітей (ризик вторинних кардіоміопатій//Науково-практична конференція «Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування і профілактики», 4-5.10.2018, м. Харків
 5. Марушко Т.В. Ювенільна склеродермія: принципи діагностики та лікування//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарний підхід в дитячій дерматології», 1.06.2018, м. Київ
 6. Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є. Особливості фізичного розвитку та стану кістково-м'язової системи у дітей із захворюваннями суглобів//ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), 19-21.09.2018, Харків
 7. Марушко Т.В., Корнєва В.В., Тараненко Т.В. Ювенільна склеродермія: сучасні аспекти діагностики та лікування//ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), 19-21.09.2018, Харків
 8. Марушко Т.В., Лазаренко І.Ф. «Особливості клінічного перебігу та прогноз ювенільного ревматоїдного артриту, асоційованого з увеїтом, в залежності від методів лікування//ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), 19-21.09.2018, Харків
 9. Марушко Т.В., Якимович С.А., Глядєлова Н.П., Волкова Л.В., Кожара Ю.О. Організація медичної допомоги дітям з орфанними захворюваннями в м. Києві//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Педіатрія – на все життя», 15-16.11.2018, м. Київ
 10. Бережний В.В. Особливості мікробіоти кишечника у дітей з ревматологічною патологією//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 11. Герман О.Б., Марушко Т.В. Диференційна діагностики системної запальної відповіді у дітей. Випадок із практики. Тактика лікування//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 12. Голубовська Ю.Є. Фізичний розвиток, стан кісткової системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит//Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «European Biomedical Yong Scientist Conference NMAPE», 19-21.04.2018, м. Київ
 13. Козачук В.Г. Закрепи у дітей. Розбір клінічного випадку//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 14. Козачук В.Г. Оптимальний підхід у корекції мікробіоти кишківника//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної педіатрії», 22.03.2018, м. Львів
 15. Корнєва В.В. Диференційна діагностика та проблеми адекватної терапії залізодефіцитних станів у дітей//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 16. Куріліна Т.В. Катамнестичне спостереження за дітьми групи ризику по формування хронічної захворюваності та затримки розвитку протягом перших років життя//VІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень науки у практику охорони здоров’я України», секція загальна практика-сімейна медицина «Сьогодення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини», 25-27.04.2018, м. Київ, доповідь
 17. Куріліна Т.В. Особливості харчової підтримки та корекції нутритивного дефіциту у дітей паліативної групи//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ

 

доповіді спіробітників кафедри педіатрії-2  на зарубіжних наукових форумах   

Доповіді за 2014-2017 роки

 1. Mamenko M, Belykh N, Kovalenko N, Minyaylo N, Plugatarenko N. Effectiveness of iodine prophylaxis in pregnant, lacting mothers and infants in mild iodine deficiency region// ETA-2014 (Annual Meeting of European Thyroid Association)/ - Spain, 6-12/ Sept./2014.
 2. Mamenko M., ZelinskayaN., Belykh N. Iodine status in pregnant, lactating mothers and their infants and effects of iodine supplementation//53rdMeeting of ESPE. – North Ireland 2014.
 3. Berezhniy V., Mamenko M., Romanko M., Romankevych I., Glyadelova N. Vitamin D deficiency as a risk factor of acute constrictive laryngotracheitis in young children//The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2016), Geneva, Switzerland.
 4. Berezhniy V., Mamenko M., Drokh G., Romankevych I. Office and daily blood pressure in children with functional dyspepsia//The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2016), Geneva, Switzerland.
 5. Biliavska I.V., Kovalenko V. M., Bortkevych O. P., Garmish O. O., Boyko Y. E., Omelchenko L. I., Oshlyanska O. A., Marushko T. V., Bogmat L. F., Shevchenko N. S. Ukrainian registry of JIA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data//Basic science in paediatric rheumatology. Annual European Congress of Rheumatology. Madrid, Spain, 14-17 June 2017.
 6. Marushko  T. JIA management system in Ukraine//Pediatric  Conference Advancing The Quality of Care Immune-mediated inflammatory diseases  2-3 June 2017, Krakow
 7. Berezhnyi V.V., Romankevych I., Bondarets Y. Comparative characteristics of the X-ray, ultrasound and MRI examination results in children with arthritis//EAP-2017, Ljubljana, Slovenia, October 12-15, 2017.
 8. Berezhny V.V., Mamenko M.Y., Romanko M.R. Vitamin D status in young children with viral croup)  (стендова доповідь)//EAP 2017 European Academy of Pediatrics Congress & Master Course, Ljubljana, Slovenia, 12-15 October 2017.
 9. Mamenko М, Berezhnyi V., Romankevych I., Drokh A. Psychological Factors May Play an Important Role in Pediatric Functional Dyspepsia//EAP-2017, Ljubljana, Slovenia, October 12-15, 2017.
 10. Марушко Т.В. Насущные трудности передачи пациентов с ЮРА, достигших 18 лет, во взрослую систему здравоохранения: опыт и нерешенные проблемы (панельная дискуссия) //Научно-практическая конференция «Иммуновоспалительные заболевания у детей: улучшение качества оказания помощи»  02-03 июня 2017, Краков.

Доповіді за 2018 рік.

 1. Марушко Т.В., Герман О.Б., Голубовська Ю.Є. Influence of using adalimumab in complex treatment on frequency of eyes involvement in patient with JIA//конгрес Європейської ліги проти ревматизму (EULAR) (13-16.06.2018), Амстердам, Нідерланди
 2. Куріліна Т.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г., Корнєва В.В. Practical approach for nutritional support of orphan children with Larsen syndrome and severe nutrition deficit (case management) (панельна дискусія)//10-а міжнародна конференція «Досконалість в педіатрії» (Excellence in Paediatrics) (6-8.12.2018), Прага, Чеська республіка
 3. Куріліна Т.В. Nutritional Disorders in Children With Life-limiting Diseases in Developing Country)//10-а міжнародна конференція «Досконалість в педіатрії» (Excellence in Paediatrics) (6-8.12.2018), Прага, Чеська республіка

Видавнича діяльність за 2008-2012 рр.

Посібники, статті, тези у наукових збірниках, інформаційні листи

 1. Бережной В.В., Охотникова Е.Н., Коломиец Е.Н. Рибомунил – актуальность применения, эпидемиологическая и клиническая эффективность использования в украинской педиатрической практике // Современная педиатрия. – 2007. – №3. – С. 48-52.
 2. Бережной В.В., Козачук В.Г., Орлюк И.Б., Кирнос А.И., Азаров И.В., Курило Л.В. Опыт использования препарата «Цефодокс» в комплексной терапии гнойных синуситов у детей // Современная педиатрия. – 2007. – №3. – С. 88-92.
 3. Курило Л.В. Коматозный синдром у детей (клиника, диагностика) // Журнал Сімейного лікаря. – 2007. – №6. – С. 17-21
 4. Бережной В.В., Марушко Т.В., Орлюк И.Б., Тараненко Т.В. Опыт использования антигомотоксических препаратов в комплексном лечении ювенильного ревматоидного артрита / Тезисы международного научного симпозиума «Антигомотоксическая коррекция нарушений периферического кровообращения и микроциркуляции в терапии дегенеративно-трофических процессов. К., 22 марта 2008 . – С. 60-63.
 5. Бережной В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В. Ультразвуковая характеристика состояния сосудов и перспективы использования препарата Эскулюс композитум при ювенильной склеродермии // Материалы VII Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальні питання дитячої кардіоревматології». – Євпаторія. – 17-19 квітня 2008. – С. 76.
 6. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тодика Ю.І. Особливості діагностики та лікування ЮРА у дітей раннього віку. // Материалы VII Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальні питання дитячої кардіоревматології». – Євпаторія. – 17-19 квітня 2008. – С. 76.
 7. Бережний В.В., Курило Л.В. Метаболічна корекція у дітей з ацетонемічним синдромом / Інформаційний лист. – №12. – 2008. Вип. 2. – 3 с.
 8. Бережний В.В., Курило Л.В. Використання «Канаферону Н» при гіперурікемії у дітей з ацетонемічним синдромом / Інформаційний лист. – №13. – 2008. Вип. 1. – 3 с.
 9. Няньковський С.Л., Іваненко О.І., Добрянський О.Т., Бережний В.В., Аряєв M.Л., Прохоров Є.В. Мультицентрове відкрите рандомізоване дослідження ефективності раннього штучного вигодовування дітей сумішшю з пребіотиками олігосахаридами // Современная педиатрия. – 2008. – №2. – С. 68-71.
 10. Волосовец А.П., Бережной В.В., Кривопустов С.П. Профилактические и терапевтические аспекты клинического применения Saecharomyces BOULARDII в современной педиатрии: доказательная база // Современная педиатрия. – 2008. – №2. – С. 77-81.
 11. Бережной В.В. Рецензия на учебник Н.Л. Аряева «Неонатология». – Одесса, 2008. – 830 с. // Современная педиатрия. – 2008. – №2. – С. 180-181.
 12. Sehiy L Nagankovskyy I., Olena S Ivakhnenko I., Dmitro D Dobryanskyy I., Oleg Schadrin Vyacheslav V Berezhnyy, Mykola L Aryaev. Multicentre open Randomised study of The Effect of Prebiotic INFANT FORMULA ON SOME IMMUNE MARKERS IN TERM INFANTS / Worid Congress of Pediatric Gastroenterologiy, Hepatology and Nutrilon. – 16-20 August, 2008. – P. 0996-0997.
 13. Бережний В.В., Чернишов В.П, Андрікевич І.І. Місцевий імунітет товстої кишки у дітей грудного віку при гострих захворюваннях бронхолегеневої системи // Современная педиатрия. – 2008. – №3. – С. 148-151.
 14. Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії: Дов. / За ред. проф. В.В. Бережного. – К.: Эксперт ЛТД, 2008. – 271 с. ISB №966-391-043-7 ББК 57.33.
 15. Бережной В.В., Козачук В.Г., Орлюк И.Б., Марушко Т.В., Унич Н.К., Корнева В.В., Курило Л.В., Гляделова Н.П. Нове возможности лечения синуситов у детей / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. – С. 208-212.
 16. Бережний В.В., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Марушко Т.В., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Курило Л.В., Глядєлова Н.П., Тараненко Т.В. Сучасні вимоги до підготовки лікарів-інтернів педіатричного профілю для проведення Крок-3 / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. – С. 221-223.
 17. Бережной В.В., Марушко Т.В., Орлюк И.Б., Корнева В.В., Гляделова Н.П. Опыт использования антигомотоксических препаратов в комплексном лечении ЮРА у детей / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. – С. 224-232.
 18. Бережной В.В., Козачук В.Г., Орлюк И.Б., Науменко Н.В., Аносова Л.Г., Мордовец Е.М., Тихоненко Н.А. Этиопатогенетическое лечение респираторных заболеваний у детей / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ, 2008. – С. 213-220.
 19. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Болонський процес та інтеграційний підхід до викладання педіатричних дисциплін / Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 26 березня 2008 р. / Під ред. В.І. Первака. – К., МІ УАНМ, 2008. – С. 34-35.
 20. Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., Марушко Т.В. Використання препарату «Лексин» в терапії стрептококового тонзиліту у дітей // Современная педиатрия. – 2008. – №3(20). – С. 49-51.
 21. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В. Імунологічні аспекти в діагностиці склеродермії у дітей // Перинатология и педиатрия. – 2007. – №3(№31), ч. 2. – С. 12.
 22. Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., Марушко Т.В. Ефективність застосування препарату ГелоМиртол (ГелоМиртол форте) в терапії гострих бронхітів у дітей // Современная педиатрия. – 2007. – №3(16). – С. 72-77.
 23. Марушко Т.В. Феномен Рейно у дітей: сучасний погляд на проблему // Здоров’я України. – 2007. – №21. – С. 76-77.
 24. Москаленко В.Ф., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Пісоцька С.А., Аврахова Л.Я. Українсько-англійсько-латинсько-російська термінологія з педіатрії / За ред. Ю.В. Марушка. Київ. – 2008. – 152 с.
 25. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордиенко И.Н. Клиническое значение синдрома дисплазии соединительной ткани для врачебной и спортивной практики // Спортивная медицина. – 2007. – №2. – С. 24-31.
 26. Марушко Т.В., Гляделова Н.П., Головченко Т.П. Опыт использования геля «Найз» для локальной терапии ЮРА // Современная педиатрия. – 2008. – №1(18). – С. 118-121.
 27. Корнєва В.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Уніч Н.К. Шляхи оптимізації проведення іспиту Крок-3 // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. – №4. – С. 23-24.
 28. Унич Н.К., Королева В.А., Степанова Н.В. Лечение кишечной колики у детей раннего возраста с применением препарата «Инфакол» // Современная педиатрия. – 2007. – №3(16). – С. 111-113.
 29. Бережний В.В., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Марушко Т.В., Орлюк І.Б., Курило Л.В., Козачук В.Г., Глядєлова Н.П. Формування клінічного мислення та професійної компетенції лікаря-педіатра під час навчання в інтернатурі / Науково-методична конференція з міжнародною участю «Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів». Збірник праць. – К. – 2007. – С. 402-404.
 30. Унич Н.К. Срыгивание: коварные сюрпризы // Журнал для заботливых родителей «Аленка + Сережка». – 2007. – №4. – С. 20-23.
 31. Унич Н.К. Лечение непродуктивного назязчивого кашля у детей с применением препарата Синекод // Современная педиатрия. – 2007. – №4(17). – С. 95-96.
 32. Уніч Н.К. Зригування й блювота в дітей раннього віку // Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2007. – №3(5). – С. 31-33.
 33. Уніч Н.К. Невідкладні стани “Гострий живіт” у дітей // Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2007. – №4(6). – С. 42-49.
 34. Ацетонемічний синдром у дітей: діагностика та лікування (методичні рекомендації). Автори: Бережний В.В., Курило Л.В., Марушко Т.В., Уніч Н.К., Орлюк І.Б., Корнєва В.В., Козачук В.Г., Глядєлова Н.П. – Київ. – 2007. – 18 с.
 35. Грудное вскармливание. Общие вопросы (брошюра). Авторы: Бережной В.В., Унич Н.К. Представительство фирмы «Сандоз» в Украине. – 2008. – С. 21.
 36. Корисна інформація для батьків (брошура). Автори: Бережний В.В., Уніч Н.К. Представництво фірми «Сандоз» в Україні. – 2008. – С. 21.
 37. Уніч Н.К. та колектив кафедри. Ювілей. Професор Бережний В’ячеслав Володимирович // Современная педиатрия. – 2008. – №1(18). – С. 12-14.
 38. Унич Н.К. и соавторы. Энциклопедия для родителей «Вы и Ваш малыш». – К. – ООО «Р.А. – Джи ПиАр». – 2008. – 320 с.
 39. Курило Л.В. Ацетонемический синдром: болезнь или образ жизни // Журнал Здоровье Украины. – 2008. – №10/1. – С. 34-35.
 40. Антигомотоксична терапія в дитячій ревматології (методичні рекомендації). Автори: Бережний В.В., Марушко Т.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Курило Л.В., Козачук В.Г., Глядєлова Н.П. – Київ. – 2007. – 36 с.
 41. Бережной В.В., Козачук В.Г., Унич Н.К., Орлюк И.Б., Кирнос А.И., Корнева В.В. Современная стратегия лечения гнойных синуситов у детей. Науково-практична конференція «Актуальні питання алергології в педіатрії». / Матеріали конференції, 16-17 грудня 2008 р. – С. 88-91.
 42. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Кирнос А.И., Науменко Н.В., Аносова Л.Г. Эффективность применения препарата «Вокара» в комплексном лечении острых и хронических тонзиллитов у детей. // Современная педиатрия. – 2009. – №1(23). – С. 63-67.
 43. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Корнєва В.В., Курило Л.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Козачук В.Г., Тараненко Т.В. Оптимізація навчання з педіатрії на циклах за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні: стан та перспективи розвитку». м. Київ, 15-16 жовтня 2009 р. – С. 99-101.
 44. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Мордовец Е.М., Тихоненко Н.А., Виноградова Г.Н., Кравченко Н.А., Гороховская Т.А., Маркотенко О.О. Клиническая эффективность препаратов фирмы «Нееl» в комплексной терапии пиелонефритов у детей. // Современная педиатрия. – 2009. – №3(25) . – С. 99-102.
 45. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В. Особливості суглобового синдрому при ювенільній склеродермії у дітей. Суглобовий синдром в практиці педіатра. / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Донецьк. – 2009. – С. 13-14.
 46. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Тодика Ю.І. Оцінка ефективності внутрішньо суглобового введення глюкокортикоїдів в комплексній терапії ЮРА. / Матеріали наукового симпозіуму «Проблемні питання в лікуванні підлітків з патологією суглобів запального та дегенеративного характеру у дітей». м. Харків, 14 травня 2009. – ДУ «ЮЗДП АМНУ». – 2009. – С. 37-48.
 47. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В. Ювенільна системна склеродермія: проблеми діагностики та лікування. (Лекція). // Современная педиатрия. – 2009. – №1(23). – С. 158-163.
 48. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Курило Л.В., Козачук В.Г., Тараненко Т.В. Збірник питань та тестових завдань для комп’ютерного контролю за фахом «Педіатрія». м. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А. – 2009. – 342 с.
 49. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Корнєва В.В., Козачук В.Г. Збірник питань та тестових завдань для курсантів циклу спеціалізації та передатестаційного циклу за фахом «Дитяча кардіоревматологія». м. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А. – 2009. – 170 с.
 50. Бережний В.В., Марушко Т.В., Клінічна ревматологія. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А. – 2009. – 192 с. ISB N 978-966-493-173-8.
 51. Бережний В.В., Єршова І.Б., Марушко Ю.В., Кунєгіна О.М. Гострі респіраторні вірусні інфекції в практиці лікаря-педіатра (діагностика, лікування, профілактика). Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Київ-Луганськ, 2009. – 152 с. ISB N 966-687-040-1.
 52. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордієнко І.М. Сучасний стан проблеми синдрому гіпермобільності суглобів у дітей. Суглобовий синдром в практиці педіатра. / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Донецьк. – 2009. – С. 50-52.
 53. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гищак Т.В., Пісоцька С.А. Клінічне обстеження та семіотика уражень органів і систем у дітей. К.: МВС. // Медінформ. – 2009. – 192 с.
 54. Князевич В.М., Голубчиков М.В., Мойсеєнко Р.О., Педан В.Б., Залеська В.В., Бережний В.В. та ін. Діяльність окремих типів дитячих лікарняних закладів, що перебувають у сфері управління МОЗ України. Аналітично-стасистичний довідник за 2008 рік МОЗ України. Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ, 2009. – 117 с.
 55. Бережной В.В., Унич Н.К., Гляделова Н.П. Первичная кишечная колика у детей раннего возраста. // Современная педиатрия. – 2009. – №2. – С. 93-96.
 56. Тодика Ю.І. Остеопороз у дітей: діагностика. Літературний огляд (частина 1). // Современная педиатрия. – 2009. – №2(24). – С. 171-176.
 57. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гищак Т.В. Роль дефіциту магнію в педіатричній практиці. // Современная педиатрия. – 2009. – №3(25). – С. 41-45.
 58. Бережний В.В., Уніч Н.К., Тараненко Т.В. Корекція функціональних порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку. / Інформаційний лист №106. – Вип. 10. – Київ. – 2008. – 4 с.
 59. Бережний В.В., Охотнікова О.М., Гайдучик Г.А. / Інформаційний лист №220. – Вип. 13. – Київ. – 2008. – 3 с.
 60. Бережний В.В., Орлюк І.Б., Козачук В.Г. Спосіб лікування гострих та хронічних тонзилітів у дітей. / Інформаційний лист №205. – Київ. – 2008. – 3 с.
 61. Курило Л.В. Дисфункція гепатобіліарної системи у дітей: діагностика, лікування. // Журнал сімейного лікаря. – 2009. – №2. – С. 32-35.
 62. Бережной В.В., Курило Л.В., Марушко Т.В., Капичина М.А. Эффективность метаболической коррекции ацетонемического синдрома у детей / Современная педиатрия. – 2009. – №5. – С. 89-92.
 63. Марушко Т.В., Романкевич І.В. Використання препарату “Ритмокор” для комплексного лікування функціональних розладів серцево-судинної системи у дітей / Современная педиатрия. – 2009. – №5. – С. 156-158.
 64. Бережной В.В., Орлюк И.Б. Использование комбинированного препарата Колдрекс Юниор Хотрем для симптоматической терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей / Современная педиатрия. – 2009. – №6. – С. 107-110.
 65. Унич Н.К., Гляделова Н.П. Инспирон: новый этап в патогенетической противовоспалительной фармакотерапии респираторных инфекций у детей / Современная педиатрия. – 2009. – №6(28). – С. 115-118.
 66. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Мордовец Е.М., Тихоненко Н.А., Виноградова Т.Н., Кравченко Н.А., Гороховская Т.А., Маркотенко О.О. Опит использования антигомотоксических препаратов в комплексной терапии хронического пиелонефрита у детей. В кн.: Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ. – 2009. Вип. 18, книга 1. – С. 332-337.
 67. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Мордовец Е.М., Тихоненко Н.А., Виноградова Т.Н., Кравченко Н.А., Гороховская Т.А., Маркотенко О.О. Оценка эффективности антигомотоксических препаратов в комплексном лечении хронического пиелонефрита у детей / Биологическая терапия. – 2009. – №3. – С. 27-29.
 68. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордієнко І.М. Суглобовий синдром в практиці педіатра / Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. – Донецьк. – 2009. – С. 50-52.
 69. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Лісовець О.В. Проблеми діагностики та особливості терапевтичної тактики при хламідійних респіраторних ураженнях у дітей / Тези І конгресу федерації педіатрів країн СНГ “Країна і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку та харчування”, 19-21 травня 2009 р. – Київ. – С. 90.
 70. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордієнко І.М. Синдром гіпермобільності суглобів у дітей / Спортивная медицина. – 2009. – №1-2. – С. 23-24.
 71. Марушко Т.В., Пшеничний Т.Є., Бур’янов О.А., Задніченко М.О. Сучасний підхід до діагностики та лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Літопис травматології та ортопедії, 2009. – №1-2. С. 158-163.
 72. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Шеф Г.Г. Особливості терапевтичної тактики при стрептококовому тонзиліті у дітей / Перинатология и педиатрия. – 2009. – №3(39). – С. 163.
 73. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гищак Т.В. Застосування фітокомплексу 2,1 при лікуванні дисфункцій жовчовивідних шляхів у дітей / Фітотерапія. – 2009. – №2. – С. 20-25.
 74. Бережний В.В., Тодика Ю.І. Особливості перебігу остеопенічного синдрому та остеопорозу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Суглобовий синдром в практиці педіатра”. М. Донецьк, 29-30 серпня 2009. – С. 14-15.
 75. Тодика Ю.І. Діагностичне значення мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18, книга 2. – С. 117-121.
 76. Тодика Особливості діагностики остеопенічного синдрому та остеопорозу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18, книга 3. – С. 178-184.
 77. Тодика Ю.І. Діагностика та корекція метаболічних порушень кісткової тканини у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / Таврический медико-биологический вестник. – 2009. – №2(46), том 12. – С. 15-16.
 78. Бережний В.В., Орлюк І.Б., Козачук В.Г. Ефективність ад’ювантної терапії при комплексному лікуванні риносинуситів у дітей. Інформаційний лист №276 про нововведення в системі охорони здоров’я МОЗ України. 2009. – 4 с.
 79. Марушко Т.В., Герман А.Б. Оптимизация базисной терапии ЮРА / Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – №2, том 13. – С. 104.
 80. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Ефективність використання препарату Лексин у педіатричній практиці / Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – №2, том 13. – С. 79-82.
 81. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Багатоцентрове дослідження ефективності застосування препарату Лексин у педіатричній практиці / Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – №2, том 13. – С. 104.
 82. Бережной В.В., Гляделова Н.П. Использование макролидов в терапии фаринготонзиллитов у детей / Современная педиатрия. – 2010. – №1. – С. 24-30.
 83. Бережной В.В., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Унич Н.К., Корнева В.В., Кірнос А.И. Современные подходы к антимикробной терапии тонзиллитов у детей / Современная педиатрия.-2010. – №2(31). – С. 108-112.
 84. Бережний В.В., Марушко Т.В., Романкевич І.В. Використання добового моніторингу артеріального тиску у педіатричній практиці (огляд літератури) / Современная педиатрия. – 2010. – №2. – С. 57-62.
 85. Корнева В.В. Использование Тенотена детского в лечении астеновегетативного синдрома / Современная педиатрия. – 2010. – №2(30). – С. 63-67.
 86. Бережной В.В. Золотой стандарт нового поколения макролидов Сумамед – оптимальное средство для адекватного лечения тонзиллита у детей / Современная педиатрия. – 2010. – №2. – С. 82-86.
 87. Корнева В.В., Козачук В.Г., Боярская Е.А., Капичина М.А. Использование Биоспорина Биофарма в терапии хронических запоров у детей / Современная педиатрия. – 2010. – №3(31). – С. 108-112.
 88. Унич Н.К., Степанова Н.В., Королева В.А. Профилактика и лечение пеленочного дерматита у детей раннего возраста с применением препарата Судокрем / Современная педиатрия. – 2010. – №3. – С. 130-133.
 89. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Корнева В.В., Унич Н.К., Кірнос А.И., Науменко Н.В., Тайжанова О.И., Тимченко И.Г., Сахно Т.А. Опыт применения препарата Асинис в комплексном лечении риносинуситов у детей В кн.: Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ. – 2010. Вип. 19, книга 2. – С. 608-613.
 90. Бережний В.В., Марушко Т.В., Корнєва В.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Курило Л.В., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю. Досвід роботи кафедри педіатрії у епідемічний період у жовтні-грудні 2009 року. В кн.: Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ. – 2010. Вип. 19, книга 3. – С. 877-880.
 91. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Корнєва В.В., КурилоЛ.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Козачук В.Г., Тараненко Т.В., Кожара. Ю.О., Анісімова А.А. Досвід роботи кафедри педіатрії №2 НМАПО ім. П.Л. Шупика та КМДКЛ №1 у епідемічний період у жовтні-грудні 2009 року / Матеріали Конгресу педіатрів України. Київ, 12-14 жовтня 2010 р.
 92. Романкевич І.В. Синдром нічного обструктивного апное в педіатричній практиці / Таврический медико-биологический вестник. Тези доповідей.– Сімферополь. – 2010, том 13. – С. 110.
 93. Марушко Т.В., Корнєва В.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г., Курило Л.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К. Удосконалення організації самостійної роботи інтернів на циклах педіатрії під час навчання в інтернатурі за фахом “загальна практика – сімейна медицина”. – ПАГ. – 2010. – Т.72. – №4. – С. 94.
 94. Бережний В.В., Марушко Т.В. Нові технології лікування ювенільного ревматоїдного артриту / Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2010. – Т.72. – №4. С. 17-18.
 95. Бережной В.В., Орлюк И.Б., Козачук В.Г., Кирнос А.И., Науменко Н.В., Тайжанова О.И., Тимченко И.Г. Использование препарата вокара в коимплексном лечении острых и рецидивирующих тонзиллитов у детей / Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2010. – Т.72. – №4. С. 18.
 96. Курило Л.В., Уніч Н.К., Орлюк І.Б., Корнєва В.В., Козачук В.Г. Клінічне значення препарату канефрон Н у лікуванні дітей з ацетонемічним синдромом / Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2010. – Т.72. – №4. С. 72-73.
 97. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Сучасні засоби профілактики пелюшкового дерматиту / Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2010. – Т.72. – №4. С. 92.
 98. Тодика Ю.І. Оцінка ефективності комплексного гомеопатичного препарату “Остеобіос” при корекції остеопенічного синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Современная педиатрия. – 2010. – №4(32). – С. 87-89.
 99. Марушко Т.В. Особливості клінічного перебігу та діагностики рестриктивної кардіоміопатії у дітей (Лекція) / Матеріали Українсько-польської школи дитячої кардіології. – Київ, 17 вересня 2010 р. – С 49-56.
 100. Бережний В.В., Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Глядєлова Н.П., Гордієнко І.М. Клініко- діагностичні критер ії та підхід до реабілітації дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (Методичні рекомендації). Київ. – 2010. – 29 с.
 101. Корнєва В.В, Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Глядєлова Н.П. Современная коррекция функциональных нарушений органов пищеварения у детей раннего возраста с использо-ванием адаптированной молочной смеси Humana AR /Здоров»я України  №1 (16). - 2011.- с. 28
 102. Корнєва В.В..,  Курило Л.В., Унич Н.К., Боярская Е.А., Капичина М.А Ацетонемический  синдром у детей – возможности оптимизации терапии /Сучасна гастроентерологія .-2011.-№2.С. 45-48.
 103. Корнєва      В.В., Орлюк І.Б., Уніч Н.К., Глядєлова Н.П. Современные подходы к диетической корекции функциональных нарушений ЖКТ у детей грудного возраста /Перинатология и педиатрия.-2011.- №1. – С.70-72
 104. Унич Н.К.  Эффективность фитопрепарата синупрет в терапии острых синуситов у детей /Современная педиатрия. – 2010. – №5 (33). – С. 77 – 85
 105. Унич Н.К., Королева В.А.,  Шурыгина И.В., Боярская Е.А.Современный макролид сумамед: трехлетний опыт клинического применения в терапии заболеваний нижних дыхательных путей у детей (обзор литературы) /Современная педиатрия. – 2011. – №1 (35). – С. 35 – 42
 106. Унич Н.К., Орлюк И.Б. Растительный иммуномодулятор биоарон С: опит применения для профилактики и лечения инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей у детей  Современная педиатрия. – 2011. – №1 (35). – С. 130 – 135
 107. Уніч Н.К., Степанова Н.В., Корольова В.А. Профилактика и лечение пеленочного дераматита у детей раннего возраста с применением препарата Судокрем / Современная педиатрия. – 2010. - №3(31). – С. 130-132.
 108. Бережной В.В., Гляделова Н.П. Использование фитопрепарата «Бронхипрет» в терапии острого бронхита у детей /Современная педиатрия. – 2010. – №5 (33). – С. 85 – 91
 109. Гляделова Н.П. Применение оригинального препарата изопринозин (инозин пранобекс) в терапии респираторных инфекций у детей / Современная педиатрия. – 2010. – №6 (34). – С. 96 – 104
 110. Бережний В.В., Марушко Т.В., Корнєва В.В., КурилоЛ.В., Козачук В.Г. Вторичная артериальная гипертензия у детей (рабочая классификация, діагностика) /Современная педиатрия. – 2011. – №2 (36). – С. 163 – 169
 111. Гляделова Н.П., Боярская Е.А., Капичина М.А. Применение ингибитора протонной помпы омеза в терапии деструктивных заболеваний гастродуоденальной зоны хеликобактерной этиологии у детей /Современная педиатрия. – 2011. – №3 (37). – С. 103 – 108
 112. Гляделова Н.П., Боярская Е.А., Капичина М.А. Комбинированная фармакотерапия эрозивно-язвенных заболеваний гастродуоденальной зоны у детей /Современная педиатрия. – 2011. – №4 (38). – С. 125 – 130
 113. Корнєва В.В, Курило Л.В., Козачук В.Г., Боярская Е.А., Капичина М.А.Оценка эффективности энтеросорбента атоксил в комплексном лечении аскаридоза у детей /Современная педиатрия 2011.-№3(37).-с.69-73
 114. Бережний В.В., Н.П.Глядєлова Н.П.,  Корнєва В.В., Козачук В.В. Шляхи удосконалення практичної підготовки в інтернатурі за фахом «Педіатрія» /Матеріали  VІІ Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» 11-13 жовтня 2011р.
 115. Глядєлова Н.П., Корнєва В.В, Козачуке В.Г., Боярська К.А.,Капі чина М.О., Волкова Л.В. Можливості покращення нутритивного статусу у дітей при целіакії та муковісцидозі / Матеріали  VІІ Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» 11-13 жовтня 2011р
 116. Тараненко Т.В. Васкулярна патологія при СЧВ у дітей /Збірник накових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Київ, 2011. – С. 499-501
 117. Бережний В.В., Тараненко Т.В. Системна склеродермія у дітей – іммунологічні аспекти діагностики. /Таврический медико-биологический вест ник. Научно-практический журнал. – 2011. – Том 14, №2(54). – С.145.
 118. Бережний В.В., Марушко Т.В., Марушко Є.Ю. Характеристика уражень серця при системному червоному вовчаку у дітей /Современная педиатрия. - 2010. - №6 (34). – С.128-130
 119. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Використання тардиферону в терапії залізодефіцитних станів у дітей із патологією травневого каналу / Современная педиатрия. - 2010. - №6 (34). – С.77-81
 120. Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Пісоцька С.А., Гищак Т.В. Клінічне обстеження та сімеотика уражень органів і систем у дітей /К.:МВЦ «Медінформ». - 2010. – 205с.
 121. Бережний В.В., Марушко Т.В. Сучасні погляди на діагностику та лікування ювенільних артритів / Современная педиатрия. - 2011. - №2 (36). – С.149-154
 122. Марушко Ю.В., Марушко Т.В. Фармакотерапія захворювань органів дихання у дітей:Науково-інформаційний посібник /Приватна друкарня ФО-П Петришин Г.М.,2011. – 469с.
 123. Марушко Т.В.Фармакотерапія ювенільного ревматоїдного артриту на сучасному етапі-Др..-Здоров'я України. – 2012. - №1(20). – С.40-42-3-
 124. Марушко Т.В. Марушко Є.Ю. Роль імунобіологічних препаратів в лікуванні ревматологічних захворювань у дітей-Др..-Современная педиатрия. - 2012. - №1 (41). – С.85-89
 125. Клініко-інструментальна характеристика дебюту системного червоного вовчака у дітей-Др..-Современная педиатрия. - 2012. - №1 (41). – С.128-133-8-Бережний В.В., Марушко Т.В., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю.
 126. В. В.Бережний, Т. В.Марушко, Ю. В.Марушко. Клінічна ревматологія дитячого віку: Навчальний посібник.- Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. – 2009. – 192 с.
 127. В. В.Бережний, І. Б.Єршова, Ю. В.Марушко, О. М.Кунєгіна. Гострі респіраторні вірусні інфекції в практиці лікаря-педіатра (діагностика, лікування, профілактика): Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. – К.-Луганськ. – 2009. – 152 с.
 128. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 182 – 225) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / Під ред.. члена-кореспондента НАМН України, проф.. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г.І. – К., 2011. – 344 с. – 4.Том 1. (Рекомендовано МОН   України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол  № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 129. Лімфаденопатії у дітей та підлітків:  диференційна діагностика і лікарська тактика (навчально-методичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики- сімейної медицини). / За ред.. доц.  Н.К.Уніч иа проф.. В. В.Бережного. – К.: 2012. – 322с. (Рекомендовано МОН, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, протокол №1/11456 від 06.12.2011р.).
 130. Додаток до розділу «Педіатрія» (С. 222 – 248) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред. Академіка НАМН України, проф.. Вороненка Ю. В., проф.. Лисенка Г. І. – К., 2012. – 256 с. – Том 2. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 1/11-6368 від 13.07.2010).

 

Патенти:

 1. Бережний В.В., Овчаренко Л.С., Редько І.І. Спосіб діагностики ентеровірусної інфекції. Патент на корисну модель №43230 10.08.2009 р.
 2. Бережний В.В., Марушко Т.В., Тодика Ю.І. Спосіб лікування остеопенічного синдрому у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Патент на корисну модель №44061 10.09.2009 р.
 3. Тараненко Т.В. Спосіб лікування судинних порушень у хворих на ювенільну системну склеродермію. Патент на корисну модель 46177  від 10.12.2009

 

Видавнича діяльність за 2013-2017 рр.

Підручники:

 1. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 1. 1040 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).
 2. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 2. 1024 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).

Посібники:

 1. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку (клінічні рекомендації) - 2013, К.-Хмельницький. (Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Протокол №1 від 27.12.2011р. засідання Комісії з медицини науково-метод. ради з питань освіти  МОН, молоді та спорту України).
 2. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 62 – 125). В кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред. Вороненка Ю.В.– К., 2014. – 288 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів, лікарів «ЗПСМ»).
 3. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря: [Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти] / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Бережний В.В. та ін.; За ред.. Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., Бережного В.В. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2015. – 342 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються  у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 16.09.2015 №2).
 4. Синдром закрепів у дітей: [Навчально-методичний посібник] / В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережний, П.С.Русак та ін.; За ред. В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережного, П.С.Русака, В.М. Грони. – К.: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2015. – 234 с.; іл. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України, протокол №3 від 12.03.2014 р.).
 5. Збірник питань та тестових завдань для комп’ютерного контролю за спеціальністю «Педіатрія» (для вищої, першої, другої категорії та лікаря-спеціаліста). Автори: Бережний В.В., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Марушко Т.В., та ін. –К.: «Поліграф-Юей», 2015. – С. 284.
 6. Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії: [Навчально-практичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини] /За ред. Бережного В.В.  К.: ФО-П О.В. Сторожук, 2016. – С. 188-199.
 7. Гострі бронхіти у дітей: Навчальний посібник /      Л.С. Овчеренко, В.В. Бережний, В.Ф. Лапшин, А.О. Вертегел, Т.Г. Андрієнко, І.В. Самохін, Н.В. Жихарева, О.В. Кряжев. - Запоріжжя: Просвіта, 2016. – 132 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, що навчаються у ВМНЗ та закладах післядипломної освіти МОЗ України від 28.10.2015 №3, лист №23-01-9/537 від 03.11.2015))
 8. Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи): посібник / Богомолець О.В., Рощін Г.Г., Синельник С.В., та ін. - Київ: Юстон, 2016.- 212 с. Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України (протокол № 6 від 17.06.2015).
 9. Синдром зригувань і блювання в дітей [Навчально-практичний посібник] За редакцією професора В.В. Бережного, професора В.Ф. Рибальченко 2017. К.-Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук
 10. Вибрані питання дитячої пульмонології (для сімейних лікарів). Клінічні рекомендації / Марушко Ю.В., Крамарьов С.О., Марушко Т.В.. - Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2017. – 148 с.

Методичні рекомендації:

 1. Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини». Київ.-2015.-48с. Автори: Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю.
 2. Невідкладна допомога дітям у практиці роботи лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації).  К.,2016.-184с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Шеф Г.Г.
 3. Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей (методичні рекомендації) К.,2016.-32 с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Гищак Т.В.
 4. Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації).Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Дніпропетровськ: Видавництво ООО «Типография Украина», 2015.- 48с.

 

Статті та тези у наукових збірниках

 

 1. Марушко Т.В., Дубинина Т.Ю. Узловатая эритема у детей (Лекція)//Дитячий лікар. – 2014. – №7 (36). – С. 5-10.
 2. Бережний В.В., Герман О.Б. Міопатичний синдром у дитячій кардіоревматології, критерії диференційної діагностики (лекція)//Современная педиатрия.-2016.8(80):84-88.
 3. Марушко Т.В. Синкопальні стани у дітей (лекція)//Дитячий лікар, 2017.5 (56):1-8
 4. Марушко Т.В., Марушко Є.Ю. Міокардит у дітей (лекція)//Здоров’я України .- 2017.-С.50-53.
 5. Болезнь Кавасаки. Особенности диагностики и лечения (лекция)/ В. В. Бережной, Х. М. Совтус, Ю. И. Бондарец//Современная педиатрия.-2017.3(83):38-44.
 6. Маменко М. Е. Зоб у детей (лекция) //Современная педиатрия.-2017.4(84):8-15
 7. Маменко М.Е. Азитромицин -место в педиатрической практике//Укр. мед. часопис.-2017.-5(79):94-103.
 8. Лікування анемії у дітей перших п’яти років життя у відповідності з рекомендаціями уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку» (методичні матеріали щодо підготовки до семінарських та практичних занять)/ Марушко Т. В., Корнєва В. В., Глядєлова Н. П., Козачук В. Г., Герман О. Б.//Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика . - 2017.- №27. – С. 89 – 98
 9. Ювенільна системна склеродермія: оптимізація діагностики та лікування на сучасному етапі)/ Марушко Т. В. , Тараненко Т.В. - Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика - 2017.- №28. – С.378-383
 10. Современные аспекты контроля эффективности лечения поражения суставов при ювенильном идиопатическом артрите/Бережной В.В., Марушко Т.В. Гляделова Н.П Герман О.Б. //Педиатрия. Восточная Европа. – 2016. - №3(том 4).– С.435 –449
 11. Дискусійні питання обґрунтування статусу діагнозу «Ювенільний ревматоїдний артрит» в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці/Коваленко В.М., Шуба Н.М., Яременко О.Б., Марушко Т.В., Омельченко Л.І.//Український ревматологічний журнал. – 2016. - №63 (1). – С.21-24
 12. Диференційна діагностика реактивного і ювенільного ревматоїдного артриту у дітей/Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.//Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(3). - С. 239-245
 13. Бережний В.В. Эффективность использования биологического препарата Этанерцепт у детей с ревматоидным артритом Современная педиатрия. – 2015. - №1 (65). – С. 72-82
 14. Бережной В.В. Марушко Т.В. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты - важнейший вектор в сохранении здоровья детей//Современная педиатрия – 2016.-№7(79).-С.12-19.
 15. Марушко Т.В.Принципи ультразвукового обстеження опорно-рухового апарату у дітей//Здоров'я України. – 2017. – С.41-44
 16. Гіпермобільний синдром/Марушко Т.В., Герман О.Б., Олексенко О.В.// Современная педиатрия. -2017
 17. Comparative characteristics of the of X-ray, ultrasound and MRI examination results in children with arthritis/V.  Berezhnyi, I. Romankevych, Y. Bondarets//European J Pediatrics.-2017.-№7
 18. Ukrainian registry of JIA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data. Basic science in paediatric rheumatology/I. V. Biliavska, V. M. Kovalenko, O. P. Bortkevych, O. O. Garmish, Y. E. Boyko, L. I. Omelchenko, O. A. Oshlyanska, T. V. Marushko, L. F. Bogmat, N. S. Shevchenko//Abstr.book of Annual European Congress of Rheumatology. - Madrid, Spain, 2017

 

Патенти:

 1. Патент України на корисну модель 115190 Спосіб оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту, МПК G01N 33/50 /Бережний В.В., Марушко Т.В. Маменко М.Є. Корнєва В.В. Гляделова Н.П Козачук В.Г. Герман О.Б. Тараненко Т.В.//заявл. №u 2016 09772, 22.09.2016; опубл. 10.04.2017, бюл.№ 7
 2. Патент України на корисну модель115189 Спосіб лікування ювенільного ревматоїдного артриту, МПК А61К 31/00 /Бережной В.В., Марушко Т.В. Маменко М.Є. Корнєва В.В. Гляделова Н.П Герман О.Б. Тараненко Т.В.//заявл. № u 2016 09771, 22.09.2016; опубл. 10.04.2017, бюл.№ 7
 3. Патент України на винахід107840 Спосіб діагностики важкості перебігу ювенільного ревматоїдного артриту, МПК А61В 10/00. /Бережний В.В., Романкевич І.В.// заявл. № а 2013 00707, 25.07.2014; опубл. 25.02.2015, бюл.№ 4

 

 

Видавнича діяльність за 2018 р.

Посібники:

 1. Кардіологія дитячого віку: Навчальний посібник/ За редакцією Ю.В.Марушко, Т.В.Марушко. – Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2018. – 528с.
 2. Порушення випорожнення у дітей:закрепи та енкопрес. Навчальний посібник/В.Ф. Рибальченко, В.В. Бережний,В.С. Коноплицький, П.С. Русака. – К.:ПП «ІНПОЛ ЛТМ», ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018.-548с.

 

Статті та тези:

 1. Прогнозування віддалених наслідків олігоартикулярного варіанта ювенільного ідіопатичного артриту//Джус М.Б., Марушко Т.В., Мостбауер Г.В.. Носовець О.К. //Український ревматологічний журнал. – 2018. - №1(71). – 46-54
 2. Бережной В. В. Бронхиальная астма у детей (лекция)//Современная педиатрия.-2018.-№5(93).-С.128-132.
 3. Марушко Т.В. Ювенільний ідіопатичний артрит (Лекція)//Здоров'я України. – 2018.- №1 (44) – С.39-41
 4. Марушко Т. В. Синдром Рейно у дітей (Лекція//Дитячий лікар. – 2018. - № 1 (58). – С.1-8
 5. Особливості фізичного розвитку та стану кістково-м’язової системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит/Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є.//Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика 30/2018. – С.282-295
 6. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Лекція. Частина І)/Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є.//Здоров'я суспільства. – 2018. - №1. - С.40-45
 7. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Лекція. Частина І)/Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є.//Здоров'я суспільства. – 2018. - №2. - С.43-50
 8. Марушко Т.В. Системний червоний вовчак у дітей (Лекція)//Здоров'я України. – 2018.- №3 (46) – С.44-47
 9. Марушко Т.В. Неонатальний червоний вовчак (Лекція)//Здоров'я України. – 2018.- №3 (46) – С.48
 10. Марушко Т. В. Синкопальні стани у дітей//Дитячий лікар.–2017.-№5-6 (56-57).– С.11-18
 11. Прогнозування віддалених наслідків ентерит-асоційованого варіанта ювенільного ідіопатичного артриту /Джус М. Б., Марушко Т. В., Носовець О. К.//Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- № 1. – С.80-89
 12. Прогнозування віддалених наслідків ентерит-асоційованого варіанта ювенільного ідіопатичного артриту/Джус М. Б., Марушко Т. В., Носовець О. К.//Український ревматологічний журнал. – 2018. – С.46-54
 13. Стан здоров’я дитячого населення - майбутнє країни (частина ІІ) /Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г, ін., Марушко Т.В., ін.//Здоров’я дитини. - Vol. 13, No 2, 2018. – С. 142-152
 14. Стан здоров’я дитячого населення - майбутнє країни (частина І) /Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., ін., Марушко Т.В., ін.//Здоров’я дитини. - Vol. 12, No 1, 2018. – С. 142-152
 15. Influence of using adalimumab in complex treatment on frequency of eyes involvement in patient with JIA/Marushko T., German O., Golubovska J.//Abstract book of the EULAR Congress 2018, 13-16 June 2018, Amsterdam, Netherlands (англ.)
 16. Practical approach for nutritional support of orphan children with Larsen syndrome and severe nutrition deficit (case management)/Marushko T., Kurilina T., Hliadielova N., Kozachuk V., Korneva V., Riga O., Pysariev A.//10th Excellence in Pediatrics Conference-2018 Book of Abstracts.-Р.102 (англ.).
 17. Practical approach for nutritional support of orphan children with Larsen syndrome and severe nutrition deficit (case management)/Marushko T., Kurilina T., Hliadielova N., Kozachuk V., Korneva V., Riga O., Pysariev A.//Cogent Medicine, 5(1), 1544190. https://doi.org/10.1080/2331205X.2018.1544190 (англ.).
 18. Nutritional Disorders in Children With Life-limiting Diseases in Developing Country/Kurilina T., Riga O., Trofimov I.//10th Excellence in Pediatrics Conference-2018 Book of Abstracts.-Р.34 (англ.).
 19. Nutritional Disorders in Children With Life-limiting Diseases in Developing Country/Kurilina T., Riga O., Trofimov I.//Cogent Medicine, 5(1), 1544190. https://doi.org/10.1080/2331205X.2018.1544190 (англ.).
 20. Куріліна Т.В. Церебральна ауторегуляція та цереброваскулярні ураження у передчасно народжених дітей: сучасні погляди на патогенез, діагностику і превентивні стратегії//Здоров’я дитини.-2018.-№2, Т.13.-С.204-214. doi: 10.22141/2224-0551.13.2.2018.129555
 21. Ефективність застосування препарату Пробіокс у дітей раннього віку, які отримували антибактеріальну терапію з приводу гострої пневмонії/ Марушко Т.В., Куріліна Т.В., Лазаренко І.Ф., Лобода Р.М., Шуригіна І.В., Машуренко К.Ю.//Ліки України.-2018.-№2(218).-С.52-57
 22. Nutritional support of palliative children with a serious nutrition deficit/ Kurilina T., Marushko T., Pysariev A.,Loboda R., Shurygina I., Mashurenko K.//Inter Collegas.-Харків, 2018.-Vol. 5, No.1.-С.27-31
 23. Нутритивна підтримка дітей паліативної групи з тяжким нутритивним дефіцитом/Т.В.Марушко, Т.В.Куріліна, Р.М. Лобода,  І.В.Шуригіна, К.Ю.Машуренко// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика.-Київ, 2018.-Вип.30.-С.308-320
 24. Influence of the limitation of intraoperative fluids volume on haemodynamics and stress response in children undergoing orthopaedic surgery: Abstr.book of the European Anaestesiology Congress Euroanaestisia 2018, Copengagen, Denmark/O.German//The European J Anaestesiol.-2018.-P.131
 25. Современные векторы фитотерапии в лечении вегетативных синдромов у детей/В.В.Корнева, Н.П.Гляделова, В.Г.Козачук//Здоров’я України.-2018.-№17(438).-С.32-33.

 

Патенти:

1. Патент на корисну модель №125870 UA. Спосіб клінічної діагностики вілонодулярного синовіїту у дітей/Марушко Т.В., Куріліна Т.В., Глядєлова Н.П., Корнева В.В., Козачук В.Г., Герман О.Б., Тараненко Т.В., Пшеничний Т.Є.//бюл.№10 від 25.05.2018, власник та патентозаявник НМАПО імені П.Л.Шупика