Search

Освіта є основою виховання будь-якої особистості. Викладач вищої школи завжди був вихователем, а сьогодні вихованням є процес співробітництва та спільної творчості викладача і слухача, інтерна чи аспіранта. Саме тому науково-педагогічний працівник повинен не лише викладати свій предмет, але й бути вихователем, здатним особистісно спілкуватися з різними категоріями слухачів засобами навчальної дисципліни.

У частині 2 статті 54 Закону України «Про освіту» серед обов'язків педагогічних та науково-педагогічних працівників вказані обов'язки виховного характеру. У цій нормі зазначено, зокрема, що вказані категорії працівників зобов'язані:

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права під час здійснення освітньої діяльності активно взаємодіють зі слухачами, інтернами та аспірантами, враховують характер та специфіку їх роботи і навчання, індивідуальні властивості особистості кожного та сприяють їх усебічному розвитку. Викладачі під час проведення циклів тематичного удосконалення та навчальних дисциплін постійно сприяють розвитку високого рівня педагогічної, психологічної, правової культури різних категорій слухачів, де педагогічна культура виступає певним зрізом цілісної системи культурних знань, цінностей і діяльностей професіонала-лікаря (провізора), психологічна культура складає системну характеристику людини, яка дозволяє їй ефективно самовизначитися і самореалізуватися в житті, а також сприяє успішній соціальній адаптації і саморозвитку, а правова культура є ступенем правової розвиненості, ціннісної інформаційно-правової освіченості фахівця, що дає їй змогу адекватно орієнтуватися у різних правових ситуаціях, дотримуватися правомірної поведінки в професійній діяльності.

Форми та методи навчання, що використовуються на заняттях з педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права мають високий виховний потенціал: вводять особистість в коло світоглядних ідей; формують соціальні настанови й ціннісні орієнтири; розвивають гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та матеріальні потреби; ознайомлюють з етичними та деонтологічними нормами поведінки лікаря, з ефективними формами соціальної взаємодії і спілкування. Застосування виховних принципів (демократизації, принципи опори на позитивне в людині, гуманізації, єдності вимог і поваги до особистості вихованця, виховання у колективі, зв’язку виховання з життям та ін.) допомагає вибудовувати повноцінні взаємовідносини між викладачами та слухачами, а також сприяють формуванню особистісних та професійних компетентностей професіоналів.

На кафедрі здійснюється проект з розробки компетентнісної моделі лікаря. Ця модель установлює:

 • професійне призначення й умови використання випускників у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;
 • освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників ВНЗ у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності, вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників ВНЗ;
 • відповідальність за якість освіти та професійної підготовки.

В моделі передбачається формування соціально-гуманітарних компетентностей:

 1. Самостійне визначення цілей та задач особистої діяльності.
 2. Організація особистої діяльності як складової колективної діяльності.
 3. Здійснення особистої діяльності.
 4. Здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя.
 5. Вибір стратегії ділового спілкування.
 6. Оцінювання історичних подій минулого та сучасних історичних процесів.
 7. Набуття політичної та економічної свідомості, політичної культури, а також політичної активності, творчої ініціативи при вирішенні сучасних проблем.
 8. Набуття патріотизму, життєвої та громадської позиції, свідомого ставлення до громадянських обов'язків.
 9. Здійснення пізнання, засвоєння нових знань, самовдосконалення.
 10. Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури.
 11. Здійснення ефективної фахової та ділової комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій.
 12. Набуття правової освіти.
 13. Формування високого біоетичного та деонтологічного сприйняття явищ і подій у фаховій діяльності.
 14. Забезпечення необхідного рівня індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
 15. Несення соціальної відповідальності за діяльність організації.
 16. Набуття системного мислення, комплексного аналізу проблеми, визначення глобальних тенденцій.

Цей набір компетентностей підтримується певними здатностями, наприклад: критичне мислення, креативність, «європейський вимір» і активна життєва позиція. Спільно такі здатності сприяють розвитку особистості лікаря, розумінню свого місця в системі соціальних відносин, а також здатності до критичної оцінки свого життєвого та професійного досвіду, свідомого вибору шляхів та методів удосконалення своїх особистих і професійних якостей.

Побудовано загальний алгоритм створення компетентнісної моделі лікаря, що навчається на післядипломній фазі. В алгоритмі враховано кілька етапів. На підготовчому етапі встановлюються експерти і визначаються інформаційні джерела, з якими необхідно їм працювати. При підборі експертів враховуються потреби роботодавців (основних споживачів роботи лікаря).

На другому етапі будується матриця узгодження переліку компетентностей, функцій і завдань. Експертами проводиться вибір і аналіз компонентів, які з найбільшим ступенем адекватності можуть відображати зміст діяльності лікаря, особливості його поведінки в динамічному зовнішньому середовищі. Матриця узгодження дає можливість побачити, у вирішенні яких завдань найбільш чітко проявляється та чи інша компетентність. І навпаки – які компетентності важливі для вирішення тих чи інших завдань.

На третьому етапі здійснюється перевірка компетентнісної моделі з точки зору її універсальності.

Отже, кожен науково-педагогічний працівник кафедри є ключовою фігурою у розвитку особистості слухача, інтерна чи аспіранта в ході його професійної підготовки. Викладач не лише навчає, а й спрямовує навчання, не лише виховує, але й керує вихованням.

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права здійснює розвиток наступних тематичних напрямків:

 • Педагогіка та психологія;
 • Психологія комунікації, організація міждисциплінарних команд, профілактика психологічного вигорання;
 • Зняття психологічного навантаження, робота в стресових ситуаціях, робота в команді, психологія взаємодії з пораненими;
 • Система управління якістю освіти;
 • Школа молодого викладача;
 • Медичне право;
 • Фармацевтичне право;
 • Цивільні та господарські правовідносини в медицині;
 • Вирішення правових проблем учасників бойових дій (АТО), постраждалих під час бойових дій та вимушених переселенців;
 • Майстер-класи зі створення ефективних мультидисциплінарних команд.

Окрім цього, кафедрою планується запровадження системи семінарів та тренінгових програм для фахівців суміжних галузей, зокрема, розробка методичні рекомендації для слідчих щодо кримінальних проваджень, пов'язаних з медичною складовою; тематичні семінари для адвокатів щодо особливостей взаємодії з державними інституціями сфери охорони здоров’я, закладами охорони здоров'я та лікарями (провізорами); тематичні семінари і тренінги для працівників судових та правоохоронних органів щодо особливостей розгляду медичних справ.

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проводить підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та лікарів (провізорів); забезпечує навчання лікарів-інтернів, лікарів-резидентів та аспірантів; веде наукову, науково-технічну та міжнародну діяльність за певним напрямом.

Сучасна кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права щорічно забезпечує проведення понад десяти циклів тематичного вдосконалення. 

На кафедрі проводяться такі основні цикли тематичного вдосконалення тривалістю 0,5 місяця (2 тижні):

- «Основи теорії та методики професійної освіти» (для асистентів і викладачів системи медичної освіти);

- «Актуальні питання медичного права» (для організаторів охорони здоров'я, науково-педагогічних працівників  системи медичної освіти, лікарів та провізорів);

- «Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів» (для викладачів системи медичної освіти, в тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, медичних університетів, медичних інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резидентури);

- «Теорія і методика навчання» (для досвідчених науково-педагогічних працівників);

- «Нові технології навчання» (для викладачів системи медичної освіти);

- «Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу» (для ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, працівників певних структурних підрозділів); 

- «Актуальні питання наукового керівництва/консультування дисертаційними дослідженнями: педагогіко-психологічні та правові аспекти» (для наукових керівників підготовкою докторів філософії (PhD) в аспірантурі та поза аспірантурою, а також для осіб, які мають намір здійснювати наукове керівництво або наукове консультування здобувачів науково-освітнього чи наукового ступенів).

За окремими програмами та навчальними планами проводиться навчання аспірантів та інтернів.

Так, колективом кафедри забезпечується викладання для аспірантів усіх форм навчання наступних дисциплін:

1) нормативні навчальні дисципліни:

- «Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять)» (5 кредитів, 150 год.);

- «Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» (1,5 кредитів, 46 год.);

2) варіативні навчальні дисципліни:

- «Актуальні питання медичного права» (3 кредити, 90 год.);

- «Психологічні механізми науково-дослідної діяльності» (3 кредити, 90 год.).

Навчання на всіх циклах кафедри може здійснюватися на госпрозрахункових засадах. Впроваджено очно-заочні цикли з елементами дистанційного навчання, майстер-класи, тренінги.

Кафедра оснащена сучасним комп’ютерним обладнанням.

Навчальна база кафедри – навчально-лабораторний корпус НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

І. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА

 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів по працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради УРСР. № 50. Додаток до номеру. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради УРСР. № 51. Ст. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. №2341-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 7. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 8. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05 жовтня 2000 р. № 2017-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 48. Ст. 409. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
 9. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19жовтня 2017 р. № 2168-VIII. Відомості Верховної Ради України. № 5. Ст. 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
 10. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 23. Ст. 183. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80
 11. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5081-VІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 30. Ст. 340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17
 12. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 27. Ст. 218. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 13. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1700-VII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 49. Ст. 2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 14. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06 квітня 2000 р. № 1645-III (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2000. № 29. Ст. 228. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
 15. Про освіту : Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38-39. Ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 16. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 49. Ст. 668. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 17. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05 липня 2001 р. № 2586-III (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 49. Ст. 258. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14
 18. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1972-XII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 11. Ст. 152. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
 19. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого .2000 р. № 1489-III (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2000. № 19. Ст. 143. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
 20. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
 21. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: Закон України від 17 травня 2018 р. № 2427-VIII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2018. № 28. Ст. 232. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19
 22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу): Рішення Конституційного Суду України від 29 травня 2002 року № 10-рп/2002. Офіційний вісник України. 2002. № 23 Ст. 1132. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02/print
 23. Актуальні питання правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров'я: навч. посіб. (в питаннях та відповідях) / В. Ф. Москаленко та ін.; за заг. ред. В.Ф. Москаленка ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. менеджменту охорони здоров'я. Житомир: Полісся, 2014. 146 с.
 24. Етико-правові аспекти медицини та фармації: теорія та практика : монографія / К.А. Іванова та ін..; Нац. фармац. ун-т. Х. : Золоті сторінки : НФаУ, 2011. 187 с.
 25. Зброжек С. І. Удосконалення державної концепції обігу лікарських засобів на засадах фармацевтичного права: автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Зброжек Світлана Іванівна ; Нац. фармац. ун-т. Х., 2012. 24 с.
 26. Клінічні протоколи надання медичної допомоги. Медицина невідкладних станів: [зб. док.] / Департамент охорони здоров'я викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики ; [відп. ред. Т. В. Марухно]. Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2015. 273 с. 
 27. Майданик Н. І. Право на медичну допомогу осіб, які позбавлені волі: навч.-практ. посіб. / Н. І. Майданик. К. : Алерта, 2013. 35 с.
 28. Майданик Р. А. Медичне право в системі права України : навч.-практ. посіб. / Р.А. Майданик. К. : Алерта, 2013. 35 с.
 29. Майданик Р. А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство : навч.-практ. посіб. / Р. А. Майданик. К. : Алерта, 2013. 47 с.
 30. Майданик Р. А. Страхування зобов'язань з надання медичної допомоги : навч.-практ. посіб. / Р. А. Майданик. Київ : Алерта, 2013. 78 с.
 31. Медико-правовий тлумачний словник : понад 5000 слів і термінол. сполучень / уклали: І. Я. Сенюта та ін.; за ред. І. Я. Сенюти. Л. : Медицина і право, 2010. 538 с.
 32. Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення) : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з мед. права (IV Міжнар. наук.-практ. конф. з мед. права) 19-21 травня 2011 року (м. Одеса) / Всеукр. громад. орг. «Фундація мед. права та біоетики України», Одес. нац. мед. ун-т ; упоряд. І. Я. Сенюта, Х. Я. Терешко. Л. : Медицина іправо, 2011. 416 с.
 33. Медичне право України: навч. посіб. для студентів спец. 8.03040101 «Правознавство» освіт.-кваліфікац. рівня «магістр» ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад. Котуха О. С. Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. 307 с.
 34. Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права : матеріали VI Всеукр. (V Міжнар.) наук.-практ. конф. з мед. права, 26-28 квіт. 2012 р. (м. Львів) / Всеукр. громад. орг. «Фундація мед. права та біоетики України» та ін. ; упоряд.: І. Я. Сенюта, Х. Я. Терешко. Л. : Медицина іправо, 2012. 369 с.
 35. Міжнародний (Третій Всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики, 19-21 квітня 2012 р., м. Київ : зб. тез доп. / Акад. адвокатури України та ін. ; упоряд. О. Асман, Гревцова Р. Ю., Степаненко А. В. К. : КІМ, 2012. 154 с.
 36. Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпеченняправ людини в європейських міжнародних організаціях: монографія / Н. Б. Мушак ; під наук. кер. д-ра юрид. наук., проф. В. І. Муравйова ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. К. : Ліра-К, 2013. 188 с.
 37. Охорона здоров'я в Україні: організація та законодавче забезпечення : колект. монографія / О. М. Батигіна та ін. ; упоряд. В. М. Пашков; за заг. ред. В. П. Лисака, В. М. Пашкова, І. А. Голованової. Київ : МОРІОН,  335 с.
 38. Охорона здоров'я України: стан, проблеми, перспективи / В. В. Лазоришинець та ін. ; за ред. В. В. Лазоришинця. Спеціаліз. вид. - Київ : 2014. 607 с.
 39. Права людини в галузі охорони здоров'я - 2013: доп. правозахис. орг. / Ін-т прав. дослідж. і стратегій ; упоряд., заг. ред.: А. О. Роханський. Харків : Права людини, 2014. 126 с.
 40. Права людини в галузіохорони здоров'я - 2014: доп. правозахис. орг. / Ін-т прав. дослідж. і стратегій ; упоряд. і заг. ред. Роханський А. О.. Харків : Права людини, 2015. 126 с.
 41. Правові основи фармацевтичної діяльності: навч. посіб. / Берназ В. Д. та ін.; за заг. ред. чл.-кор. Нац. акад.прав. наук України, Заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра юрид. наук, проф. Берназа В. Д. ; Міжнар. гуманітар. ун-т. Одеса : Гельветика, 2014. 399 с.
 42. Реформування галузі охорони здоров'я: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Полтавська області, м. Київ. Результати, проблеми, шляхи вирішення : монографія / В. В. Лазоришинець та ін. Київ : Медінформ, 2014. 207 с.
 43. Сенюта І. Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників в Україні : практ. посіб. / Ірина Сенюта, Дмитро Клапатий. Л. : Медицина і право, 2013. 64 с.
 44. Сенюта І. Я. Джерела правового регулювання цивільних відносин у сфері надання медичної допомоги : монографія / ІринаСенюта. Львів : Медицина і право, 2018. 414 с.
 45. Сенюта І. Я. Медичне право: право людини на охорону здоров'я : монографія / І.Я. Сенюта. Л. : Астролябія, 2007. 223 с.
 46. Сенюта І. Я. Цивільні правовідносини у сфері надання медичної допомоги в Україні: питання теорії і практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Сенюта Ірина Ярославівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. Київ, 2018. 36 с.
 47. Стеценко В. Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров'я в умовах страхової медицини) : монографія / Стеценко В. Ю., Токарєв Г. М. К. : Атіка, 2012. 142 с.
 48. Стеценко В. Ю. Обов'язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження) : монографія / В. Ю. Стеценко. К. : Атіка, 2010. 318 с.
 49. Стеценко С. Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, Я. М. Шатковський. К. : Атіка, 2010. 206 с.
 50. Стеценко С. Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини): монографія / С. Г. Стеценко, О. Г. Пелагеша. Київ : Атіка, 2014. 143 с.
 51. Стеценко С. Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): монографія / С. Г. Стеценко, В. О. Галай. К. : Атіка, 2010. 166 с.
 52. Стеценко С. Г. Медичне право України : підруч. для студ. ВНЗ / С. Г. Стеценко [та ін.] ; Національна академія прокуратури України, Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : "Правова єдність", всеукраїнська асоціація видавців, 2008. 507 с.
 53. Стеценко С. Г.Медичне право України (правове забезпечення лікарської таємниці) : монографія / С. Г. Стеценко, І. В. Шатковська. К.: Атіка, 2010. 142 с.
 54. Стеценко С. Г.Медичне право України (правове забезпечення відомчої медицини МВС України): монографія / С. Г. Стеценко, Т. О. Тихомирова. К. : Атіка, 2010. 150 с.
 55. Страхування в галузі охорони здоров`я : навч. посіб. / І. Б. Дячук та ін. ; заг. ред. І. Я. Сенюта. Л. : Медицина і право, 2010. 216 с.
 56. Судова медицина. Медичне законодавство. Кн. 2: Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності / М. В. Банчук та ін. К.: ВСВ "Медицина", 2012. 494 с.
 57. Сучасне українське медичне право: монографія / Болотіна Н. Б. та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України С. Г. Стеценка. К. : Атіка, 2010. 495 с.
 58. Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні, всеукраїнська науково-практична конференція (4 ;2015 ; Полтава) Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні, 27 листопада 2015 р. Т. 1. 194 с.
 59. Юрковська Л. Г., Краснов В. В., Убогов С. Г. Правові та етичні основи взаємодії провізорів та лікарів із суб’єктами громадського контролю за забезпеченням якості лікарських засобів на етапах їх реалізації і медичного застосування. Фармацевтичний журнал. Т. 74. № 5. С. 44-53. DOI: 10.32352/0367-3057.5.19.05

 

Ресурси Інтернет:

 1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: веб-сайт: URL: http://www.nbuv.gov.ua/
 2. Національна Парламентська бібліотека України: веб-сайт: URL: http://www.nplu.org/
 3. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: веб-сайт: URL: https://naqa.gov.ua/
 4. Офіційний веб-сайт Всесвітньої організації охорони здоров`я: веб-сайт: URL: http://www.who.int/
 5. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України: веб-сайт: URL: http://mon.gov.ua/
 6. Офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров`я України: веб-сайт: URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
 7. Офіційний веб-сайт Президента України: веб-сайт:  URL: http://president.gov.ua
 8. Офіційний портал Верховної Ради України: веб-сайт:  URL: http://rada.gov.ua/
 9. Офіційний сайт Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: веб-сайт: URL: http://nmapo.edu.ua/index.php/uk/
 10. Урядовий портал, єдиний веб-портал органів виконавчої влади України: веб-сайт: URL: http://www.kmu.gov.ua/

 

ІІ. ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА

 

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Господарський процесуальний кодекс України від 06 листопада 1991 р. № 1798-XII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
 3. Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2013. № 34-35. Ст. 458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. №4651-VІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. №1618-ІV (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40, /40-42/. Ст. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 6. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 13. Ст. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5076-VI (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
 8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. № 3460-VI (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
 9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011р. № 2939-VІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
 10. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
 11. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. № 2297-VI (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
 12. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. №1023-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
 13. Про звернення громадян: Закон України 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1996. № Ст. 256. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 14. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 15. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02 березня 2015 р. № 222-VІІІ (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2015. № Ст. 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
 16. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10лютого 1995 р. № 51/95-ВР (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 9. Ст. 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80
 17. Про наукову та науково-технічну діяльність : Закон України від 26листопада 2015 р. № 848-VIII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. № 3. Ст. 25. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 18. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2015. №40-41. Ст. 379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
 19. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
 20. Про Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР (зі змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
 21. Актуальні питання правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров'я : навч. посіб. (в питаннях та відповідях) / В. Ф. Москаленко та ін.; за заг. ред. В.Ф. Москаленка ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. менеджменту охорони здоров'я. Житомир: Полісся, 2014. 146 с.
 22. Алєксєєва І. М. Професійний термінологічно-понятійний апарат: першооснова удосконалення нормативно-правової основи фармацевтичної діяльності : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Алєксєєва Ірина Миколаївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. К., 2011. 23 с.
 23. Анталовці О. В. Право людини і громадянина на охорону здоров'я: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Анталовці Ольга Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. Ужгород, 2015. 17 с.
 24. Василова-Карвацька О. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів про охорону здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Василова-Карвацька Оксана Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2014. 20 с.
 25. Ворон Р. О. Господарсько-правове забезпечення розвитку фармацевтичного ринку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ворон Роман Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 20 с.
 26. Галаван З. С. Організаційно-правові дослідження впливу наркобізнес-середовища на фармацевтичний сектор України : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Галаван Зіновій Степанович ; Нац. фармацевт. ун-т. Харків, 2010. 24 с.
 27. Грін О. О. Загальне медичне право: альб. схем : навч. посіб. / Олександр Грін. Ужгород : Сабов А. М., 2017. 207 с.
 28. Губський Ю. І. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні,фармацевтичні та медико-правові аспекти : монографія / Ю. І. Губський, М. К. Хобзей ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т паліат. та хоспіс. медицини МОЗ України. К. : Здоров'я, 2011. 351 с.
 29. Дворніченко А. С. Цивільно-правове регулювання інформованої згоди на медичне втручання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дворніченко Алла Сергіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 20 с.
 30. Дічко Г. О. Теоретико-правові засади медичного права в Україні в контексті правової глобалізації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дічко Ганна Олегівна ; Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2018. 20 с.
 31. Діяльність прокурора зпротидії злочинам у сфері охорони здоров'я : наук.-практ. посіб. / Литвак О. М. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О. М. Литвака, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. Т. Маляренка ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. Київ : Нац. акад. прокуратури України,  351 с.
 32. Коротка Н. О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сферіохорони здоров'я [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. 20 с.
 33. Краснов В. В., Уваркіна О. В., Костюк О. І., Юрковська Л. Г. Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти. Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України: Матеріали VІ міжнар. мед. конгресу, Київ, 25-27 квітня 2017 р. Київ: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2017. С. 3-4.
 34. Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Законодавчі колізії порядку працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль : ТДМУ, 2017. Т. 2. С. 73-74.
 35. Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Окремі проблеми медико-правової підготовки лікарів та провізорів у системі післядипломної медичної освіти. Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. Тернопіль : ТДМУ, 2016. Т. 2. С. 259.
 36. Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Окремі юридичні проблеми збереження здоров’я в освітньому процесі. Дискурс здоров’я в  освіті : філософія, педагогіка, антропологія, психологія : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Вінниця, 16-17 вер. 2016 р.) : у 3 т. Вінниця. Том 2. С. 64-66.
 37. Краснов В. В., Юрковська Л. Г. Формування загальноправових цінностей у студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів. Новітні чинники впливу на формування особистості студентамайбутнього лікаря: Матеріали ХVІІ міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 22 березня 2017 р. К.; КМУ УАНМ, 2017. С. 72-75.
 38. Медичне право України : практикум / уклад. : Сенюта І. Я. та ін.; за заг. ред. І. Я. Сенюти. Львів : Світ, 2014. 294 с.
 39. Олашин М. М. Кримінально-правова протидія неналежному виконанню обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олашин Марина Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2014. 18 с.
 40. Парамонова О. С. Кримінально-правова характеристика неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Парамонова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави іправа ім. В. М. Корецького. Київ, 2014. 20 с.
 41. Пересипкін О. В. Судово-фармацевтичне обґрунтування обігу лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Пересипкін Олександр Васильович ; Нац. фармацевт. ун-т. Харків, 2013. 24 с.
 42. Селіваненко В. В. Правоваохорона інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Селіваненко Володимир Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. Київ, 2015. 20 с.
 43. СенютаІ. Я. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичної допомоги : метод. рек. для адвокатів. Нац. асоц. адвокатів України, Ком. мед. і фармацевт. права та біоетики, Рада адвокатів України. Харків : Фактор, 2018. 63 с.
 44. Фармацевтичне право тасудова фармація: словник термінів / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, О.С. Абросимов та ін. Ліки України. № 9 (додаток).
 45. Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Харків : НФаУ, 2015. 112 с.
 46. Філь І. М. Кримінально-правова та кримінологічна протидія неналежному виконанню професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Філь Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2018. 20 с.
 47. Хендель Н. В. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сферіохорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Хендель Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". О., 2014. 20 с.
 48. Шевчук Н. В. Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров'я на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шевчук Наталія Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2015. 18 с.
 49. Юрковська Л. Г. До питання про фінансове забезпечення наукової медичної діяльності. Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика, присвяченої Дню науки (Київ, 20 травня 2016 року). / [ред. кол. : Р. В. Сулік, Н. А. Белей, М. В. Римар, Б. О. Смаль]. Київ : НМАПО імені П. Л. Шупика, 2016. С. 168-169.
 50. Юрковська Л. Г. Обов’язки громадян України в сфері охорони здоров’я. Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє : зб. матеріалів міжнар. курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2017» (Київ, 21 квіт. 2017 р.). Відп. ред. Л. А. Лазаренко. К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. 307-308. URL: http://ikvsu.kvs.gov.ua/sites/default/files/imce/zbirnik_21.04.17___28-04pr.pdf
 51. Юрковська Л. Г. Окремі юридичні проблеми формування психологічних компетентностей медичних працівників, які взаємодіють з учасниками АТО. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали науково-практичної конференції (25-26 листопада 2016 р.). К.: ПАЛИВОДА А. В., 2016. С. 346-349.
 52. Юрковська Л. Г. Правові засади вирішення конфліктів в практиці лікаря. Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України: Матеріали VІ міжнар. мед. конгресу, Київ, 25-27 квітня 2017 р. Київ: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2017. 5.
 53. Юрковська Л. Г., Краснов В. В., Убогов С. Г. Громадський контроль за забезпеченням якості лікарських засобів на етапах їх реалізації і медичного застосування: поняття та суб'єкти. East European Scientific Journal. № 5 (45). Vol. 2. P. 63-68.
 54. Юрковська Л. Г., Краснов В. В., Убогов С. Г. Співвідношення права і моралі як соціальних регуляторів фармацевтичного сектору в Україні. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. Київ, 2018. Вип. 32. С. 330-340.
 55. Biggs, Hazel. Healthcare research ethics and law : regulation, review and responsibility / Hazel Biggs. New York, NY : Routledge, 2010. XXIV, 188 p.
 56. Bridgeman Jo. Parental Responsibility, Young Children and Healthcare Law. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007. [electronic resource]. URL: http://ebooks.cambridge.org/ebook. jsf?bid=CBO9780511494871.
 57. Contemporary issues in healthcare law and ethics / edited by Austen Garwood-Gowers, John Tingle, Kay Wheat. Edinburgh ; New York : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. XXIV, 318 p.
 58. De Cruz, Peter. Comparative healthcare law / Peter de Cruz. London : Cavendish, 2001. XXIV, 701 p.
 59. Donnelly, Mary. Healthcare decision-making and the law : autonomy, capacity and the limits of liberalism / Mary Donnelly. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. XXIV, 320 p.
 60. Everyday medical ethics and law / British Medical Association Ethics Department ; project manager, Veronica English ; written by Ann Sommerville ; editorial board, Sophie Brannan ... [et al.] ; director of professional activities, Vivienne Nathanson. Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell/BMJ Books, 2013. XXIV, 297 p.
 61. Facets of Public Health in Europe [Text]. Glasgow : [s. n.], 2014. XXIV, 346 p.
 62. Global status report on violence prevention, 2014 [Text] / WHO, UN office on drugs and crime, UN development progr. Geneva : WHO, 2014. X, 274 p.
 63. Glynn, Joanna. The regulation of healthcare professionals : law, principles and process / Joanna Glynn, David Gomez. London : Sweet & Maxwell, 2012. XXIV, 1518 p.
 64. Harris, Dean M. Contemporary issues in healthcare law and ethics / by Dean M. Harris. Chicago, IL : Health Administration Press, c2008. XXIV, 377 p.
 65. Health care law-making in Central and Eastern Europe : review of a legal-theoretical model / André Pieter den Exter. Antwerp : New York : Intersentia ; Ardsley, N.Y. : Distribution for North America, Transnational Publishers, c2002. XXIV, 371 p.
 66. Hyatt, Thomas K. The law of tax-exempt healthcare organizations / Thomas K. Hyatt, Bruce R. Hopkins. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2013. XXIV, 1066 p.
 67. Pioneering healthcare law : essays in honour of Margaret Brazier / edited by Catherine Stanton, Sarah Devaney, Anne-Maree Farrell and Alexandra Mullock. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016. XXIV, 308 p.
 68. Problems in health care law : challenges for the 21st century / edited by John E. Steiner. – Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, c2014. XXIV, 596 p.
 69. Raptopoulou, Kyriaki-Korina. EU law and healthcare services : normative approaches to public health systems / Kyriaki-Korina Raptopoulou. Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2015. XXIV, 255 p.
 70. The health of the people: what works. The African regional health report, 2014 [Text] / WHO, Regional office for Africa ; [ed. by Margaret Harris, Maggie Beveridge]. Brazzaville : WHO Regional Office for Africa, 2014. XXIV, 187 p.

 

Ресурси Інтернет:

 1. Веб-ресурс «Єдиний медичний простір»: веб-сайт: URL: http://inmeds.com.ua/
 2. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка: веб-сайт: URL: http://www.library.univ.kiev.ua
 3. Науково-практичний журнал «Медичне право»: веб-сайт: URL: http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo/
 4. Національна бібліотека Франції: веб-сайт: URL: http://www.bnf.fr/
 5. Німецька електронна бібліотека: веб-сайт: URL: http://www.ddb.de/
 6. Офіційний веб-портал «Судова влада України»: веб-сайт: URL: http://court.gov.ua/
 7. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України: веб-сайт: URL: http://www.scourt.gov.ua/
 8. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини: веб-сайт: URL: http://www.echr.coe.int/
 9. Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України: веб-сайт: URL: http://www.ccu.gov.ua/uk/index
 10. Офіційний веб-сайт Організації об’єднаних націй: веб-сайт: URL: http://www.un.org/
 11. Професійні правова система «Мега-НАУ»: веб-сайт: URL: http://www.nau.ua
 12. Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету: веб-сайт: URL: http://library.law.yale.edu

 

 1. Айсмонтас Б. Б. Мотивы учения. Педагогическая психология. - М.: МГППУ, 2004. – 368 с.
 2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших заведений. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.
 3. Анцупов А. Я. Конфликтология / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. — 3-е изд. — СПб: Питер, 2007. — 496 c.
 4. Арбузова Е.Н., Анисимов А.И., Шатровой О.В. Практикум по психологии общения. – СПб.: Речь, 2008. – 272 с.
 5. Батлер Джилліан. Подолати соціальну тривогу / Джилліан Батлер ; пер. з англ. Діана Бусько ; Ін-т псих. здоров'я Укр. катол. ун-ту, Укр. ін-т когніт.-поведінк. терапії. - Львів : Вид-во УКУ : Свічадо, 2014. - 95 с. Беззубко Л. Теория и практика разрешения трудовых конфлик­тов: Монография / Л. Беззубко, А. Головко, А. Кирнос. — Лу­ ганск: ЛФДонГАСА, 2002. — 220 с.
 6. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., Центр общечеловеческих ценностей, 1996. – 216 с.
 7. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - СПб. : Питер ; М. ; СПб. ; Нижний Новгород : [б.и.], 2003. - 528 с.
 8. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С, Жидко М. Е.Психотерапия: Учебник для вузов. 2-е изд., стереотип. — СПб.: Питер, 2007. — 480 с.
 9. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 686 с.
 10. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. — СПб.: ПРАЙМ‑ЕВРОЗНАК, 2003. — 320 с.
 11. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 283 с.
 12. Герман Джудіт.  Психологічна травма та шлях до видужання. (Серія «Non-fiction»). Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. – 416 с.  
 13. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження / А. Гірник, А. Бобро. — 2-ге вид. — К.: Основи, 2004. — 172 с.
 14. Денисенко І. Д., Ковальова І. О. Конфлікт та спілкування: Теорія і практика створення позитивного іміджу сучасного педагога / Навчальний посібник. Харьків: Константа, 2001. – 100 с.
 15. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.
 16. Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2010. - 304 с.
 17.  Доценко Е. Л. «Психология манипуляции. Феномены, механизмы и защита». – М., МТЦТОО Черо. 1998. – 158 с.
 18. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управлін­ня: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2005. — 456 с.
 19. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — 3-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2004. — 400 с.
 20. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2003
 21. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние – СПб.: Питер, 2001. – 448 с.
 22. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Спис Гіппократа: основи психології спілкування для медичних працівників / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.; К., 2017. – 208 с.

  Ильин ЕППсихофизиология состояний человека. — СПб.: Питер, 2005. — 412 с.
 23. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2011. – 576 с.
 24. Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.: НФаУ, 2011р. – 132 с. 
 25. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007. – 256 с.
 26. Котлова Л. О. «Психологія конфлікту: курс лекцій. Навчальний посібник». – Житомир. Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 112 с.
 27. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. — 992 с.
 28. Куликов Л.В. Психогигиена личности. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.
 29. Левин П.А. Пробуждение тигра—исцеление травмы. Природная способность трансформировать экстремальные переживания : [пер. с англ.] / Питер А. Левин, Энн Фредерик; науч. ред. Е.С. Мазур. — М: ACT, 2007. — 316 с.
 30. Майерс Д. Социальная психология (Social Psychology). Издательство: Питер, 2007 г. – 794 с.
 31. Малик Н.В. Деякі психологічні аспекти взаємовідносин сімейного лікаря і пацієнта / Н. В. Малик // Семейная медицина. - 2016. - № 2. - С. 25-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2016_2_6

 32. Мартіна Мюллер. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / пер. з англ. Діана Бусько; наук. ред. Катерина Явна. (Серія «Сам собі психотерапевт». Львів: Видавництво Українського католицького університету:  Свічадо, 2014. 120 с.
 33. Масюкевич Н.В. Психология эффективного общения / Н.В. Масюкевич, Л.С. Кожуховская. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 384 с.
 34. Морозов С.М. Клінічна психологія. Ч.1: Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо : Навч. посібник / С.М. МорозовВ. Бондар. – Київ : Видавництво Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, 2001. – 117 с. 
 35. Немов Р. С. Психология: Словарь – справочник: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – Ч. 1. – 304 с.
 36. Немов Р. С. Психология: Словарь – справочник: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – Ч. 2. – 352 с.
 37. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. — М.: Смысл, 2002. - 462 с.
 38. Основи травмофокусованої психотерапії. Дж. Бріер, К. Скотт, Свічадо: Львів, 2015. – 448 с.
 39. Основы конфликтологии: Учеб. пособие / Под ред. В. Н. Кудрявцева. — М.: Юристъ, 1997. — 196 с.
 40. Посібник  Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ Мельничук Оксана БогданівнаПасічняк Руслана ФедорівнаВольнова Леся Миколаївна та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с. 
 41. Практики комунікативної культури в медичному закладі. Пацієнт-центрований підхід, 2020. — 72 с. - - Режим доступу: // https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/communication-culture-in-healthcare.html

   Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия. – М.: Ваклер, 1997. –436 с.
 42. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій : Гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. - [2-е вид., перероб. Та доповн.]. - К. : Міленіум, 2006. -  97 с.
 43. Синопсис діагностики критеріїв DSM-V та протоколів NICEдля діагностики та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків / перекл. з англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. 112 с.
 44. Социальная психология. Интенсивный курс. Д. Майерс. СПб.:Прайм-Еврознак, 2007. – 512 с.
 45. Філоненко М. Психологія спілкування. Навчальний посібник / К. : Центр учбової літератури, 2008.- 224 c.
 46. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
 47. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. – 512 с.
 48. Щербакова Е. А. «Упражнения общей методики психической саморегуляции. Практическое руководство. Краснодар.: КВВВАУЛ, 2009 – 65 с.
 1. Абдувахобова Д. Э. Формирование умений и навыков в учебной работе [Текст] / Д. Э. Абдувахобова, У. Э. Эргашев // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 762-763.
 2. Адміністратору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів / уклад. А.Г.Дербеньова, А.В.Кунцевська. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 191 с. – (Серія “Тренінги в педагогічній практиці”).
 3. Артюхіна А.І., Интерактивные методы обучения в медицинском ВУЗе: Навчальний посібник / А.І. Артюхіна, В.І. Чумаков. Кафедра соціальної роботи з курсом педагогіки та освітніх технологій, ВДМУ, 2011 -32 с.
 4. Баксанский О.Е. Тенденции развития медицинского образования // III общероссийская конференция с международным участием. Медицинское образование 2012. Сб. тезисов. Москва, 4–6 апреля 2012 г. — М., 2012. — С. 18–19.
 5. Барабанова Н. Р. Майстер-класи з інформаційно-ділових комунікацій: методика проведення [Електронний ресурс] / Н. Р. Барабанова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2010. ‑ Випуск 31. – С. 74-80. ‑ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2010_31_8.pdf.
 6. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності / Н. П. Баранова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2011. – 159 с.
 7. Барбашова І.А. Дидактика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — 2-ге вид., випр., доп. — Донецьк: ЛАНДОН, 2011. — 228 с.
 8. Батколина В. В. Повышение эффективности образования взрослых в вузах на основе современных информационных технологий : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Батколина Виктория Валерьевна. ‑ Москва, 2011. – 231 с.
 9. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 26–31.
 10. Бєлкін І. Педагогічні умови виникнення ділових ігор у ВНЗ / Ігор Бєлкін // Гуманітарний вісник. – 2011. ‑ № 22. – С. 3-5.
 11. Бєсєдіна Л. М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах [Текст]: методичний посібник / Л. М. Бєсєдіна, О. І. Сторубльов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Логос, 2009. – 204 с.
 12. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В.Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
 13. Борсук К. М. Особливості застосування теорії учіння про поетапне формування розумових дій у процесі навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / К. М. Борсук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. ‑ №2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2012_2_12.pdf.
 14. Брасс А. А. Проактивное обучение в системе последипломного образования / Александр Анатольевич Брасс : Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8-9 апреля 2010 г. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2010. – С. 55-57.
 15. Василькова Т. А. Основы андрагогики: учебное пособие / Т. А. Василькова. ‑ Москва: КНОРУС, 2013. ‑ 252 с.
 16. Вершловский С. Г. Система образования взрослых как объект прогнозирования / С. Г. Вершловский // Человек и образование. ‑ 2010. ‑ № 1 (22). ‑ С. 16–21.
 17. Гедз В. Тренажерна підготовка – складова навчання курсантів / В. Гедз // Крила України. – 2012. – № 42(653). – С. 4.
 18. Гладких И. В. Разработка учебных кейсов. Методические рекомендации / И. В. Гладких. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. – 96 c.
 19. Горбунова Л. И. Использование информационных технологий в процессе обучения [Текст] / Л. И. Горбунова, Е. А. Субботина // Молодой ученый. — 2013. — №4. — С. 544-547.
 20. Гороховська Г., Чернецова Є., Петіна М., Зімаева Ю. Синдром хронічної втоми / / Лікар. ‑ 2009. ‑ № 1. ‑ С. 4-8.
 21. Грибан О.Н. Новые информационные технологии в процессе обу-чения истории: анализ образовательной практики // Историческая наука и историческое образование как факторы гуманизации общества: сб. науч. ст. / УрГПУ. – Екатеринбург, 2012. ‑ Ч. I. – С. 192-199.
 22. Гуревич Р.С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія / Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Козяр М.М. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – 380 с.
 23. Дидактика : Навчальний посібник / Малафіїк І. В. - К.: Кондор, 2009.- 406 c. http://www.info-library.com.ua/books-book-109.html
 24. Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности преподавателя медицинского вуза и колледжа. Руководство для преподавателей / Под редакцией М.Г. Романцова, М.Ю. Ледванова,Т.В. Сологуб. ‑ М.: Издательство "Академия Естествознания", 2010 год. – 151 c. ‑ ISBN 978-5-91327-099-3. – [http://www.rae.ru/monographs/73]
 25. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге видання, доповнене ("Академвидав") / І. М. Дичківська І. М. – 2012. ‑ 352 c.
 26. Доронина Н. Н. Организация учебного процесса в вузе с использованием активных методов обучения: методы обучения студ. в вузе / Н. Н. Доронина // Социология образования. – 2011. – № 3. – С. 31–38.
 27. Дремова Н. Б. Совершенствование педагогического мастерства преподавателя / Нина Борисовна Дремова // Высшее образование в России : науч.-пед. журн. МОН РФ. – 2010. ‑ Выпуск № 1. – С. 117-120.
 28. Европейское образование взрослых за пределами ЕС / Пер. с англ. Ольги Вербовой. – М.: Пропилеи, 2010. – 214 с.
 29. Заболотний В.Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”/В.Ф. Заболотний . – Київ. – 2010. – 38 с.
 30. Зинкевич Е. Р. Развитие педагогического мышления врачей – преподавателей медицинских вузов в условиях непрерывного образования / Е. Р. Зинкевич // Человек и образование. – 2012. – №1. – С. 103-107.
 31. Зязюн І.А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії / І.А. Зязюн // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2010. – № 2 (67). – С. 22-33
 32. Имитационное обучение в системе непрерывного медицинского профессионального образования / Под ред. Глыбочко П.В. — М.: Издательство Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. — 120 с.
 33. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / Под.редакцией: Бадарча Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 стр.
 34. Інноваційні форми підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу : метод. реком., поради / ЗОДЮБ ; уклад. : І. М. Палаташ, І. М. Хмара ; відпов. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2013. – 32 с. – (Фаховий блокнот ; вип.4).
 35. Інтерактивні технології навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників : методика та рекомендації з використання / уклад. Г. Д. Ковальчук ; Харк. держ. наук. б-ка м.. В. Г. Короленка. – Х., 2012. – 38 с.
 36. Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : термінологічний словник / М.Ю. Кадемія. – Львов : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 260 с.
 37. Кайдалова Л. Г. Педагогічна майстерність викладача: Навчальний посібник / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Т. Ю. Вахрушева . – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с. ‑ ISBN 978-966-615-336-7.
 38. Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах : монографія / Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2010. – 364 с.
 39. Качур О. Профілактика професійного вигорання у закладах освіти // Психолог, №40 (424), жовтень, 2010. – с.3-7.
 40. Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. / Т.І. Коваль. – К. : Вид. центр НЛУ, 2009. – 380 с.
 41. Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно-орієнтованого підходу [Текст]: тренінг / Василь Іванович Ковальчук. – 2-ге вид, перероб. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
 42. Козяр М.М. Віртуальний університет : навч.-метод. посіб. / [М.М. Козяр, О.Б. Зачко, Т.Є. Рак]. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009. – 168 с.
 43. Колоскова О. К. Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання в лікарів-педіатрів [Електронний ресурс] / О. К. Колоскова, М. І. Поліщук, Т. М. Воротняк // Журнал «Здоровье ребенка». – 2012. ‑ № 7(42). – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/34910.
 44. Кооперативне навчання // Русинова Л.П. Навчальний посібник «Педагогічний словник за темами». – Сарапул, 2010. – 45 c.
 45. Косарева С. В. Методическое обеспечение самообразования в процессе обучения иностранному языку в вузе / С. В. Косарева // Современные коммуникации: Язык. Человек. Общество. Культура : cборник статей. — Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 2014. — С. 130-133.
 46. Костина Т. А. Деловая игра как метод активизации когнитивной деятельности обучаемых : Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8-9 апреля 2010 г. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2010. ‑ С. 195-197.
 47. Краснов В. В. Відкритий контент: проблеми та перспективи в системі медичної освіти / В. В. Краснов, М. М. Жирок // Всеукраїнська науково-методичної відео конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 11 жовтня 2013: Тези доповідей. ‑ Запоріжжя, 2013. – С. 12-13.
 48. Краснов В. В. Кооперативне навчання як технологія формування соціально-особистісних компетенцій при підготовці лікарів / В. В. Краснов // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. ‑ Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2013. – Вип.7. – С. 99-104.
 49. Краснов В. В. Проблеми формування соціально-особистісних компетенцій при підготовці лікарів / В. В. Краснов // Медична освіта. ‑ Тернопіль: 2013. ‑ № 4. ‑ С. 51-53.
 50. Кудрявцева Е. Современные подходы к проблеме формирования и использования моделей компетенций // Управленческое консультирование / Е.Кудрявцева. - №1. – 2012. ‑ С. 15
 51. Кукуев А.И. Андрагогический подход в педагогике // А.И.Кукуев. – Ростов-на-Дону.: ИПО ПИ ЮФ, 2009. – 328 с.
 52. Кушнер Н. П. Активные методы обучения как средство формирования практических навыков : Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8-9 апреля 2010 г. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2010. – С. 215-217.
 53. Лавров Р. В. Використання технології навчання у співробітництві на етапі закріплення знань та умінь в учнів ПТНЗ [Текст] / Р. В. Лавров ; кер. роботи О. М. Кіосєва // Студентська наукова конференція (46-а; 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012. - Ч. 4. - С. 22-23.
 54. Лазаренко Н. Ю. Навчання у співробітництві як важливий елемент прагматичного підходу до освіти / Н. Ю. Лазаренко // ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2011. ‑ № 60. – С. 79-82.
 55. Лисаченко О. Д. Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні клінічного мислення студента [Текст] / О. Д. Лисаченко // Вісник проблемної біології і медицини : Український науково-практичний журнал. – 2012. – Вип. 3, том 2 (95) – С. 133 - 135.
 56. Логвиненко В. П. Профілактика професійного стресу та синдрому вигорання  у державних службовців:  навч.-метод. розробка теми / В. П. Логвиненко.  –  К. : ІПК ДСЗУ, 2013. – 56 с.
 57. Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 13–25.
 58. Лук’янова Л. Б. Особливості мотивації навчання дорослої людини / Лариса Лук’янова // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 1.40 (92). – С. 52-55.
 59. Лук’янова Л.Б. Дорослість як базова категорія андрагогіки / Л. Б. Лук’янова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2010. – № 2. – С. 20-28.
 60. Лук’янова Л.Б. Соціокультурна функція освіти дорослих у сучасному суспільстві / Л.Б. Лук’янова // Вісник Черкаського університету. – 2010. – Вип. 183. Ч. І. – С. 6-12
 61. Лукашенко М. А. Профессиональные компетенции руководителя // Современная конкуренция / М.А.Лукашенко. - №2. -2012. – с. 23
 62. Макаренко И. В. Деловая игра как метод активного обучения : Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8-9 апреля 2010 г. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2010. ‑ С. 238-240.
 63. Малхазов О. Р. Психологія праці : Навчальний посібник / О. Р. Малхазов. - К.: Центр учбової літератури, 2010. ‑ 208 c.
 64. Мартинова Н.С. Розвиток неформальної освіти дорослих у туристичній індустрії України / Н.С. Мартинова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи / Збірник наукових праць / За ред. Лук’янової Л.Б. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – Вип. 2. – С. 161-170.
 65. Мастер-классы и педагогические семинары в дополнительном образовании детей. Теоретические и организационные аспекты / Сост.: Кленова Н. В., Абдухакимова С. А. / Ред.: Постников А. С., Прыгунова А. П. – М.: МГДД(Ю)Т, 2009. – 200 с.
 66. Мешков Н. И. Педагогика: Краткий курс лекций / Н.И. Мешков, И.В. Харитонова. ‑ Саранск. - 2010. - 149 с.
 67. Музыченко В.В. Мастер-клас по управлению персоналом / В.В. Музыченко. – М.: Изд. «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2009. – 322 с.
 68. Мухлаева Т.В. Международный опыт неформального образования / Т.В. Мухлаева // Человек и образование. – 2010. – № 4. – С. 158-162.
 69. Навчальний курс з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я (посібник для викладача). Проект “Разом до Здоров’я” / Адамова Г.М., Кенней А.М., Бабенко О.М., Покотило Л.І., Голоцван О.А., Грищенко О.В., Жилка Н.Я., Івасівка З.М., Камінський В.В., Квашенко В.П., Ласачко С.А., Стан Л., Пирогова В.І., Посохова С.П., Сало Н.Й. ‑ Київ, 2010. ‑ 604 с.
 70. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ [Е. С. Полат и др.]; под ред Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 272 с.
 71. Образование на протяжении всей жизни: модельная программа підготовки андрагогов : Аналитическая записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу 02.03.2013: <dvv-international.by/wp-content/uploads/2010/02/Analiz-Belarus.doc>. – Загол. з екрану. – Мова рос.
 72. Патаракин Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 / Е.Д. Патаракин. – М. : НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. – 176 с.
 73. Петухова Е. И. Информационные технологии в образовании / Е. И. Петухова // Успехи современного естествознания. – 2013. - № 10. – С. 80-81.
 74. Печеркина А. А. Профессиональное здоровье учителя: проблемы и перспективы / А. А. Печеркина // Актуальные вопросы современной психологии: материалы Международной научной конференции. Челябинск: Два комсомольца, 2011. ‑ С. 82–84.
 75. Посібник для тренера / Аста-Марія Кенней, Покотило Л.І., Голоцван О. А. і ін. – Корпорація інститут досліджень та тренінгів JSI. ‑ Київ, 2010 – 93 с.
 76. Професійні захворювання та їхня профілактика / упоряд. А.В.Флобойм. – К.: Шк. Світ, 2011. – 104 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).
 77. Пути повышения качества профессиональной подготовки студентов: материалы междунар. науч.-практ. конф. Минск, 22–23 апр. 2010 г . / редкол.: О. Л. Жук (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – 567 с. ‑ ISBN 978-985-518-408-0.
 78. Рамперсад К.Х. Универсальная система показателей деятельности: Как достигнуть результатов, сохраняя целостность / Х.К.Рамперсад – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 352с
 79. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогические и технологические аспекты): монография / И.В. Роберт – М.: ИИО РАО, 2008. – 274 с.
 80. Розанова В.А. Психология управления. Учебное пособие / В.А.Розанова — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2010. – С. 77
 81. Сігаєва Л.Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.): Монографія/ за ред. С.О. Сисоєвої/ НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – К.: ТОВ «ВД «ЕКМО». – 2010. – С. 217-238.
 82. Сігаєва Л.Є. Характеристика структури освіти дорослих в сучасній Україні / Л.Є. Сігаєва // Вісник Житомирського державного університету. – 2011. – Вип. 59. – С. 38-42.
 83. Скаковська Л.А. Організаційно-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу / Л.А. Скаковська [Електронний ресурс]. – Режим доступу 11.02.2014: http://www.zippo.net.ua/index.php? page_id=525. – Загол. з екрану. – Мова укр.
 84. Соатова Г. К. Усовершенствование процесса обучения, направленного на формирование и развитие педагогического мастерства будущего преподавателя профессионального колледжа [Текст] / Г. К. Соатова // Молодой ученый. — 2011. — №12. Т.2. — С. 134-138.
 85. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативних навичок [Електронний ресурс]. – Режим доступу 08.09.2012: http://osvita.ua/school/teacher/1174/. – Загол. з екрану. – Мова укр.
 86. Стародубцева Е.В. Педагогическое сопровождение обучающихся в системе постдипломного образования [Текст] / Е. В. Стародубцева // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). – Т. II. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 121-123.
 87. Сухобская Г.С., Шадрина Т.В. Андрагогическая направленность профессионально-педагогического образования : социокультурные предпосылки [Електронний ресурс] : режим доступу 01.08. 2013 <http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/108-custom-person>Загол. з екрану. – мова рос.
 88. Сучасні погляди на організацію безперервного професійного розвитку викладачів в системі медичної освіти / Ю. В. Вороненко, О. П. Мінцер, В. В. Краснов, О. Г. Шекера // Здоров’я суспільства. Науково практичний журнал. ‑ № 3-4. ‑ 2013. ‑ С. 18-28.
 89. Сущность и характеристика подходов к социально-психологическому тренингу общения. Определение понятия «общение» в СПТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу 11.11.2012: http://www.psinside.ru/ndos-519-1.html>. – Загол. з екрану. – Мова рос.
 90. Сыманюк Э. Э. Непрерывное образование как ресурс преодоления психологических барьеров в процессе профессионального развития личности / Э. Э. Сыманюк, И. В. Девятовская // Журнал теоретических и прикладных исследований «Образование и наука». – 2015. ‑ № 1. – С. 82-94.
 91. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання / Укл. Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 92. Тихонова Т.В. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: сутність поняття / Т.В.Тихонова // Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинскього: збірник наукових праць / за ред.. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. – Випуск 1.33. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 101-105.
 93. Топольник Я. В. Визначення поняття самоосвіта як психолого-педагогічна проблема / Топольник Я. В. // Вісник Черкаського університету. ‑ 2012. ‑ № 20. – С. 233.
 94. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учебно-практическое пособие. 3-е изд. — М.: Дело, 2010. — 272 с.
 95. Трунцева Т. Н. Учебно-методическое сопровождение самообразования педагогов общеобразовательных учреждений : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Трунцева Татьяна Николаевна. ‑ Москва, 2011. – 210 с.
 96. Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету [Текст]: науково-методичний посібник / К.М. Старченко, В.І. Пуцов, Ю.І. Завалевський, Г.М. Литвиненко. – Чернівці: Букрек, 2010. – 344 с.
 97. Фіцула М. М. Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі / М. М. Фіцула // Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – С. 230–280.
 98. Фольварочный И. В. Совершенствование международного сотрудничества в сфере образования взрослых: опыт Украины / И. В. Фольварочный // Человек и образование. – 2010. – № 2 (23). – С. 141–144.
 99. Черненко О. В. Ділові ігри,бізнес-тренінги та майстер-класи в професійній підготовці майбутніх менеджерів [Електронний ресурс] / О. В. Черненко // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки . - 2013. - № 1. - С. 155-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_ped_2013_1_23.pdf.
 100. Шарайкина Е.Ю. Активные методы обучения как средство повышения качества образовательного процесса в Красноярском медицинском техникуме / / Е.Ю. Шарайкина, Н.М. Корнева // Материалы V Всероссийской научно-методической конференции «Управление образовательным процессом в современном ВУЗе». ‑ Красноярск, КГПУ им. В.П. Астафьева. ‑ 2011. ‑ С.73-76.
 101. Шумова И. В. Активные методы обучения как способ повышения качества профессионального образования [Текст] / И. В. Шумова // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. II. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 57-61.